Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” Nr konkursu LGD: 2/2022.

Dodane 16.12.2021 przez Joanna Borkowska

 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia

na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Nr konkursu LGD: 2/2022

 

 1. Termin składania wniosków: 30/12/2021 – 18/01/2022 do godz. 14.00

 

 1. Miejsce składania wniosków:

 

Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” Karbowo, ul. Wczasowa 46,  87-300 Brodnica

 

od poniedziałku do piątku w godz. od 07.00 do 15.00

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

III. Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz zaleca się załączenie  wersji elektronicznej wniosku zapisanej na informatycznym nośniku danych.

 

 1. Forma wsparcia: refundacja.

 

 1. Zakres tematyczny operacji:

 

Cel ogólny 2: Wzrost konkurencyjności obszaru LSR oraz podniesienie jakości życia mieszkańców.

Cel szczegółowy 2.2: Rozwój obszaru poprzez inwestycje drogowe oraz na obszarach rewitalizowanych i poprawę dostępności do infrastruktury rekreacyjno – sportowo – kulturowej.

Przedsięwzięcie 2.2.1.1: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturowej.

W ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 i w § 11 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej:

Operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

 

 1. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 14 do ogłoszenia o naborze wniosków.

 

VII. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 19 do ogłoszenia o naborze wniosków.

 

VIII. Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 16 do ogłoszenia.

 

 1. Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 6 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”/

 

 1. Limit środków w ramach naboru: 178 805,35 zł. (po kursie 4 zł – 715 221,40 zł)

 

 1. Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł.

 

XII. Intensywność pomocy: zwrot kosztów kwalifikowalnych w wysokości:

 1. a) nie wyższej niż 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z tym że w przypadku organizacji pozarządowej, która wykonuje taką działalność gospodarczą – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 2. b) nie wyższej niż 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku:
 • podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 • organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – jeżeli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 4-8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
 1. c) nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

 

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” oraz na stronach internetowych:

 

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

Pytania należy kierować na adres email: lgdbrodnica@wp.pl lub telefonicznie:
564934404

Pracownicy biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” udzielają doradztwa w ramach naboru do dnia 12.01.2022 r. do godz. 14.00.