Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Ogłoszenie 12/2021 LGD Pojezierze Brodnickie – PO RYBY

Dodane 22.11.2021 przez Joanna Borkowska

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Nr konkursu LGD: 12/2021

I. Termin składania wniosków: 26/11/2021 – 10/12/2021.

II. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” Karbowo, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica

Wnioski o dofinansowanie należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godz. od 07.00 do 15.00.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaję się datę wpływu do biura LGD.

III. Tryb składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej wraz z załącznikami. Zaleca się złożenie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego, zapisanego na informatycznym nośniku danych.

IV. Forma wsparcia: zwrot kosztów kwalifikowalnych.

V. Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny 2: Wzrost konkurencyjności obszaru LSR oraz podniesienie jakości życia mieszkańców.

Cel szczegółowy 2.1: Wykorzystanie zasobów i walorów środowiska naturalnego dla rozwoju turystyki.

Przedsięwzięcie 2.1.1.1: Zagospodarowanie jezior jako naturalnego waloru regionu dla celów rekreacji, turystyki i kultury.

W ramach zakresu, o którym mowa w § 2 pkt 4 i § 7 pkt 1 lit. a) i b) rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1442 z późn. zm.):

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:

a/ tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką;

lub

b/ promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

VI. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 16 do ogłoszenia o naborze wniosków.

VII. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 19 do ogłoszenia o naborze wniosków.

VIII. Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 14 do ogłoszenia.

IX. Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 6,4 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”/

W przypadku uzyskania równej ilości punktów wyższe miejsce na liście uzyska operacja, gdzie wnioskujący występuje o mniejsze procentowo środki finansowe w stosunku do kosztów całkowitych operacji. Gdy to kryterium nie będzie mogło mieć zastosowania to wyższe miejsce na liście uzyska wniosek z niższą kwotą całkowitą operacji. Gdy i to kryterium nie będzie miało zastosowania to wyższe miejsce na liście operacji wybranych uzyska wniosek złożony wcześniej do biura LGD.

O terminie złożenia wniosku decyduje data oraz godzina jego złożenia do biura LGD.

X. Limit środków w ramach naboru: 27 523,20 € (po kursie 4 zł – 110 092,80 zł)

XI. Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł.

XII. Intensywność pomocy: zwrot kosztów kwalifikowalnych w wysokości:

a) do 50 % tych kosztów

lub

b) do 85% tych kosztów w przypadku, gdy operacja zapewnia publiczny dostęp do jej wyników, a także spełnia co najmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:

· jest w interesie zbiorowym

· ma zbiorowego beneficjenta

· projekt ma innowacyjne właściwości, w stosownych przypadkach, na szczeblu lokalnym.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” oraz na stronie internetowej: · www.lgdpojezierzebrodnickie.pl

Formularz wniosku o dofinansowanie, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o dofinansowanie znajdują się na stronie internetowej:

· www.lgdpojezierzebrodnickie.pl

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Dziania Pojezierze Brodnickie”

Pytania należy kierować na adres email: lgdbrodnica@wp.pl lub telefonicznie: 564934404

Pracownicy biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” udzielają doradztwa w ramach naboru do dnia 08.12.2021 r. w godz. od 07.00 do 15.00.