Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Rzecznik Funduszy Europejskich

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 48/2181/17 z 29 listopada 2017 r. powołał Rzecznika Funduszy Europejskich (RFE) odpowiedzialnego za usprawnienie procesu wdrażania środków europejskich. Funkcję Rzecznika Funduszy Europejskich powierzono panu Edwardowi Reszkowskiemu.

Jakimi sprawami zajmuje się Rzecznik Funduszy Europejskich?

Rzecznik jest odpowiedzialny za przyjmowanie i analizowanie adresowanych do niego zgłoszeń dotyczących realizacji RPO WK-P 2014-2020, w tym udzielanie wyjaśnień osobom/podmiotom przekazującym zgłoszenia. 

Zgłoszenia mogą dotyczyć:

 • przewlekłości i nieterminowości postępowań i procedur
 • organizacji procedur, takich jak nabór wniosków, ocena wniosków o dofinansowanie, ocena wniosków o płatność, kontrola itp.
 • niejasności lub braku stosownych informacji
 • nadmiernych lub nieuzasadnionych wymagań
 • zastrzeżeń odnośnie poziomu obsługi
 • utrudnień związanych z korzystaniem z funduszy europejskich
 • postulatów zmian i usprawnień w realizacji RPO WK-P
 • innego rodzaju zgłoszeń dotyczących identyfikowanych przez zgłaszających utrudnień 

Kto może przekazać zgłoszenie?

Zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich może przekazać każdy zainteresowany wdrażaniem funduszy unijnych. 

Wymagania formalne zgłoszenia

Uprzejmie prosimy o przekazanie w zgłoszeniu informacji, które umożliwią nam jak najsprawniejsze procedowanie. W tym celu przygotowaliśmy dla Państwa formularz (do pobrania tutaj), określający informacje niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia, w tym m.in.: 

 1.    imię i nazwisko zgłaszającego oraz nazwa reprezentowanego podmiotu, jeśli dotyczy
 2.    adres korespondencyjny
 3.    telefon kontaktowy
 4.   opis sprawy 

Do formularza mogą być dołączone załączniki w postaci dokumentów dotyczących zgłoszenia. 

W jakiej formie i jaką drogą przekazać zgłoszenie?

Zgłoszenie do Rzecznika w formie wypełnionego formularza lub pisma/e-maila zawierającego informacje wymagane w formularzu prosimy kierować w jeden z wybranych przez Państwa sposobów:

1) pocztą tradycyjną/kurierem na adres:

Rzecznik Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Plac Teatralny 2

87-100 Toruń 

2) poprzez doręczenie do Kancelarii Ogólnej w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki, środy i czwartki 7:30-15:30, we wtorki 7:30-17:00 i piątki 7:30-14:00, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kancelaria Ogólna – parter

Plac Teatralny 2

87-100 Toruń

Z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich”

3) elektronicznie na adres e-mail:

rzecznikrpo@kujawsko-pomorskie.pl wpisując temat wiadomości:

„Zgłoszenie do Rzecznika Funduszy Europejskich”

4) osobiście podczas wizyty u Rzecznika Funduszy Europejskich, po uprzednim umówieniu telefonicznym pod numerem (56) 62 18 642 lub 784 951 907, w poniedziałki, środy i czwartki 7:30-15:30, we wtorki 7:30-17:00 i piątki 7:30-14:00

Edward Reszkowski

Rzecznik Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pok. 447

Plac Teatralny 2

87-100 Toruń

Czas i sposób rozpatrzenia zgłoszenia

Do rozpatrywania zgłoszeń RFE stosuje odpowiednio przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). Wszelkich wyjaśnień i odpowiedzi osobom/podmiotom przekazującym zgłoszenia Rzecznik udziela bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. 

Czym nie może zająć się Rzecznik Funduszy Europejskich?

Do kompetencji Rzecznika nie należy wyszukiwanie i wskazywanie możliwości uzyskania dofinansowania projektów oraz udzielanie porad i informacji w tym zakresie. RFE nie rozpatruje także spraw uregulowanych w drodze przepisów powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności: 

 1. procedury odwoławczej w rozumieniu ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017, poz. 1460, z późn. zm.)
 2. prowadzonych postępowań administracyjnych
 3. prowadzonych postępowań sądowych
 4. prowadzonych postępowań egzekucyjnych
 5. wniosków o udzielenie informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
  o udzielaniu informacji publicznej(Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.)

Przesłanie zgłoszenia w powyższych sprawach nie wpływa na bieg terminów przewidzianych dla tych procedur i postępowań.