Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Zakończyły się prace nad ewaluacją programów dotyczących obszaru zdrowia realizowanych w województwie kujawsko-pomorskim

Dodane 04.12.2023 przez Mirela Kiełbasiewicz

Jaki był cel badania?

Zadaniem ewaluatorów była ocena realizacji programów dotyczących obszaru zdrowia realizowanych w województwie kujawsko-pomorskim wraz z oceną zgłaszalności do programów, jakości świadczeń oraz ich efektywności.

Jakie programy analizowano?

 • Program profilaktyczny dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego – łącznie 16 848 uczestników. Celami programu było zwiększenie odsetka wykrywania raka jelita grubego we wczesnych stadiach zaawansowania, zwiększenie odsetka wyleczenia, obniżenie zachorowalności, umieralności oraz kosztów leczenia w skali kraju dzięki leczeniu nowotworów we wczesnych stadiach zaawansowania i dzięki usuwaniu stanów przedrakowych – polipów.
 • Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca za pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej – łącznie 4 119 uczestników. Celem programu była poprawa wykrywalności raka płuca na wczesnym etapie jego rozwoju poprzez prowadzenie odpowiednich działań profilaktycznych wśród mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. To połączenie prewencji wtórnej z pierwotną w celu poprawy świadomości dotyczącej raka płuca wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia.
 • Program profilaktyki WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim – łącznie 8 380 uczestników. Program został opracowany w odpowiedzi na wysoką zapadalność na choroby wywołane przez te wirusy w regionie. Program realizowany jest w formule Regionalnego Programu Zdrowotnego (RPZ) i ma na celu zwiększenie liczby osób z WZW B i C kierowanych do leczenia.

Jakich metod użyto?

W ramach badania Ewaluator:

 • dokonał analizy dokumentów programowych i strategicznych oraz zapisów wytycznych i treści przedmiotowych programów polityki zdrowotnej;
 • przeprowadził wywiady pogłębione z przedstawicielami Departamentów Wdrażania i Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza oraz beneficjentami/koordynatorami realizowanych projektów;
 • przeanalizował 3 studia przypadków.

Jakie wnioski otrzymano?

Łącznie w ramach 3 programów realizowanych w województwie kujawsko-pomorskim w ramach Osi priorytetowej (OP) 8 Aktywni na rynku pracy, Działania 8.6 Zdrowy i aktywny region, w Poddziałaniu 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne, zrealizowano 15 projektów, których celem było zwiększenie udziału osób w wieku aktywności zawodowej w programach profilaktycznych, rehabilitacji i ochrony zdrowia.

Program dotyczący jelita grubego objął w sumie 16 848 osób z terenu województwa, spośród których

17 113 uczestników zostało skierowanych do końca 2022 r. na badania kolonoskopowe (również w znieczuleniu).

W ramach programu wykrywania raka płuca łącznie na badania profilaktyczne zgłosiło się 4 000 osób. Tyle samo zostało objętych badaniami niskodawkowej tomografii komputerowej. Ponadto 4 119 osób otrzymało również wykaz placówek zajmujących się leczeniem zespołu uzależnienia od tytoniu, w tym Poradni Pomocy Palącym.

W programie profilaktyki WZW B i C wsparciem objęto 19 000 osób, spośród których  8 383 zgłosiło się na badanie profilaktyczne. Tyle samo uczestników skierowano na badania obecności przeciwciał anty-HCV oraz testem HBsAg . 767 osób objęto szczepieniami przeciwko WZW typu B i C.

W sumie w projektach wzięło udział 29 347 uczestników (59% kobiet oraz 41% mężczyzn).

Jakie wnioski i rekomendacje sformułowano?

Ewaluatorzy zaproponowali:

 • Kontynuację działań edukacyjnych i informacyjnych na temat korzyści zdrowotnych, społecznych i finansowych płynących z udziału w programach profilaktycznych.
 • Dostosowanie działań mających na celu zwiększenie dostępności programów profilaktycznych do potrzeb poszczególnych grup, uwzględniając różnice wewnątrzregionalne oraz kulturowe.
 • Zapewnienie wsparcia jednostkom ochrony zdrowia w zakresie promowania współpracy między różnymi jednostkami w celu efektywnego realizowania programów profilaktycznych oraz wykorzystania posiadanej wiedzy i doświadczeń.

Prace nad raportem trwały od 3 lipca 2023 r i zakończyły się 20 listopada 2023 r.

Realizatorem badania była firma Openfield Sp. z o.o. z Opola.

Szczegółowe wyniki badania znajdują się w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj.

Wszystkim zaangażowanym w realizację ewaluacji serdecznie dziękujemy.

Infografika (tekst alternatywny)

Infografika prezentująca najważniejsze wyniki badania obszaru zdrowia część 1Infografika prezentująca najważniejsze wyniki badania obszaru zdrowia część 2


Zakończenie badania pt. „Oszacowanie wartości wskaźników rezultatu długoterminowego EFS dotyczących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz miejsc wychowania przedszkolnego w ramach RPO WK-P 2014-2020”

Dodane 30.11.2023 przez Mirela Kiełbasiewicz

Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata sp. j. w ramach przeprowadzonego badania ewaluacyjnego, oszacowała wartości dwóch wskaźników rezultatu długoterminowego EFS:

 • Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS.
 • Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS.

Ewaluacja zrealizowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego trwała od 3 lipca do 16 listopada 2023 roku.

W badaniach terenowych brali udział:

 • beneficjenci projektów RPO WK-P 2014-2020 w ramach Poddziałań: 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 10.1.1 i 10.2.1 (210 ankiet);
 • przedstawiciele placówek, w których utworzono / dostosowano miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 oraz miejsca wychowania przedszkolnego (92 ankiety);
 • przedstawiciele IZ RPO WK-P 2014-2020 (4 wywiady);
 • interesariusze reprezentujący samorząd terytorialny – ZIT BTOF oraz JST poziomu gminnego (17 wywiadów).

Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że w ramach analizowanych projektów utworzono w tym również dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 3777 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz 4115 miejsc wychowania przedszkolnego. Z czego po 2 latach funkcjonowało odpowiednio 3327 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i 3881 miejsc wychowania przedszkolnego.

Wartości docelowe badanych wskaźników rezultatu długoterminowego zostały znacząco przekroczone. Wartość wskaźnika Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS wyniosła 88%, przy szacowanej na poziomie 55% w RPO WK-P 2014-2020 wartości docelowej. Natomiast wartość drugiego wskaźnika Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS wyniosła 94% przy założonej 68% wartości docelowej.

Pozostałe efekty działań projektowych to min.:

 • skuteczność interwencji w aspekcie oddziaływania na sytuacją zawodową rodziców dzieci objętych opieką,
 • zwiększenie dostępności instytucjonalnych form opieki nad dziećmi do lat 3,
 • wzmocnienie potencjału placówek objętych wsparciem,
 • zwiększenie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego w tym dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami,
 • rozwój potencjału kadrowego placówek wychowania przedszkolnego,
 • wzmacnianie potencjału rozwojowego dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego.

Wyniki badania w syntetycznej formie przedstawia poniższa infografika, a szczegółowe analizy znajdują się w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj.

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy.

Infografika 

Tekst alternatywny


Zakończyło się badanie pn. „Ewaluacja wpływu interwencji w ramach RPO WK-P 2014-2020 na dostępność komunikacyjną kolejową i drogową regionu”

Dodane 13.06.2023 przez Mirela Kiełbasiewicz

Jaki był cel badania?

Głównym celem ewaluacji było określenie wpływu działań realizowanych w ramach Osi priorytetowej 5. i 13. RPO WK-P na lata 2014-2020 na zwiększenie dostępności komunikacyjnej kolejowej i drogowej regionu poprzez budowanie zrównoważonych połączeń transportowych oraz ich oddziaływanie na mieszkańców Kujaw i Pomorza. Ewaluator zidentyfikował najważniejsze efekty 51 projektów poddanych badaniu i przedstawił dobre praktyki w realizacji inwestycji drogowych i kolejowych podjętych w regionie, a także wskazał dalsze wyzwania w kontekście przygotowania i wdrażania projektów w obszarze transportu na lata kolejne.

Jakich metod użyto?

W ramach zastosowanej metodologii wykorzystano następujące metody i techniki badawcze:

 • Desk Research – analiza podstawowych dokumentów źródłowych
 • Wywiady pogłębione z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej zaangażowanymi w realizację RPO WK-P 2014-2020 w obszarze transportu, z przedstawicielami Departamentu Infrastruktury Drogowej UMWK-P, Departamentu Transportu oraz Komendy Wojewódzkiej Policji
 • Wywiady CAWI/CATI z mieszkańcami regionu
 • Wywiady CAWI/CATI z beneficjentami projektów objętych badaniem
 • Case study wybranych projektów
 • Warsztat ewaluacyjny.

Jakie najważniejsze wyniki otrzymano?

Wyniki ewaluacji potwierdzają, że nadal istnieje duże zapotrzebowanie na kontynuowanie inwestycji drogowych i kolejowych w regionie, w szczególności w gminach oddalonych od głównych ośrodków województwa tj. Bydgoszczy i Torunia. Pozytywnie należy ocenić wpływ działań podejmowanych ze środków Programu na zwiększanie bezpieczeństwa na drogach, w szczególności pieszych m.in. tworzenie azyli oraz przejść dla pieszych, instalacja sygnalizacji świetlnych.

W badaniu zidentyfikowano także dobre praktyki realizacji wsparcia w obszarze infrastruktury drogowej oraz kolejowej (m.in. rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice – Świecie oraz modernizacja dworca kolejowego w Tucholi).

Jakie zaproponowano rekomendacje pobadawcze?

 • Rozwój transportu autobusowego oraz dodatkowo przeprowadzenie analiz możliwości wdrożenia transportu na żądanie. Dodatkowe działanie powinno także objąć modernizację przystanków autobusowych na obszarze całego województwa (montaż nowoczesnych wiat i poprawę dostępności).
 • Dalsze ukierunkowanie interwencji na działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu pieszego i rowerowego, w tym również realizowane działania edukacyjne i promocyjne stanowiące np. element kosztów pośrednich projektów.
 • Kontynuacja rozbudowy sieci dróg rowerowych traktowana jako element systemu transportu, a nie tylko atrakcji turystycznych.
 • Zapewnienie wysokiej dostępności infrastruktury powstałej w ramach FEdKP 2021-2027 w obszarze drogowym i kolejowym dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Usprawnienie wdrażania FEdKP 2021-2027 poprzez wybór projektów gotowych technicznie do realizacji (z uwzględnieniem wyjątków dotyczących inwestycji drogowych w miejscach niebezpiecznych).

Badanie pt. „Ewaluacja wpływu interwencji w ramach RPO WK-P 2014-2020 na dostępność komunikacyjną kolejową i drogową regionu” realizowała na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego firma Wolański Sp. z  o. o. z Warszawy w terminie od 3 stycznia do 1 czerwca 2023 roku.

Infografika

Tekst alternatywny


Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ewaluacji działań rewitalizacyjnych i ich wpływu na jakość życia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

Dodane 22.12.2022 przez Mirela Kiełbasiewicz

Celem badania (którego wyniki prezentujemy tutaj), była ocena projektów rewitalizacyjnych RPO WK-P 2014-2020 i ich wpływ na jakość życia, poziom włączenia społecznego i ograniczenie ubóstwa mieszkańców gmin województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach RPO WK-P 2014-2020 narzędziem realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych były następujące działania/poddziałania:

 • 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych,
 • 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT,
 • 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (w ramach I typu projektów).

Pozostałe działania RPO WK-P 2014-2020 nie miały dedykowanej puli środków na projekty rewitalizacyjne. Z ich alokacji możliwe było jednak dofinansowanie projektów wynikających z programów rewitalizacji (m.in. działanie/poddziałanie 6.1.2, 8.1, 8.4.1, 9.2.1, 9.3.2, 10.2.2, 11.1).

W badaniu wykorzystano szeroki katalog źródeł danych i metod badawczych, który obejmował:

 • 127 gminnych i lokalnych programów rewitalizacji (GPR/LPR),
 • 101 dostępnych sprawozdań z realizacji GPR/LPR,
 • dane statystyczne opisujące sytuację społeczno-gospodarczą regionu,
 • 1021 ankiet CATI z mieszkańcami gmin na terenie, których prowadzono działania rewitalizacyjne,
 • 78 ankiet CAWI/CATI z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego,
 • wywiady IDI oraz diady z przedstawicielami IZ i ZIT (8 wywiadów), ekspertów ds. rewitalizacji (3), LGD (2), przedstawicielami sektora kultury (2), NGO (2) oraz sektora mieszkaniowego (2),
 • 10 studiów przypadku  (które prezentujemy tutaj).

W oparciu o przeprowadzone analizy Ewaluatorzy sformułowali wnioski i rekomendacje na perspektywę 2021-2027:

 • kontynuowanie działań „miękkich”, które powinny być realizowane z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury,
 • uproszczenie mechanizmów wsparcia działań rewitalizacyjnych,
 • szybkie uruchomienie naborów na realizację projektów „miękkich” poprzedzone szeroką akcją informacyjną,
 • skoncentrowanie się na aktywizacji wszystkich mieszkańców z danej grupy i integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z pozostałymi mieszkańcami,
 • uwzględnienie w ramach projektów inwestycyjnych rozwiązań proekologicznych.

 

Prace nad raportem trwały od 1 sierpnia 2022 r i zakończyły się 12 grudnia 2022 r.

Realizatorem badania była firma IMAPP Consulting Sp. z o.o. z Warszawy.

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy.

Film podsumowujący wyniki badania

 


Prezentujemy wyniki ewaluacji w zakresie wsparcia rozwoju e-usług w ramach RPO WK-P 2014-2020

Dodane 08.12.2022 przez Mirela Kiełbasiewicz

Przeprowadzone przez konsorcjum firm: LB&E Sp. z o.o. oraz Evaluation for Government Organizations S.C. badanie miało na celu ocenę wpływu wsparcia udzielanego w ramach 2. Osi Priorytetowej Cyfrowy region z RPO WK-P 2014-2020 na zwiększenie wykorzystania e-usług w województwie kujawsko-pomorskim. Ewaluator zidentyfikował najważniejsze wyzwania w realizacji projektów z obszaru IT, przedstawił dobre praktyki w realizacji tego typu projektów, a także wskazał dalsze potrzeby rozwoju e-usług w regionie.

Przedmiot badania stanowiły 4 projekty pozakonkursowe, których beneficjentem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie:

 • Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0;
 • Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I etap;
 • Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap;
 • Kultura w zasięgu 2.0.

Badanie zrealizowano z wykorzystaniem szerokiego wachlarza metod badawczych, zarówno ilościowych jak i jakościowych, który obejmował: analizę danych zastanych, 12 wywiadów (z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, spółki Conectio oraz partnerów projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0), 155 ankiet CAWI/CATI z partnerami projektów, 416 ankiet z mieszkańcami województwa, kilkanaście ankiet z użytkownikami uruchomionych e-usług, pięć studiów przypadku oraz trzy panele eksperckie.

W oparciu o przeprowadzone analizy Ewaluatorzy sformułowali następujące rekomendacje:

 • Przeprowadzenie diagnozy potrzeb użytkowników końcowych w kontekście planowanych e-usług przed przystąpieniem do określania zakresu projektów;
 • Wprowadzenie testów użyteczności jako etapu warunkującego udostępnienie e-usług użytkownikom;
 • Wsparcie zespołu lidera organizacją zewnętrzną, która posiada duże doświadczenie we wdrażaniu złożonych projektów technologicznych;
 • Usprawnienie komunikacji i koordynacji w projektach;
 • Dopuszczenie inwestycji w środki trwałe w ramach projektów dotyczących cyfryzacji realizowanych w perspektywie finansowej 2021-2027;
 • Zapewnienie bieżącej migracji danych między portalami powiatowymi a Geoportalem;
 • Intensywna promocja uruchomionych i planowanych do uruchomienia e-usług

Z przeprowadzonych analiz wynika, że w perspektywie finansowej 2021-2027 warto kontynuować wsparcie w obszarze e-usług. Nacisk powinien zostać położony na rozwój tych e-usług, które mają potencjał do „generowania” znacznej liczby użytkowników. Przy podejmowaniu przyszłych działań związanych z rozwojem e-administracji warto wziąć pod uwagę oczekiwania mieszkańców województwa dotyczące konkretnych rozwiązań/funkcjonalności, które w ich opinii byłyby przydatne. Do dalszych, najważniejszych potrzeb rozwoju e-usług w regionie należą:

 • digitalizacja zasobów instytucji,
 • uruchomienie zupełnie nowych e-usług na przynajmniej 4 poziomie dojrzałości oraz podniesienie poziomu dojrzałości e-usług już uruchomionych do poziomu 4 lub 5,
 • inwestycje w systemy zapewniające cyberbezpieczeństwo,
 • rozwój kompetencji informatycznych,
 • rozwój telemedycyny,
 • inwestycje w środki trwałe niezbędne do uruchamiania e-usług.

Prace nad badaniem ewaluacyjnym pn. Ocena wsparcia rozwoju e-usług w ramach 2. Osi Priorytetowej Cyfrowy region RPO WK-P 2014-2020 trwały 4 miesiące i zakończono je 23 listopada 2022 roku.

Wyniki ewaluacji w syntetycznej formie przedstawia infografika (tekst alternatywny).

Obrazek prezentuje wyniki badanie ewaluacyjnego obszaru e-uslug w województwie kujawsko-pomorskimObrazek prezentujący wyniki badania obszaru e-usług w województwie kujawsko-pomorskim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe analizy znajdują się w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj.

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy.


Znamy wyniki badania „Ocena realizacji założeń polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach ZIT w RPO WK-P 2014-2020”

Dodane 08.12.2022 przez Mirela Kiełbasiewicz

Jaki był cel badania?

Głównym celem ewaluacji była ocena udzielonego wsparcia w ramach RPO WK-P 2014-2020 i osiągniętych efektów w obszarze polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem mocnych i słabych stron poszczególnych instrumentów terytorialnych. Ewaluator zidentyfikował najważniejsze efekty 1398 projektów w podziale na instrumenty ZIT, OSI/ORSG i RLKS, przedstawił dobre praktyki w realizacji tego typu projektów, a także wskazał dalsze wyzwania w realizacji projektów w ramach polityki terytorialnej regionu w kolejnej perspektywie finansowej 2021-2027.

Jakich metod użyto?

W ramach zastosowanej metodologii wykorzystano następujące metody i techniki badawcze:

 • Desk Research – analiza podstawowych dokumentów źródłowych,
 • Wywiady indywidualne IDI z przedstawicielami IZ/IP RPO WK-P 2014-2020, koordynatorami gminnymi z jednostek terytorialnych wchodzących w skład ZIT, OSI/ORSG oraz przedstawicielami LGD (38 wywiadów),
 • Wywiady CAWI/CATI z beneficjentami korzystającymi z ewaluowanego wsparcia (1081 ankiet)
 • Benchmarking projektów realizowanych w ramach polityki terytorialnej oraz poza PT (łącznie 40 projektów)
 • Warsztat ewaluacyjny.

Jakie najważniejsze wyniki otrzymano?

Wyniki ewaluacji potwierdzają, że dedykowane polityce terytorialnej obszary wsparcia w dużym stopniu odpowiadają rzeczywistym potrzebom beneficjentów ZIT, OSI/ORSG i RLKS. Na powiązanie obszarów wsparcia z realnymi potrzebami wpłynął oddolny i partycypacyjny sposób tworzenia diagnoz, identyfikowania potrzeb i konsultowania zapisów poszczególnych Strategii. Najwięcej środków z EFRR w polityce terytorialnej przeznaczono na projekty z obszaru termomodernizacji, niskoemisyjnego taboru miejskiego, ścieżek rowerowych i rewitalizacji. Obszary dominujące w projektach społecznych to włączenie społeczne, edukacja przedszkolna i ogólna.

W badaniu zidentyfikowano także dobre praktyki realizacji wsparcia w polityce terytorialnej, które będzie można kontynuować w perspektywie 2021-2027, m.in. partnerska współpraca i integracja samorządów – szczególnie większych i małych gmin; niski poziom formalizacji współpracy – współpraca oparta na działaniu, a nie formalnościach; wysoka trafność projektów w odniesieniu do potrzeb lokalnych.

Jakie można wprowadzić rozwiązania na podstawie rekomendacji?

W kolejnej perspektywie finansowej należy skupić się m.in. na:

 • wprowadzeniu dwóch typów demarkacji wsparcia w PT w zależności od obszaru wsparcia, tj. według obszarów tematycznych (podział na te wspierane w ramach podejścia terytorialnego oraz poza), a także według typu beneficjenta – co zapewni podmiotom nie będącym członkami zawiązanych partnerstw, ale mającym swoje siedziby na obszarze ZIT/OPPT, możliwość realizowania projektów również w obszarach dedykowanych PT,
 • wykorzystaniu doświadczeń IP ZIT oraz gmin ZIT – należy angażować w proces tworzenia nowych Związków ZIT przedstawicieli IP ZIT, a także gminnych koordynatorów,
 • finansowaniu funkcjonowania Biur wszystkich ZIT i jednoczesnym wprowadzeniu kamieni milowych, od których osiągnięcia zależeć będzie wysokość dofinansowania na funkcjonowanie Biur ZIT regionalnych,
 • kontynuowaniu wsparcia ze strony IZ i IP ZIT w postaci szkoleń dla wnioskodawców przed ogłoszeniem naborów, a także szkoleń na etapie realizacji w tematach stanowiących największe trudności dla beneficjentów,
 • ograniczeniu dopuszczalnej liczby aktualizacji Strategii w perspektywie finansowej 2021-2027,
 • przygotowaniu przez IZ FEdKP zaleceń/rekomendacji w zakresie minimalnego katalogu kryteriów merytorycznych, za pomocą których powinny być identyfikowane projekty proponowane do dofinansowania w ramach instrumentów terytorialnych,
 • przeprowadzeniu badania przyczyn utrzymywania się niskich zdolności absorpcyjnych części gmin wiejskich i miejsko-wiejskich regionu.

Ewaluację pn. „Ocena realizacji założeń polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach ZIT w RPO WK-P 2014-2020” realizowała na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego firma EVALU Sp. z  o. o. z Warszawy w terminie od 19 maja do 22 listopada 2022 roku.

Szczegółowe analizy znajdują się w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj.

Wnioski w syntetycznej formie przedstawia infografika (tekst alternatywny).

Film podsumowujący wyniki badania

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy.


Zakończenie badania „Ocena wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 w zakresie kształcenia osób dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim”

Dodane 07.11.2022 przez Mirela Kiełbasiewicz

Uprzejmie informujemy, że 21 października 2022 roku zakończyła się realizacja badania pn. Ocena wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 w zakresie kształcenia osób dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim”, które zostało przeprowadzone przez firmę Ecorys Polska w okresie lipiec-październik 2022 roku.

Celem badania była ocena wsparcia w zakresie kształcenia osób dorosłych realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 poprzez Oś priorytetową 8 „Aktywni na rynku pracy” oraz Oś priorytetową 10 „Innowacyjna edukacja”. Celami szczegółowymi badania były:

 • ocena trafności interwencji w zakresie kształcenia osób dorosłych,
 • ocena skuteczności i jakości wsparcia w kontekście sytuacji osób dorosłych uczestniczących w kształceniu,
 • wnioski na przyszłą perspektywę finansową.

W badaniu zastosowano następujące techniki:

 • Analizę desk resarch,
 • 11 wywiadów indywidualnych IDI z pracownikami IZ/IP RPO WK-P 2014-2020 zajmującymi się zarządzaniem i wdrażaniem Programu, beneficjentami ewaluowanych działań oraz przedstawicielami Komitetu Monitorującego,
 • 176 wywiadów CAWI/CATI z beneficjentami projektów objętych badaniem,
 • 683 wywiady CAWI/CATI z uczestnikami projektów objętych badaniem,
 • 2 zogniskowane wywiady grupowe z 12 pracodawcami zatrudniającymi osoby, które wzięły udział w projektach dotyczących podnoszenia kompetencji współfinansowanych ze środków RPO WK-P w ramach Poddziałań 8.5.1 i 8.5.2,
 • Panel ekspertów z przedstawicielami z zakresu kształcenia osób dorosłych, z instytucji szkoleniowych, szkół wyższych i organizacji pozarządowych,
 • Warsztat ewaluacyjny z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w przygotowanie i wdrażanie RPO WK-P 2014-2020.

Badanie było realizowane na danych aktualnych na 1.06.2022 r.

W ramach badania otrzymano następujące rekomendacje:

 • Wsparcie mające na celu podnoszenie kompetencji i kwalifikacji oraz interwencje w przekwalifikowaniu się osób dorosłych powinno w większym stopniu odpowiadać na potrzeby regionalnej gospodarki.
 • Kontynuowanie podejścia, zgodnie z którym ukierunkowanie wsparcia na grupy aktualnie najbardziej defaworyzowane, następuje na etapie tworzenia dokumentacji konkursowej, w szczególności poprzez dobór odpowiednich kryteriów oceny.
 • Bieżące monitorowanie struktury osób bezrobotnych uczestniczących w projektach i wprowadzenie środków zaradczych mających na celu zwiększenie udziału danej grupy w ogóle uczestników wsparcia.
 • Realizacja części działań w formie online, jeśli uczestnicy wyrażają taką wolę (niezależnie czy w kraju ogłoszony jest stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego).
 • Podjęcie aktywnych wysiłków, by wzbogacić ofertę szkoleniową z zakresu specjalistycznych kompetencji w zawodach robotniczych, szczególnie w dziedzinach przemysłu zgodnych z Krajowymi i Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami.
 • Ulepszenie wyszukiwarki w Bazie Usług Rozwojowych.
 • Zmiana ustawy wdrożeniowej i powiązanych rozporządzeń w taki sposób, by IZ i IP uzyskały prawo do tego, by na etapie po zawarciu umowy z beneficjentem oraz po zgłoszeniu usługi rozwojowego do BUR, ale przed rozpoczęciem realizacji form kształcenia właściwa instytucja IZ/IP, a w przypadku usług realizowanych przez BUR – PARP mogła dopuścić lub nie dopuścić prowadzących (lektorów, trenerów) do prowadzenia kształcenia. W związku z dużym zróżnicowaniem tematycznym kształcenia, rekomenduje się, by taka weryfikacja była możliwa przynajmniej w przypadku nauczania: języków obcych oraz kompetencji cyfrowych w zakresie objętym ramą kompetencji DigComp 2.2.

Szczegółowe wyniki badania znajdują się w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj

Infografika (tekst alternatywny)

                        

Film podsumowujący wyniki badania

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy.


Zakończenie badania „Ewaluacja stopnia osiągnięcia zakładanych wartości docelowych wskaźników określonych w RPO WK-P na lata 2014-2020”

Dodane 17.10.2022 przez Mirela Kiełbasiewicz

Biuro Ewaluacji informuje, że 28 września 2022 roku zakończyła się realizacja badania pn. „Ewaluacja stopnia osiągnięcia zakładanych wartości docelowych wskaźników określonych
w RPO WK-P na lata 2014-2020”
przeprowadzona na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020 przez firmę: Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata Sp. j. z Poznania.

Celem badania była analiza wskaźników ujętych w programie pod kątem osiągniętej wartości oraz wskazanie przyczyn rozbieżności w stosunku do zakładanych wartości, z podziałem na:

 • wskaźniki przeszacowane – tj. takie, które osiągnęły poniżej 80% zakładanej wartości docelowej,
 • wskaźniki niedoszacowane – tj. takie, które osiągnęły powyżej 120% zakładanej wartości docelowej.

W ramach badania zrealizowano:

 • Analizę desk research;
 • 15 wywiadów indywidualnych IDI z pracownikami IZ/IP RPO WK-P 2014-2020 zajmującymi się zarządzaniem i wdrażaniem Programu, w tym monitorowaniem, analizą i sprawozdawczością wskaźników programowych;
 • 1107 wywiadów CAWI/CATI z beneficjentami projektów, w których zidentyfikowano wskaźniki przeszacowane i niedoszacowane;
 • 3 wywiady grupowe FGI z beneficjentami projektów, w których realizowane były wskaźniki, w przypadku których zidentyfikowano największe zagrożenie brakiem realizacji założonych w Programie wartości docelowych;
 • 10 wywiadów telefonicznych ITI z pośrednikami finansowymi oraz ekspertami;
 • Warsztat ewaluacyjny z przedstawicielami instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu.

Badanie było realizowane na danych aktualnych na 31.12.2021 r.

Spośród  240 wskaźników (w tym: 140 wskaźników produktu, 59 wskaźników rezultatu, 26 wskaźników rezultatu strategicznego dla EFRR i 15 wskaźników rezultatu długoterminowego dla EFS) określonych dla poszczególnych Priorytetów Inwestycyjnych w RPO WK-P 2014-2020, w przypadku 30 (12,5%) stopień realizacji w 2023 r. nie przekroczy 80%. Stopień realizacji pomiędzy 80% a 120% zostanie osiągnięty w 2023 r. w przypadku 69 wskaźników (28,8%), są to wskaźniki realizowane zgodnie z założeniami. Natomiast dla 117 wskaźników (48,8%) stopień realizacji w 2023 r. przekroczy 120%.

W ramach badania otrzymano następujące rekomendacje:

 • Dokonanie – w miarę możliwości – modyfikacji wartości docelowych wskaźników z obszaru dotyczącego EFRR w celu ich dostosowania do rzeczywistych uwarunkowań realizacji poszczególnych wskaźników.
 • Zwiększenie zaangażowania przedstawicieli komórek wdrożeniowych w proces szacowania i weryfikacji wartości docelowych wskaźników.
 • Podjęcie działań zorientowanych na zmniejszenie skali błędów dotyczących wartości wskaźnikowych.
 • Uwzględnienie specyfiki grup docelowych w procesie szacowania wartości docelowych wskaźników.
 • Dążenie do eliminacji błędu polegającego na zróżnicowanym podejściu beneficjentów do pomiaru tych samych wskaźników.
 • Wprowadzenie rozwiązań umożliwiających monitoring aktualności założeń przyjmowanych na potrzeby szacowania wartości docelowych wskaźników.
 • Wykorzystanie doświadczeń z wdrażania instrumentów terytorialnych na potrzeby szacowania wartości docelowych wskaźników.
 • Wprowadzenie rozwiązań zwiększających zakres danych będących w dyspozycji IZ, które dotyczą efektów interwencji i ich uwarunkowań.
 • Podjęcie działań zapewniających dostępność rzetelnych danych dotyczących realizacji wartości docelowych wskaźników w ramach wsparcia pośredniego.

Szczegółowe wyniki badania znajdują się w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj.

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy.


Zakończenie realizacji badania Ocena wpływu interwencji ze środków EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie

Dodane 20.04.2022 przez Mirela Kiełbasiewicz

1 kwietnia 2022 roku została zakończona realizacja drugiego modułu badania Ocena wpływu interwencji ze środków EFS na zatrudnienie, zrealizowanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, przez konsorcjum firm: Openfield Sp. z o.o. – lider konsorcjum oraz partnerzy: EDBAD pracownia doradczo-badawcza Maciej Mroczek i Instytut Badawczy IPC Sp. z o. o.

Jaki był cel badania?

Cel główny modułu 2 – ocena wpływu interwencji ze środków EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie, był realizowany przez następujące cele szczegółowe:

 • Ocena skuteczności i użyteczności wsparcia kierowanego do osób pracujących w ramach RPO WK-P 2014-2020.
 • Ocena wpływu działań RPO WK-P 2014-2020 na tworzenie nowych i utrzymanie istniejących miejsc pracy w województwie kujawsko-pomorskim.
 • Zidentyfikowanie potrzeb i oczekiwań pracowników i pracodawców w przyszłej perspektywie finansowej w zakresie tworzenia i utrzymania istniejących miejsc pracy ze środków EFS.

Jakich metod użyto?

W ramach zastosowanej metodologii wykorzystano wiele różnorodnych technik badawczych, począwszy od analizy danych zastanych (desk research), poprzez następujące badania ilościowe:

 • Wywiady CATI/CAWI z pracującymi uczestnikami projektów, którzy zakończyli udział we wsparciu w terminie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. – 2988 ankiet.
 • Wywiady CAWI/CATI z beneficjentami działań/poddziałań (8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.3, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.6.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2.1, 9.3.2, 9.4.1) – łącznie 356 ankiet.
 • Wywiady CAWI/CATI z ostatecznymi odbiorcami wsparcia, którzy otrzymali dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w ramach takich działań i poddziałań jak 8.1, 8.2.2, 8.3, 8.5.2) – łącznie 359 ankiet;
 • Wywiady CAWI/CATI z pracodawcami z województwa kujawsko-pomorskiego – łącznie objęto 387 respondentów.

Obok badań ilościowych wykorzystano badania jakościowe:

 • Badanie z kooperantami współpracującymi z beneficjentami i odbiorcami dotacji – 6 wywiadów techniką TDI.
 • Wywiady pogłębione z przedstawicielami IZ – 5 wywiadów.
 • Wywiady pogłębione z przedstawicielami Instytucji Pośredniczącej: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu – 2 wywiady.
 • Wywiady z przedstawicielami beneficjentów – łącznie 15 wywiadów pogłębionych.
 • Eksperci z obszaru rynku pracy, przedstawiciel WUP oraz organizacji pracodawców – 3 wywiady.

Ponadto został przeprowadzony warsztat ewaluacyjny, służący wypracowaniu jak najbardziej użytecznych rekomendacji na przyszłą perspektywę finansową.

Badanie było realizowane na danych aktualnych na 30.09.2021 r.

Jakie najważniejsze wyniki otrzymano?

Wyniki ewaluacji potwierdzają, że największym zainteresowaniem uczestników projektów cieszyły się szkolenia i kursy (60% badanych respondentów skorzystało z tej formy wsparcia) z czego najbardziej popularne były te dotyczące umiejętności zawodowych (68% badanych wzięło w nich udział) oraz języków obcych (20% badanych).

Efekty udzielonego wsparcia dotyczące utworzenia miejsc pracy:

 • 63% badanych beneficjentów utworzyło nowe miejsca pracy w ramach projektów EFS, w ramach których zatrudniono 60% kobiet i 40% mężczyzn,
 • 16% odbiorców dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej utworzyło miejsca pracy w ramach tej działalności,
 • utworzone miejsca pracy charakteryzują się dość dużą trwałością, na monet realizacji badania utrzymano 83% etatów utworzonych przez beneficjentów i 74% przez odbiorców dotacji.

Jakie można wprowadzić rekomendacje?

W kolejnej perspektywie finansowej należy skupić się m.in. na:

 • kontynuacji i wzmocnieniu wsparcia w obszarze podwyższania kwalifikacji, w szczególności tych, które kończą się walidacją lub certyfikacją,
 • priorytetowym traktowaniu osób w grupie wiekowej 50+,
 • realizacji działań promujących i uświadamiających potrzebę profilaktyki zdrowotnej dla pracowników,
 • zwiększeniu znaczenia projektów łączących działania aktywizacji zawodowej i społecznej,
 • przeznaczeniu specjalnego wsparcia na projekty wspierające imigrantów, priorytetowym traktowaniu tej grupy,
 • promowaniu wsparcia w zakresie elastycznych form zatrudniania, jak również samozatrudnienia.

Jak rozpowszechniono wyniki badania?

Szczegółowe wyniki badana znajdują się w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj. Wnioski w syntetycznej formie przedstawia infografika (tekst alternatywny).

Film podsumowujący wyniki badania.

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy.


Zakończenie realizacji modułu 1 badania łączonego pt. Moduł 1: Pomiar wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu. Moduł 2: Ocena wpływu działań podjętych ze środków EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie

Dodane 22.12.2021 przez Mirela Kiełbasiewicz

14 grudnia 2021 roku została zakończona realizacja pierwszego modułu badania pt.: Pomiar wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu., zrealizowanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, przez konsorcjum firm: Openfield Sp. z o.o. – lider konsorcjum oraz partnerzy: EDBAD pracownia doradczo-badawcza Maciej Mroczek i Instytut Badawczy IPC Sp. z o. o.

W ramach ewaluacji przeprowadzony został trzeci pomiar wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu, który zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 podlega obligatoryjnemu oszacowaniu przez poszczególne instytucje zarządzające regionalnymi programami operacyjnym co najmniej cztery razy w okresie programowania w trybie badania ewaluacyjnego.

Pierwszy i drugi pomiar wskaźnika został zrealizowany w 2019 roku w ramach badania pt. „Wpływ interwencji RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim”. Obecne badanie, przeprowadzono na reprezentatywnej próbie w oparciu o populację tych uczestników projektów, którzy zakończyli udział we wsparciu w okresie od 1.07.2018 do 31.12.2020 roku i którzy w momencie przystąpienia do programu mieli status osoby pracującej. Ewaluacja objęła 12 Działań w tym 24 Poddziałania w ramach czterech Osi priorytetowych: OP8, OP 9, OP10 i OP11. Środki finansowe przeznaczone na realizacje tych działań wynoszą ponad 1,6 mld zł, co stanowi 18,3% budżetu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W pierwszym badaniu zrealizowanym w 2019 roku (obejmującym dwa pomiary) wartość powyższego wskaźnik rezultatu długoterminowego wyniosła ogólnie 13,3% brutto oraz 11,4% netto (czyli w subiektywnym odczuciu uczestnika). Obecne badanie, obejmujące trzeci pomiar wskaźnika, pozwoliło określić jego wartość na poziomie 12,4% brutto oraz 7,6% netto.

Szczegółowe wyniki badana znajdują się w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutajWnioski w syntetycznej formie przedstawia infografika (tekst alternatywny).

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy.


Zakończono ewaluację „Ocena wsparcia przedsiębiorstw ze środków EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020”

Dodane 03.11.2021 przez Mirela Kiełbasiewicz

14 października 2021 roku Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata Sp. j. z Poznania zakończyła prace nad badaniem ewaluacyjnym pn. „Ocena wsparcia przedsiębiorstw ze środków EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020” realizowanym na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Jaki był cel badania?

Celem badania była ocena działań skierowanych do sektora przedsiębiorstw podjętych w ramach RPO WK-P 2014-2020 pod kątem skuteczności, użyteczności i trafności udzielonego wsparcia.

Jakich metod użyto?

W ramach zastosowanej metodologii wykorzystano następujące metody i techniki badawcze:

 • Desk Research – analiza podstawowych dokumentów źródłowych,
 • Wywiady indywidualne IDI z przedstawicielami IZ RPO WK-P 2014-2020 (11 wywiadów),
 • Wywiady CAWI/CATI z przedsiębiorstwami korzystającymi z ewaluowanego wsparcia (599 wywiadów) oraz instytucjami świadczącymi usługi na rzecz przedsiębiorstw w ramach dofinansowanych przedsięwzięć (66 wywiadów),
 • Metoda podwójnej różnicy (DiD),
 • Warsztat ewaluacyjny.

Jakie najważniejsze wyniki otrzymano?

Wyniki ewaluacji potwierdzają wysokie dopasowanie zaplanowanej interwencji RPO WK-P 2014-2020 do potrzeb sektora przedsiębiorstw, co potwierdza aż 73% badanych przedstawicieli przedsiębiorstw.

Efektami udzielonego wsparcia najczęściej wskazywanym przez przedsiębiorców są:

 • zwiększenie rentowności,
 • wprowadzanie innowacji,
 • zwiększanie inwestycji,
 • zwiększenie skali działalności,
 • wzrost liczby pracowników oraz zwiększenie ich wiedzy i umiejętności.

Jakie można wprowadzić rekomendacje?

W kolejnej perspektywie finansowej należy skupić się m.in. na:

 • dążenie do uproszczenia modelu dystrybucji wsparcia dla przedsiębiorstw,
 • unikanie restrykcyjnego określania pułapów finansowych udzielanej pomocy,
 • podejmowanie działań zmniejszających skalę trudności w aplikowaniu o wsparcie,
 • podejmowanie działań zorientowanych na zmniejszenie skali trudności realizacyjnych w ramach projektów.

Wyniki badania w syntetycznej formie przedstawia infografika (tekst alternatywny) a szczegółowe analizy i wnioski znajdują się raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj.

Zapraszamy również do obejrzenia filmu prezentującego wyniki badania https://www.youtube.com/watch?v=qwMqvsKkWjc.

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy.


Zakończono badanie „Ocena potencjału rozwojowego województwa kujawsko-pomorskiego w sferze B+R+I na podstawie działań podjętych w ramach RPO WK-P 2014-2020”

Dodane 30.03.2021 przez Mirela Kiełbasiewicz

Biuro Ewaluacji informuje, że 12 marca 2021 roku, firma LB&E Sp. z o. o zakończyła prace nad badaniem ewaluacyjnym pn. „Ocena potencjału rozwojowego województwa kujawsko-pomorskiego w sferze B+R+I na podstawie działań podjętych w ramach RPO WK-P 2014-2020”.

Jaki był cel badania?

Chcieliśmy się dowiedzieć jak oceniane są działania podjęte w obszarze badań, rozwoju i innowacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.  Ponadto analizie poddano doświadczenia z perspektywy 2007-2013, a także określono aktualny potencjał badawczo-rozwojowy regionu dla ukierunkowania wsparcia w perspektywie finansowej 2021-2027.

Jakich metod użyto?

Wykorzystano wiele metod badawczych – zarówno ilościowych jak i jakościowych. Wywiady realizowane głównie w formule zdalnej, przeprowadzono m. in. z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w realizację Programu, operatorami projektów wdrażających instrumenty finansowe, przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych z terenu regionu oraz firm doradczych. Zrealizowano również badania ankietowe z podmiotami korzystającymi ze wsparcia obszaru B+R+I w województwie kujawsko-pomorskim w perspektywach 2007-2013 i 2014-2020 (beneficjentami, grantobiorcami, pożyczkobiorcami), a także firmami z terenu województwa, które korzystały z dotacji z PO IR 2014-2020.

Jakie najważniejsze wyniki otrzymano?

Trafnie zaprojektowano instrumenty wsparcia obszaru B+R+I w RPO WK-P 2014-2020. Oferta wsparcia była szeroka – zarówno jeżeli chodzi o jego formę (dotacja, grant, pożyczka, wejście kapitałowe) jak i zakres przedmiotowy projektów (prace badawczo-rozwojowe, inwestycje w infrastrukturę B+R, inwestycje w środki trwałe niezbędne do prowadzenia działalności innowacyjnej, usługi badawcze jednostek naukowych, ochrona własności intelektualnej).

Jakie można wprowadzić rekomendacje?

 • Utrzymanie w RPO WK-P 2021-2027 wsparcia obszaru B+R;
 • Utrzymanie w RPO WK-P 2021-2027 wsparcia dla niewielkich kwotowo projektów z obszaru badań i rozwoju;
 • Podjęcie działań ukierunkowanych na znaczące skrócenie czasu oceny wniosków;
 • Zmniejszenie obciążeń administracyjnych na etapie aplikowania o wsparcie i realizacji projektów, które nie wynikają z wymagań prawa i nie zagrażają bezpieczeństwu środków publicznych;
 • Utrzymanie w RPO WK-P 2021-2027 wsparcia projektów innowacyjnych i akademickich spółek odpryskowych za pomocą instrumentów finansowych.

Co dalej?

Z przeprowadzonych analiz wynika, że w perspektywie finansowej 2021-2027 warto kontynuować wsparcie dla firm w obszarze badań i rozwoju. Województwo posiada wysoki potencjał badawczy mierzony liczbą podmiotów prowadzących działalność badawczą w relacji do ogółu podmiotów gospodarczych. Kujawsko-pomorskie firmy są aktywne, jeżeli chodzi o ubieganie się o wsparcie na tego rodzaju projekty, więc warto utrzymać tą aktywność w kolejnych latach. Przedsiębiorcy regionu chcą inwestować w B+R+I:

 • prawie ¾ respondentów planuje w najbliższych 2 latach inwestycje mające na celu wprowadzanie na rynek innowacji produktowych lub procesowych dla firm,
 • dwóch na trzech ankietowanych zamierza w ciągu najbliższych 2 lat przeznaczyć nakłady na prace badawczo-rozwojowe,
 • co drugi badany przedsiębiorca planuje inwestycje w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia prac B+R (np. wyposażenie laboratoryjne) lub korzystanie z usług badawczych zewnętrznych podmiotów.

Wyniki badania w syntetycznej formie przedstawia poniższa Link otwiera się w nowej karcie infografikaLink otwiera się w nowej karcie  (tekst alternatywny) a szczegółowe analizy znajdują się Link otwiera się w nowej karcie w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj.

Zapraszamy również do obejrzenia Link otwiera się w nowej karcie filmu prezentującego wyniki badania.

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy.


Zakończenie ewaluacji pt. „Wpływ RPO WK-P 2014-2020 na realizację celów Strategii EUROPA 2020 w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu”

Dodane 10.11.2020 przez Mirela Kiełbasiewicz

Biuro Ewaluacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ma przyjemność poinformować, że 4 listopada 2020 r. konsorcjum firm  Fundeko Korbel, Krok-Baściuk sp. j. oraz Idea Instytut Sp. z o.o. zakończyło prace nad badaniem ewaluacyjnym pt. „Wpływ RPO WK-P 2014-2020 na realizację celów Strategii EUROPA 2020 w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu”.

Przedmiotowa ewaluacja została rozpoczęta 26 maja br. i zakładała określenie wpływu interwencji realizowanej w  Osi 3. i 4. Programu na realizację celów dotyczących ochrony środowiska, zmian klimatu oraz zrównoważonego wykorzystania energii skwantyfikowanych na poziomie unijnej strategii.

W toku realizacji badania pozyskano informacje od szerokiego grona respondentów m. in. beneficjentów i nieskutecznych wnioskodawców działań z Osi priorytetowych 3 i 4. Ponadto badaniami terenowymi objęci byli pracownicy Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020 (IZ RPO WK-P), a także Departamentu Środowiska oraz eksperci zewnętrzni z obszaru środowiska i zmian klimatu.

Zebrany materiał badawczy oprócz wymiaru sprawozdawczego dla RPO WK-P 2014-2020 posłuży IZ RPO WK-P także  do zaplanowania działań z ochrony środowiska i zmian klimatu w kolejnej perspektywie finansowej 2021-2027.

Wyniki badania znajdują się Link otwiera się w nowej karcie w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj.

Wyniki badania w syntetycznej formie przedstawia poniższaLink otwiera się w nowej karcie  infografika Link otwiera się w nowej karcie (tekst alternatywny) oraz Link otwiera się w nowej karcie broszura Link otwiera się w nowej karcie (tekst alternatywny)

Zapraszamy również do obejrzenia Link otwiera się w nowej karcie Ewaluacja obszaru środowiska i zmian klimatu

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy. 


Zakończenie realizacji badania pt. „Ocena wpływu wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”

Dodane 04.08.2020 przez Mirela Kiełbasiewicz

Badanie ewaluacyjne pt. „Ocena wpływu wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” realizowała na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego firma Dyspersja z Warszawy w okresie od 24 października 2019 roku do 9 lipca 2020 r.

Przeprowadzone analizy pozwoliły na ocenę wpływu wsparcia udzielonego w ramach RPO WK-P 2014-2020 na zakładanie podmiotów ekonomii społecznej i rozwój ich potencjału, a także na tworzenie w przedsiębiorstwach społecznych miejsc pracy, z uwzględnieniem ich jakości i trwałości. Ocenie poddany został również system wsparcia ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim, w tym działania prowadzone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej. Wykonawca badania oszacował również stopień realizacji wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS „Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych”.

 Badaniem objęci zostali przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedsiębiorstw społecznych i instytucji lokalnych z ich otoczenia, a także uczestnicy projektów OWES.

Wyniki przedmiotowego badania znajdują się Link otwiera się w nowej karcie w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj. Ponadto zachęcamy do zapoznania się z Link otwiera się w nowej karcie broszurą oraz Link otwiera się w nowej karcie infografiką, które przedstawiają najważniejsze wyniki badania w syntetycznej formie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom badania za zaangażowanie.


„Ewaluacja podsumowująca system realizacji RPO WK-P na lata 2014-2020”- informacja o zakończeniu badania

Dodane 23.06.2020 przez Mirela Kiełbasiewicz

Miło nam poinformować, że Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata Sp. j. z Poznania zakończyła realizację badania pt. „Ewaluacja podsumowująca system realizacji RPO WK-P na lata 2014-2020”, które było prowadzone na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w okresie: listopad 2019 – czerwiec 2020.

W badaniu, którego celem była ocena systemu realizacji RPO WK-P na lata 2014-2020 pod kątem udoskonaleń w obecnej perspektywie oraz lepszego zaprojektowania systemu w przyszłym okresie finansowania (2021-2027), wzięło udział szerokie grono respondentów zarówno pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P 2014-2020, jak również beneficjentów i wnioskodawców Programu (łącznie ponad 1850 ankiet i wywiadów).
Zakres ewaluacji obejmował dwa obszary badawcze. Pierwszy dotyczył oceny efektywności i skuteczności systemu realizacji RPO WK-P, w ramach którego analizie zostały poddane min.:

 • struktura instytucjonalna, podział zadań i kompetencji;
 • zasoby ludzkie w aspekcie ilościowym i jakościowym;
 • zasoby finansowe i materialne;
 • funkcjonalności systemów informatycznych;
 • główne bariery i ograniczenia funkcjonowania systemu realizacji RPO WK-P na jego poszczególnych etapach oraz możliwe środki zaradcze.

Drugi obszar badawczy dotyczył oceny specyficznych mechanizmów i instrumentów RPO WK-P tj. instrumentów finansowych, polityki terytorialnej (ZIT, OSI, ORSG, RLKS), Instytucji Pośredniczącej WUP oraz projektów powiązanych/ zintegrowanych. Wykonawca przeanalizował ich mocne i słabe strony, jak również przedstawił dobre praktyki w tym zakresie.

Zebrany materiał badawczy pozwolił sformułować szereg rekomendacji dotyczących przyszłej perspektywy finansowej 2021-2027.

Wyniki badania w syntetycznej formie przedstawia poniższaLink otwiera się w nowej karcie  infografika Link otwiera się w nowej karcie (tekst alternatywny) oraz Link otwiera się w nowej karcie broszura Link otwiera się w nowej karcie (tekst alternatywny), a szczegółowe analizy znajdują się Link otwiera się w nowej karcie w raporcie ewaluacyjnym.

Zapraszamy również do obejrzenia prezentacji wyników badania https://youtu.be/IAIcSc5f7Ew

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy. 


Zakończenie realizacji badania pt. „Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 w ramach RPO WK-P 2014-2020”

Dodane 19.12.2019 przez Jolanta Konkel

Uprzejmie informujemy o zakończeniu badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 w ramach RPO WK-P 2014-2020”, które realizowało na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego konsorcjum trzech firm: Lider Projekt Sp. z o.o. jako lider konsorcjum wraz z partnerami: Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. oraz Openfield Sp. z o.o.

Badanie trwało od 3 lipca do 17 grudnia 2019 roku.

Przeprowadzone analizy pozwoliły na ocenę skuteczności oraz efektywności dotychczas zrealizowanych działań w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci do lat 6.

W badaniach terenowych brali udział m.in.: beneficjenci RPO WK-P, rodzice lub prawni opiekunowie korzystający z opieki nad dziećmi w wieku od 3 do 6 lat, przedstawiciele JST, IZ oraz przedstawiciele (dyrektorzy) placówek niekorzystających ze wsparcia RPO.

Wykonanie niniejszego badania pozwoliło również ocenić stopień realizacji wskaźników rezultatu długoterminowego EFS takich jak:

 • Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS
 • Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS.

Wyniki przedmiotowego badania przedstawione zostały w formie infografik, które prezentujemy poniżej natomiast szczegółowe analizy i wnioski znajdują się Link otwiera się w nowej karcie w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj.

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy. 


Zakończenie realizacji badania pt. „Wpływ interwencji RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim”

Dodane 29.11.2019 przez Mirela Kiełbasiewicz

Zakończono realizację badania ewaluacyjnego pt. „Wpływ interwencji RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim”, które trwało od  24 kwietnia 2019 r. do 5 listopada 2019 r.

Wykonawcą badania było konsorcjum, w składzie: Lider Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – lider konsorcjum oraz DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu – partner konsorcjum.

Celem ewaluacji była ocena wpływu interwencji RPO WK-P 2014-2020 na sytuację uczestników projektów kierowanych do osób pracujących na regionalnym rynku pracy oraz ocena wpływu działań podjętych w ramach Programu na wzrost aktywności zawodowej mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach badania oszacowana została wartość wskaźnika długoterminowego EFS Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu. Ewaluator dokonał również oceny skuteczności i użyteczności wsparcia kierowanego do osób pracujących w ramach RPO WK-P 2014-2020.

Wyniki badania w syntetycznej formie przedstawiają poniższe infografiki, a szczegółowe analizy znajdują się Link otwiera się w nowej karcie w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj.

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy. 


Wpływ wsparcia RPO WK-P 2014-2020 na poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług społecznych oraz aktywnej integracji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego- informacja o zakończeniu badania

Dodane 29.11.2019 przez Mirela Kiełbasiewicz

Miło nam poinformować, że 7 listopada 2019 r. Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata Sp. j. z Poznania zakończyła prace nad badaniem ewaluacyjnym pt. „Wpływ wsparcia RPO WK-P 2014-2020 na poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług społecznych oraz aktywnej integracji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, które realizowała na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przedmiotowa ewaluacja została rozpoczęta  23 maja tego roku i zakładała określenie w jaki sposób inwestycje społeczne wspierane w ramach programu przyczyniają się do poprawy jakości i dostępności usług społecznych i aktywnej integracji w regionie.

W toku realizacji badania pozyskano informacje od szerokiego grona respondentów m. in. beneficjentów i uczestników projektów działań z Osi priorytetowych 6 i 9. Ponadto badaniami terenowymi objęci byli pracownicy Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020 (IZ RPO WK-P), Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, a także przedstawiciele OPS, PCPR, podmiotów reintegracji oraz instytucji wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zebrany materiał badawczy oprócz wymiaru sprawozdawczego dla RPO WK-P 2014-2020 posłuży IZ RPO WK-P także  do zaplanowania działań z obszaru usług społecznych i aktywnej integracji w kolejnej perspektywie finansowej 2021-2027.

Wyniki badania w syntetycznej formie przedstawiają poniższe infografiki oraz kilkuminutowy filmik dostępny pod linkiem Link otwiera się w nowej karcie https://www.youtube.com/watch?v=Y7AVLW7U7k8, a szczegółowe analizy znajdują sięLink otwiera się w nowej karcie  w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj.

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy. 


Zakończenie realizacji badania „Ewaluacja instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kontekście doświadczeń perspektywy 2014-2020 i wskazania założeń wsparcia na lata 2021 -2027”

Dodane 22.09.2019 przez Mirela Kiełbasiewicz

Uprzejmie informujemy, że zakończyła się realizacja badania pt. „Ewaluacja instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kontekście doświadczeń perspektywy 2014-2020 i wskazania założeń wsparcia na lata 2021 -2027”, które trwało od  12 marca 2019 r. do 16 września 2019 r.

Celem ewaluacji była ocena funkcjonowanie instrumentu RLKS w okresie 2014-2020 oraz wypracowanie jego założeń na perspektywę 2021-2027.

Badanie realizowała firma Pracownia badań SOMA z Torunia.

Badania prowadzono w dwóch głównych obszarach tj.:

 1. Ocena wdrażania instrumentu RLKS, w którym weryfikacji poddano: cele i założenia programu (w tym m.in. kwestie wskaźników), problemy we wdrażaniu (z punktu IZ, LGD, beneficjentów i wnioskodawców) oraz możliwe do wprowadzenia usprawnienia w obecnym okresie programowania;
 2. Założenia instrumentu RLKS na lata 2021-2027, począwszy od założeń programowych samego instrumentu (m.in. obszary tematyczne, pożądane rodzaje projektów) po sposób wdrażania oraz możliwości finansowania.  

W wyniku realizacji badania określone zostały najistotniejsze dobre praktyki oraz bariery i trudności w realizacji projektów.

Szczegółowe analizy znajdują się Link otwiera się w nowej karcie w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj.

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy. 


Zakończenie realizacji badania „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”

Dodane 09.05.2019 przez Jolanta Konkel

Biuro Ewaluacji informuje, że zakończyła się realizacja badania pt. „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”, które trwało od  lipca 2018 r. do kwietnia 2019 r.

Celem ewaluacji była ocena postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla priorytetów RPO WK-P 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego.

Badanie realizowała firma Imapp Sp. z o.o. z Warszawy.

Badanie podzielono na 5 obszarów badawczych:

 1. Ocena postępu rzeczowego i finansowego RPO WK-P na lata 2014-2020;
 2. Analiza diagnozy społeczno-gospodarczej województwa zawartej w Programie pod kątem zmian i aktualności potrzeb rozwojowych;
 3. Weryfikacja przyjętej logiki interwencji RPO WK-P 2014-2020;
 4. Analiza obciążeń administracyjnych dla beneficjentów oraz systemu instytucjonalnego realizacji Programu;
 5. Analiza polityk horyzontalnych.

Szczegółowe analizy znajdują się w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj.

Natomiast skrócona wersja raportu znajduje się tutaj.

Graficzna prezentacja wyników badania znajduje się tutaj.

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy. 


Zakończenie realizacji badania pt. „Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020”

Dodane 04.12.2018 przez Mirela Jamroży

Uprzejmie informujemy, że zakończyła się realizacja badania pt. „Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020”, które trwało od  26 kwietnia 2018 r. do 22 listopada 2018 r.

Celem ewaluacji była ocena realizacji działań podejmowanych w ramach  RPO WK-P 2014-2020 na rzecz edukacji w regionie pod kątem trafności wsparcia, skuteczności i efektywności.

Badanie realizowała firma EVALU Sp. z o.o. z Warszawy.

Analizy skupiły się na pięciu głównych obszarach tj. edukacji przedszkolnej, kształceniu ogólnym, pomocy stypendialnej, kształceniu zawodowym oraz edukacji osób dorosłych. W wyniku realizacji badania określone zostały najistotniejsze dobre praktyki oraz bariery i trudności w realizacji projektów.

Szczegółowe analizy znajdują się Link otwiera się w nowej karcie w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj.

W ramach badania przygotowano również infografiki, zawierające najważniejsze informacje otrzymane w trakcie realizacji badania, przedstawione w formie wizualnej:

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy. 


Zakończenie realizacji badania ad hoc pt. „Ocena dostępności RPO WK-P na lata 2014-2020 dla organizacji pozarządowych”

Dodane 02.11.2017 przez Mirela Jamroży

Biuro Ewaluacji zakończyło realizację badania ad hoc pt. „Ocena dostępności RPO WK-P na lata 2014-2020 dla organizacji pozarządowych”, które trwało od marca do października 2017 r. Badanie zostało zrealizowane metodą hybrydową, tj. znaczna część zadań została wykonana przez Biuro Ewaluacji, natomiast badania ilościowe, wymagające odpowiedniego zaplecza technicznego i kadrowego, zostały zlecone Pracowni Badań SOMA z Torunia. Realizacja badania odbyła się przy współpracy i merytorycznym wsparciu Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

Celem badania było rozpoznanie możliwości i ograniczeń w aplikowaniu o środki finansowe przez organizacje pozarządowe w ramach RPO WK-P 2014-2020.

Wyniki badania znajdują się Link otwiera się w nowej karcie w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj.

Wszystkim uczestnikom badania serdecznie dziękujemy.  


Zakończenie realizacji badania ad hoc pt. „Zakres i formy realizacji zasady partnerstwa w ramach RPO WK-P 2014-2020”

Dodane 02.11.2017 przez Mirela Jamroży

Uprzejmie informujemy, że zakończyła się realizacja badania ad hoc pt. „Zakres i formy realizacji zasady partnerstwa w ramach RPO WK-P 2014-2020”, które trwało od  kwietnia 2017 r. do  października 2017 r. Była to ewaluacja wewnętrzna realizowana przez pracowników Jednostki Ewaluacyjnej RPO WK-P na lata 2014-2020. Realizacja badania odbyła się przy współpracy i merytorycznym wsparciu Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Celem ewaluacji była  ocena trafności i skuteczności sposobu realizacji zasady partnerstwa w ramach RPO WK-P 2014-2020.

Na podstawie zrealizowanych analiz określono, iż wszystkie gremia działające przy realizacji RPO WK-P 2014-2020 zostały powołane z zachowaniem zasady partnerstwa, natomiast poziom zaangażowania w prace poszczególnych kategorii partnerów jest ściśle powiązany z tematyką posiedzeń Komitetu/Grup.

Szczegółowe analizy znajdują się Link otwiera się w nowej karcie w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj.

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy. 


Zakończenie realizacji badania pt. „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020”

Dodane 17.05.2017 przez Mirela Jamroży

Uprzejmie informujemy, że zakończyła się realizacja badania pt. „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020”, które trwało od 17 listopada 2016 r. do 4 maja 2017 r. Była to ewaluacja obligatoryjna, wynikająca z zapisów Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r.

Badanie zrealizowała Pracownia Badań i Doradztwa Re-Source Korczyński Sarapata sp. j. z Poznania.

Celem ewaluacji była ocena przyjętych kryteriów wyboru projektów oraz systemu wyboru projektów pod kątem zapewnienia skutecznej i najbardziej efektywnej realizacji RPO WK-P 2014-2020. Ewaluatorzy dokonali również oceny funkcjonalności systemów informatycznych wykorzystywanych we wdrażaniu Programu.

Skrót wyników badania przedstawiają poniższe grafiki, a szczegółowe analizy znajdują się w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemyLink otwiera się w nowej karcie tutaj.

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy.


Zakończenie realizacji badania pt. Ewaluacja ex-post RPO WK-P 2007-2013

Dodane 13.01.2017 przez Damian Wiśniewski

Uprzejmie informujemy, że zakończyła się realizacja badania pt. „Ewaluacja ex-post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”, które trwało od 27 czerwca 2016 r. do 12 grudnia 2016 r.

Badanie realizowała Pracownia Badań i Doradztwa Re-Source Korczyński Sarapata sp. j. z Poznania.

Celem badania było podsumowanie i ocena efektów wsparcia udzielonego ze środków RPO WK-P 2007-2013 głównie pod kątem określenia stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych Programu. Analizy obejmowały także bardziej szczegółowe zagadnienia odnoszące się m.in. do oceny stopnia osiągnięcia założonych wskaźników, efektywności wydatkowania środków, trwałości wsparcia, a także efektów podnoszenia konkurencyjności województwa. Ponadto ewaluatorzy dokonali oceny systemu realizacji Programu, identyfikacji barier/trudności w realizacji projektów oraz wskazali dobre praktyki w zakresie zarządzania i wdrażania RPO WK-P na lata 2007-2013.

Krótka prezentacja wyników badania znajduje się tutaj: Link otwiera się w nowej karcie https://www.youtube.com/watch?v=vczVbTh_a40

Szczegółowe wyniki przeprowadzonego badania znajdują się w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy Link otwiera się w nowej karcie tutaj.

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy.


Ewaluacja ex-ante

Dodane 16.12.2015 przez Damian Wiśniewski

Zgodnie z art. 55 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. obowiązkiem Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020 jest przeprowadzenie ewaluacji ex ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Projekt Programu został poddany ewaluacji ex-ante równolegle z jego sporządzaniem, w okresie tworzenia wspólnotowych i krajowych podstaw prawnych programowania operacyjnego i formowania ostatecznych wersji głównych dokumentów strategicznych. Okoliczności te stanowiły istotne uwarunkowania prac, zarówno zespołu autorskiego przygotowującego Program, jak i zespołu dokonującego ewaluacji.

Celem ewaluacji ex-ante była ocena logiki interwencji przyjętej w ramach projektu RPO WK-P na lata 2014-2020. Ewaluacja ex-ante udzieliła odpowiedzi na pytania sformułowane w dwóch podstawowych obszarach badawczych:

 1. ocena, czy planowane w ramach Programu interwencje publiczne znalazły uzasadnienie społeczno-ekonomiczne,
 2. ocena, czy realizacja tych interwencji przyczyni się do osiągnięcia pożądanych celów rozwojowych, zaspokojenia i rozwiązania zdiagnozowanych potrzeb oraz problemów społeczno-ekonomicznych.

Proces ewaluacji ex-ante realizowany był w dwóch etapach. Etap pierwszy obejmował proces badawczy z wykorzystaniem metod i technik ilościowych i jakościowych, dwie rundy warsztatów tematycznych oraz spotkania z ekspertami ds. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i badanie delfickie. Etap drugi polegał na zapewnieniu usługi doradczej przy negocjacjach RPO WK-P z Komisją Europejską. Ewaluatorzy w ramach usługi doradczej odnieśli się do wszystkich uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych oraz uwag KE przekazanych w procesie negocjacji. Ponadto przygotowali 4 suplementy  do raportu końcowego. 

Ponadto Ewaluatorzy dokonali podsumowania i usystematyzowania zmian wprowadzonych w ostatecznej wersji RPO WK-P 2014-2020 przyjętej przez Zarząd Województwa 8 grudnia 2014 r., będącej efektem ostatecznych ustaleń między Zarządem Województwa a Komisją Europejską. Wprowadzone zmiany zostały ocenione przez Ewaluatorów pozytywnie, jako zwiększające spójność i skuteczność programu, przy jednoczesnej zgodności z rekomendacjami zawartymi w raporcie końcowym z ewaluacji ex-ante.

Ewaluację ex-ante zrealizowało konsorcjum firm Agrotec Polska sp. z o.o. oraz Ecorys Polska sp. z o.o. w okresie od czerwca 2013 r. do stycznia 2015 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Pliki (w formacie .pdf): 

Link otwiera się w nowej karcie Ewaluacja ex-ante RPO WK-P na lata 2014-2020

Link otwiera się w nowej karcie Suplement nr 1 do raportu końcowego

Link otwiera się w nowej karcie Suplement nr 2 do raportu końcowego