Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Ogłoszenie o konkursie na wybór LSR

Dodane 10.03.2023 przez Iwona Stasiak

 

Toruń, dnia 10.03.2023 r.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: ZW), na podstawie art. 6 Ustawy
o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.
(Dz. U. z 2022, poz. 943) ogłasza konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

 

W konkursie o wybór może ubiegać się LSR, która:

 1. będzie realizowana przez Lokalną Grupą Działania funkcjonującą lub nowopowstałą (dalej: LGD):

a) spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE. L. 231.159) oraz w art. 4 ustawy z dnia 20.02.2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności;

b) posiadającą opracowany plan komunikacji z lokalną społecznością przygotowany zgodnie ze standardem minimum opracowanym przez ZW, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Pozostałe warunki zostały szczegółowo określone w Warunkach dostępu, będącym załącznikiem nr 2 do Regulaminu konkursu.

 1. Wnioski o wybór LSR należy składać w terminie od 11.04.2023 r. do 07.06.2023 r.:
 • w postaci papierowej w poniedziałki, środy i czwartki od 8.00 do 15.00, we wtorki od 8.00 do 16.30, w piątki od 8.00 do 13.30, w Wydziale Koordynacji RLKS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Toruniu,
  M. Skłodowskiej-Curie 73, 87 – 100 Toruń lub Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń.
 • w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą ZW przez ePUAP – adres ePUAP: /36t9v8thbz/SkrytkaESP. W takim przypadku za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym wniosek w formie elektronicznej wpłynął na adres do doręczeń elektronicznych czyli zaistniały warunki techniczne umożliwiające ZW odebranie tego wniosku.
 1. Termin złożenia wniosku o wybór LSR uważa się za dotrzymany, jeśli data:
  1) pieczęci ZW potwierdzającej złożenie wniosku w formie papierowej;
  2) wprowadzenia dokumentu elektronicznego do systemu teleinformatycznego w przypadku wersji elektronicznej nie jest późniejsza niż dzień zakończenia terminu składania wniosków.
 2. Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – mojregion.eu w zakładce RLKS – https://mojregion.eu/rpo/aktualnosci-rlks/  dostępny jest formularz wniosku o wybór LSR, Regulamin konkursu wraz z załącznikami (w tym dokumentami potwierdzającymi spełnienia warunków dostępu oraz kryteriów wyboru LSR), formularz umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR, standard minimum
  do Planu komunikacji z lokalną społecznością dla województwa kujawsko-pomorskiego ustalony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 10/360/23 z dnia
  08.03.2023 roku oraz uszczegółowienie zakresu wsparcia i wskaźników wynikających z FEdKP wymienionych w Załączniku nr 3 do Regulaminu na wybór LSR (doprecyzowanie jest skutkiem dostosowania do zapisów SZOP zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego), będące załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR oraz kwoty alokacji środków dla poszczególnych funduszy w województwie kujawsko-pomorskim zostały określone w zał. nr 4 do Regulaminu konkursu.
 4. Do wniosku należy załączyć wskazane w nim dokumenty obligatoryjne, w tym LSR oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków dostępu, o których mowa w zał. nr 2 do Regulaminu konkursu oraz kryteriów określonych w załączniku nr 5 do regulaminu konkursu.
 5. Złożony wniosek musi być kompletny, co oznacza, że powinien zawierać wszystkie strony oraz wszystkie wymagane i deklarowane załączniki, utrwalone na piśmie
  w postaci papierowej albo elektronicznej.
 6. Wniosek składany w postaci papierowej należy umieścić w opisanym segregatorze wraz z załącznikami, w kolejności zgodnej z listą załączników wyszczególnionych w formularzu wniosku o wybór LSR.
 7. Do wniosku utrwalonego w postaci papierowej wnioskodawca dołącza LSR z załącznikami wraz z jego jednobrzmiącą wersją elektroniczną (aktywny plik PDF powstały w wyniku konwersji pliku doc do pdf).
 8. Wniosek w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym, a w postaci elektronicznej – kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracyjnego ze wskazaniem w treści wniosku osoby opatrującej wniosek pieczęcią.
 9. Kopie dokumentów składane w postaci papierowej wraz z wnioskiem powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD (w takiej sytuacji, należy przy składaniu wniosku okazać oryginał dokumentu), przedstawiciela ZW, notariusza, podmiot, który wydał dokument albo przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.
 10. Wnioskodawca może we wniosku wyrazić zgodę na prowadzenie korespondencji
  w formie dokumentu elektronicznego na adres elektronicznej skrzynki podawczej, wobec czego wszelka korespondencja pomiędzy Wnioskodawcą a ZW, komisją lub IZ, będzie prowadzona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 11. Korespondencja w formie elektronicznej uzależniona jest od wyrażenia przez Wnioskodawcę zgody na doręczanie pism w tej formie, zgodnie z ustawą z dnia
  18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569, 1002)
  i wskazania we wniosku elektronicznego adresu do korespondencji, na który ta korespondencja ma być kierowana.
 12. W przypadku, gdy Wnioskodawca wyrazi zgodę na komunikację w formie elektronicznej, wszelka korespondencja, która zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu przesyłana jest Wnioskodawcy w formie papierowej,
  będzie przekazywana w formie elektronicznej.
 13. Wnioskodawca niezwłocznie informuje ZW na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej o zmianie danych teleadresowych objętych wnioskiem.
 14. ZW nie zwraca wnioskodawcom dokumentów w postaci papierowej złożonych wraz z wnioskiem o wybór LSR.

W przypadku spełnienia przez Wnioskodawcę warunków dostępu określonych w zał. nr 2 do Regulaminu konkursu, oceny pod względem spełnienia kryteriów wyboru LSR dokona Komisja powołana przez ZW na podstawie art. 3 ust. 1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r.

Informacja na temat wyboru LSR udostępniona zostanie w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu składania wniosków o wybór LSR na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – www.mojregion.eu (zakładka RLKS).

W przypadku, gdy na danym terenie żadna ze złożonych LSR nie zostanie wybrana do realizacji i dostępne środki nie zostaną wyczerpane, Zarząd Województwa zastrzega sobie  możliwość przeprowadzenia kolejnej rundy konkursu na wybór LSR.

 

Ogłoszenie o konkursie na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Załączniki:

 1. Standard minimum do Planu komunikacji z lokalną społecznością dla województwa kujawsko-pomorskiego
 2. Standard minimum do Planu komunikacji z lokalną społecznością dla województwa kujawsko-pomorskiego – aktualny
 3. Uszczegółowienie zakresu wsparcia i wskaźników wynikających z FEdKP  wymienionych w Załączniku nr 3 do Regulaminu na wybór LSR.

 

Dokumentacja konkursowa:

Regulamin konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Zał. nr 1 Wniosek o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)

Zał. nr 2 Warunki dostępu

Zał. nr 3 Struktura i wymagania dotyczące LSR

Zał. nr 4 Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR- AKTUALIZACJA

Zał. nr 5 Kryteria wyboru LSR

Zał. nr 6 Karta oceny wniosku o wybór lokalnej strategii rozwoju kierowanego przez społeczność (LSR)

Zał. nr 7 Karta oceny kryteriów wyboru LSR dla członka komisji

Umowa ramowa

Informacja dodatkowa – obszary tematyczne LSR a cele LSR

Informacja dodatkowa – katalog obowiązkowych wskaźników rezultatu PS WPR

Komunikat dotyczący doprecyzowania zakresów wsparcia oraz wskaźników

Komunikat dotyczący doprecyzowania zaktualizowania wskaźników