Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Ogłoszenie Nr: 3/2021 Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

Dodane 22.11.2021 przez Joanna Borkowska

Ogłoszenie Nr: 3/2021

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania

19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,

poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – operacje obejmujące wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego

Limit dostępnych środków w naborze wynosi: 84 012,88 EUR

( 336 051,52 zł – po kursie 1,00 EURO = 4,00 zł)

 

(limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie wnioskodawców obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych wnioskodawców, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości zapewniającej współfinansowanie wkładu EFRROW)

I. Termin składania wniosków:

od dnia 15.11.2021 r. do dnia 06.12.2021 r. do godz. 15.00

 II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami oraz wersją elektroniczną wniosku należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy  Działania Ziemia Gotyku Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.  Przyjęcie wniosku pracownik potwierdza na pierwszej stronie wniosku zamieszczając dane: data i godzina złożenia wniosku, numer wniosku odnotowany w rejestrze LGD, liczbę załączników złożonych wraz z Wnioskiem o przyznanie pomocy, podpis pracownika przyjmującego wniosek oraz pieczęć  LGD.

Złożenie wniosku w LGD potwierdzane jest również na kopii pierwszej strony wniosku (egzemplarz wnioskodawcy).

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku.

III. Forma wsparcia:

Refundacja kosztów kwalifikowalnych

Maksymalny % poziomu dofinansowania (kwota wsparcia w ramach LSR):

  • jednostki sektora finansów publicznych, w tym samorządowa instytucja kultury – do 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

IV. Zakres tematyczny operacji:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2019 poz. 664 z późn. zm.).

Zakres obejmuje wsparcie podmiotów działających w obszarze kultury, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego.

V.Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego i celu szczegółowego oraz przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
  2. O pomoc mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego i samorządowe instytucje kultury.
  3. Operacja musi mieścić się w limicie dostępnych środków przewidzianych w konkursie.
  4. Minimalna wartość kosztów całkowitych operacji wynosi 50 000,00 zł.
  5. Minimalna liczba punktów, którą należy uzyskać w ramach oceny zgodności z kryteriami wyboru operacji (załącznik nr 2), aby otrzymać dofinansowanie wynosi 20 pkt.
  6. W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o miejscu operacji na liście operacji wybranych decyduje tzw. kryterium kluczowe, określone w LSR, tj. Miejsce realizacji operacji. W przypadku dalszych trudności w ustaleniu miejsca na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w Biurze LGD.

VI. Wymagane dokumenty do weryfikacji Kryteriów wyboru określonych w LSR.

Lp. Nazwa kryterium Dokumenty weryfikujące
1. Miejsce realizacji operacji Kryterium weryfikowane o zapisy wniosku o przyznanie pomocy oraz dane z ewidencji ludności Urzędu Gminy.
2. Wnioskowana kwota pomocy Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o wartość wnioskowanej kwoty pomocy wskazanej we wniosku o przyznanie pomocy.
3. Dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych Kryterium będzie weryfikowane poprzez analizę zapisów wniosku o przyznanie pomocy i dokumentację techniczną.
4. Planowana operacja zakłada realizację celów środowiskowych lub klimatycznych Kryterium będzie weryfikowane poprzez analizę zapisów wniosku o przyznanie pomocy oraz dokumentację dołączoną do wniosku.
5. Operacja zakłada promocję LGD i LSR Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie Wnioskodawcy w zakresie zakładanych form promocji projektu (wg wzoru stanowiącego zał. nr 3).
6. Realizacja operacji wzmocni potencjał turystyczny obszaru Kryterium będzie weryfikowane poprzez analizę zapisów wniosku o przyznanie pomocy oraz uzasadnienie Wnioskodawcy.
7. Wnioskodawca skorzystał z  doradztwa świadczonego przez LGD Dokumentem poświadczającym skorzystanie z doradztwa jest REJESTR UDZIELONEGO DORADZTWA, gdzie wskazany jest konkretny numer naboru wniosków (aby uzyskać punkty z rejestru muszą wynikać min. 2 spotkania z doradcą w tym min. 1 w zakresie wniosku o przyznanie pomocy).

VII. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  Ziemia Gotyku www.lgd.ziemiagotyku.com

VIII. Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy znajduje się na stronach internetowych:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości konsultowania wniosku i załączników oraz sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru tj. 06.12.2021r. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD Ziemia Gotyku w Brąchnówku 18 (pałac I piętro), 87-140 Chełmża, tel. 56 610 80 17 lub kom. 607 745 091.

Konsultacje będą odbywały się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.