Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Ogłoszenie Nr 1/2021 Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

Dodane 05.10.2021 przez Joanna Borkowska

Brąchnówko, dnia 29.09.2021 r.

Ogłoszenie Nr 1/2021

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania

19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,

poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej

 

Limit dostępnych środków w naborze wynosi 50 000,00 EUR

( 200 000,00  zł – po kursie 1,00 EURO = 4,00 zł)

 I. Termin składania wniosków:

od dnia 27 października 2021 r. do dnia  10 listopada 2021 r. do godz. 14.00

II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami oraz wersją elektroniczną wniosku należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. W ostatnim dniu naboru do godz. 14.00. Przyjęcie wniosku pracownik potwierdza na pierwszej stronie wniosku zamieszczając dane: data i godzina złożenia wniosku, numer wniosku odnotowany w rejestrze LGD, liczbę załączników złożonych wraz z Wnioskiem o przyznanie pomocy, podpis pracownika przyjmującego wniosek oraz pieczęć LGD.

Złożenie wniosku w LGD potwierdzane jest również na kopii pierwszej strony wniosku (egzemplarz wnioskodawcy).

O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku.

III. Forma wsparcia:

Wsparcie ma formę premii w wysokości 50 000,00 PLN.

IV. Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operację (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2019 poz. 664.)

        V. Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego i celu szczegółowego oraz przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
 2. Operacja musi mieścić się w limicie dostępnych środków przewidzianych w konkursie.
 3. Minimalna liczba punktów, którą należy uzyskać w ramach oceny zgodności z kryteriami wyboru operacji (załącznik nr 2), aby otrzymać dofinansowanie wynosi 28.
 4. W przypadku równej ilości uzyskanych punktów pierwszeństwo na liście będzie miał wnioskodawca z grup defaworyzowanych określonych w LSR, w dalszej kolejności o miejscu operacji na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD.

             VI. Wymagane dokumenty do weryfikacji Kryteriów wyboru określonych w LSR

Lp. Nazwa kryterium Dokumenty weryfikujące
1. Wiedza lub doświadczenie wnioskodawcy w zakresie planowanej operacji Spełnienie kryterium posiadania wiedzy wymaga udokumentowania min. 1 maks. 3 dokumentami poświadczającymi wiedzę w zakresie odpowiadającemu planowanej działalności gospodarczej, w tym: świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenie, certyfikat, dyplom z kursu, szkolenia itp. Oddzielnie będzie premiowane doświadczenie w zakresie planowanej operacji minimum 6 miesięczne potwierdzone m.in. świadectwem pracy lub zaświadczeniem o odbyciu stażu zawodowego lub praktyki zawierające daty rozpoczęcia i zakończenia pracy, stażu, praktyki.
2. Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy Weryfikacja kryterium na podstawie zaświadczenia (lub odpowiadającego mu poświadczenia) z Urzędu Gminy o okresie zameldowania na pobyt stały lub czasowy z informacją o dacie zameldowania / zamieszkania. Dokument wystawiony nie wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku oraz oświadczenia Wnioskodawcy o miejscu zameldowania na dzień składania wniosku o przyznanie pomocy (wg wzoru stanowiącego zał. nr 3).
3. Aktywizacja zawodowa wnioskodawcy Weryfikacja kryterium na podstawie zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy właściwego dla miejsca zamieszkania/zameldowania wnioskodawcy o statusie osoby bezrobotnej wydanego nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku oraz oświadczenia Wnioskodawcy, że w dniu składania wniosku ma status osoby bezrobotnej (wg wzoru stanowiącego zał. nr 4).
4. Tworzenie nowych miejsc pracy Weryfikacja kryterium na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanie.
5. Planowana operacja zakłada aktywizację zawodową osoby z grup defaworyzowanych(1) na rynku pracy określonych w LSR Spełnienie kryterium w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą z grupy defaworyzowanej na podstawie dokumentów:

– osoby do 30 roku życia – dokument tożsamości

– osoby powyżej 50 roku życia – dokument tożsamości

– kobiety – dokument tożsamości

– długotrwale bezrobotni (powyżej 12 miesięcy) – zaświadczenie o statusie osoby długotrwale bezrobotnej, wydane przez Powiatowy Urząd Pracy właściwy dla miejsca zamieszkania/zameldowania wydane nie wcześniej niż miesiąc przez złożeniem wniosku

– bez kwalifikacji zawodowych – oświadczenia o nieposiadaniu kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu.

– niepełnosprawni – dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności

W przypadku gdy wnioskodawca zadeklaruje utworzenie i utrzymanie miejsca pracy przez łącznie co najmniej 2 lata w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty płatności II transzy pomocy miejsca pracy dla osób z grupy defaworyzowanej wymagane jest oświadczenie o zobowiązaniu do zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej  (wg wzoru stanowiącego zał. nr 5)

6. Planowana operacja zakłada działalność w zakresie kluczowych branż gospodarki określonych w LSR Weryfikacja kryterium na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanie.

PKD dla działalności przeważającej związanej z realizacją operacji rozumiane jest jako podstawowy kod PKD wskazany w podejmowanej działalności gospodarczej.

7. Planowana operacja zakłada realizację celów środowiskowych lub klimatycznych Weryfikacja kryterium na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanie.
8. Planowana operacja ma charakter innowacyjny Weryfikacja kryterium na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanie.
9. Operacja obejmuje zakresem podnoszenie kompetencji osób podejmujących działalność gospodarczą lub zatrudnionych pracowników Weryfikacja kryterium na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy (planowane wskaźniki osiągnięcia celu) i biznesplanie (zakres rzeczowo-finansowy operacji).
10. Wnioskodawca skorzystał z doradztwa świadczonego przez LGD w zakresie wniosku o przyznanie pomocy Dokumentem poświadczającym skorzystanie z doradztwa jest REJESTR UDZIELONEGO DORADZTWA, gdzie wskazany jest konkretny numer naboru wniosków (aby uzyskać punkty z rejestru muszą wynikać min. 2 spotkania z doradcą w tym min. 1 w zakresie wniosku o przyznanie pomocy).

   VII. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku www.lgd.ziemiagotyku.com oraz na stronie www.lsr.ziemiagotyku.com

 VIII. Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości konsultowania wniosku i załączników oraz sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru tj. 10.11.2021r. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD Ziemia Gotyku w Brąchnówku 18 (pałac I piętro), 87-140 Chełmża, tel. 56 610 80 17 lub kom. 607 745 091.

Konsultacje będą odbywały się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych –
  do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników.
 2. Kryteria dla przedsięwzięcia „TU ŻYJĘ I TU PRACUJĘ” – NOWE MIEJSCA PRACY NA ZIEMI GOTYKU w zakresie PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ i powiązanym podnoszeniem kompetencji osób realizujących operację. – pobierz
 3. Oświadczenie o miejscu zameldowania. – pobierz
 4. Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej. – pobierz
 5. Oświadczenie o zobowiązaniu do zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej. – pobierz

(1) Grupy defaworyzowane na rynku pracy – osoby w trudnej sytuacji życiowej na rynku pracy na obszarze LSR:

– osoby do 30roku życia,

– osoby powyżej 50 roku życia,

– kobiety,

– długotrwale bezrobotni (powyżej 12 miesięcy),

– bez kwalifikacji zawodowych,

– niepełnosprawni