Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


OGŁOSZENIE O NABORZE NA EKSPERTÓW – LSR

Dodane 16.06.2023

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2022 r. poz. 943 z późn. zm.) oraz art. 80 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. poz. 1079), ogłasza nabór na ekspertów do oceny strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

 

1. Termin składania ofert: od dnia 19.06.2023 r – 03.07.2023 r.

2. Miejsce składania zgłoszeń:
Dokumenty aplikacyjne (w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór ekspertów do oceny LSR”) należy przesłać lub złożyć w sekretariacie Wydziału Koordynacji RLKS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego, 87-100 Toruń, ul. Skłodowskiej-Curie 73

lub

w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą ZW przez ePUAP – adres ePUAP: /36t9v8thbz/SkrytkaESP. W takim przypadku za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym wniosek w formie elektronicznej wpłynął na adres do doręczeń elektronicznych czyli zaistniały warunki techniczne umożliwiające ZW odebranie tego wniosku.
W przypadku wysłania dokumentów za termin wpływu uważa się datę wpływu zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego.

3. Wymagania wobec kandydata na eksperta:
1) korzysta w pełni z praw publicznych;
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
3) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) posiada wymaganą wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub uprawnienia w zakresie instrumentu RLKS, w tym obligatoryjnie:
a) wyższe wykształcenie;
b) posiada wiedzę w zakresie:
• celów i zasad realizacji RLKS w ramach FEdKP 2021-2027 i PS WPR;
• aktów prawnych, wytycznych i innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem instrumentu RLKS;
• zasad funkcjonowania LGD i realizacji jej zadań;
5) nie jest pracownikiem UM WK-P lub innych samorządowych jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego;
6) nie pozostaje członkiem organów statutowych LGD, ani nie jest pracownikiem LGD (dotyczy LGD mających swoją siedzibę na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego);
7) nie brał udziału w przygotowaniu LSR obejmującej obszar województwa kujawsko-pomorskiego w perspektywie finansowej 2021-2027.

Kandydat na eksperta musi złożyć następujące dokumenty:
1) Wypełnione i podpisane zgłoszenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulamin wyboru kandydatów na ekspertów w ramach konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR);
2) Kopie dokumentów potwierdzających posiadaną wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia;

oraz odbyć rozmowę kwalifikacyjną.

 

Szczegółowe informacje zawarte zostały w Regulaminie naboru ekspertów zamieszczonym poniżej.

Dodatkowych informacji związanych z naborem kandydatów na ekspertów udzielają pracownicy Wydziału Koordynacji RLKS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod numerem 56 652 18 45 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e.jezewska@kujawsko-pomorskie.pl.