Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Ogłoszenie Nr 2/2021 Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

Dodane 05.10.2021 przez Joanna Borkowska

Brąchnówko, dnia 29.09.2021 r.

Ogłoszenie Nr 2/2021

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,

poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje,
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej

 

Limit dostępnych środków w naborze wynosi 82 601,91 EUR

( 330 407,64 zł – po kursie 1,00 EURO = 4,00 zł)

I. Termin składania wniosków:

od dnia 27 października 2021 r.  do dnia 10 listopada 2021 r. do godz. 14.00

II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami oraz wersją elektroniczną wniosku należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. W ostatnim dniu naboru do godz. 14.00. Przyjęcie wniosku pracownik potwierdza na pierwszej stronie wniosku zamieszczając dane: data i godzina złożenia wniosku, numer wniosku odnotowany w rejestrze LGD, liczbę załączników złożonych wraz z Wnioskiem o przyznanie pomocy, podpis pracownika przyjmującego wniosek oraz pieczęć LGD.

Złożenie wniosku w LGD potwierdzane jest również na kopii pierwszej strony wniosku (egzemplarz wnioskodawcy).

O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku.

III. Forma wsparcia:

Refundacja kosztów kwalifikowalnych do poziomu 60 % (intensywność pomocy określona w LSR), nie więcej niż 110 000,00 zł

IV. Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operację (§2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2019 poz. 664.)

 V. Warunki udzielenia wsparcia:

1. Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego i celu szczegółowego oraz przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

2. Operacja musi mieścić się w limicie dostępnych środków przewidzianych w konkursie.

3. Minimalna wnioskowana kwota pomocy wynosi 25 000,00 zł.

4. Minimalna wartość kosztów całkowitych operacji wynosi 50 000,00 zł.

5. Refundacja kosztów kwalifikowalnych do poziomu 60 % (intensywność pomocy określona w LSR), nie więcej niż 110 000,00 zł.

6. Minimalna liczba punktów, którą należy uzyskać w ramach oceny zgodności z kryteriami wyboru operacji (załącznik nr 2), aby otrzymać dofinansowanie wynosi 20.

7. W przypadku równej ilości uzyskanych punktów pierwszeństwo na liście będzie miał wnioskodawca, który zakłada aktywizację zawodową osoby z grup defaworyzowanych na rynku pracy określonych w LSR, w dalszej kolejności o miejscu operacji na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD.

VI. Wymagane dokumenty do weryfikacji Kryteriów wyboru określonych w LSR:

Lp. Nazwa kryterium Dokumenty weryfikujące
1. Doświadczenie Wnioskodawcy w prowadzeniu działalności gospodarczej Kryterium będzie weryfikowane wg danych z CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) lub Krajowego Rejestru Sądowego (rejestr przedsiębiorców).
2. Tworzenie nowych miejsc pracy Weryfikacja kryterium na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanie.
3. Planowana operacja zakłada zatrudnienie osoby z grup defaworyzowanych na rynku pracy określonych w LSR(1) Weryfikacja kryterium na podstawie informacji zawartych we wniosku i biznesplanie. W przypadku, gdy wnioskodawca zadeklaruje utworzenie i utrzymanie przez 3 lata (od dnia wypłaty płatności końcowej) miejsca pracy dla osób z grupy defaworyzowanej wymagane jest oświadczenie o zobowiązaniu do zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej (wg wzoru stanowiącego zał. nr 3)
4. Planowana operacja zakłada działalność w zakresie kluczowych branż gospodarki określonych w LSR Weryfikacja kryterium na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanie.
5. Planowana operacja zakłada realizację celów środowiskowych lub klimatycznych Weryfikacja kryterium na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanie.
6. Planowana operacja ma charakter innowacyjny Weryfikacja kryterium na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanie.
7. Operacja obejmuje zakresem podnoszenie kompetencji osób rozwijających działalność gospodarczą lub zatrudnionych pracowników Weryfikacja kryterium na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy (planowane wskaźniki osiągnięcia celu) i biznesplanie (zakres rzeczowo-finansowy operacji).
8. Wnioskodawca skorzystał z doradztwa świadczonego przez LGD w zakresie wniosku o przyznanie pomocy Dokumentem poświadczającym skorzystanie z doradztwa jest REJESTR UDZIELONEGO DORADZTWA, gdzie wskazany jest konkretny numer naboru wniosków (aby uzyskać punkty z rejestru muszą wynikać min. 2 spotkania z doradcą w tym min. 1 w zakresie wniosku o przyznanie pomocy).

VII. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku www.lgd.ziemiagotyku.com oraz na stronie www.lsr.ziemiagotyku.com

VIII. Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości konsultowania wniosku i załączników oraz sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru tj. 10.11.2021r. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD Ziemia Gotyku w Brąchnówku 18 (pałac I piętro), 87-140 Chełmża, tel. 56 610 80 17 lub kom. 607 745 091.

Konsultacje będą odbywały się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.

 

Załączniki do ogłoszenia:

1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników.- POBIERZ

2. Kryteria dla przedsięwzięcia „TU ŻYJĘ I TU PRACUJĘ” – NOWE MIEJSCA PRACY NA ZIEMI GOTYKU w zakresie ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ i powiązanym podnoszeniem kompetencji osób realizujących operację. – POBIERZ

3. Oświadczenie o zobowiązaniu do zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej. – POBIERZ

(1) Grupy defaworyzowane na rynku pracy – osoby w trudnej sytuacji życiowej na rynku pracy na obszarze LSR:

– osoby do 30roku życia,

– osoby powyżej 50 roku życia,

– kobiety,

– długotrwale bezrobotni (powyżej 12 miesięcy),

– bez kwalifikacji zawodowych,

– niepełnosprawni.

OGŁOSZENIE O NABORZE – POBIERZ

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)
Formularz wniosku o przyznanie pomocy 4z – POBIERZ
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących – POBIERZ
Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy 4z – POBIERZ
2) Biznesplan (wersja 4z)
Biznesplan 4z – POBIERZ
Biznesplan tabele finansowe 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 – POBIERZ
Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu 4z – POBIERZ
3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa
Oświadczenie 4z – POBIERZ
Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 4z – POBIERZ
4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z)
Umowa o przyznaniu pomocy – POBIERZ
Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji – POBIERZ
Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych – POBIERZ
Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych – POBIERZ
Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) – POBIERZ
Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji – POBIERZ
Załącznik 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy – POBIERZ
Załącznik 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/ o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej – POBIERZ
Załączni 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa – POBIERZ
Załącznik 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa – POBIERZ
Załącznik 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – POBIERZ
5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy
Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji – POBIERZ
Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością – POBIERZ
Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – POBIERZ
6) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)
Wniosek o płatność 4z – POBIERZ
Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania – POBIERZ
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – POBIERZ
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu – POBIERZ
7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)
Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji – POBIERZ
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji – POBIERZ
8) Wskazówki dla użytkowników formularzy wniosków przygotowanych w formacie MS Excel
Wskazówki_do_formularzy_wniosków_XLSX – POBIERZ

Oświadczenie w sprawie zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej – POBIERZ

Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym PROW 2014-2020 jako m.in. wnioskodawcy / beneficjenta / pełnomocnika. – POBIERZ