Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” Nr konkursu LGD: 1/2022.

Dodane 16.12.2021 przez Joanna Borkowska

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Nr konkursu LGD: 1/2022

I. Termin składania wniosków: 30/12/2021 – 18/01/2022 do godz. 14.00

II. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” Brodnica, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica

od poniedziałku do piątku w godz. od 07.00 do 15.00

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

III. Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz zaleca się załączenie wersji elektronicznej wniosku zapisanej na informatycznym nośniku danych.

IV. Forma wsparcia: refundacja.

V. Zakres tematyczny operacji:

 

Cel ogólny 2: Wzrost konkurencyjności obszaru LSR oraz podniesienie jakości życia mieszkańców.

Cel szczegółowy 2.2: Rozwój obszaru poprzez inwestycje drogowe oraz na obszarach rewitalizowanych i poprawę dostępności do infrastruktury rekreacyjno – sportowo – kulturowej.

Przedsięwzięcie 2.2.3.1: Rozwój infrastruktury komunikacyjnej.

W ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 lit. a) i b) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

 

a/ umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych

albo

b/skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.

VI. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 14 do ogłoszenia o naborze wniosków.

VII. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 19 do ogłoszenia o naborze wniosków.

VIII. Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 16 do ogłoszenia.

IX. Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 4,4 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”/

 

X. Limit środków w ramach naboru: 184 777,71 € (po kursie 4 zł – 739 110,84 zł)

XI. Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł.

XII. Intensywność pomocy: zwrot kosztów kwalifikowalnych w wysokości:

a) nie wyższej niż 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r.-Prawo przedsiębiorców, z tym że w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje taką działalność gospodarczą – jeśli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

b) nie wyższej niż 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku:

· podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r.- Prawo przedsiębiorców,

· organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – jeśli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 4-8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

c) nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie

wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” oraz na stronach internetowych: · www.lgdpojezierzebrodnickie.pl

 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

Pytania należy kierować na adres email: lgdbrodnica@wp.pl lub telefonicznie: 564934404

Pracownicy biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” udzielają doradztwa w ramach naboru do 12.01.2022 r. do godz. 14.00.