Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

RLKS

Uroczyste wręczenie umów o warunkach i sposobie realizacji strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w latach 2021-2027

RLKS 15.12.2023

Wystartował marszałkowski budżet obywatelski, który będzie realizowany w formie prostych w rozliczaniu grantów i dotacji przeznaczonych na wsparcie inicjatyw lokalnych. W wtorek 12 grudnia Marszałek Piotr Całbecki wręczył przedstawiciele dwudziestu siedmiu lokalnych grup dziania (LGD-ów) z całego regionu umowy, w myśl których stowarzyszenia te będą dysponowały łącznie 100 milionami euro. Źródłem finansowania są fundusze unijne, […]


Lista LSR wybranych do realizacji w latach 2023-2027

RLKS 08.12.2023

  W dniu 4 grudnia 2023 roku Komisja wybierająca strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) podjęła uchwałę w sprawie wyboru LSR. W konkursie wystartowało 28 Lokalnych Grup Działania, z których 27 spełniło warunki dostępu i zostało wybranych do realizacji. Lokalne Strategie Rozwoju finansowane będą w ramach Priorytetu 7 programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i […]


MRiRW potwierdziło limit środków EFRROW dla Kujaw i Pomorza w ramach interwencji LEADER

RLKS 07.12.2023

W dniu 6 grudnia 2023 roku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustalił wysokość środków dla województwa kujawsko-pomorskiego na komponenty wdrażanie i zarządzanie Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR) w ramach Planu Strategicznego  Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Łącznie limit ten wynosi:  45 300 000 euro.  Środki te zapewnią finansowanie w ramach funduszu rolnego 20 lokalnych strategii […]


Europejski Korpus Radnych

RLKS 30.10.2023

W dniu 26 września 2023 w Galerii Spotkań w Łysomicach spotkali się członkowie Europejskiego Korpusu Radnych –  grupy skupiającej przedstawicieli rad gmin i powiatów województwa kujawsko-pomorskiego. W trakcie spotkania zaprezentowano różnorodne źródła finansowania rozwoju lokalnego, które będą dostępne dla społeczności lokalnych, w tym Lokalnych Grup Działania, do roku 2027. W trakcie dyskusji podejmowano takie kwestie […]


Powołanie Komisji wybierającej strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

RLKS 25.08.2023

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie uchwały nr 32/1769/23 z dnia 9 sierpnia 2023 r.,  powołał Komisję wybierającą strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w składzie wskazanym w załączniku. skład Komisji wybierającą strategie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność


WYKAZ EKSPERTÓW W RAMACH WYBORU STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR)

RLKS 10.08.2023

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie uchwały nr 32/1768/23 z dnia 9 sierpnia 2023 r.,  przyjął Wykaz ekspertów wykonujących zadania związane z wyborem strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PS WPR 2023–2027 i FEdKP 2021–2027. Lista ekspertów


OGŁOSZENIE O NABORZE NA EKSPERTÓW – LSR

RLKS 16.06.2023

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2022 r. poz. 943 z późn. zm.) oraz art. 80 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. […]


KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZMIANY PLANU STRATEGICZNEGO WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ NA LATA 2023-2027 W ZAKRESIE INTERWENCJI LEADER!

RLKS 24.05.2023

Informujemy, że w dniu 10.05. 2023r. Komitet Monitorujący PS WPR 2023-2027 przyjął uchwałę zmieniającą Plan Strategiczny WPR na lata 2023-2027 w zakresie interwencji LEADER. Z uwagi na zastosowanie art. 119 ust. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115, zmiana ta nie wymaga akceptacji Komisji Europejskiej. Szczegółowy opis zmian i uzasadnienie ich wprowadzenia znajduje się […]


Komunikat dotyczący konkursu na Wybór Lokalnych Strategii Rozwoju w Województwie Kujawsko-Pomorskim

RLKS 21.04.2023

Szanowni Państwo,   Województwo Kujawsko-Pomorskie w ogłoszonym konkursie na wybór lokalnych strategii rozwoju przeznaczyło 52 miliony euro w ramach Priorytetu 7 Rozwój lokalny regionu w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Jest to jedna z najwyższych kwot kraju powierzona lokalnym grupom działania przez zarządy województw. Tym samym z jednej strony kwota […]


Spotkanie dotyczące konkursu na wybór LSR – 22 marca 2023 r.

RLKS 29.03.2023

22 marca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego na Placu Teatralnym odbyło się spotkanie dotyczące konkursu na wybór LSR. Z osobami zainteresowanym tematyką Lokalnych Grup Działania spotkali się przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Toruniu. Poniżej lista poruszanych tematów wraz z linkami do prezentacji: Opracowanie lokalnych strategii rozwoju w oparciu o dokumenty planistyczne, analiza […]


Informacje dotyczące konkursu na wybór LSR: akty prawne, dokumenty, zakresy wsparcia, adresy i mapa LGD

RLKS 21.03.2023

Poniżej znajdują się linki do aktów prawnych i dokumentów przydatnych podczas tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju: Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027 Wytyczne ogólne dla PS WPR Pytania i odpowiedzi MRiRW ws. konkursu na wybór […]


Spotkanie dotyczące konkursu na wybór LSR

RLKS 14.03.2023

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 22 marca odbędzie się spotkanie dotyczące konkursu na wybór lsr. Miejsce spotkania: Plac Teatralny 2, sala 200 (1 piętro). Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w spotkaniu na adres e-mai: rlks.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 16 marca br. (maksymalnie dwie osoby z każdej LGD) Jednocześnie informujmy, że spotkanie będzie również transmitowane […]


Ogłoszenie o konkursie na wybór LSR

RLKS 10.03.2023

  Toruń, dnia 10.03.2023 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: ZW), na podstawie art. 6 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2022, poz. 943) ogłasza konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego   W konkursie o wybór może […]


Dokumentacja konkursowa na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 2021-2027

LSR 02.03.2023

1 marca 2023 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uzgodniło ostateczną wersję dokumentacji konkursowej na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w perspektywie finansowej 2021-2027. Zał. nr 1 – Formularz wniosku o wybór LSR Zał. nr 2 – Warunki dostępu Zał. nr 3 – Struktura i wymagania dot. LSR Zał. nr 4 – Sposób […]


Projekt Regulaminu konkursu na wybór Lokalnej Strategii Rozwoju

RLKS 26.10.2022

Trwają przygotowania do konkursu na wybór Lokalnych Strategii Rozwoju, które będą realizowane przez Lokalne Grupy Działania w latach 2023-2027. Dzięki temu będziecie mogli Państwo pozyskać środki na realizację lokalnych inicjatyw. Na poziomie województwa kujawsko-pomorskiego zaplanowano środki w wysokości 52 602 730 € w ramach Priorytetu 7 Rozwój lokalny regionu Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza […]


Zestaw danych i informacji przydatnych do napisania lokalnej strategii rozwoju na lata 2021-2027

RLKS 11.05.2022

W poniższych plikach znajdują się przygotowane zestawy danych i informacji dla istniejących w perspektywie 2014-2020 Lokalnych Grup Działania i gmin wchodzących w ich skład, które mogą stanowić wkład do napisania lokalnej strategii rozwoju na perspektywę 2021-2027. Oprócz zestawów danych w arkuszach excel-a, dołączone zostały również wyniki badań ankietowych z gmin oraz plik z wyróżniającymi się […]


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” Nr konkursu LGD: 1/2022.

RLKS 16.12.2021

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania: 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Zakres tematyczny operacji: Rozwój obszaru poprzez inwestycje drogowe oraz na obszarach rewitalizowanych i poprawę dostępności do infrastruktury rekreacyjno – sportowo – kulturowej.


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” Nr konkursu LGD: 2/2022.

RLKS 16.12.2021

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania: 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturowej.


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” Nr konkursu LGD: 3/2022.

RLKS 16.12.2021

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania: 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.    


Ogłoszenie 12/2021 LGD Pojezierze Brodnickie – PO RYBY

RLKS 22.11.2021

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.


Ogłoszenie Nr: 3/2021 Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

RLKS 22.11.2021

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – operacje obejmujące wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego


LGD Ziemia Wabrzeska

Ogłoszenie nr 2/2021 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska

RLKS 22.11.2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


LGD Dla Krajny i Paluk

Ogłoszenie nr 4/2021 Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

RLKS 22.11.2021

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


LGD Dla Krajny i Paluk

Ogłoszenie nr 3/2021 Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

RLKS 22.11.2021

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


logo NKIP

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki”

RLKS 25.10.2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Nasza Krajna i Pałuki” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych


Ogłoszenie Nr 2/2021 Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

RLKS 05.10.2021

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.


Ogłoszenie Nr 1/2021 Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

RLKS 05.10.2021

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.


Konkursu 3/2021

RLKS 15.09.2021

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   Nr konkursu LGD: 3/2021


Europejska Akademia Młodych Liderów Wsi

RLKS 28.07.2021

W dniach 26 lipca 2021 r. – 17 sierpnia 2021 r. odbywa się rekrutacja do projektu pn. „Europejska Akademia Młodych Liderów Wsi” realizowanego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Fundacja Kuźnica im. Hugona Kołłątaja we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt został objęty patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem projektu jest wyposażenie liderów lokalnych w wiedzę i umiejętności […]


Prosimy o wsparcie dla Naszej Koleżanki z Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

RLKS 04.09.2020

Katarzyna Lipowiec- Kierownik Biura Lokalnej Grupy Działania "Gminy Powiatu Świeckiego" zmaga się z ciężką chorobą i potrzebuje naszego wsparcia. Wszyscy znamy Kasię jako zawsze uśmiechniętą, życzliwą i skorą do pomocy osobę, dziś to ona potrzebuje naszej pomocy. Każdy kto chce wesprzeć Kasię może dokonać przelewu na rachunek organizatora zbiórki, którym jest: Fundacja Makowo, ul. Mickiewicza 27, 86-100 Świecie 29 1020 5040 0000 6402 0180 7817 z dopiskiem dla Kasi Lipowie


STANOWISKO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 maja 2020 r.

RLKS 04.06.2020

w sprawie przeznaczenia środków z budżetu państwa na dofinansowanie projektów przyczyniających  się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich w ramach osi 7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020


Osiem Lokalnych Grup Działania z nagrodami z PROW-środki przeznaczamy na Rozwój Przedsiębiorczości

RLKS 14.05.2020

Po raz pierwszy mieliśmy okazję spotkać się w nowej formule -wideokonferencji z przedstawicielami Lokalnych Grup Działania aby omówić jakie pomysły mają LGDy z naszego Regionu na wydatkowanie dodatkowych środków przyznanych w ramach PROW. Jeszcze w tym roku ruszą konkursy ogłaszane przez osiem Lokalnych Grup Działania z naszego województwa, które otrzymały dodatkowe środki na rozwój przedsiębiorczości na swoich obszarach. Jest to szansa na wsparcie finansowe dla mieszkańców regionu, którzy poszukują funduszy na założenie własnej firmy lub rozwinięcie działalności gospodarczej. Na ten cel trafi ponad 5,3 miliona złotych. Wczoraj (13 maja) na wideokonferencji marszałek Piotr Całbecki i członek zarządu województwa Aneta Jędrzejewska oraz Dyrektor Wydziału Koordynacji RLKS rozmawiali z prezesami Lokalnych Grup Działania, które otrzymały zwiększone dofinansowanie.


Dzielimy się dobrymi praktykami

RLKS 24.04.2020

Szanowni Państwo, Prezentujemy dobry przykład działań, które wdrożyła LGD "Vistula-Terra Culmensis" w związku z epidemią Covid 19. Załączamy kilka zdjęć, które LGD do nas przesłała.


Zmiany w ustawie Prawo o Stowarzyszeniach

RLKS 24.04.2020

Szanowni Państwo, W załączeniu prezentujemy zapisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.


Zmiana Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

RLKS 23.04.2020

Zmiana Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 16 kwietnia 2020 r. został opublikowany komunikat w sprawie zmienionych „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020”. Wytyczne są skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, w tym w szczególności do instytucji zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi. Wprowadzone zmiany wynikają m.in. z dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu projektów współfinansowanych z EFS w obszarze rynku pracy i przeprowadzonego przeglądu śródokresowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnych Programów Operacyjnych.


Informacja dotycząca funkcjonowania LGD w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego- informacja uzupełniająca

RLKS 16.03.2020

Szanowni Państwo, W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wdrożenia przez LGD różnego rodzaju obiegowych form procedowania uchwał walnych zebrań członków oraz rad, informuję iż każde indywidualne rozwiązanie odbiegające od procedury zatwierdzonej w LSR musi być przed jego wdrożeniem w praktyce zaakceptowane przez Wydział Koordynacji RLKS i departamenty wdrażające RPO, PROW, PO RYBY. Jednocześnie Wydział Koordynacji RLKS rekomenduje w tym zakresie rozwiązania, które pozwolą zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem tj. przeprowadzenie posiedzeń obiegowych w formie elektronicznej, używanie narzędzi teleinformatycznych do przeprowadzenia wideokonferencji, a także innych które Państwo wypracujecie we własnym zakresie i pozwolą one ograniczyć ryzyko zakażenia. Niemniej jednak przeprowadzenie przez LGD danego procesu przy użyciu procedury ograniczającej ryzyko zakażenia, nie zwalnia LGD od właściwego udokumentowania czynności i decyzji osób w niego zaangażowanych, o czym należy pamiętać.


Informacja dla LGD – obsługa Urzędu Marszałkowskiego w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

RLKS 13.03.2020

Szanowni Państwo, Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne wprowadziliśmy pewne zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Marszałkowskiego. Korespondencję papierową należy składać wyłącznie w punkcie podawczym na Placu Teatralnym 2, gdzie będzie poddawana dezynfekcji za pomocą lamp emitujących promieniowanie ultrafioletowe. W innych punktach podawczych (DROW, WK RLKS, DW RPO) nie będą przyjmowane dokumenty w formie papierowej. Pracownicy Departamentów nie będą obsługiwać beneficjentów osobiście. Wszystkich, którzy muszą koniecznie osobiście załatwić sprawę w urzędzie prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się. Każda wchodząca osoba będzie rejestrowana. Wszystkim wchodzącym do urzędu, będzie mierzona temperatura. Z interesantami będziemy starali się w najbliższym czasie porozumiewać przede wszystkim za pomocą telefonu, poczty elektronicznej, Skype’a i telekonferencji. Pisma w wersji papierowej będą wysyłane ze strony UM jak dotychczas


Spotkanie z przedstawicielami LGD

RLKS 04.03.2020

W dniu 03 marca 2020 r w Hotelu Ambasador w Krobii odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i Lokalnych Grup Działania. Spotkanie było doskonałą okazją aby omówić bieżące problemy w realizacji instrumentu RLKS. Organizator spotkania -Wydział Koordynacji RLKS zaprosił do udziału w spotkaniu przedstawicieli Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departamentu Funduszy Europejskich, Departamentu Wdrażania RPO, oraz Departamentu Kontroli.


Wsparcie na lokalne inicjatywy

RLKS 24.01.2020

Zajęcia integracyjne, artystyczne, spotkania z psychologiem, dietetykiem, fizjoterapeutą, nauka języka angielskiego – to oferta, którą kierujemy do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem. Dziś (24 stycznia) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się wręczenie 36 umów o dofinansowanie projektów wybranych przez Lokalną Grupę Działania Pałuki – Wspólna Sprawa i Lokalną Grupę Działania Inowrocław. Umowy wręczyła Aneta Jędrzejewska, członek zarządu województwa.


Kompendium wiedzy o grantach EFS

RLKS 21.01.2020

Szanowni Państwo, Wydział Koordynacji RLKS zamieszcza na stronie kompendium wiedzy o grantach EFS które zostało opracowane na podstawie odpowiedzi na pytania skierowane do Departamentu Kontroli Wdrażania EFS


Kluby młodzieżowe i wsparcie dla niepełnosprawnych: przekazaliśmy umowy dla Inowrocławia i Brodnicy

RLKS 19.12.2019

Organizacja klubów młodzieżowych, warsztaty umiejętności komunikacyjnych, nauka autoprezentacji i spotkania motywacyjno-rozwojowe – to oferta, którą kierujemy do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem. Dziś (19 grudnia) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się wręczenie 11 umów o dofinansowanie projektów wybranych przez Lokalną Grupę Działania Inowrocław i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy. Umowy wręczyli marszałek Piotr Całbecki i Aneta Jędrzejewska, członek zarządu województwa. Podczas spotkania umowy na dofinansowanie budowy sal gimnastycznych otrzymali także włodarze gmin Dębowa Łąka (powiat wąbrzeski) i Rogowo (powiat żniński).


Szkolenie „Komercjalizacja jako proces czy incydent w działalności lgd-ów” EtnoGościniec „Pachotówko” Gzin, 9 grudnia 2019 r.

RLKS 10.12.2019

W dniu 09-12-2019, w Gzinie odbyło się szkolenie zorganizowane przez przedstawicieli Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Departamencie Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu dla przedstawicieli lokalnych grup działania na temat: "Komercjalizacja jako proces czy incydent w działalności lgd-ów"


Spotkanie szkoleniowo-informacyjne w zakresie wdrażania instrumentu terytorialnego pod nazwą rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS)

RLKS 06.12.2019

W dniach 05-06 Grudnia 2019 przedstawiciele Wydziału Koordynacji RLKS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, dotyczącym Naszych doświadczeń w zakresie wdrażania instrumentu terytorialnego pod nazwą rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS)


Spotkanie dotyczące funkcjonowania instrumentu RLKS na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego

RLKS 28.11.2019

W dniu 28-11-2019, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu gościmy przedstawicieli Województw Śląskiego i Lubuskiego i dzielimy się doświadczeniami dotyczącymi funkcjonowania instrumentu RLKS na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W spotkaniu udział biorą przedstawicie Urzędów Marszałkowskich, oraz przedstawiciele LGD, w tym przewodnicząca sieci LGD Pani Dorota Stanek.


Szkolenie w zakresie wdrażania projektów grantowych EFS w ramach instrumentu RLKS

RLKS 27.11.2019

W dniu 26.11.2019, w Hotelu Ambasada w Krobi Wydział Koordynacji RLKS zorganizował szkolenie dotyczące problematyki wdrażania projektów grantowych EFS w ramach instrumentu RLKS. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele 27 Lokalnych Grup Działania zlokalizowanych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przedstawiciele Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego oraz przedstawiciele Departamentu Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich. Wydział Koordynacji RLKS reprezentowali Dyrektor Wydziału Pan Bartosz Szymański i Kierownik Biura Pan Mariusz Kiernozek.


Dodatkowe środki dla Lokalnych Grup Działania

RLKS 07.11.2019

Dzięki swojej aktywności i zaangażowaniu, poprzez osiągnięcie określonych celów, cztery Lokalne Grupy Działania z powiatów toruńskiego, brodnickiego i radziejowskiego otrzymają dodatkowe środki, które przekażą mieszkańcom swoich obszarów. Najwyższe dofinansowanie, bo aż 3,2 miliona złotych otrzyma Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie z przeznaczeniem na rewitalizację społeczno-gospodarczą miejscowości wiejskich. W czwartek (7 listopada) przedstawiciele LGD z rąk członek zarządu województwa Anety Jędrzejewskiej odebrali aneksy do umów zwiększające dofinansowanie.


Raport końcowy dotyczący Ewaluacji instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, oraz badanie Ewaluacyjne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

RLKS 29.10.2019

Raport końcowy dotyczący Ewaluacji instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kontekście doświadczeń perspektywy 2014-2020 i wskazania założeń wsparcia na lata 2021-2027, Wyniki badania dotyczącego określenia optymalnego modelu funkcjonowania Lokalnych Grup Działania w nowej perspektywie finansowej, oraz ocena jakości i efektywności ich funkcjonowania


Szkolenie Zarządów i Rad Lokalnych Grup Działania

RLKS 29.10.2019

W Górznie (25-26 października) odbyło się dwudniowe szkolenie dotyczące efektywnej komunikacji w Lokalnych Grupach Działania, działań usprawniających posiedzenia Rad LGD, oraz przyszłości instrumentu RLKS w perspektywie 2021-2027. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządów i Rad LGD oraz pracownicy Wydziału Koordynacji RLKS.


Stanowisko dotyczące dróg w ramach projektów rewitalizacyjnych

RLKS 11.10.2019

W związku ze stanowiskiem Komisji Europejskiej (znak: REGIO.DDG.F.3/MD/aj/(2019)6059901) potwierdzonym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w piśmie z 27 sierpnia br. (znak: DRP-I.760.48.2019.ALS1), zgodnie z którym wszystkie infrastrukturalne projekty drogowe wspierane w ramach RPO powinny po zakończeniu ich realizacji umożliwiać ruch pojazdów spełniających wymogi dyrektywy 96/53/EC niezależnie od kategorii dróg, procedowaliśmy w ramach Komitetu Monitorującego kwestię dostosowania m.in. warunków udzielania wsparcia dla Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność do wymogów określonych w ww. stanowisku. W wyniku otrzymanych od członków Komitetu Monitorującego uwag do kryteriów Poddziałania 6.4.1 w zakresie proponowanych zmian tożsamych z propozycją do warunków udzielenia wsparcia dla Działania 7.1, w których wskazano, iż wymóg dostosowania dróg do nośności 11,5 t na oś jest nieadekwatny do projektów rewitalizacyjnych, zwróciliśmy się do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o zajęcie jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.


Rewitalizacja – komunikat IZ RPO WK-P w sprawie nośności dróg

RLKS 04.10.2019

Szanowni Państwo, W związku z pismami Komisji Europejskiej i Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, informującymi o obowiązku zapewnienia przez IZ RPO, iż wszystkie infrastrukturalne projekty drogowe wspierane w ramach RPO powinny po zakończeniu ich realizacji umożliwiać ruch pojazdów spełniających wymogi dyrektywy 96/53/WE, niezależnie od kategorii dróg, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, iż zaistniała konieczność dokonania zmiany warunków udzielenia wsparcia dla Działania 7.1. tak, aby uwzględniały one wymóg nośności dróg wynoszącej minimum 11,5 tN/oś


Dodatkowe środki dla LGD na przedsiębiorczość na wsi

RLKS 13.06.2019

Dziewięć Lokalnych Grup Działania z naszego regionu zostało nagrodzonych za sprawną realizację zadań powierzonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Dzięki swojej aktywności i zaangażowaniu LGD otrzymały dodatkowe środki, które przekażą mieszkańcom swoich obszarów. Dziś ich przedstawiciele z rąk członek zarządu województwa Anety Jędrzejewskiej odebrali aneksy do umów zwiększające dofinansowanie.


Wizyta przedstawicieli Województwa Zachodniopomorskiego

RLKS 10.04.2019

Przekazanie doświadczeń we wdrażaniu instrumentu rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) było głównym tematem spotkania z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, które odbyło się 8 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.


Kujawsko-pomorskie Lokalne Grupy Działania nominowane do nagród

RLKS 04.04.2019

Dziewięć Lokalnych Grup Działania z naszego regionu zostało nominowanych do nagród za sprawną realizację zadań powierzonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Dzięki swojej aktywności i zaangażowaniu LGD będą mogły liczyć na dodatkowe środki na realizację lokalnych strategii rozwoju.


Granty na aktywizację społeczno-zawodową

RLKS 29.03.2019

28 marca w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste przekazanie umów na dofinansowanie 7 projektów w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wsparcie o łącznej wartości miliona złotych otrzymają beneficjenci wybrani przez Lokalną Grupę Działania Czarnoziem dla Soli. Umowy wręczyli wicemarszałek Zbigniew Ostrowski oraz członek zarządu Aneta Jędrzejewska.


Nowa siedziba Wydziału Koordynacji RLKS

RLKS 13.03.2019

Uprzejmie informujemy, że od dnia 11 marca 2019 r. Wydział Koordynacji RLKS zmienił lokalizację. Nowa siedziba Wydziału Koordynacji RLKS mieści się cały czas w budynku „Elany”, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 73. Zmianie uległo miejsce w budynku- jest to obecnie niewielki biały budynek parterowy od strony parkingu wewnętrznego, za budynkiem głównym.