Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Zmiana Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Dodane 23.04.2020 przez Iwona Stasiak

Zmiana Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

16 kwietnia 2020 r. został opublikowany komunikat w sprawie zmienionych „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020”.

Wytyczne są skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, w tym w szczególności do instytucji zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi. Wprowadzone zmiany wynikają m.in. z dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu projektów współfinansowanych z EFS w obszarze rynku pracy i przeprowadzonego przeglądu śródokresowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnych Programów Operacyjnych.W związku z obecną sytuacją w kraju i faktem, że projekty realizowane w ramach EFS są w sposób szczególny narażone na konsekwencje wynikające z ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, po zakończeniu konsultacji społecznych do Wytycznych został wprowadzony zapis mówiący o tym, że w sytuacji wystąpienia siły wyższej jaką jest np. pandemia COVID-19 na wniosek ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego lub za jego zgodą, dana IZ może wprowadzić rozwiązania stanowiące odstępstwa od przyjętych w Wytycznych zasad realizacji poszczególnych form wsparcia, w tym zasad ogólnych. Pozwoli to na sprawniejsze realizowanie projektów z zakresu rynku pracy w ramach poszczególnych programów operacyjnych w czasie pandemii koronawirusa.Zapis ten ma zastosowanie w szczególności do projektów, które na dzień wejścia w życie Wytycznych były jeszcze realizowane (na podstawie danych zawartych w umowie o dofinansowanie dotyczących okresu realizacji projektu).Pozostałe zmiany wprowadzone do nowej wersji dokumentu w wyniku konsultacji społecznych mają zastosowanie do naborów ogłaszanych począwszy od dnia wejścia w życie Wytycznych, tj. od 16 kwietnia 2020 r.Najważniejsze zmiany wprowadzone do piątej wersji Wytycznych obejmują:

  • wprowadzenie zapisu wskazującego, że IZ PO WER i IZ RPO zapewniają, że w projektach konkursowych (z wyłączeniem projektów dotyczących finansowania zwrotnego) z zakresu aktywizacji zawodowej w PI 8i, 8ii i 8iii dana osoba nie otrzymuje jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS. MFiPR przekaże IP i IZ procedurę dokonywania weryfikacji podwójnego uczestnictwa w projektach aktywizacji zawodowej (zarówno w ramach PO WER jak i RPO). Procedura zakłada weryfikację na podstawie danych osobowych uczestników wprowadzanych przez beneficjenta do SL2014 niezwłocznie po ich zrekrutowaniu do projektu. Zakłada się, że weryfikacja uczestników będzie prowadzona przez IP na podstawie opracowanego specjalnie w tym celu raportu w SL wykazującego, czy osoby zrekrutowane przez beneficjenta uczestniczą równolegle w innych projektach.
  • wprowadzenie zapisu mówiącego, że w przypadku rozliczania form wsparcia regulowanych w niniejszych Wytycznych na podstawie uproszczonych metod rozliczania wydatków, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014 – 2020, nie mają zastosowania te zapisy Wytycznych rynku pracy, które stoją w sprzeczności z przyjętymi założeniami rozliczania wydatków na podstawie uproszczonych metod;
  • wprowadzenie zmian w zakresie realizacji staży tj. doprecyzowano okres trwania stażu, podwyższono kwotę stypendium stażowego do 80% wartości netto minimalnego wynagrodzenia za pracę, doprecyzowano kwestię wyliczania miesięcznej wartości stypendium stażowego.

Zapoznaj się z aktualną wersją Wytycznych oraz zgłoszonymi uwagami:

Zmiana Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej