Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Rozpoczynamy badanie podsumowujące realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P 2014-2020)

Dodane 27.05.2024 przez Mirela Kiełbasiewicz

22 maja 2024 roku na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020 firma Openfield Sp. z o. o. z Opola rozpoczęła realizację badania pn. „Ewaluacja ex-post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”.

Głównym celem ewaluacji jest podsumowanie i ocena efektów wsparcia udzielonego ze środków RPO WK-P na lata 2014-2020 pod kątem określenia stopnia realizacji celu głównego regionalnego programu oraz celów Strategii Europa 2020. Wynikiem badania będzie raport końcowy, a także raporty tematyczne, które w syntetyczny sposób przedstawią najciekawsze i najważniejsze efekty wsparcia udzielonego ze środków Programu w naszym regionie.

Metody badawcze, które zostaną użyte w ramach badania to:

 • Bezpośrednie/ telefoniczne/ zdalne wywiady pogłębione z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczącej zaangażowanymi w realizację RPO WK-P 2014-2020
 • Wywiady CAWI/CATI z beneficjentami projektów RPO WK-P 2014-2020
 • Zogniskowane wywiady grupowe z interesariuszami Programu.

W przypadku pytań, informacji udzielą Państwu:

ze strony Wykonawcy:

ze strony Zamawiającego:

 • pani Mirela Kiełbasiewicz, Departament Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza, Wydział Analiz i Ewaluacji, Biuro Ewaluacji, e-mail: m.kielbasiewicz@kujawsko-pomorskie.pl, nr tel. 56 62 18 649.

Wyniki badania w formie raportu końcowego będą dostępne w grudniu 2024 roku.

Wszystkim osobom, które zostaną zaproszone do udziału w wywiadach będziemy bardzo wdzięczni za współpracę i okazanie możliwej pomocy Wykonawcy w trakcie realizacji badania.

List uwierzytelniający

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Wyniki ewaluacji prowadzonych w 2023 r. dla RPO WK-P 2014-2020 zaprezentowane

Dodane 28.12.2023 przez Mirela Kiełbasiewicz

W grudniu 2023 roku miały miejsce prezentacje wyników dwóch badań ewaluacyjnych:

5 grudnia 2023 roku wyniki zaprezentowano podczas LI Posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wnioski z badań przedstawione przez p. Patrycję Klimek z firmy Openfield Sp. z  o. o oraz p. Michała Korczyńskiego z Pracowni Badań i Doradztwa „Re-Source” z Poznania, zostały wysłuchane przez członków Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 i innych gości związanych z tym gremium.

Następnie 11 grudnia 2023 roku p. Patrycja Klimek oraz p. Michał Korczyński przedstawili najważniejsze wyniki realizowanych badań podczas spotkania Grup Sterujących Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020 oraz programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, a także adresatów rekomendacji.

Oba spotkania odbyły się  w formule on-line. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zainteresowanie wynikami przeprowadzonych badań ewaluacyjnych. Raporty z w/w badań znajdują się w zakładce https://mojregion.eu/rpo/dowiedz-sie/ewaluacja/baza-badan/

 


Zakończyły się prace nad ewaluacją programów dotyczących obszaru zdrowia realizowanych w województwie kujawsko-pomorskim

Dodane 04.12.2023 przez Mirela Kiełbasiewicz

Jaki był cel badania?

Zadaniem ewaluatorów była ocena realizacji programów dotyczących obszaru zdrowia realizowanych w województwie kujawsko-pomorskim wraz z oceną zgłaszalności do programów, jakości świadczeń oraz ich efektywności.

Jakie programy analizowano?

 • Program profilaktyczny dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego – łącznie 16 848 uczestników. Celami programu było zwiększenie odsetka wykrywania raka jelita grubego we wczesnych stadiach zaawansowania, zwiększenie odsetka wyleczenia, obniżenie zachorowalności, umieralności oraz kosztów leczenia w skali kraju dzięki leczeniu nowotworów we wczesnych stadiach zaawansowania i dzięki usuwaniu stanów przedrakowych – polipów.
 • Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca za pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej – łącznie 4 119 uczestników. Celem programu była poprawa wykrywalności raka płuca na wczesnym etapie jego rozwoju poprzez prowadzenie odpowiednich działań profilaktycznych wśród mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. To połączenie prewencji wtórnej z pierwotną w celu poprawy świadomości dotyczącej raka płuca wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia.
 • Program profilaktyki WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim – łącznie 8 380 uczestników. Program został opracowany w odpowiedzi na wysoką zapadalność na choroby wywołane przez te wirusy w regionie. Program realizowany jest w formule Regionalnego Programu Zdrowotnego (RPZ) i ma na celu zwiększenie liczby osób z WZW B i C kierowanych do leczenia.

Jakich metod użyto?

W ramach badania Ewaluator:

 • dokonał analizy dokumentów programowych i strategicznych oraz zapisów wytycznych i treści przedmiotowych programów polityki zdrowotnej;
 • przeprowadził wywiady pogłębione z przedstawicielami Departamentów Wdrażania i Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza oraz beneficjentami/koordynatorami realizowanych projektów;
 • przeanalizował 3 studia przypadków.

Jakie wnioski otrzymano?

Łącznie w ramach 3 programów realizowanych w województwie kujawsko-pomorskim w ramach Osi priorytetowej (OP) 8 Aktywni na rynku pracy, Działania 8.6 Zdrowy i aktywny region, w Poddziałaniu 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne, zrealizowano 15 projektów, których celem było zwiększenie udziału osób w wieku aktywności zawodowej w programach profilaktycznych, rehabilitacji i ochrony zdrowia.

Program dotyczący jelita grubego objął w sumie 16 848 osób z terenu województwa, spośród których

17 113 uczestników zostało skierowanych do końca 2022 r. na badania kolonoskopowe (również w znieczuleniu).

W ramach programu wykrywania raka płuca łącznie na badania profilaktyczne zgłosiło się 4 000 osób. Tyle samo zostało objętych badaniami niskodawkowej tomografii komputerowej. Ponadto 4 119 osób otrzymało również wykaz placówek zajmujących się leczeniem zespołu uzależnienia od tytoniu, w tym Poradni Pomocy Palącym.

W programie profilaktyki WZW B i C wsparciem objęto 19 000 osób, spośród których  8 383 zgłosiło się na badanie profilaktyczne. Tyle samo uczestników skierowano na badania obecności przeciwciał anty-HCV oraz testem HBsAg . 767 osób objęto szczepieniami przeciwko WZW typu B i C.

W sumie w projektach wzięło udział 29 347 uczestników (59% kobiet oraz 41% mężczyzn).

Jakie wnioski i rekomendacje sformułowano?

Ewaluatorzy zaproponowali:

 • Kontynuację działań edukacyjnych i informacyjnych na temat korzyści zdrowotnych, społecznych i finansowych płynących z udziału w programach profilaktycznych.
 • Dostosowanie działań mających na celu zwiększenie dostępności programów profilaktycznych do potrzeb poszczególnych grup, uwzględniając różnice wewnątrzregionalne oraz kulturowe.
 • Zapewnienie wsparcia jednostkom ochrony zdrowia w zakresie promowania współpracy między różnymi jednostkami w celu efektywnego realizowania programów profilaktycznych oraz wykorzystania posiadanej wiedzy i doświadczeń.

Prace nad raportem trwały od 3 lipca 2023 r i zakończyły się 20 listopada 2023 r.

Realizatorem badania była firma Openfield Sp. z o.o. z Opola.

Szczegółowe wyniki badania znajdują się w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj.

Wszystkim zaangażowanym w realizację ewaluacji serdecznie dziękujemy.

Infografika (tekst alternatywny)

Infografika prezentująca najważniejsze wyniki badania obszaru zdrowia część 1Infografika prezentująca najważniejsze wyniki badania obszaru zdrowia część 2


Plan Ewaluacji programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 przyjęty!

Dodane 30.11.2023 przez Mirela Kiełbasiewicz

17 listopada 2023 roku podczas VII Posiedzenia Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 została podjęta uchwała Nr 160/2023, przyjmująca Plan Ewaluacji FEdKP 2021-2027, który zawiera wszystkie możliwe do zidentyfikowania ewaluacje przewidziane do realizacji w trakcie trwania perspektywy finansowej.

Pierwsze badania przewidziane w Planie zostaną zrealizowane w 2024 roku.

Plan Ewaluacji FEdKP 2021-2027

Odpis Uchwały KM FEdKP 2021-2027


Zakończenie badania pt. „Oszacowanie wartości wskaźników rezultatu długoterminowego EFS dotyczących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz miejsc wychowania przedszkolnego w ramach RPO WK-P 2014-2020”

Dodane 30.11.2023 przez Mirela Kiełbasiewicz

Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata sp. j. w ramach przeprowadzonego badania ewaluacyjnego, oszacowała wartości dwóch wskaźników rezultatu długoterminowego EFS:

 • Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS.
 • Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS.

Ewaluacja zrealizowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego trwała od 3 lipca do 16 listopada 2023 roku.

W badaniach terenowych brali udział:

 • beneficjenci projektów RPO WK-P 2014-2020 w ramach Poddziałań: 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 10.1.1 i 10.2.1 (210 ankiet);
 • przedstawiciele placówek, w których utworzono / dostosowano miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 oraz miejsca wychowania przedszkolnego (92 ankiety);
 • przedstawiciele IZ RPO WK-P 2014-2020 (4 wywiady);
 • interesariusze reprezentujący samorząd terytorialny – ZIT BTOF oraz JST poziomu gminnego (17 wywiadów).

Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że w ramach analizowanych projektów utworzono w tym również dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 3777 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz 4115 miejsc wychowania przedszkolnego. Z czego po 2 latach funkcjonowało odpowiednio 3327 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i 3881 miejsc wychowania przedszkolnego.

Wartości docelowe badanych wskaźników rezultatu długoterminowego zostały znacząco przekroczone. Wartość wskaźnika Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS wyniosła 88%, przy szacowanej na poziomie 55% w RPO WK-P 2014-2020 wartości docelowej. Natomiast wartość drugiego wskaźnika Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS wyniosła 94% przy założonej 68% wartości docelowej.

Pozostałe efekty działań projektowych to min.:

 • skuteczność interwencji w aspekcie oddziaływania na sytuacją zawodową rodziców dzieci objętych opieką,
 • zwiększenie dostępności instytucjonalnych form opieki nad dziećmi do lat 3,
 • wzmocnienie potencjału placówek objętych wsparciem,
 • zwiększenie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego w tym dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami,
 • rozwój potencjału kadrowego placówek wychowania przedszkolnego,
 • wzmacnianie potencjału rozwojowego dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego.

Wyniki badania w syntetycznej formie przedstawia poniższa infografika, a szczegółowe analizy znajdują się w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj.

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy.

Infografika 

Tekst alternatywny


Warsztaty dla Grup Sterujących Ewaluacją w związku z opracowaniem Planu Ewaluacji FEdKP 2021-2027

Dodane 19.07.2023 przez Mirela Kiełbasiewicz

W dniach 21-22 czerwca 2023 r. w Hotelu Hanza w Rulewie k. Grudziądza, odbyły się warsztaty dla Grup Sterujących Ewaluacją, których celem było opracowanie i uzgodnienie kart badań, zaplanowanych do realizacji w ramach Planu ewaluacji FEdKP 2021-2027, uwzględniających najważniejsze potrzeby informacyjne podmiotów merytorycznie powiązanych z realizacją programu. Uczestnikami warsztatów byli członkowie Grup Sterujących Ewaluacją w ramach perspektyw 2014-2020 i 2021-2027 lub wyznaczeni zastępcy członków Grupy

Warsztaty przeprowadziła Monika Bartosiewicz-Niziołek – Prezeska Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

W sumie przedmiotem opracowania było 21 kart badań zidentyfikowanych w Biurze Ewaluacji, które w wyniku szerokiej dyskusji ulegały zmianom, a których ostateczne wersje znajdą się w projekcie Planu ewaluacji dla FEdKP 2021-2027.

Wszystkim uczestniczkom i uczestnikom oraz moderatorce serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i udział w warsztatach, a po bardziej szczegółowe informacje zapraszamy do zakładki:

Grupa Sterująca Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020.


Przystępujemy do ewaluacji programów dotyczących obszaru zdrowia realizowanych w województwie kujawsko-pomorskim

Dodane 17.07.2023 przez Mirela Kiełbasiewicz

Wykonanie badania dotyczącego oceny programów z obszaru zdrowia powierzyliśmy firmie Openfield Sp. z o.o.  Badanie pozwoli przybliżyć sposób realizacji programów wraz z oceną zgłaszalności, jakości świadczeń oraz efektywności polegającej na porównaniu stanu końcowego w zakresie danego problemu zdrowotnego ze stanem wyjściowym.

W ramach badania Ewaluator:

 • dokona analizy danych zastanych i dokumentów programowych oraz strategicznych,
 • przeprowadzi wywiady pogłębione
 • zorganizuje panel ekspertów
 • przeanalizuje studia przypadków.

W związku z tym zwróci się także do szerokiego grona respondentów, tj.: przedstawicieli Instytucji Zarządzającej oraz Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia zaangażowanych w realizację RPO WK-P 2014-2020 w obszarze podlegającym analizie, przedstawicieli Instytucji Zarządzających innych województw zajmujących się sprawami zdrowia, przedstawicieli beneficjentów / koordynatorów badanych programów zdrowotnych oraz ekspertów zajmujących się tematyką programów dotyczących zdrowia.

W przypadku pytań odpowiedzi będą udzielane przez:

ze strony Wykonawcy:

ze strony Zamawiającego:

 • panią Annę Chojnacką, z Departamentu Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza, Wydział Analiz i Ewaluacji, Biuro Ewaluacji, e-mail: a.chojnacka@kujawsko-pomorskie.pl, nr tel. 56 62 18 695

Wyniki badania w formie raportu końcowego będą dostępne w listopadzie 2023 roku.

Wszystkim osobom, które zostaną zaproszone do udziału w wywiadach, będziemy bardzo wdzięczni za współpracę i okazanie możliwej pomocy Wykonawcy w trakcie realizacji badania.

List uwierzytelniający

Informacja administratora danych osobowych


Realizujemy ewaluację w zakresie wskaźników rezultatu długoterminowego EFS dotyczących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 oraz miejsc wychowania przedszkolnego w ramach RPO WK-P 2014-2020

Dodane 17.07.2023 przez Mirela Kiełbasiewicz

Szacowanie wartości wskaźników rezultatu długoterminowego:

 • Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS.
 • Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS.

odbywa się po raz drugi w ramach RPO WK-P 2014-2020. Tym razem zadanie to powierzono Pracowni Badań i Doradztwa „Re-Source” z Poznania.

W ramach badania zostanie przeprowadzona analiza danych zastanych i dokumentów oraz wywiady i ankiety. Cenne informacje będą pozyskiwane od szerokiego grona respondentów, tj.: beneficjentów i podmiotów realizujących projekty w ramach RPO WK-P 2014-2020; przedstawicieli instytucji, w których utworzono miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 lub miejsca wychowania przedszkolnego oraz interesariuszami reprezentującymi samorząd terytorialny.

W przypadku pytań, informacji udzielą Państwu:

ze strony Wykonawcy:

 • pan Michał Korczyński, kierownik zespołu badawczego, Pracownia Badań i Doradztwa Re-Source, e-mail: michal.korczynski@re-source.pl, tel. 61 622 92 06,

ze strony Zamawiającego:

 • pani Agnieszka Zajączkowska, Departament Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza, Wydział Analiz i Ewaluacji, Biuro Ewaluacji, e-mail: a.zajaczkowska@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 56 62 12 574.

Wyniki badania w formie raportu końcowego będą dostępne w listopadzie 2023 roku.

Wszystkim osobom, które zostaną zaproszone do udziału w wywiadach będziemy bardzo wdzięczni za współpracę i okazanie możliwej pomocy Wykonawcy w trakcie realizacji badania.

List uwierzytelniający

Informacja administratora danych osobowych


Prezentacja wyników badania ewaluacyjnego z obszaru dostępności komunikacyjnej drogowej i kolejowej oraz analizy obszaru środowiska, adaptacji do zmian klimatu i energetyki w województwie kujawsko-pomorskim

Dodane 27.06.2023 przez Mirela Kiełbasiewicz

14 czerwca 2023 r. w formule zdalnej, odbyły się prezentacje wyników badania pt. „Ewaluacja wpływu interwencji w ramach RPO WK-P 2014-2020 na dostępność komunikacyjną kolejową i drogową regionu” realizowanego przez firmę Wolański Sp. z  o. o. oraz analizy wykonanej przez Biuro Analiz Funduszy Europejskich Wydziału Analiz i Ewaluacji pt. „Sytuacja w obszarze środowiska i adaptacji do zmian klimatu oraz energetyki w województwie kujawsko-pomorskim, z uwzględnieniem środków z Polityki Spójności 2014-2020”.

Dr Michał Wolański oraz p. Beata Paczek z firmy Wolański Sp. z  o. o. w swoim wystąpieniu zwrócili uwagę na potrzebę kontynuowania wsparcia w obszarze modernizacji dróg wojewódzkich wraz ze ścieżkami rowerowymi, a także remontów linii kolejowych w regionie. Działania powinny skupić się w szczególności w gminach oddalonych od głównych ośrodków województwa tj. Bydgoszczy i Torunia. Podczas prezentacji omówiono także sformułowane w toku procesu badawczego rekomendacje do wdrożenia w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 oraz okresu 2028+. Raport końcowy z badania znajduje się na stronie internetowej dostępnej pod adresem: www.mojregion.eu/index.php/rpo/ewaluacja-baza-badan

Następnie Pani Aleksandra Barańska z Biura Analiz Funduszy Europejskich Wydziału Analiz i Ewaluacji, przedstawiła wyniki analizy przeprowadzonej w obszarze środowiska i energetyki w ujęciu przestrzennym na poziomie całego kraju, a także udzielonego wsparcia dla tych obszarów w ramach Polityki Spójności na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem  województwa kujawsko-pomorskiego.

Prezentacja wyników badania obszaru dostępności komunikacyjnej

Prezentacja wyników analizy obszaru środowiska, adaptacji do zmian klimatu i energetyki

Analiza w obszarze środowiska i adaptacji do zmian klimatu oraz energetyki

Załącznik tabelaryczny do analizy


Zakończyło się badanie pn. „Ewaluacja wpływu interwencji w ramach RPO WK-P 2014-2020 na dostępność komunikacyjną kolejową i drogową regionu”

Dodane 13.06.2023 przez Mirela Kiełbasiewicz

Jaki był cel badania?

Głównym celem ewaluacji było określenie wpływu działań realizowanych w ramach Osi priorytetowej 5. i 13. RPO WK-P na lata 2014-2020 na zwiększenie dostępności komunikacyjnej kolejowej i drogowej regionu poprzez budowanie zrównoważonych połączeń transportowych oraz ich oddziaływanie na mieszkańców Kujaw i Pomorza. Ewaluator zidentyfikował najważniejsze efekty 51 projektów poddanych badaniu i przedstawił dobre praktyki w realizacji inwestycji drogowych i kolejowych podjętych w regionie, a także wskazał dalsze wyzwania w kontekście przygotowania i wdrażania projektów w obszarze transportu na lata kolejne.

Jakich metod użyto?

W ramach zastosowanej metodologii wykorzystano następujące metody i techniki badawcze:

 • Desk Research – analiza podstawowych dokumentów źródłowych
 • Wywiady pogłębione z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej zaangażowanymi w realizację RPO WK-P 2014-2020 w obszarze transportu, z przedstawicielami Departamentu Infrastruktury Drogowej UMWK-P, Departamentu Transportu oraz Komendy Wojewódzkiej Policji
 • Wywiady CAWI/CATI z mieszkańcami regionu
 • Wywiady CAWI/CATI z beneficjentami projektów objętych badaniem
 • Case study wybranych projektów
 • Warsztat ewaluacyjny.

Jakie najważniejsze wyniki otrzymano?

Wyniki ewaluacji potwierdzają, że nadal istnieje duże zapotrzebowanie na kontynuowanie inwestycji drogowych i kolejowych w regionie, w szczególności w gminach oddalonych od głównych ośrodków województwa tj. Bydgoszczy i Torunia. Pozytywnie należy ocenić wpływ działań podejmowanych ze środków Programu na zwiększanie bezpieczeństwa na drogach, w szczególności pieszych m.in. tworzenie azyli oraz przejść dla pieszych, instalacja sygnalizacji świetlnych.

W badaniu zidentyfikowano także dobre praktyki realizacji wsparcia w obszarze infrastruktury drogowej oraz kolejowej (m.in. rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice – Świecie oraz modernizacja dworca kolejowego w Tucholi).

Jakie zaproponowano rekomendacje pobadawcze?

 • Rozwój transportu autobusowego oraz dodatkowo przeprowadzenie analiz możliwości wdrożenia transportu na żądanie. Dodatkowe działanie powinno także objąć modernizację przystanków autobusowych na obszarze całego województwa (montaż nowoczesnych wiat i poprawę dostępności).
 • Dalsze ukierunkowanie interwencji na działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu pieszego i rowerowego, w tym również realizowane działania edukacyjne i promocyjne stanowiące np. element kosztów pośrednich projektów.
 • Kontynuacja rozbudowy sieci dróg rowerowych traktowana jako element systemu transportu, a nie tylko atrakcji turystycznych.
 • Zapewnienie wysokiej dostępności infrastruktury powstałej w ramach FEdKP 2021-2027 w obszarze drogowym i kolejowym dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Usprawnienie wdrażania FEdKP 2021-2027 poprzez wybór projektów gotowych technicznie do realizacji (z uwzględnieniem wyjątków dotyczących inwestycji drogowych w miejscach niebezpiecznych).

Badanie pt. „Ewaluacja wpływu interwencji w ramach RPO WK-P 2014-2020 na dostępność komunikacyjną kolejową i drogową regionu” realizowała na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego firma Wolański Sp. z  o. o. z Warszawy w terminie od 3 stycznia do 1 czerwca 2023 roku.

Infografika

Tekst alternatywny


Spotkanie prezentujące wyniki badań obszaru e-usług oraz działań rewitalizacyjnych

Dodane 20.01.2023 przez Mirela Kiełbasiewicz

19 stycznia 2023 roku w formule zdalnej odbyło się spotkanie podczas, którego zostały zaprezentowane wyniki dwóch następujących badań ewaluacyjnych i opracowania przygotowanego przez Biuro Analiz Funduszy Europejskich:

 1. Ocena wsparcia rozwoju e-usług w ramach 2. Osi Priorytetowej Cyfrowy region RPO WK-P 2014-2020.
 2. Wpływ działań rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020 na jakość życia mieszkańców gmin województwa kujawsko-pomorskiego.
 1. Obszary problemowe w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 – uwarunkowania rozwojowe oraz wsparcie w ramach Polityki Spójności na lata 2014-2020

Prezentację pierwszego badania przedstawili Panowie: Adam Miller i Bartosz Ledzion, przedstawiciele Wykonawcy, którym jest konsorcjum firm: LB&E Sp. z o.o. oraz Evaluation for Government Organizations S.C. Natomiast drugie badanie zostało zaprezentowane przez zespół badawczy firmy IMAPP Consulting Sp. z o. o. w składzie Pani Magdalena Ośka, Pani Anna Matejczuk-Rosa oraz Pan Henryk Kalinowski. Analizę dotyczącą obszarów problemowych KSRR przedstawił Pan Mirosław Wylon z Biura Analiz Funduszy Europejskich Wydziału Analiz i Ewaluacji Departamentu Funduszy Europejskich.

Spotkanie, które poprowadziła  Pani Jolanta Rudnicka Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich, Z-ca Przewodniczącego GSE, było skierowane do członków następujących gremiów:

 • Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020, ich stałych zastępców, obserwatorów uczestniczących w posiedzeniu KM bez prawa do głosowania oraz przedstawicieli z głosem doradczym bez prawa do głosowania;
 • Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020.
 • oraz pozostałych osób zaangażowanych w realizacje prezentowanych badań.

Ewaluatorzy badania Ocena wsparcia rozwoju e-usług w ramach 2. Osi Priorytetowej Cyfrowy region RPO WK-P 2014-2020 zidentyfikowali najważniejsze wyzwania w realizacji projektów z obszaru IT, wskazali dalsze potrzeby rozwoju e-usług w regionie, a także przestawili sformułowane rekomendacje.

Zespół prezentujący drugą ewaluację przedstawił wnioski dotyczące wpływu działań rewitalizacyjnych na jakość życia mieszkańców regionu oraz rekomendacje na perspektywę 2021-2027 w tym obszarze. W ciekawy sposób zaprezentowano wybrane studia przypadków – obrazowo pokazując efekty udzielonego wsparcia. Ponadto wyświetlono krótki film, który w przystępny sposób przedstawia najważniejsze rezultaty badanych projektów.

Pan Mirosław Wylon przedstawił prezentację na temat uwarunkowań rozwojowych oraz wsparcia w ramach Polityki Spójności na lata 2014-2020 obszarów problemowych znajdujących się w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Pod pojęciem obszarów problemowych rozumie się gminy zagrożone trwała marginalizacją oraz miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze, a dokonana analiza obejmowała zasięgiem terytorialnym cały kraj. W temacie uwarunkowań rozwojowych zaprezentowane zostały wybrane wskaźniki demograficzne, społeczne i gospodarcze. Z kolei w ramach wsparcia z  Polityki Spójności na lata 2014-2020 pokazane zostały: liczba podpisanych umów wg siedziby beneficjentów oraz dofinansowanie UE według miejsca realizacji w programach operacyjnych krajowych i regionalnych.

Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy.

Link do prezentacji z wynikami badania Ocena wsparcia rozwoju e-usług w ramach 2. Osi Priorytetowej Cyfrowy region RPO WK-P 2014-2020

Link do prezentacji z wynikami badania Wpływ działań rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020 na jakość życia mieszkańców gmin województwa kujawsko-pomorskiego.

Link do prezentacji Obszary problemowe w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 – uwarunkowania rozwojowe oraz wsparcie w ramach Polityki Spójności na lata 2014-2020


Rozpoczynamy realizację ewaluacji w zakresie wpływu interwencji w ramach RPO WK-P 2014-2020 na dostępność komunikacyjną regionu

Dodane 10.01.2023 przez Mirela Kiełbasiewicz

3 stycznia 2023 roku na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020 firma Wolański Sp. z o. o. z Warszawy rozpoczęła realizację badania pn. „Ewaluacja wpływu interwencji w ramach RPO WK-P 2014-2020 na dostępność komunikacyjną kolejową i drogową regionu”.

Celem głównym badania jest określenie wpływu działań realizowanych w ramach Osi priorytetowej 5 RPO WK-P na lata 2014-2020 na zwiększenie dostępności komunikacyjnej kolejowej i drogowej regionu poprzez budowanie zrównoważonych połączeń transportowych oraz ich oddziaływanie na mieszkańców Kujaw i Pomorza.

Metody badawcze, które zostaną użyte w ramach badania to:

 • Bezpośrednie/ telefoniczne/ zdalne wywiady pogłębione z przedstawicielami Departamentu Infrastruktury Drogowej UMWK-P oraz Instytucji Zarządzającej zaangażowanymi w realizację RPO WK-P 2014-2020 w obszarze podlegającym analizie
 • Wywiady CAWI/CATI z mieszkańcami regionu
 • Wywiady CAWI/CATI z beneficjentami projektów objętych badaniem
 • Case study wybranych projektów
 • Warsztat ewaluacyjny

W przypadku pytań, informacji udzielą Państwu:

ze strony Wykonawcy:

 • pani Beata Paczek, koordynator zespołu badawczego, Wolański Sp. z o.o., e-mail: b.paczek@michalwolanski.pl, nr tel. 608 641 244.

ze strony Zamawiającego:

 • Pani Mirela Kiełbasiewicz, Departament Funduszy Europejskich, Wydział Analiz i Ewaluacji, Biuro Ewaluacji, e-mail: m.kielbasiewicz@kujawsko-pomorskie.pl, nr tel. 56 62 18 649.

Wyniki badania w formie raportu końcowego będą dostępne w maju 2023 roku.

Wszystkim osobom, które zostaną zaproszone do udziału w wywiadach, a szczególnie mieszkańcom i beneficjentom projektów, będziemy bardzo wdzięczni za współpracę i okazanie możliwej pomocy Wykonawcy w trakcie realizacji badania.

List uwierzytelniający

Informacja administratora danych osobowych


Wyniki badań obszaru kształcenia osób dorosłych i polityki terytorialnej zaprezentowane na Posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020

Dodane 22.12.2022 przez Mirela Kiełbasiewicz

19 grudnia 2022 roku w ramach XLVIII Posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 odbyły się w formule zdalnej prezentacje wyników następujących badań ewaluacyjnych:

 1. Ocena wsparcia EFS RPO WK-P 2014-20 w zakresie kształcenia osób dorosłych w woj. kujawsko-pomorskim
 2. Ocena realizacji założeń polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach ZIT w RPO WK-P 2014-2020.

Prezentację pierwszego badania przedstawiły Panie Monika Stec i Paulina Kowalczyk z firmy Ecorys Polska Sp. z o.o., natomiast drugiego Pani Agnieszka Śnieżek z firmy EVALU Sp. z  o.o. Ewaluatorki w syntetyczny sposób przedstawiły najważniejsze wyniki badań m.in. efekty projektów realizowanych w obszarze kształcenia dorosłych i polityki terytorialnej, a także największe wyzwania z jakimi przyjdzie się zmierzyć Instytucji Zarządzającej i beneficjentom w perspektywie finansowej 2021-2027. Ponadto, wyświetlono krótkie filmy, które w przystępny sposób pokazały najważniejsze rezultaty ewaluowanego wsparcia.

 1. Film prezentujący wyniki badania pt.: Ocena wsparcia EFS RPO WK-P 2014-20 w zakresie kształcenia osób dorosłych w woj. kujawsko-pomorskim
 2. Film prezentujący wyniki badania pt.: Ocena realizacji założeń polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach ZIT w RPO WK-P 2014-2020

Serdecznie dziękujemy uczestnikom spotkania.


Zapraszamy do zapoznania się z wynikami ewaluacji działań rewitalizacyjnych i ich wpływu na jakość życia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

Dodane 22.12.2022 przez Mirela Kiełbasiewicz

Celem badania (którego wyniki prezentujemy tutaj), była ocena projektów rewitalizacyjnych RPO WK-P 2014-2020 i ich wpływ na jakość życia, poziom włączenia społecznego i ograniczenie ubóstwa mieszkańców gmin województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach RPO WK-P 2014-2020 narzędziem realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych były następujące działania/poddziałania:

 • 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych,
 • 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT,
 • 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (w ramach I typu projektów).

Pozostałe działania RPO WK-P 2014-2020 nie miały dedykowanej puli środków na projekty rewitalizacyjne. Z ich alokacji możliwe było jednak dofinansowanie projektów wynikających z programów rewitalizacji (m.in. działanie/poddziałanie 6.1.2, 8.1, 8.4.1, 9.2.1, 9.3.2, 10.2.2, 11.1).

W badaniu wykorzystano szeroki katalog źródeł danych i metod badawczych, który obejmował:

 • 127 gminnych i lokalnych programów rewitalizacji (GPR/LPR),
 • 101 dostępnych sprawozdań z realizacji GPR/LPR,
 • dane statystyczne opisujące sytuację społeczno-gospodarczą regionu,
 • 1021 ankiet CATI z mieszkańcami gmin na terenie, których prowadzono działania rewitalizacyjne,
 • 78 ankiet CAWI/CATI z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego,
 • wywiady IDI oraz diady z przedstawicielami IZ i ZIT (8 wywiadów), ekspertów ds. rewitalizacji (3), LGD (2), przedstawicielami sektora kultury (2), NGO (2) oraz sektora mieszkaniowego (2),
 • 10 studiów przypadku  (które prezentujemy tutaj).

W oparciu o przeprowadzone analizy Ewaluatorzy sformułowali wnioski i rekomendacje na perspektywę 2021-2027:

 • kontynuowanie działań „miękkich”, które powinny być realizowane z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury,
 • uproszczenie mechanizmów wsparcia działań rewitalizacyjnych,
 • szybkie uruchomienie naborów na realizację projektów „miękkich” poprzedzone szeroką akcją informacyjną,
 • skoncentrowanie się na aktywizacji wszystkich mieszkańców z danej grupy i integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z pozostałymi mieszkańcami,
 • uwzględnienie w ramach projektów inwestycyjnych rozwiązań proekologicznych.

 

Prace nad raportem trwały od 1 sierpnia 2022 r i zakończyły się 12 grudnia 2022 r.

Realizatorem badania była firma IMAPP Consulting Sp. z o.o. z Warszawy.

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy.

Film podsumowujący wyniki badania

 


Spotkanie GSE RPO WK-P 2014-2020 oraz prezentacja wyników badań ewaluacyjnych z obszaru polityki terytorialnej i kształcenia osób dorosłych

Dodane 22.12.2022 przez Mirela Kiełbasiewicz

12 grudnia 2022 r. w formule zdalnej, odbyło się XV posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (GSE RPO WK-P 2014-2020).

Podczas spotkania odbyły się cztery prezentacje. Pierwsza z nich dotyczyła prezentacji wyników badania ewaluacyjnego pt. „Ocena wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 w zakresie kształcenia osób dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim”, druga natomiast dotyczyła wyników badania pt. „Ocena realizacji założeń polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach ZIT w RPO WK-P 2014-2020”

Trzecia prezentacja dotyczyła procesu przygotowania Sprawozdania podsumowującego wyniki ewaluacji dla RPO WK-P 2014-2020. Konieczność opracowania sprawozdania wynikała z art. 114 Rozporządzenia Ogólnego.

Natomiast ostatnia prezentacja dotyczyła porównania perspektywy 2014-2020 z perspektywą 2021-2027 pod kątem struktury i budżetu regionalnych programów.  Przedstawione informacje zostały zilustrowane licznymi wykresami i zestawieniami.

Więcej informacji w zakładce Grupa Sterująca Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020.


Prezentujemy wyniki ewaluacji w zakresie wsparcia rozwoju e-usług w ramach RPO WK-P 2014-2020

Dodane 08.12.2022 przez Mirela Kiełbasiewicz

Przeprowadzone przez konsorcjum firm: LB&E Sp. z o.o. oraz Evaluation for Government Organizations S.C. badanie miało na celu ocenę wpływu wsparcia udzielanego w ramach 2. Osi Priorytetowej Cyfrowy region z RPO WK-P 2014-2020 na zwiększenie wykorzystania e-usług w województwie kujawsko-pomorskim. Ewaluator zidentyfikował najważniejsze wyzwania w realizacji projektów z obszaru IT, przedstawił dobre praktyki w realizacji tego typu projektów, a także wskazał dalsze potrzeby rozwoju e-usług w regionie.

Przedmiot badania stanowiły 4 projekty pozakonkursowe, których beneficjentem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie:

 • Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0;
 • Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I etap;
 • Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap;
 • Kultura w zasięgu 2.0.

Badanie zrealizowano z wykorzystaniem szerokiego wachlarza metod badawczych, zarówno ilościowych jak i jakościowych, który obejmował: analizę danych zastanych, 12 wywiadów (z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, spółki Conectio oraz partnerów projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0), 155 ankiet CAWI/CATI z partnerami projektów, 416 ankiet z mieszkańcami województwa, kilkanaście ankiet z użytkownikami uruchomionych e-usług, pięć studiów przypadku oraz trzy panele eksperckie.

W oparciu o przeprowadzone analizy Ewaluatorzy sformułowali następujące rekomendacje:

 • Przeprowadzenie diagnozy potrzeb użytkowników końcowych w kontekście planowanych e-usług przed przystąpieniem do określania zakresu projektów;
 • Wprowadzenie testów użyteczności jako etapu warunkującego udostępnienie e-usług użytkownikom;
 • Wsparcie zespołu lidera organizacją zewnętrzną, która posiada duże doświadczenie we wdrażaniu złożonych projektów technologicznych;
 • Usprawnienie komunikacji i koordynacji w projektach;
 • Dopuszczenie inwestycji w środki trwałe w ramach projektów dotyczących cyfryzacji realizowanych w perspektywie finansowej 2021-2027;
 • Zapewnienie bieżącej migracji danych między portalami powiatowymi a Geoportalem;
 • Intensywna promocja uruchomionych i planowanych do uruchomienia e-usług

Z przeprowadzonych analiz wynika, że w perspektywie finansowej 2021-2027 warto kontynuować wsparcie w obszarze e-usług. Nacisk powinien zostać położony na rozwój tych e-usług, które mają potencjał do „generowania” znacznej liczby użytkowników. Przy podejmowaniu przyszłych działań związanych z rozwojem e-administracji warto wziąć pod uwagę oczekiwania mieszkańców województwa dotyczące konkretnych rozwiązań/funkcjonalności, które w ich opinii byłyby przydatne. Do dalszych, najważniejszych potrzeb rozwoju e-usług w regionie należą:

 • digitalizacja zasobów instytucji,
 • uruchomienie zupełnie nowych e-usług na przynajmniej 4 poziomie dojrzałości oraz podniesienie poziomu dojrzałości e-usług już uruchomionych do poziomu 4 lub 5,
 • inwestycje w systemy zapewniające cyberbezpieczeństwo,
 • rozwój kompetencji informatycznych,
 • rozwój telemedycyny,
 • inwestycje w środki trwałe niezbędne do uruchamiania e-usług.

Prace nad badaniem ewaluacyjnym pn. Ocena wsparcia rozwoju e-usług w ramach 2. Osi Priorytetowej Cyfrowy region RPO WK-P 2014-2020 trwały 4 miesiące i zakończono je 23 listopada 2022 roku.

Wyniki ewaluacji w syntetycznej formie przedstawia infografika (tekst alternatywny).

Obrazek prezentuje wyniki badanie ewaluacyjnego obszaru e-uslug w województwie kujawsko-pomorskimObrazek prezentujący wyniki badania obszaru e-usług w województwie kujawsko-pomorskim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe analizy znajdują się w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj.

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy.


Znamy wyniki badania „Ocena realizacji założeń polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach ZIT w RPO WK-P 2014-2020”

Dodane 08.12.2022 przez Mirela Kiełbasiewicz

Jaki był cel badania?

Głównym celem ewaluacji była ocena udzielonego wsparcia w ramach RPO WK-P 2014-2020 i osiągniętych efektów w obszarze polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem mocnych i słabych stron poszczególnych instrumentów terytorialnych. Ewaluator zidentyfikował najważniejsze efekty 1398 projektów w podziale na instrumenty ZIT, OSI/ORSG i RLKS, przedstawił dobre praktyki w realizacji tego typu projektów, a także wskazał dalsze wyzwania w realizacji projektów w ramach polityki terytorialnej regionu w kolejnej perspektywie finansowej 2021-2027.

Jakich metod użyto?

W ramach zastosowanej metodologii wykorzystano następujące metody i techniki badawcze:

 • Desk Research – analiza podstawowych dokumentów źródłowych,
 • Wywiady indywidualne IDI z przedstawicielami IZ/IP RPO WK-P 2014-2020, koordynatorami gminnymi z jednostek terytorialnych wchodzących w skład ZIT, OSI/ORSG oraz przedstawicielami LGD (38 wywiadów),
 • Wywiady CAWI/CATI z beneficjentami korzystającymi z ewaluowanego wsparcia (1081 ankiet)
 • Benchmarking projektów realizowanych w ramach polityki terytorialnej oraz poza PT (łącznie 40 projektów)
 • Warsztat ewaluacyjny.

Jakie najważniejsze wyniki otrzymano?

Wyniki ewaluacji potwierdzają, że dedykowane polityce terytorialnej obszary wsparcia w dużym stopniu odpowiadają rzeczywistym potrzebom beneficjentów ZIT, OSI/ORSG i RLKS. Na powiązanie obszarów wsparcia z realnymi potrzebami wpłynął oddolny i partycypacyjny sposób tworzenia diagnoz, identyfikowania potrzeb i konsultowania zapisów poszczególnych Strategii. Najwięcej środków z EFRR w polityce terytorialnej przeznaczono na projekty z obszaru termomodernizacji, niskoemisyjnego taboru miejskiego, ścieżek rowerowych i rewitalizacji. Obszary dominujące w projektach społecznych to włączenie społeczne, edukacja przedszkolna i ogólna.

W badaniu zidentyfikowano także dobre praktyki realizacji wsparcia w polityce terytorialnej, które będzie można kontynuować w perspektywie 2021-2027, m.in. partnerska współpraca i integracja samorządów – szczególnie większych i małych gmin; niski poziom formalizacji współpracy – współpraca oparta na działaniu, a nie formalnościach; wysoka trafność projektów w odniesieniu do potrzeb lokalnych.

Jakie można wprowadzić rozwiązania na podstawie rekomendacji?

W kolejnej perspektywie finansowej należy skupić się m.in. na:

 • wprowadzeniu dwóch typów demarkacji wsparcia w PT w zależności od obszaru wsparcia, tj. według obszarów tematycznych (podział na te wspierane w ramach podejścia terytorialnego oraz poza), a także według typu beneficjenta – co zapewni podmiotom nie będącym członkami zawiązanych partnerstw, ale mającym swoje siedziby na obszarze ZIT/OPPT, możliwość realizowania projektów również w obszarach dedykowanych PT,
 • wykorzystaniu doświadczeń IP ZIT oraz gmin ZIT – należy angażować w proces tworzenia nowych Związków ZIT przedstawicieli IP ZIT, a także gminnych koordynatorów,
 • finansowaniu funkcjonowania Biur wszystkich ZIT i jednoczesnym wprowadzeniu kamieni milowych, od których osiągnięcia zależeć będzie wysokość dofinansowania na funkcjonowanie Biur ZIT regionalnych,
 • kontynuowaniu wsparcia ze strony IZ i IP ZIT w postaci szkoleń dla wnioskodawców przed ogłoszeniem naborów, a także szkoleń na etapie realizacji w tematach stanowiących największe trudności dla beneficjentów,
 • ograniczeniu dopuszczalnej liczby aktualizacji Strategii w perspektywie finansowej 2021-2027,
 • przygotowaniu przez IZ FEdKP zaleceń/rekomendacji w zakresie minimalnego katalogu kryteriów merytorycznych, za pomocą których powinny być identyfikowane projekty proponowane do dofinansowania w ramach instrumentów terytorialnych,
 • przeprowadzeniu badania przyczyn utrzymywania się niskich zdolności absorpcyjnych części gmin wiejskich i miejsko-wiejskich regionu.

Ewaluację pn. „Ocena realizacji założeń polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach ZIT w RPO WK-P 2014-2020” realizowała na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego firma EVALU Sp. z  o. o. z Warszawy w terminie od 19 maja do 22 listopada 2022 roku.

Szczegółowe analizy znajdują się w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj.

Wnioski w syntetycznej formie przedstawia infografika (tekst alternatywny).

Film podsumowujący wyniki badania

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy.


Zakończenie badania „Ocena wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 w zakresie kształcenia osób dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim”

Dodane 07.11.2022 przez Mirela Kiełbasiewicz

Uprzejmie informujemy, że 21 października 2022 roku zakończyła się realizacja badania pn. Ocena wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 w zakresie kształcenia osób dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim”, które zostało przeprowadzone przez firmę Ecorys Polska w okresie lipiec-październik 2022 roku.

Celem badania była ocena wsparcia w zakresie kształcenia osób dorosłych realizowane w ramach RPO WK-P 2014-2020 poprzez Oś priorytetową 8 „Aktywni na rynku pracy” oraz Oś priorytetową 10 „Innowacyjna edukacja”. Celami szczegółowymi badania były:

 • ocena trafności interwencji w zakresie kształcenia osób dorosłych,
 • ocena skuteczności i jakości wsparcia w kontekście sytuacji osób dorosłych uczestniczących w kształceniu,
 • wnioski na przyszłą perspektywę finansową.

W badaniu zastosowano następujące techniki:

 • Analizę desk resarch,
 • 11 wywiadów indywidualnych IDI z pracownikami IZ/IP RPO WK-P 2014-2020 zajmującymi się zarządzaniem i wdrażaniem Programu, beneficjentami ewaluowanych działań oraz przedstawicielami Komitetu Monitorującego,
 • 176 wywiadów CAWI/CATI z beneficjentami projektów objętych badaniem,
 • 683 wywiady CAWI/CATI z uczestnikami projektów objętych badaniem,
 • 2 zogniskowane wywiady grupowe z 12 pracodawcami zatrudniającymi osoby, które wzięły udział w projektach dotyczących podnoszenia kompetencji współfinansowanych ze środków RPO WK-P w ramach Poddziałań 8.5.1 i 8.5.2,
 • Panel ekspertów z przedstawicielami z zakresu kształcenia osób dorosłych, z instytucji szkoleniowych, szkół wyższych i organizacji pozarządowych,
 • Warsztat ewaluacyjny z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w przygotowanie i wdrażanie RPO WK-P 2014-2020.

Badanie było realizowane na danych aktualnych na 1.06.2022 r.

W ramach badania otrzymano następujące rekomendacje:

 • Wsparcie mające na celu podnoszenie kompetencji i kwalifikacji oraz interwencje w przekwalifikowaniu się osób dorosłych powinno w większym stopniu odpowiadać na potrzeby regionalnej gospodarki.
 • Kontynuowanie podejścia, zgodnie z którym ukierunkowanie wsparcia na grupy aktualnie najbardziej defaworyzowane, następuje na etapie tworzenia dokumentacji konkursowej, w szczególności poprzez dobór odpowiednich kryteriów oceny.
 • Bieżące monitorowanie struktury osób bezrobotnych uczestniczących w projektach i wprowadzenie środków zaradczych mających na celu zwiększenie udziału danej grupy w ogóle uczestników wsparcia.
 • Realizacja części działań w formie online, jeśli uczestnicy wyrażają taką wolę (niezależnie czy w kraju ogłoszony jest stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego).
 • Podjęcie aktywnych wysiłków, by wzbogacić ofertę szkoleniową z zakresu specjalistycznych kompetencji w zawodach robotniczych, szczególnie w dziedzinach przemysłu zgodnych z Krajowymi i Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami.
 • Ulepszenie wyszukiwarki w Bazie Usług Rozwojowych.
 • Zmiana ustawy wdrożeniowej i powiązanych rozporządzeń w taki sposób, by IZ i IP uzyskały prawo do tego, by na etapie po zawarciu umowy z beneficjentem oraz po zgłoszeniu usługi rozwojowego do BUR, ale przed rozpoczęciem realizacji form kształcenia właściwa instytucja IZ/IP, a w przypadku usług realizowanych przez BUR – PARP mogła dopuścić lub nie dopuścić prowadzących (lektorów, trenerów) do prowadzenia kształcenia. W związku z dużym zróżnicowaniem tematycznym kształcenia, rekomenduje się, by taka weryfikacja była możliwa przynajmniej w przypadku nauczania: języków obcych oraz kompetencji cyfrowych w zakresie objętym ramą kompetencji DigComp 2.2.

Szczegółowe wyniki badania znajdują się w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj

Infografika (tekst alternatywny)

                        

Film podsumowujący wyniki badania

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy.


Zakończenie badania „Ewaluacja stopnia osiągnięcia zakładanych wartości docelowych wskaźników określonych w RPO WK-P na lata 2014-2020”

Dodane 17.10.2022 przez Mirela Kiełbasiewicz

Biuro Ewaluacji informuje, że 28 września 2022 roku zakończyła się realizacja badania pn. „Ewaluacja stopnia osiągnięcia zakładanych wartości docelowych wskaźników określonych
w RPO WK-P na lata 2014-2020”
przeprowadzona na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020 przez firmę: Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata Sp. j. z Poznania.

Celem badania była analiza wskaźników ujętych w programie pod kątem osiągniętej wartości oraz wskazanie przyczyn rozbieżności w stosunku do zakładanych wartości, z podziałem na:

 • wskaźniki przeszacowane – tj. takie, które osiągnęły poniżej 80% zakładanej wartości docelowej,
 • wskaźniki niedoszacowane – tj. takie, które osiągnęły powyżej 120% zakładanej wartości docelowej.

W ramach badania zrealizowano:

 • Analizę desk research;
 • 15 wywiadów indywidualnych IDI z pracownikami IZ/IP RPO WK-P 2014-2020 zajmującymi się zarządzaniem i wdrażaniem Programu, w tym monitorowaniem, analizą i sprawozdawczością wskaźników programowych;
 • 1107 wywiadów CAWI/CATI z beneficjentami projektów, w których zidentyfikowano wskaźniki przeszacowane i niedoszacowane;
 • 3 wywiady grupowe FGI z beneficjentami projektów, w których realizowane były wskaźniki, w przypadku których zidentyfikowano największe zagrożenie brakiem realizacji założonych w Programie wartości docelowych;
 • 10 wywiadów telefonicznych ITI z pośrednikami finansowymi oraz ekspertami;
 • Warsztat ewaluacyjny z przedstawicielami instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu.

Badanie było realizowane na danych aktualnych na 31.12.2021 r.

Spośród  240 wskaźników (w tym: 140 wskaźników produktu, 59 wskaźników rezultatu, 26 wskaźników rezultatu strategicznego dla EFRR i 15 wskaźników rezultatu długoterminowego dla EFS) określonych dla poszczególnych Priorytetów Inwestycyjnych w RPO WK-P 2014-2020, w przypadku 30 (12,5%) stopień realizacji w 2023 r. nie przekroczy 80%. Stopień realizacji pomiędzy 80% a 120% zostanie osiągnięty w 2023 r. w przypadku 69 wskaźników (28,8%), są to wskaźniki realizowane zgodnie z założeniami. Natomiast dla 117 wskaźników (48,8%) stopień realizacji w 2023 r. przekroczy 120%.

W ramach badania otrzymano następujące rekomendacje:

 • Dokonanie – w miarę możliwości – modyfikacji wartości docelowych wskaźników z obszaru dotyczącego EFRR w celu ich dostosowania do rzeczywistych uwarunkowań realizacji poszczególnych wskaźników.
 • Zwiększenie zaangażowania przedstawicieli komórek wdrożeniowych w proces szacowania i weryfikacji wartości docelowych wskaźników.
 • Podjęcie działań zorientowanych na zmniejszenie skali błędów dotyczących wartości wskaźnikowych.
 • Uwzględnienie specyfiki grup docelowych w procesie szacowania wartości docelowych wskaźników.
 • Dążenie do eliminacji błędu polegającego na zróżnicowanym podejściu beneficjentów do pomiaru tych samych wskaźników.
 • Wprowadzenie rozwiązań umożliwiających monitoring aktualności założeń przyjmowanych na potrzeby szacowania wartości docelowych wskaźników.
 • Wykorzystanie doświadczeń z wdrażania instrumentów terytorialnych na potrzeby szacowania wartości docelowych wskaźników.
 • Wprowadzenie rozwiązań zwiększających zakres danych będących w dyspozycji IZ, które dotyczą efektów interwencji i ich uwarunkowań.
 • Podjęcie działań zapewniających dostępność rzetelnych danych dotyczących realizacji wartości docelowych wskaźników w ramach wsparcia pośredniego.

Szczegółowe wyniki badania znajdują się w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj.

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy.


Rozpoczęcie realizacji badania „Wpływ działań rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020 na jakość życia mieszkańców gmin województwa kujawsko-pomorskiego”

Dodane 09.08.2022 przez Mirela Kiełbasiewicz

W dniu 1 sierpnia 2022 r. Biuro Ewaluacji na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020 rozpoczęło realizację badania pn. „Wpływ działań rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020 na jakość życia mieszkańców gmin województwa kujawsko pomorskiego”. Wykonawcą badania jest firma IMAPP Consulting Sp. z o. o. z Warszawy.

Cel główny badania to analiza oraz określenie wpływu projektów rewitalizacyjnych realizowanych / zrealizowanych w ramach Programu na jakość życia mieszkańców (m.in. w kontekście gospodarczym, kulturowym, infrastrukturalnym i środowiskowym), a także na poziom włączenia społecznego i ograniczenie ubóstwa mieszkańców gmin województwa kujawsko-pomorskiego.

 Metody badawcze, które zostaną przeprowadzone w ramach badania:

 • Bezpośrednie/ telefoniczne/ zdalne wywiady pogłębione z przedstawicielami IZ/IP zaangażowanymi w realizację RPO WK-P 2014-2020 w obszarze podlegającym analizie
 • Wywiady CATI z mieszkańcami obszarów objętych rewitalizacją
 • Wywiady CAWI/CATI z przedstawicielami JST objętych rewitalizacją
 • Case study wybranych projektów
 • Warsztat ewaluacyjny

 W przypadku pytań, informacji udzielą Państwu:

ze strony Wykonawcy:

ze strony Zamawiającego:

 • Pani Anna Chojnacka, Departament Funduszy Europejskich, Wydział Analiz i Ewaluacji, Biuro Ewaluacji, e-mail: a.chojnacka@kujawsko-pomorskie.pl, nr tel. 56 62 18 695.

Prace nad badaniem rozpoczęły się 01.08.2022 r. a przyjęcie raportu końcowego z badania zaplanowano na 05.12.2022 r.

Wszystkim osobom zaproszonym do udziału w wywiadach, a szczególnie mieszkańcom i przedstawicielom JST, będziemy bardzo wdzięczni za współpracę i okazanie możliwej pomocy Wykonawcy w trakcie realizacji badania.

List uwierzytelniający

Informacja administratora danych osobowych


Ocena wsparcia rozwoju e-usług w ramach 2. Osi Priorytetowej Cyfrowy region RPO WK-P 2014-2020 rozpoczęta

Dodane 05.08.2022 przez Mirela Kiełbasiewicz

11 lipca 2022 r. rozpoczęto kolejne badanie ewaluacyjne pt. „Ocena wsparcia rozwoju e-usług w ramach 2. Osi Priorytetowej Cyfrowy region RPO WK-P 2014-2020”. Wykonawcą badania realizowanego na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020 jest konsorcjum firm, w skład którego wchodzą: LB&E Sp. z o.o. (lider) oraz Evaluation for Government Organizations S.C.

Zespół badawczy dokona identyfikacji potrzeb regionu w zakresie e-usług oraz oceni jak zmieniła się w tym zakresie sytuacja w ostatnich latach. Oprócz scharakteryzowania e-usług, zostanie przeprowadzona także identyfikacja najważniejszych barier we właściwej realizacji projektów z zakresu e-usług wraz z propozycją zastosowania środków zaradczych w tym zakresie. W badaniu Ewaluator wskaże także dobre praktyki w realizacji projektów z obszaru e-usług, które należałoby kontynuować w przyszłej perspektywie 2021-2027.

Metody badawcze, które zostaną wykorzystane w trakcie badania:

 • Bezpośrednie/ telefoniczne/ zdalne wywiady pogłębione z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w realizację RPO WK-P na lata 2014-2020 w szczególności Departament Funduszy Europejskich, Departament Cyfryzacji, Departament Wdrażania RPO,
 • Wywiady CAWI/CATI z partnerami projektów Osi 2,
 • Wywiady CATI z mieszkańcami województwa,
 • Wywiady CAWI/CATI z zewnętrznymi użytkownikami uruchomionych e-usług,
 • Case study wybranych projektów,
 • Warsztat ewaluacyjny.

Badania terenowe będą realizowane na przełomie sierpnia/września 2022 roku, natomiast raport końcowy podsumowujący wyniki badania zostanie przygotowany w połowie listopada 2022 roku.

W przypadku pytań, informacji udzielą Państwu:

ze strony Wykonawcy:

 • pan Adam Miller, kierownik zespołu badawczego, LB&E Sp. z  o., e-mail: adam.miller@lbie.eu, nr tel. 507 249 005.

ze strony Zamawiającego:

 • pani Agnieszka Zajączkowska, Departament Funduszy Europejskich, Wydział Analiz i Ewaluacji, Biuro Ewaluacji, e-mail: zajaczkowska@kujawsko-pomorskie.pl, nr tel. 56 62 12 574.

Wszystkim osobom zaproszonym do udziału w wywiadach, a szczególnie mieszkańcom i partnerom oraz użytkownikom e-usług będziemy bardzo wdzięczni za współpracę i okazanie możliwej pomocy Wykonawcy w trakcie realizacji badania.

List uwierzytelniający z informacją administratora danych osobowych


V Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna przechodzi do historii

Dodane 01.07.2022 przez Mirela Kiełbasiewicz

Przedstawiciele jednostek ewaluacyjnych, a także środowisk naukowych i badawczych z całego kraju zakończyli udział w V Międzyregionalnej Konferencji Ewaluacyjnej pn. „Perspektywy i wyzwania nowoczesnej ewaluacji funduszy europejskich”, która odbyła się w dniach 28-29 czerwca w Hotelu Filmar w Toruniu. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a  objęte było patronatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

Zapraszamy do zapoznania z prezentacjami dostępnymi w zakładce szkolenia/konferencje


Rozpoczęcie badania „Ocena realizacji założeń polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach ZIT w RPO WK-P 2014-2020”

Dodane 31.05.2022 przez Mirela Kiełbasiewicz

19 maja 2022 roku podpisaliśmy umowę na realizację badania ewaluacyjnego dotyczącego polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego prowadzonej w perspektywie 2014-2020. Przedmiotowa ewaluacja jest realizowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przez firmę EVALU Sp. z o.o. z Warszawy.

Głównym celem badania jest ocena udzielonego wsparcia w ramach RPO WK-P 2014-2020 i osiągniętych efektów w obszarze polityki terytorialnej. Zakładamy, że przeprowadzona ewaluacja odpowie na kluczowe pytania, w tym m.in.:

 • Czy założenia polityki terytorialnej w latach 2014-2020 okazały się trafne i zgodne z rzeczywistymi wyzwaniami gospodarczymi i społecznymi?
 • Które typy projektów są najbardziej skuteczne, tzn. osiągnęły najlepsze efekty?
 • Czy można zauważyć różnice w skuteczności projektów realizowanych w ramach ZIT, OSI, ORSG i RLKS?

Ponadto zidentyfikowane zostaną dobre praktyki, które będzie można wykorzystać w perspektywie 2021-2027.

W ramach badania w okresie od lipca do września 2022 r. Ewaluatorzy przeprowadzą ankiety i wywiady z:

 • beneficjentami RPO WK-P 2014-2020,
 • przedstawicielami Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej zaangażowanymi w realizację RPO WK-P 2014-2020,
 • przedstawicielami Grup roboczych ZIT oraz RLKS przy Komitecie Monitorującym RPO WK-P 2014-2020,
 • koordynatorami gminnymi zatrudnionymi w jednostkach samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład ZIT,
 • przedstawicielami wybranych LGD oraz JST wchodzących w skład OSI (Obszary Strategicznej Interwencji) oraz wchodzących w skład ORSG (Obszary Rozwoju Społeczno-Gospodarczego).

Pragniemy podkreślić, że aktywne uczestnictwo w badaniu jest istotnym warunkiem jego powodzenia oraz przydatności uzyskanych wyników. W związku z tym prosimy o udział w badaniu i współpracę z Wykonawcą.

Członkowie zespołu badawczego podpisali deklarację poufności, przez co zobowiązali się do nieujawniania informacji pozyskanych w toku badania osobom trzecim. Uzyskane dane zostaną zanonimizowane i przedstawione wyłącznie w formie ogólnych zestawień statystycznych.

Wyniki ewaluacji poznamy w listopadzie br., a udostępnione zostaną na stronie internetowej pod adresem http://mojregion.eu/index.php/rpo/ewaluacja-baza-badan

Kontakt:

Ze strony Urzędu Marszałkowskiego prace nad badaniem koordynuje Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich:

Mirela Kiełbasiewicz, tel. 56 62 18 649, e-mail m.kielbasiewicz@kujawsko-pomorskie.pl

Natomiast ze strony Wykonawcy – EVALU Sp. z o. o:

Agnieszka Śnieżek,  kierownik zespołu badawczego, EVALU Sp. z  o.o., nr tel. 604 29 46 46, e-mail: a.sniezek@evalu.pl.

List uwierzytelniający z informacją administratora danych osobowych


Rozpoczęcie realizacji badania „Ocena wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 w zakresie kształcenia osób dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim”

Dodane 31.05.2022 przez Mirela Kiełbasiewicz

Uprzejmie informujemy, że 18.05.2022 r. Biuro Ewaluacji rozpoczęło realizację kolejnego badania ewaluacyjnego pt. „Ocena wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 w zakresie kształcenia osób dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim”, którego wykonawcą jest firma Ecorys Polska Sp. z o. o.

Celem głównym badania jest poznanie i ocena wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020
w zakresie kształcenia osób dorosłych.

Celami szczegółowymi badania są:

 • ocena trafności interwencji w zakresie kształcenia osób dorosłych;
 • ocena skuteczności i jakości wsparcia w kontekście sytuacji osób dorosłych uczestniczących w kształceniu
 • wnioski na przyszłą perspektywę finansową (m.in. w zakresie grup docelowych, stosowanych narzędzi, ich zalet i wad, brakujących elementów wsparcia).

Metodologia badania:

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca dotrze do następujących grup respondentów:

 • pracowników IZ/IP RPO WK-P 2014-2020 zajmujących się zarządzaniem
  i wdrażaniem Programu
  w ramach bezpośrednich/telefonicznych/zdalnych wywiadów pogłębionych,
 • beneficjentów RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz uczestników projektów korzystających ze wsparcia RPO WK-P 2014-2020 z zakresu kształcenia osób dorosłych w ramach wywiadów CAWI/CATI,

W związku z powyższym prosimy o udział w badaniu i współpracę z Wykonawcą podczas wywiadów. Państwa zaangażowanie jest nieodzownym warunkiem powodzenia badania i przydatności jego wyników.

W przypadku pytań, informacji udzielą Państwu:

ze strony Wykonawcy:

ze strony Zamawiającego:

 • Pani Anna Chojnacka, Departament Funduszy Europejskich, Wydział Analiz i Ewaluacji, Biuro Ewaluacji, e-mail: a.chojnacka@kujawsko-pomorskie.pl, nr tel. 56 62 18 695.

List uwierzytelniający z informacją administratora danych osobowych


V Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna

Dodane 04.05.2022 przez Mirela Kiełbasiewicz

Już po raz piąty zapraszamy na międzyregionalną konferencję ewaluacyjną, tym razem pod hasłem Perspektywy i wyzwania nowoczesnej ewaluacji funduszy europejskich. Konferencja odbędzie się 28 i 29 czerwca 2022 r. w Hotelu Filmar przy ul. Grudziądzkiej 39-43 w Toruniu, a adresowana jest głównie do przedstawicieli Jednostek Ewaluacyjnych RPO poszczególnych województw, członków Grupy Sterującej Ewaluacją, środowisk naukowych i społecznych, a także beneficjentów Programu i innych zainteresowanych tematyką ewaluacji.

Mamy nadzieję, że zaproponowana tematyka i głosy wielu środowisk zachęcą Państwa do udziału w konferencji i będą impulsem do podjęcia dyskusji.

Organizatorem konferencji jest Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Więcej informacji na temat konferencji znajduje się tutaj.


Zakończenie realizacji badania Ocena wpływu interwencji ze środków EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie

Dodane 20.04.2022 przez Mirela Kiełbasiewicz

1 kwietnia 2022 roku została zakończona realizacja drugiego modułu badania Ocena wpływu interwencji ze środków EFS na zatrudnienie, zrealizowanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, przez konsorcjum firm: Openfield Sp. z o.o. – lider konsorcjum oraz partnerzy: EDBAD pracownia doradczo-badawcza Maciej Mroczek i Instytut Badawczy IPC Sp. z o. o.

Jaki był cel badania?

Cel główny modułu 2 – ocena wpływu interwencji ze środków EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie, był realizowany przez następujące cele szczegółowe:

 • Ocena skuteczności i użyteczności wsparcia kierowanego do osób pracujących w ramach RPO WK-P 2014-2020.
 • Ocena wpływu działań RPO WK-P 2014-2020 na tworzenie nowych i utrzymanie istniejących miejsc pracy w województwie kujawsko-pomorskim.
 • Zidentyfikowanie potrzeb i oczekiwań pracowników i pracodawców w przyszłej perspektywie finansowej w zakresie tworzenia i utrzymania istniejących miejsc pracy ze środków EFS.

Jakich metod użyto?

W ramach zastosowanej metodologii wykorzystano wiele różnorodnych technik badawczych, począwszy od analizy danych zastanych (desk research), poprzez następujące badania ilościowe:

 • Wywiady CATI/CAWI z pracującymi uczestnikami projektów, którzy zakończyli udział we wsparciu w terminie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. – 2988 ankiet.
 • Wywiady CAWI/CATI z beneficjentami działań/poddziałań (8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.3, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.6.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2.1, 9.3.2, 9.4.1) – łącznie 356 ankiet.
 • Wywiady CAWI/CATI z ostatecznymi odbiorcami wsparcia, którzy otrzymali dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w ramach takich działań i poddziałań jak 8.1, 8.2.2, 8.3, 8.5.2) – łącznie 359 ankiet;
 • Wywiady CAWI/CATI z pracodawcami z województwa kujawsko-pomorskiego – łącznie objęto 387 respondentów.

Obok badań ilościowych wykorzystano badania jakościowe:

 • Badanie z kooperantami współpracującymi z beneficjentami i odbiorcami dotacji – 6 wywiadów techniką TDI.
 • Wywiady pogłębione z przedstawicielami IZ – 5 wywiadów.
 • Wywiady pogłębione z przedstawicielami Instytucji Pośredniczącej: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu – 2 wywiady.
 • Wywiady z przedstawicielami beneficjentów – łącznie 15 wywiadów pogłębionych.
 • Eksperci z obszaru rynku pracy, przedstawiciel WUP oraz organizacji pracodawców – 3 wywiady.

Ponadto został przeprowadzony warsztat ewaluacyjny, służący wypracowaniu jak najbardziej użytecznych rekomendacji na przyszłą perspektywę finansową.

Badanie było realizowane na danych aktualnych na 30.09.2021 r.

Jakie najważniejsze wyniki otrzymano?

Wyniki ewaluacji potwierdzają, że największym zainteresowaniem uczestników projektów cieszyły się szkolenia i kursy (60% badanych respondentów skorzystało z tej formy wsparcia) z czego najbardziej popularne były te dotyczące umiejętności zawodowych (68% badanych wzięło w nich udział) oraz języków obcych (20% badanych).

Efekty udzielonego wsparcia dotyczące utworzenia miejsc pracy:

 • 63% badanych beneficjentów utworzyło nowe miejsca pracy w ramach projektów EFS, w ramach których zatrudniono 60% kobiet i 40% mężczyzn,
 • 16% odbiorców dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej utworzyło miejsca pracy w ramach tej działalności,
 • utworzone miejsca pracy charakteryzują się dość dużą trwałością, na monet realizacji badania utrzymano 83% etatów utworzonych przez beneficjentów i 74% przez odbiorców dotacji.

Jakie można wprowadzić rekomendacje?

W kolejnej perspektywie finansowej należy skupić się m.in. na:

 • kontynuacji i wzmocnieniu wsparcia w obszarze podwyższania kwalifikacji, w szczególności tych, które kończą się walidacją lub certyfikacją,
 • priorytetowym traktowaniu osób w grupie wiekowej 50+,
 • realizacji działań promujących i uświadamiających potrzebę profilaktyki zdrowotnej dla pracowników,
 • zwiększeniu znaczenia projektów łączących działania aktywizacji zawodowej i społecznej,
 • przeznaczeniu specjalnego wsparcia na projekty wspierające imigrantów, priorytetowym traktowaniu tej grupy,
 • promowaniu wsparcia w zakresie elastycznych form zatrudniania, jak również samozatrudnienia.

Jak rozpowszechniono wyniki badania?

Szczegółowe wyniki badana znajdują się w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj. Wnioski w syntetycznej formie przedstawia infografika (tekst alternatywny).

Film podsumowujący wyniki badania.

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy.


Spotkanie GSE RPO WK-P 2014-2020 i Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 oraz prezentacja wyników badania pt. „Pomiar wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu”

Dodane 16.03.2022 przez Mirela Kiełbasiewicz

W dniu 4 marca 2022 r. w formule zdalnej odbyło się XIV posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (GSE RPO WK-P 2014-2020) oraz Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020.

Podczas spotkania odbyły się trzy prezentacje. Pierwsza z nich miała charakter sprawozdawczy i dotyczyła stanu realizacji Planu ewaluacji w 2021 r. oraz informacji z procesu monitorowania wdrażania rekomendacji, w którym adresaci odnieśli się do aktualnego stanu wdrażania swoich rekomendacji.

Druga prezentacja dotyczyła wyników badania ewaluacyjnego pt. Pomiar wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu.

Natomiast trzecia prezentacja dotyczyła stanu realizacji projektów w krajowych programach operacyjnych, w kontekście aktywności województwa kujawsko-pomorskiego. Pokazywała regionalne dysproporcje wsparcia z programów krajowych w ujęciu wszystkich województw i powiatów. Przedstawione informacje zostały zilustrowane licznymi przykładami projektów oraz wykresami i mapami.

Więcej informacji w zakładce Grupa Sterująca Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020.


Rozpoczęcie badania „Ewaluacja stopnia osiągnięcia zakładanych wartości docelowych wskaźników określonych w RPO WK-P na lata 2014-2020”

Dodane 10.03.2022 przez Mirela Kiełbasiewicz

Biuro Ewaluacji informuje, że 23 lutego 2022 roku rozpoczęła się realizacja badania pn. „Ewaluacja stopnia osiągnięcia zakładanych wartości docelowych wskaźników określonych
w RPO WK-P na lata 2014-2020”.
Ewaluacja jest przeprowadzana na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020 przez firmę: Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata Sp. j. z Poznania.

Celem badania jest ocena stopnia realizacji zakładanych wartości docelowych wskaźników w RPO WK-P na lata 2014-2020 wraz ze wskazaniem przyczyn osiągnięcia zakładanej wartości docelowej wskaźników poniżej 75% (wskaźniki przeszacowane) oraz przekroczenia poziomu 125% zakładanej wartości docelowej (wskaźniki niedoszacowane).

W ramach badania realizowane będą między innymi:

 • Wywiady indywidualne IDI z pracownikami IZ/IP RPO WK-P 2014-2020 zajmującymi się zarządzaniem i wdrażaniem Programu, w tym monitorowaniem, analizą i sprawozdawczością wskaźników programowych;
 • Wywiady CAWI/CATI z  beneficjentami  projektów, w których zidentyfikowano wskaźniki zagrożone/przeszacowane;
 • Warsztat ewaluacyjny z adresatami rekomendacji.

Uzyskane dane podlegają ochronie, zgodnie z regułami poufności i anonimowości oraz zasadami ochrony danych osobowych, a członkowie zespołu badawczego podpisali deklaracje poufności, przez co zobowiązali się do nieujawniania informacji pozyskanych w toku badania osobom trzecim. Ponadto, dane uzyskane w wyniku badania przedstawione zostaną wyłącznie w formie ogólnych zestawień statystycznych.

Uwaga: w związku z ograniczeniem możliwości kontaktu bezpośredniego we względu na epidemię COVID-19 oraz w trosce o zdrowie uczestników, badania mogą odbyć się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej lub telefonicznej.

W przypadku pytań, informacji udzielą Państwu:

ze strony Wykonawcy:

 • Pan Michał Korczyński, kierownik zespołu badawczego, Pracownia Badań i Doradztwa Re-Source, e-mail: michal.korczynski@re-source.pl, nr tel. 61 622 92 06,

ze strony Zamawiającego:

 • Pani Jolanta Konkel, Departament Funduszy Europejskich, Wydział Analiz i Ewaluacji, Biuro Ewaluacji, e-mail: j.konkel@kujawsko-pomorskie.pl, nr tel. 56 62 15 927.

Należy podkreślić, że Państwa zaangażowanie i aktywny udział jest nieodzownym warunkiem powodzenia badania i przydatności jego wyników. W związku z tym prosimy o udział w badaniu i współpracę z Wykonawcą.

List uwierzytelniający z informacją administratora danych osobowych


Zakończenie realizacji modułu 1 badania łączonego pt. Moduł 1: Pomiar wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu. Moduł 2: Ocena wpływu działań podjętych ze środków EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie

Dodane 22.12.2021 przez Mirela Kiełbasiewicz

14 grudnia 2021 roku została zakończona realizacja pierwszego modułu badania pt.: Pomiar wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu., zrealizowanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, przez konsorcjum firm: Openfield Sp. z o.o. – lider konsorcjum oraz partnerzy: EDBAD pracownia doradczo-badawcza Maciej Mroczek i Instytut Badawczy IPC Sp. z o. o.

W ramach ewaluacji przeprowadzony został trzeci pomiar wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu, który zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 podlega obligatoryjnemu oszacowaniu przez poszczególne instytucje zarządzające regionalnymi programami operacyjnym co najmniej cztery razy w okresie programowania w trybie badania ewaluacyjnego.

Pierwszy i drugi pomiar wskaźnika został zrealizowany w 2019 roku w ramach badania pt. „Wpływ interwencji RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim”. Obecne badanie, przeprowadzono na reprezentatywnej próbie w oparciu o populację tych uczestników projektów, którzy zakończyli udział we wsparciu w okresie od 1.07.2018 do 31.12.2020 roku i którzy w momencie przystąpienia do programu mieli status osoby pracującej. Ewaluacja objęła 12 Działań w tym 24 Poddziałania w ramach czterech Osi priorytetowych: OP8, OP 9, OP10 i OP11. Środki finansowe przeznaczone na realizacje tych działań wynoszą ponad 1,6 mld zł, co stanowi 18,3% budżetu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W pierwszym badaniu zrealizowanym w 2019 roku (obejmującym dwa pomiary) wartość powyższego wskaźnik rezultatu długoterminowego wyniosła ogólnie 13,3% brutto oraz 11,4% netto (czyli w subiektywnym odczuciu uczestnika). Obecne badanie, obejmujące trzeci pomiar wskaźnika, pozwoliło określić jego wartość na poziomie 12,4% brutto oraz 7,6% netto.

Szczegółowe wyniki badana znajdują się w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutajWnioski w syntetycznej formie przedstawia infografika (tekst alternatywny).

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy.


Zakończono badanie „Ocena wsparcia przedsiębiorstw ze środków EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020”

Dodane 03.11.2021 przez Mirela Kiełbasiewicz

Aktualizacja 02.12.2021

14 października 2021 roku Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata Sp. j. z Poznania zakończyła prace nad badaniem ewaluacyjnym pn. „Ocena wsparcia przedsiębiorstw ze środków EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020” realizowanym na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a 19 listopada przedstawione zostały jego wyniki na spotkaniu zdalnym.

Jaki był cel badania?

Celem badania była ocena działań skierowanych do sektora przedsiębiorstw podjętych w ramach RPO WK-P 2014-2020 pod kątem skuteczności, użyteczności i trafności udzielonego wsparcia.

Jakich metod użyto?

W ramach zastosowanej metodologii wykorzystano następujące metody i techniki badawcze:

 • Desk Research – analiza podstawowych dokumentów źródłowych,
 • Wywiady indywidualne IDI z przedstawicielami IZ RPO WK-P 2014-2020 (11 wywiadów),
 • Wywiady CAWI/CATI z przedsiębiorstwami korzystającymi z ewaluowanego wsparcia (599 wywiadów) oraz instytucjami świadczącymi usługi na rzecz przedsiębiorstw w ramach dofinansowanych przedsięwzięć (66 wywiadów),
 • Metoda podwójnej różnicy (DiD),
 • Warsztat ewaluacyjny.

Jakie najważniejsze wyniki otrzymano?

Wyniki ewaluacji potwierdzają wysokie dopasowanie zaplanowanej interwencji RPO WK-P 2014-2020 do potrzeb sektora przedsiębiorstw, co potwierdza aż 73% badanych przedstawicieli przedsiębiorstw.

Efektami udzielonego wsparcia najczęściej wskazywanym przez przedsiębiorców są:

 • zwiększenie rentowności,
 • wprowadzanie innowacji,
 • zwiększanie inwestycji,
 • zwiększenie skali działalności,
 • wzrost liczby pracowników oraz zwiększenie ich wiedzy i umiejętności.

Jakie można wprowadzić rekomendacje?

W kolejnej perspektywie finansowej należy skupić się m.in. na:

 • dążenie do uproszczenia modelu dystrybucji wsparcia dla przedsiębiorstw,
 • unikanie restrykcyjnego określania pułapów finansowych udzielanej pomocy,
 • podejmowanie działań zmniejszających skalę trudności w aplikowaniu o wsparcie,
 • podejmowanie działań zorientowanych na zmniejszenie skali trudności realizacyjnych w ramach projektów.

Jak rozpowszechniono wyniki badania?

W celu rozpowszechnienia wyników ewaluacji 19 listopada 2021 r. zorganizowane zostało spotkanie w formule zdalnej dla członków dwóch gremiów: Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P na lata 2014 2020.

Prezentację wygłosił Pan Michał Korczyński, kierownik zespołu badawczego z Pracowni Badań i Doradztwa „Re-Source”, który w ciekawy sposób przedstawił najważniejsze wyniki badania.

Prezentacja dostępna do pobrania tutaj.

Wyniki badania w syntetycznej formie przedstawia infografika (tekst alternatywny) a szczegółowe analizy i wnioski znajdują się w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj.

Zapraszamy również do obejrzenia filmu prezentującego wyniki badania https://www.youtube.com/watch?v=qwMqvsKkWjc.

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy.


Rozpoczęcie badania łączonego pt. Moduł 1: Pomiar wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu. Moduł 2: Ocena wpływu działań podjętych ze środków EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie

Dodane 26.08.2021 przez Mirela Kiełbasiewicz

Biuro Ewaluacji informuje, że 18 sierpnia 2021 roku rozpoczęła się realizacja badania pn. Moduł 1: Pomiar wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu. Moduł 2: Ocena wpływu działań podjętych ze środków EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie. Ewaluację na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przeprowadzi konsorcjum firm: w skład którego wchodzą: Openfield Sp. z o.o. jako lider konsorcjum oraz partnerzy konsorcjum: EDBAD pracownia doradczo-badawcza Maciej Mroczek oraz Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o.

Celem badania jest oszacowanie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu oraz ocena skuteczności i użyteczności wsparcia kierowanego do osób pracujących, zbadanie wpływu interwencji ze środków EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na tworzenie nowych i utrzymanie istniejących miejsc pracy w województwie kujawsko-pomorskim. Badanie obejmuje również zidentyfikowanie potrzeb i oczekiwań pracowników i pracodawców w celu odpowiedniego ukierunkowania wsparcia w obszarze rynku pracy w perspektywie finansowej 2021-2027.

Realizacja niniejszej ewaluacji wymaga pozyskania informacji od szerokiego grona respondentów: uczestników projektów wszystkich Priorytetów Inwestycyjnych RPO WK-P 2014-2020 skierowanych do osób, przedstawicieli IZ/IP RPO WK-P 2014-2020 i ekspertów w obszarze rynku pracy. Beneficjentów projektów w ramach wybranych Działań/Poddziałań RPO WK-P 2014-2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, pracodawców/przedsiębiorców tworzących miejsca pracy, ostatecznych odbiorców wsparcia otrzymujących dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz kooperantów współpracujących z beneficjentami i odbiorcami dotacji. Zaplanowano również objęcie ewaluacją przedstawicieli instytucji zrzeszających pracodawców, organizacje pracodawców i instytucji izb zrzeszających podmioty gospodarcze.

Pragniemy podkreślić, że aktywne uczestnictwo w badaniu jest istotnym warunkiem jego powodzenia oraz przydatności uzyskanych wyników. Pozwolą one sformułować rekomendacje, które przyczynią się do odpowiedniego zaprogramowania wsparcia, użytecznego z punktu widzenia pracowników i pracodawców regionu. W związku z tym prosimy o udział w badaniu i współpracę z Wykonawcą.

Członkowie zespołu badawczego podpisali deklarację poufności, przez co zobowiązali się do nieujawniania informacji pozyskanych w toku badania osobom trzecim. Uzyskane dane zostaną zanonimizowane i przedstawione wyłącznie w formie ogólnych zestawień statystycznych.

Wyniki I modułu badania poznamy pod koniec bieżącego roku, natomiast II modułu w pierwszym kwartale 2022 roku, a udostępnione zostaną na stronie internetowej pod adresem http://mojregion.eu/index.php/rpo/ewaluacja-baza-badan

Kontakt:

Ze strony Urzędu Marszałkowskiego prace nad badaniem koordynuje Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich:

Agnieszka Zajączkowska, tel. 56 62 12 574, e-mail a.zajaczkowska@kujawsko-pomorskie.pl

Natomiast ze strony Wykonawcy –  pani Patrycja Klimek, e-mail: patrycja.klimek@openfield.pl  nr tel. 669 153 535.

 

List uwierzytelniający

Informacja administratora danych osobowych


Szkolenie „Nowe Prawo zamówień publicznych w procesie zlecania badań ewaluacyjnych”

Dodane 20.07.2021 przez Mirela Kiełbasiewicz

Dnia 29 czerwca 2021 r. odbyło się szkolenie dla członków Grupy Sterującej Ewaluacja RPO WK-P 2014-2020. Jego uczestnicy zdobyli wiedzę na temat zastosowania przepisów nowej ustawy Prawa zamówień publicznych, która weszła w życie od 1 stycznia 2021 r. W trakcie szkolenia szczególny nacisk położono na realizację postępowań z zakresu badań ewaluacyjnych. W związku z tym zaprezentowane zostały case study mające na celu pokazanie praktycznego zastosowania ustawy w procesie zlecania ewaluacji.

Szkolenie zorganizowane przez Biuro Ewaluacji, Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich, zostało zrealizowane w formule zdalnej. Podstawą prezentacji był wykład poprowadzony na żywo przez trenera – Pana Dariusza Kobę z firmy Dariusz Koba Consulting Group.

Trenerowi oraz wszystkim uczestnikom szkolenia serdecznie dziękujemy.


Rozpoczęcie badania „Ocena systemu wskaźników projektu PR:FE K-P 2021-2027 oraz oszacowanie wartości docelowych wskaźników przyjętych w Programie”

Dodane 26.05.2021 przez Mirela Jamroży

Biuro Ewaluacji informuje, że 18 maja 2021 roku rozpoczęła się realizacja badania pn. „Ocena systemu wskaźników projektu PR:FE K-P 2021-2027 oraz oszacowanie wartości docelowych wskaźników przyjętych w Programie”, które na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu realizuje IMAPP Consulting Sp. z o. o. z Warszawy.

W ramach badania Wykonawca:

 • dokona przeglądu systemu wskaźników zaproponowanego w ramach projektu PR:FE K-P 2021-2027,
 • oszacuje wartości dla wszystkich wskaźników, które zostaną przyjęte do Programu,
 • opracuje metodologię i definicje wskaźników,
 • przygotuje narzędzie pozwalające na aktualizację wyliczeń wartości wskaźników.

Realizacja niniejszej ewaluacji, poza zakrojonymi na szeroką skalę analizami dokumentacji, wymaga pozyskania informacji od jednostek samorządu terytorialnego (ankiety dotyczące planów inwestycyjnych), a także od przedstawicieli Instytucji Zarządzającej (warsztaty).  Ankiety i warsztaty będą odbywały się w okresie od lipca do sierpnia 2021 r.

Prosimy o aktywny udział w badaniu i współpracę z Wykonawcą, ponieważ dzięki odpowiedniemu zaangażowaniu możliwe będzie przygotowanie katalogu wskaźników, który najbardziej adekwatnie opisze interwencje planowane do wsparcia w kolejnym okresie finansowania.

Pragniemy również zaznaczyć, że członkowie zespołu badawczego podpisali deklarację poufności, przez co zobowiązali się do nieujawniania informacji pozyskanych w toku badania osobom trzecim.

Kontakt:

Ze strony Urzędu Marszałkowskiego prace nad badaniem koordynuje Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich:

Mirela Kiełbasiewicz, tel. 56 62 18 649, e-mail m.kielbasiewicz@kujawsko-pomorskie.pl

Natomiast ze strony Wykonawcy – IMAPP Consulting Sp. z o. o.:

Magdalena Ośka, Zastępca Kierownika Zespołu, e-mail: magdalena.oska@imapp.consulting

Link otwiera się w nowej karcie List uwierzytelniający.docx

Link otwiera się w nowej karcie Informacja administratora danych osobowych.docx


Zakończono badanie „Ocena potencjału rozwojowego województwa kujawsko-pomorskiego w sferze B+R+I na podstawie działań podjętych w ramach RPO WK-P 2014-2020”

Dodane 30.03.2021 przez Mirela Kiełbasiewicz

Biuro Ewaluacji informuje, że 12 marca 2021 roku, firma LB&E Sp. z o. o zakończyła prace nad badaniem ewaluacyjnym pn. „Ocena potencjału rozwojowego województwa kujawsko-pomorskiego w sferze B+R+I na podstawie działań podjętych w ramach RPO WK-P 2014-2020”.

Jaki był cel badania?

Chcieliśmy się dowiedzieć jak oceniane są działania podjęte w obszarze badań, rozwoju i innowacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.  Ponadto analizie poddano doświadczenia z perspektywy 2007-2013, a także określono aktualny potencjał badawczo-rozwojowy regionu dla ukierunkowania wsparcia w perspektywie finansowej 2021-2027.

Jakich metod użyto?

Wykorzystano wiele metod badawczych – zarówno ilościowych jak i jakościowych. Wywiady realizowane głównie w formule zdalnej, przeprowadzono m. in. z przedstawicielami instytucji zaangażowanych w realizację Programu, operatorami projektów wdrażających instrumenty finansowe, przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych z terenu regionu oraz firm doradczych. Zrealizowano również badania ankietowe z podmiotami korzystającymi ze wsparcia obszaru B+R+I w województwie kujawsko-pomorskim w perspektywach 2007-2013 i 2014-2020 (beneficjentami, grantobiorcami, pożyczkobiorcami), a także firmami z terenu województwa, które korzystały z dotacji z PO IR 2014-2020.

Jakie najważniejsze wyniki otrzymano?

Trafnie zaprojektowano instrumenty wsparcia obszaru B+R+I w RPO WK-P 2014-2020. Oferta wsparcia była szeroka – zarówno jeżeli chodzi o jego formę (dotacja, grant, pożyczka, wejście kapitałowe) jak i zakres przedmiotowy projektów (prace badawczo-rozwojowe, inwestycje w infrastrukturę B+R, inwestycje w środki trwałe niezbędne do prowadzenia działalności innowacyjnej, usługi badawcze jednostek naukowych, ochrona własności intelektualnej).

Jakie można wprowadzić rekomendacje?

 • Utrzymanie w RPO WK-P 2021-2027 wsparcia obszaru B+R;
 • Utrzymanie w RPO WK-P 2021-2027 wsparcia dla niewielkich kwotowo projektów z obszaru badań i rozwoju;
 • Podjęcie działań ukierunkowanych na znaczące skrócenie czasu oceny wniosków;
 • Zmniejszenie obciążeń administracyjnych na etapie aplikowania o wsparcie i realizacji projektów, które nie wynikają z wymagań prawa i nie zagrażają bezpieczeństwu środków publicznych;
 • Utrzymanie w RPO WK-P 2021-2027 wsparcia projektów innowacyjnych i akademickich spółek odpryskowych za pomocą instrumentów finansowych.

Co dalej?

Z przeprowadzonych analiz wynika, że w perspektywie finansowej 2021-2027 warto kontynuować wsparcie dla firm w obszarze badań i rozwoju. Województwo posiada wysoki potencjał badawczy mierzony liczbą podmiotów prowadzących działalność badawczą w relacji do ogółu podmiotów gospodarczych. Kujawsko-pomorskie firmy są aktywne, jeżeli chodzi o ubieganie się o wsparcie na tego rodzaju projekty, więc warto utrzymać tą aktywność w kolejnych latach. Przedsiębiorcy regionu chcą inwestować w B+R+I:

 • prawie ¾ respondentów planuje w najbliższych 2 latach inwestycje mające na celu wprowadzanie na rynek innowacji produktowych lub procesowych dla firm,
 • dwóch na trzech ankietowanych zamierza w ciągu najbliższych 2 lat przeznaczyć nakłady na prace badawczo-rozwojowe,
 • co drugi badany przedsiębiorca planuje inwestycje w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia prac B+R (np. wyposażenie laboratoryjne) lub korzystanie z usług badawczych zewnętrznych podmiotów.

Wyniki badania w syntetycznej formie przedstawia poniższa Link otwiera się w nowej karcie infografikaLink otwiera się w nowej karcie  (tekst alternatywny) a szczegółowe analizy znajdują się Link otwiera się w nowej karcie w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj.

Zapraszamy również do obejrzenia Link otwiera się w nowej karcie filmu prezentującego wyniki badania.

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy.


Spotkanie GSE RPO WK-P 2014-2020 oraz prezentacja wyników badania ewaluacyjnego pt. „Wpływ RPO WK-P 2014-2020 na realizację celów Strategii EUROPA 2020 w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu”

Dodane 18.01.2021 przez Jolanta Konkel

W dniu 12 stycznia 2021 r. odbyło się XII posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (GSE). Spotkanie odbyło się w sposób zdalny ze względu na trwające ograniczenia w organizacji spotkań stacjonarnych.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie GSE lub ich zastępcy oraz zaproszeni goście.

 Program spotkania obejmował:

 1. Krótkie podsumowanie działalności GSE RPO WK-P w latach 2014-2020.
 2. Przedstawienie informacji sprawozdawczej na temat stanu aktualnie podejmowanych działań przez Jednostkę Ewaluacyjną.
 3. Plany Jednostki Ewaluacyjnej na 2021 r.
 4. Prezentację wyników badania pn. „Wpływ RPO WK-P 2014-2020 na realizację celów Strategii EUROPA 2020 w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu”.

O stanie prac w Jednostce ewaluacyjnej opowiedziała pani Jolanta Rudnicka Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich, Wiceprzewodnicząca GSE RPO WK-P. Natomiast wyniki badania zaprezentowały panie: Małgorzata Kachniarz z firmy Fundeko Korbel, Krok-Baściuk Sp. J. z Warszawy oraz Alicja Weremiuk z firmy IDEA Instytut Sp. z o.o. z Wierzbicy. Raport końcowy z badania znajduje się w Bazie badań

 

Spotkanie zostało zorganizowane przez Jednostkę Ewaluacyjną oraz firmy FUNDEKO i Idea Instytut poprzez platformę ZOOM  udostępnioną  przez Wykonawcę przedmiotowego badania, a podczas spotkania zalogowane były 22 osoby.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania.

Link do filmu z prezentacją wyników badania

Link do prezentacji z XII posiedzenia GSE

Link do prezentacji z wynikami badania


Prezentacje wyników badania pt. „Wpływ RPO WK-P 2014-2020 na realizację celów Strategii EUROPA 2020 w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu”

Dodane 18.01.2021 przez Mirela Kiełbasiewicz

Na przełomie 2020/2021 roku Jednostka Ewaluacyjna zorganizowała dwa spotkania w formule zdalnej, podczas których zostały przedstawione wyniki badania pt. „Wpływ RPO WK-P 2014-2020 na realizację celów Strategii EUROPA 2020 w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu”. Pierwsza prezentacja została zorganizowana 15 grudnia 2020 i była skierowana do Członków Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020. Druga prezentacja odbyła się 12 stycznia 2021 podczas XII Posiedzenia Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P na lata 2014 2020.

Prezentację na obu spotkaniach wygłosiły Panie Małgorzata Kachniarz z firmy Fundeko Korbel, Krok-Baściuk Sp. J. z Warszawy oraz Alicja Weremiuk z firmy IDEA Instytut Sp. z o.o. z Wierzbicy. Prelegentki przedstawiły najważniejsze wyniki badania dotyczące m.in. wpływu wsparcia udzielonego w ramach RPO WK-P 2014-2020 na wypełnianie celów sformułowanych w Strategii EUROPA 2020 tj.: zwiększenia efektywności energetycznej o 20%; ograniczenia emisji gazów cieplarnianych co najmniej o 20%; zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii brutto do poziomu 20%.

Ponadto ewaluatorzy wyświetlili krótki film, który w przystępny sposób pokazał najważniejsze planowane efekty wsparcia udzielonego w ramach Osi 3. (dotyczącej efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej) i 4. (dotyczącej gospodarki odpadami, infrastruktury wodno-ściekowej oraz ochrony przyrody) RPO WK-P 2014-2020. Dodatkowo wskazali przykłady projektów OZE jako dobre praktyki. Ważnym elementem badania okazał się także rozdział zawierający przyszłe kierunki wsparcia, który zostanie wykorzystany w pracach nad regionalnym programem dla perspektywy 2021-2027.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom obu spotkań.


Szkolenie „Stosowanie zasady dostępności w ewaluacji”

Dodane 27.11.2020 przez Mirela Kiełbasiewicz

W dniu 18 listopada 2020 r. odbyło się szkolenie pn. „Stosowanie zasady dostępności w ewaluacji”, które z uwagi na ograniczenia w związku z epidemią Sars-CoV-2, zrealizowane zostało za pośrednictwem mediów elektronicznych.
Szkolenie zostało przeprowadzone przez Panią Monikę Bartosiewicz-Niziołek wiceprezeskę Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego oraz Pana Piotra Kowalskiego, eksperta ds. dostępności i trenera Spółdzielni Socjalnej FADO.
Podczas szkolenia uczestnicy zapoznali się z zasadami stosowania dostępności dla polityki spójności 2014-2020, w tym w kontekście badań ewaluacyjnych.

Następnie przedstawione zostały dobre i złe praktyki stosowania zasady dostępności w ewaluacji.

W trakcie szkolenia przeprowadzono również ćwiczenia praktyczne. Pozwoliły one uświadomić uczestnikom przeszkody, z jakimi spotykają się osoby z niepełnosprawnościami w odbiorze udostępnianych materiałów, w tym także ewaluacyjnych. Ponadto słuchacze mogli nabyć  umiejętności w zakresie tworzenia tekstów alternatywnych.

Podczas szkolenia uczestnicy obserwowali przez kamery osoby prowadzące oraz treści przez nich omawiane. Zadawali im pytania bezpośrednio przez mikrofon lub za pośrednictwem czatu. Dzięki takiej formule każdy mógł wziąć aktywny udział w szkoleniu i wynieść z niego maksimum korzyści.
Uczestnicy ocenili szkolenie bardzo pozytywnie. Podkreślali jego rolę w zrozumieniu ograniczeń z jakimi spotykają się na co dzień osoby z niepełnosprawnościami.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Biuro Ewaluacji, Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich.

Trenerom oraz wszystkim uczestnikom szkolenia serdecznie dziękujemy.


Zakończenie ewaluacji pt. „Wpływ RPO WK-P 2014-2020 na realizację celów Strategii EUROPA 2020 w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu”

Dodane 10.11.2020 przez Mirela Kiełbasiewicz

Biuro Ewaluacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ma przyjemność poinformować, że 4 listopada 2020 r. konsorcjum firm  Fundeko Korbel, Krok-Baściuk sp. j. oraz Idea Instytut Sp. z o.o. zakończyło prace nad badaniem ewaluacyjnym pt. „Wpływ RPO WK-P 2014-2020 na realizację celów Strategii EUROPA 2020 w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu”.

Przedmiotowa ewaluacja została rozpoczęta 26 maja br. i zakładała określenie wpływu interwencji realizowanej w  Osi 3. i 4. Programu na realizację celów dotyczących ochrony środowiska, zmian klimatu oraz zrównoważonego wykorzystania energii skwantyfikowanych na poziomie unijnej strategii.

W toku realizacji badania pozyskano informacje od szerokiego grona respondentów m. in. beneficjentów i nieskutecznych wnioskodawców działań z Osi priorytetowych 3 i 4. Ponadto badaniami terenowymi objęci byli pracownicy Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020 (IZ RPO WK-P), a także Departamentu Środowiska oraz eksperci zewnętrzni z obszaru środowiska i zmian klimatu.

Zebrany materiał badawczy oprócz wymiaru sprawozdawczego dla RPO WK-P 2014-2020 posłuży IZ RPO WK-P także  do zaplanowania działań z ochrony środowiska i zmian klimatu w kolejnej perspektywie finansowej 2021-2027.

Wyniki badania znajdują się Link otwiera się w nowej karcie w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj.

Wyniki badania w syntetycznej formie przedstawia poniższaLink otwiera się w nowej karcie  infografika Link otwiera się w nowej karcie (tekst alternatywny) oraz Link otwiera się w nowej karcie broszura Link otwiera się w nowej karcie (tekst alternatywny)

Zapraszamy również do obejrzenia Link otwiera się w nowej karcie Ewaluacja obszaru środowiska i zmian klimatu

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy. 


Rozpoczęcie badania „Ocena potencjału rozwojowego województwa kujawsko-pomorskiego w sferze B+R+I na podstawie działań podjętych w ramach RPO WK-P 2014-2020”

Dodane 21.10.2020 przez Mirela Kiełbasiewicz

Biuro Ewaluacji informuje, że 14 października 2020 roku rozpoczęła się realizacja badania pn. „Ocena potencjału rozwojowego województwa kujawsko-pomorskiego w sferze B+R+I na podstawie działań podjętych w ramach RPO WK-P 2014-2020”. Ewaluację na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przeprowadzi firma: LB&E Sp. z o. o. z siedzibą w Owczarni przy ul. Książenickiej 98, 05-807 Podkowa Leśna.

Głównym celem badania jest ocena działań podjętych w obszarze B+R+I w ramach RPO WK-P 2014-2020 z uwzględnieniem doświadczeń perspektywy 2007-2013 oraz określenie aktualnego potencjału badawczo-rozwojowego regionu dla ukierunkowania wsparcia w perspektywie finansowej 2021-2027.

Realizacja niniejszej ewaluacji wymaga pozyskania informacji od szerokiego grona respondentów: przedstawicieli Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020 zajmującymi się programowaniem, zarządzaniem i wdrażaniem Osi priorytetowej 1, przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację projektów grantowych i projektów wdrażających instrumenty finansowe oraz przedstawicieli jednostek badawczo-rozwojowych, które realizują projekty z obszaru B+R+I. Wykonawca zaplanował wywiady z członkami Komitetu Monitorującego, przedstawicielami firm doradczych oraz IOB. Badaniem ankietowym objęci będą beneficjenci realizujący przedsięwzięcia z obszaru B+R+I w perspektywach 2014-2020 oraz 2007-2013. Ponadto przedsiębiorcy korzystający z grantów oferowanych w ramach projektów RPO WK-P, przedsiębiorcy będący ostatecznymi odbiorcami wsparcia w ramach IF, a także innowacyjne firmy, które otrzymały wsparcie z PO IR, a nie były beneficjentami RPO WK-P.

Z uwagi na ograniczenia możliwości kontaktu bezpośredniego spowodowane epidemią koronawirusa SARS-Cov-2, badania terenowe będą prowadzone głównie w formie zdalnej. Pragniemy podkreślić, że aktywne uczestnictwo w badaniu jest istotnym warunkiem jego powodzenia oraz przydatności uzyskanych wyników. Pozwolą one sformułować rekomendacje, które przyczynią się do kontynuacji oraz usprawnienia wdrażania działań z obszaru B+R+I w przyszłej perspektywie finansowej. W związku z tym prosimy o udział w badaniu i współpracę z Wykonawcą.

Członkowie zespołu badawczego podpisali deklarację poufności, przez co zobowiązali się do nieujawniania informacji pozyskanych w toku badania osobom trzecim. Uzyskane dane zostaną zanonimizowane i przedstawione wyłącznie w formie ogólnych zestawień statystycznych.

Wyniki ewaluacji poznamy pod koniec pierwszego kwartału przyszłego roku, a udostępnione zostaną na stronie internetowej pod adresem https://mojregion.eu//rpo/dowiedz-sie/ewaluacja/baza-badan

Kontakt:

Ze strony Urzędu Marszałkowskiego prace nad badaniem koordynuje Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich:

Agnieszka Zajączkowska, tel. 56 62 12 574, e-mail a.zajaczkowska@kujawsko-pomorskie.pl

Natomiast ze strony Wykonawcy –  LB&E Sp. z o. o.:

Adam Miller, kierownik zespołu badawczego, tel. 507 249 005, e-mail: adam.miller@lbie.eu

Link otwiera się w nowej karcie List uwierzytelniający.pdf

Link otwiera się w nowej karcie Informacja administratora danych osobowych.pdf

Link otwiera się w nowej karcie List uwierzytelniający.docx

Link otwiera się w nowej karcie Informacja administratora danych osobowych.docx


Prezentacje wyników badania pt. „Ocena wpływu wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”

Dodane 29.09.2020 przez Jolanta Konkel

We wrześniu 2020 roku Jednostka Ewaluacyjna zorganizowała dwa spotkania w formule zdalnej, podczas których zostały przedstawione wyniki badania pt. „Ocena wpływu wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”. Pierwsza prezentacja została zorganizowana 8 września i była skierowana do Członków Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020, ich stałych zastępców, obserwatorów uczestniczących w posiedzeniu KM bez prawa go głosowania oraz przedstawicieli z głosem doradczym bez prawa do głosowania. Druga prezentacja odbyła się 24 września podczas XI Spotkania Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P na lata 2014 2020.

Prezentację na obu spotkaniach wygłosił Pan Tomasz Płachecki, przedstawiciel firmy DYSPERSJA, który w sposób syntetyczny przedstawił najważniejsze wyniki badania dotyczące m.in. wpływu wsparcia udzielonego w ramach RPO WK-P 2014-2020 na zakładanie podmiotów ekonomii społecznej, jakości oraz trwałości utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych miejsc pracy, a także oceny systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom obu spotkań.


Prezentacja wyników badań pt. „Ewaluacja podsumowująca system realizacji RPO WK-P na lata 2014-2020”

Dodane 05.08.2020 przez Mirela Kiełbasiewicz

Ze względu na sytuację epidemiologiczną oraz wprowadzone ograniczenia w organizowaniu spotkań stacjonarnych prezentacja wyników badania pt. „Ewaluacja podsumowująca system realizacji RPO WK-P na lata 2014-2020” odbyła się w formule zdalnej. Prezentację przygotował i wygłosił Pan Michał Korczyński – kierownik zespołu badawczego z Pracowni Badań i Doradztwa “Re-Source” Korczyński Sarapata sp.j. z Poznania, który w sposób syntetyczny przedstawił główne zagadnienia dotyczące systemu realizacji programu skupiając się na sformułowanych w toku badania propozycjach usprawnień w obecnej perspektywie oraz lepszego zaprojektowania systemu w przyszłym okresie programowania (2021-2027).

Od 17 lipca 2020 r. można było zapoznać się z wynikami badania poprzez kanał YouTube. Do wysłuchania prezentacji zaproszono następujące gremia:

 • Członków Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020, ich stałych zastępców, obserwatorów uczestniczących w posiedzeniu KM bez prawa go głosowania oraz przedstawicieli z głosem doradczym bez prawa do głosowania.
 • Członków Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020.
 • Adresatów rekomendacji.
 • Osoby zaangażowane w realizację badania.

Ponadto w terminie do 4 sierpnia 2020 r. była możliwość zadawania pytań w zakresie przedmiotowej ewaluacji poprzez pocztę mailową na podany adres tj. j.konkel@kujawsko-pomorskie.pl

Bardzo dziękujemy Państwu za zainteresowanie wynikami przeprowadzonego badania ewaluacyjnego.  

Nagranie prezentacji wyników badania dostępne pod adresem: https://youtu.be/IAIcSc5f7Ew  


Zakończenie realizacji badania pt. „Ocena wpływu wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”

Dodane 04.08.2020 przez Mirela Kiełbasiewicz

Badanie ewaluacyjne pt. „Ocena wpływu wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” realizowała na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego firma Dyspersja z Warszawy w okresie od 24 października 2019 roku do 9 lipca 2020 r.

Przeprowadzone analizy pozwoliły na ocenę wpływu wsparcia udzielonego w ramach RPO WK-P 2014-2020 na zakładanie podmiotów ekonomii społecznej i rozwój ich potencjału, a także na tworzenie w przedsiębiorstwach społecznych miejsc pracy, z uwzględnieniem ich jakości i trwałości. Ocenie poddany został również system wsparcia ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim, w tym działania prowadzone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej. Wykonawca badania oszacował również stopień realizacji wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS „Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych”.

 Badaniem objęci zostali przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedsiębiorstw społecznych i instytucji lokalnych z ich otoczenia, a także uczestnicy projektów OWES.

Wyniki przedmiotowego badania znajdują się Link otwiera się w nowej karcie w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj. Ponadto zachęcamy do zapoznania się z Link otwiera się w nowej karcie broszurą oraz Link otwiera się w nowej karcie infografiką, które przedstawiają najważniejsze wyniki badania w syntetycznej formie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom badania za zaangażowanie.


„Ewaluacja podsumowująca system realizacji RPO WK-P na lata 2014-2020”- informacja o zakończeniu badania

Dodane 23.06.2020 przez Mirela Kiełbasiewicz

Miło nam poinformować, że Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata Sp. j. z Poznania zakończyła realizację badania pt. „Ewaluacja podsumowująca system realizacji RPO WK-P na lata 2014-2020”, które było prowadzone na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w okresie: listopad 2019 – czerwiec 2020.

W badaniu, którego celem była ocena systemu realizacji RPO WK-P na lata 2014-2020 pod kątem udoskonaleń w obecnej perspektywie oraz lepszego zaprojektowania systemu w przyszłym okresie finansowania (2021-2027), wzięło udział szerokie grono respondentów zarówno pracowników zaangażowanych w realizację RPO WK-P 2014-2020, jak również beneficjentów i wnioskodawców Programu (łącznie ponad 1850 ankiet i wywiadów).
Zakres ewaluacji obejmował dwa obszary badawcze. Pierwszy dotyczył oceny efektywności i skuteczności systemu realizacji RPO WK-P, w ramach którego analizie zostały poddane min.:

 • struktura instytucjonalna, podział zadań i kompetencji;
 • zasoby ludzkie w aspekcie ilościowym i jakościowym;
 • zasoby finansowe i materialne;
 • funkcjonalności systemów informatycznych;
 • główne bariery i ograniczenia funkcjonowania systemu realizacji RPO WK-P na jego poszczególnych etapach oraz możliwe środki zaradcze.

Drugi obszar badawczy dotyczył oceny specyficznych mechanizmów i instrumentów RPO WK-P tj. instrumentów finansowych, polityki terytorialnej (ZIT, OSI, ORSG, RLKS), Instytucji Pośredniczącej WUP oraz projektów powiązanych/ zintegrowanych. Wykonawca przeanalizował ich mocne i słabe strony, jak również przedstawił dobre praktyki w tym zakresie.

Zebrany materiał badawczy pozwolił sformułować szereg rekomendacji dotyczących przyszłej perspektywy finansowej 2021-2027.

Wyniki badania w syntetycznej formie przedstawia poniższaLink otwiera się w nowej karcie  infografika Link otwiera się w nowej karcie (tekst alternatywny) oraz Link otwiera się w nowej karcie broszura Link otwiera się w nowej karcie (tekst alternatywny), a szczegółowe analizy znajdują się Link otwiera się w nowej karcie w raporcie ewaluacyjnym.

Zapraszamy również do obejrzenia prezentacji wyników badania https://youtu.be/IAIcSc5f7Ew

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy. 


Rozpoczęcie badania „Wpływ RPO WK-P 2014-2020 na realizację celów Strategii EUROPA 2020 w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu”

Dodane 08.06.2020 przez Mirela Kiełbasiewicz

Biuro Ewaluacji informuje, że 26 maja 2020 roku rozpoczęła się realizacja badania pn. „Wpływ RPO WK-P 2014-2020 na realizację celów Strategii EUROPA 2020 w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu”, które na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu realizuje konsorcjum: Fundeko Korbel, Krok-Baściuk Sp. J. z Warszawy, (lider) oraz IDEA Instytut Sp. z o.o. z Serocka.

Głównym celem badania jest określenie wpływu projektów finansowanych ze środków RPO WK-P 2014-2020 na realizację celów Strategii EUROPA 2020 w obszarze ochrony środowiska i zmian klimatu.

Realizacja niniejszej ewaluacji wymaga pozyskania informacji od beneficjentów oraz nieskutecznych wnioskodawców działań z Osi priorytetowych 3 i 4. Ponadto badaniami terenowymi objęci zostaną pracownicy Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020, Departamentu Środowiska oraz eksperci zewnętrzni z obszaru środowiska i zmian klimatu. Wywiady i ankiety z poszczególnymi grupami respondentów będą odbywały się w okresie od czerwca do września 2020 r.

Pragniemy podkreślić, że aktywne uczestnictwo w badaniu jest istotnym warunkiem jego powodzenia oraz przydatności uzyskanych wyników. Pozwolą one sformułować rekomendacje, które usprawnią wdrażanie działań z obszaru ochrony środowiska i zmian klimatu w przyszłej perspektywie finansowej. W związku z tym prosimy o udział w badaniu i współpracę z Wykonawcą.

Członkowie zespołu badawczego podpisali deklarację poufności, przez co zobowiązali się do nieujawniania informacji pozyskanych w toku badania osobom trzecim. Uzyskane dane zostaną zanonimizowane i przedstawione wyłącznie w formie ogólnych zestawień statystycznych.

Wyniki ewaluacji poznamy na przełomie października/listopada br., a udostępnione zostaną na stronie internetowej pod adresem https://mojregion.eu/rpo/dowiedz-sie/ewaluacja/baza-badan/

Kontakt:

Ze strony Urzędu Marszałkowskiego prace nad badaniem koordynuje Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich:

Mirela Kiełbasiewicz, tel. 56 62 18 649, e-mail m.kielbasiewicz@kujawsko-pomorskie.pl

Natomiast ze strony Wykonawcy – konsorcjum: Fundeko Korbel, Krok-Baściuk Sp. J. z Warszawy, (lider) oraz IDEA Instytut Sp. z o.o. z Serocka:

Izabela Krok-Baściuk, Kierownik Zespołu, tel. 600 428 333, e-mail: izabela.basciuk@fundeko.pl 

Link otwiera się w nowej karcie List uwierzytelniający: plik.pdf

Link otwiera się w nowej karcie Informacja administratora danych osobowych: plik.pdf


Spotkanie GSE RPO WK-P 2014-2020 oraz prezentacja wyników badania pt. „Ocena potencjału rozwojowego województwa kujawsko-pomorskiego w sferze B+R+I na podstawie działań podjętych w RPO WK-P 2014-2020

Dodane 21.04.2020 przez Mirela Kiełbasiewicz

W dniu 15 kwietnia 2021 r. w formule zdalnej odbyło się XIII posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (GSE RPO WK-P 2014-2020).

Podczas spotkania odbyły się trzy prezentacje. Pierwsza z nich poświęcona wynikom badania ewaluacyjnego dotyczącego oceny potencjału rozwojowego w sferze B+R+I w kontekście wsparcia RPO WK-P 2014-2020 została zaprezentowana przez Pana Adama Millera oraz Pana Tomasza Klimczaka z firmy LB&E.

Następnie przedstawiciele Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich zaprezentowali wyniki analiz dotyczących inteligentnych specjalizacji, skuteczności beneficjentów w pozyskiwaniu funduszy europejskich i wpływu kursu euro na finansową realizację RPO WK-P 2014-2020.

Więcej informacji w zakładce Link otwiera się w nowej karcie Grupa Sterująca Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020


Rozpoczęcie badania „Ocena wsparcia przedsiębiorstw ze środków EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020”

Dodane 13.04.2020 przez Mirela Kiełbasiewicz

Biuro Ewaluacji informuje, że 12 kwietnia 2021 roku rozpoczęła się realizacja badania pn. „Ocena wsparcia przedsiębiorstw ze środków EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020”. Ewaluację na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu prowadzi Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata Sp. j. z Poznania.

Głównym celem badania jest pokazanie zaplanowanych i osiągniętych efektów interwencji finansowanych z EFRR w ramach RPO WK-P podnoszących konkurencyjność, innowacyjność oraz przedsiębiorczość  w regionie.

Realizacja niniejszej ewaluacji wymaga pozyskania informacji od szerokiego grona respondentów, tj.: przedstawicieli przedsiębiorstw korzystających na różnych poziomach ze wsparcia RPO WK-P, pracowników Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020, przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację projektów grantowych oraz  beneficjentów wdrażających instrumenty finansowe.

 W ramach niniejszej ewaluacji zaplanowano także zastosowanie podejścia kontrfaktycznego, tzn. objęcia badaniem grupy kontrolnej przedsiębiorców, którzy nie skorzystali ze wsparcia w ramach RPO WK-P 2014-2020; dzięki temu możliwa będzie identyfikacja skali efektów będących wyłączną zasługą interwencji.

Państwa zaangażowanie jest nieodzownym warunkiem powodzenia badania i przydatności jego wyników. Dzięki niniejszej ewaluacji będziemy mogli poznać potencjał i zapotrzebowanie przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego. W związku z tym prosimy o udział w badaniu i współpracę z Wykonawcą.

Członkowie zespołu badawczego podpisali deklarację poufności, przez co zobowiązali się do nieujawniania informacji pozyskanych w toku badania osobom trzecim. Uzyskane dane zostaną zanonimizowane i przedstawione wyłącznie w formie ogólnych zestawień statystycznych.

Wyniki ewaluacji poznamy pod koniec trzeciego kwartału 2021 roku, i  zostaną udostępnione na stronie internetowej pod adresem https://mojregion.eu/rpo/ewaluacja-baza-badan

Kontakt:

Ze strony Urzędu Marszałkowskiego prace nad badaniem koordynuje Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich:

Jolanta Konkel, tel. 56 62 12 597, e-mail: j.konkel@kujawsko-pomorskie.pl

Natomiast ze strony Wykonawcy – Pracownia Badań i Doradztwa Re-Source:

Michał Korczyński, Kierownik Zespołu, tel. 616 229 206, e-mail: michal.korczynski@re-source.pl

Link otwiera się w nowej karcie List uwierzytelniający.docx

Link otwiera się w nowej karcie Informacja administratora danych osobowych.docx


Prezentacja wyników badania pt. „Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 w ramach RPO WK-P 2014-2020”

Dodane 29.01.2020 przez Mirela Kiełbasiewicz

W dniu 24 stycznia 2020 roku  podczas XXXVIII Posiedzenia KM RPO WK-P 2014-2020 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyła się prezentacja wyników badania pt. „Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 w ramach RPO WK-P 2014-2020”.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przez konsorcjum trzech firm: Lider Projekt Sp. z o.o. jako lider konsorcjum wraz z partnerami: Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. oraz Openfield Sp. z o.o. Wyniki badania na posiedzeniu KM RPO WK-P 2014-2020 przedstawiła Pani Emilia Pokropińska z Instytutu Badawczego IPC Sp. z o.o. – podczas prezentacji uczestnicy spotkania mogli poznać efekty zrealizowanych projektów dotyczących obszaru opieki nad dziećmi do lat 3 oraz usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 oraz prognozy zapotrzebowania na te usługi w kolejnych latach.

Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za zainteresowanie wynikami przeprowadzonego badania ewaluacyjnego

Link otwiera się w nowej karcie Prezentacja wyników badania

Zdjęcia ze spotkania


Spotkanie GSE RPO WK-P 2014-2020 oraz prezentacje wyników badań ewaluacyjnych

Dodane 23.01.2020 przez Mirela Kiełbasiewicz

21 stycznia 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu odbyło się jubileuszowe X Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W spotkaniu obok członków GSE uczestniczyli zaproszeni goście z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu oraz IZ RPO WK-P. Spotkanie prowadziła pani Jolanta Rudnicka Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich, Z-ca Przewodniczącego GSE.

W ramach spotkania odbyły się dwie prezentacje następujących badań ewaluacyjnych „Wpływ wsparcia RPO WK-P 2014-2020 na poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług społecznych oraz aktywnej integracji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” oraz „Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 w ramach RPO WK-P 2014-2020.

Więcej informacji i prezentacje ze spotkania można znaleźć w zakładce Grupa Sterująca Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020.


Zakończenie realizacji badania pt. „Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 w ramach RPO WK-P 2014-2020”

Dodane 19.12.2019 przez Jolanta Konkel

Uprzejmie informujemy o zakończeniu badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 w ramach RPO WK-P 2014-2020”, które realizowało na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego konsorcjum trzech firm: Lider Projekt Sp. z o.o. jako lider konsorcjum wraz z partnerami: Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. oraz Openfield Sp. z o.o.

Badanie trwało od 3 lipca do 17 grudnia 2019 roku.

Przeprowadzone analizy pozwoliły na ocenę skuteczności oraz efektywności dotychczas zrealizowanych działań w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo- wychowawczych dla dzieci do lat 6.

W badaniach terenowych brali udział m.in.: beneficjenci RPO WK-P, rodzice lub prawni opiekunowie korzystający z opieki nad dziećmi w wieku od 3 do 6 lat, przedstawiciele JST, IZ oraz przedstawiciele (dyrektorzy) placówek niekorzystających ze wsparcia RPO.

Wykonanie niniejszego badania pozwoliło również ocenić stopień realizacji wskaźników rezultatu długoterminowego EFS takich jak:

 • Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS
 • Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS.

Wyniki przedmiotowego badania przedstawione zostały w formie infografik, które prezentujemy poniżej natomiast szczegółowe analizy i wnioski znajdują się Link otwiera się w nowej karcie w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj.

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy. 


Spotkanie GSE RPO WK-P 2014-2020 oraz prezentacje wyników badań ewaluacyjnych

Dodane 11.12.2019 przez Jolanta Konkel

Grupa Sterująca Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 po raz dziewiąty spotkała się 7 listopada 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu.

W spotkaniu obok członków GSE uczestniczyli zaproszeni goście z Lokalnych Grup Działania, Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz IZ RPO WK-P. Spotkanie prowadziła pani Jolanta Rudnicka Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich, Z-ca Przewodniczącego GSE. Na początku spotkania pani Naczelnik wręczyła nominacje na nowego członka GSE RPO WK-P pani Hannie Zielińskiej p.o. Naczelnika Wydziału Wyboru projektów EFS w Departamencie Wdrażania RPO.

W ramach spotkania odbyły się dwie prezentacje następujących badań ewaluacyjnych:

 • „Ewaluacja instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kontekście doświadczeń perspektywy 2014-2020 i wskazania założeń wsparcia na lata 2021 -2027”. Wyniki badania przedstawiła pani dr Monika Kwiecińska-Zdrenka z Pracowni Badań Soma z Torunia, kierownik zespołu badawczego.
 • „Wpływ interwencji RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim”. O wynikach badań opowiedział pan Marcin Ługawiak członek zespołu badawczego, przedstawiciel konsorcjum w skład którego wchodzą: Lider Projekt Sp. z o. o. – lider konsorcjum oraz DGA Spółka Akcyjna– partner konsorcjum.

Po omówieniu wyników badań pani dr Wiesława Gierańczyk Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy przedstawiła prezentację pt. Eksperymentalne statystyki rynku pracy.

W ostatniej części spotkania pani Jolanta Rudnicka przedstawiła informacje na temat działań zrealizowanych przez Jednostkę Ewaluacyjną w 2019 r. oraz plany na rok 2020.

 

Więcej informacji i prezentacje ze spotkania można znaleźć w zakładce Grupa Sterująca Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020.


Prezentacja wyników badań ewaluacyjnych

Dodane 05.12.2019 przez Mirela Kiełbasiewicz

Podczas XXXVII Posiedzenia KM RPO WK-P 2014-2020, które miało miejsce 2 grudnia 2019 roku odbyły się prezentacje wyników dwóch badań ewaluacyjnych zakończonych w IV kwartale 2019 roku tj.  „Wpływ wsparcia RPO WK-P 2014-2020 na poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług społecznych oraz aktywnej integracji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” oraz „Wpływ interwencji RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim”

Pierwsze z badań prowadziła Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata Sp. j. z Poznania przedstawiła, a wyniki zaprezentował p. Michał Korczyński – kierownik zespołu badawczego, skupiając się na sformułowanych w toku badania propozycjach usprawnień dla wdrażania działań z obszaru usług społecznych i aktywnej integracji w kolejnej perspektywie finansowej.

Drugie badanie realizowało konsorcjum, w składzie: Lider Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – lider konsorcjum oraz DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu – partner konsorcjum, a jego wyniki prezentował Marcin Ługawiak – członek zespołu badawczego, który określił jak działania RPO WK-P 2014-2020 wpłynęły na sytuację uczestników projektów kierowanych do osób pracujących na regionalnym rynku pracy. Ponadto w ramach prezentacji przedstawiono informacje na temat oszacowania wartości wskaźnika długoterminowego EFS Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu.

Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za zainteresowanie wynikami przeprowadzonego badania ewaluacyjnego

Link otwiera się w nowej karcie Prezentacja wyników badania „Wpływ wsparcia RPO WK-P 2014-2020 na poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług społecznych oraz aktywnej integracji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”

Link otwiera się w nowej karcie Prezentacja wyników badania „Wpływ interwencji RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim”

Zdjęcia ze spotkania


Zakończenie realizacji badania pt. „Wpływ interwencji RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim”

Dodane 29.11.2019 przez Mirela Kiełbasiewicz

Zakończono realizację badania ewaluacyjnego pt. „Wpływ interwencji RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim”, które trwało od  24 kwietnia 2019 r. do 5 listopada 2019 r.

Wykonawcą badania było konsorcjum, w składzie: Lider Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu – lider konsorcjum oraz DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu – partner konsorcjum.

Celem ewaluacji była ocena wpływu interwencji RPO WK-P 2014-2020 na sytuację uczestników projektów kierowanych do osób pracujących na regionalnym rynku pracy oraz ocena wpływu działań podjętych w ramach Programu na wzrost aktywności zawodowej mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach badania oszacowana została wartość wskaźnika długoterminowego EFS Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu. Ewaluator dokonał również oceny skuteczności i użyteczności wsparcia kierowanego do osób pracujących w ramach RPO WK-P 2014-2020.

Wyniki badania w syntetycznej formie przedstawiają poniższe infografiki, a szczegółowe analizy znajdują się Link otwiera się w nowej karcie w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj.

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy. 


Wpływ wsparcia RPO WK-P 2014-2020 na poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług społecznych oraz aktywnej integracji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego- informacja o zakończeniu badania

Dodane 29.11.2019 przez Mirela Kiełbasiewicz

Miło nam poinformować, że 7 listopada 2019 r. Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata Sp. j. z Poznania zakończyła prace nad badaniem ewaluacyjnym pt. „Wpływ wsparcia RPO WK-P 2014-2020 na poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług społecznych oraz aktywnej integracji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, które realizowała na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przedmiotowa ewaluacja została rozpoczęta  23 maja tego roku i zakładała określenie w jaki sposób inwestycje społeczne wspierane w ramach programu przyczyniają się do poprawy jakości i dostępności usług społecznych i aktywnej integracji w regionie.

W toku realizacji badania pozyskano informacje od szerokiego grona respondentów m. in. beneficjentów i uczestników projektów działań z Osi priorytetowych 6 i 9. Ponadto badaniami terenowymi objęci byli pracownicy Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020 (IZ RPO WK-P), Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, a także przedstawiciele OPS, PCPR, podmiotów reintegracji oraz instytucji wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zebrany materiał badawczy oprócz wymiaru sprawozdawczego dla RPO WK-P 2014-2020 posłuży IZ RPO WK-P także  do zaplanowania działań z obszaru usług społecznych i aktywnej integracji w kolejnej perspektywie finansowej 2021-2027.

Wyniki badania w syntetycznej formie przedstawiają poniższe infografiki oraz kilkuminutowy filmik dostępny pod linkiem Link otwiera się w nowej karcie https://www.youtube.com/watch?v=Y7AVLW7U7k8, a szczegółowe analizy znajdują sięLink otwiera się w nowej karcie  w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj.

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy. 


Rozpoczęcie badania „Ewaluacja podsumowująca system realizacji RPO WK-P na lata 2014-2020”

Dodane 21.11.2019 przez Jolanta Konkel

Informujemy, że na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu rozpoczęto badanie pn. „Ewaluacja podsumowująca system realizacji RPO WK-P na lata 2014-2020”, które prowadzi Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata Sp. j. z Poznania.

Celem badania jest ocena systemu realizacji RPO WK-P na lata 2014-2020 pod kątem udoskonaleń w obecnej perspektywie oraz lepszego zaprojektowania systemu w przyszłym okresie finansowania (2021-2027).

W związku z tym chcielibyśmy zaprosić do wzięcia udziału w wywiadach szerokie grono respondentów, a mianowicie przedstawicieli Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020, Instytucji Certyfikującej, Instytucji Pośredniczących, Instytucji zaangażowanych w realizację instrumentów finansowych, Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 oraz ekspertów oceniających wnioski, spoza wyżej wymienionych instytucji. Badaniem ankietowym CAWI/CATI objęci będą Beneficjenci RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz Wnioskodawcy RPO
WK-P na lata 2014-2020 (osoby/podmioty które złożyły wniosek ale nie podpisały umowy) z podziałem na poszczególne grupy interesariuszy (w tym WUP, ZIT, OSI, ORSG, RLKS, IF, również beneficjenci/ wnioskodawcy projektów powiązanych i zintegrowanych).

Pragniemy podkreślić, że aktywne uczestnictwo w badaniu jest istotnym warunkiem jego powodzenia oraz przydatności uzyskanych wyników. Pozwolą one sformułować rekomendacje, które usprawnią system realizacji RPO WK-P w przyszłej perspektywie finansowej. W związku z tym prosimy o udział w badaniu i współpracę z Wykonawcą.

Członkowie zespołu badawczego podpisali deklarację poufności, przez co zobowiązali się do nieujawniania informacji pozyskanych w toku badania osobom trzecim. Uzyskane dane zostaną zanonimizowane i przedstawione wyłącznie w formie ogólnych zestawień statystycznych.

Wyniki ewaluacji poznamy w II kwartale 2020 roku, a udostępnione zostaną na stronie internetowej pod adresem https://mojregion.eu/rpo/dowiedz-sie/ewaluacja/baza-badan/

Kontakt:

Ze strony Urzędu Marszałkowskiego prace nad badaniem koordynuje Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich:

Agnieszka Zajączkowska, tel. 56 62 12 574, e-mail a.zajaczkowska@kujawsko-pomorskie.pl

Natomiast ze strony Wykonawcy – Pracownia Badań i Doradztwa Re-Source:

Michał Korczyński, Kierownik Zespołu, tel. 61 622 92 06, e-mail: michal.korczynski@re-source.pl  

List uwierzytelniający i informacja administratora danych osobowych: plik.pdf

List uwierzytelniający i informacja administratora danych osobowych: plik.pdf


Rozpoczęcie badania „Ocena wpływu wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”

Dodane 31.10.2019 przez Mirela Kiełbasiewicz

Firma Dyspersja z Warszawy na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu realizuje badanie pn. „Ocena wpływu wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”.

Ewaluacja ma za zadanie zdiagnozować wpływ wsparcia EFS na tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej i rozwój potencjału, zwiększanie zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej oraz ocenę trwałości miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych. Ewaluacji poddane zostanie także funkcjonowanie systemu wsparcia ekonomii społecznej realizowanego w ramach RPO WK-P 2014-2020. Wykonawca badania oceni również stopień realizacji wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS „Liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych”.

Na potrzeby niniejszej ewaluacji Wykonawca przewidział zaangażowanie m.in.: przedstawicieli Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, przedsiębiorstw społecznych i instytucji lokalnych z ich otoczenia,
a także uczestników projektów OWES. Aktywne uczestnictwo w badaniu jest istotnym warunkiem jego powodzenia oraz przydatności uzyskanych wyników. Pozwolą one sformułować rekomendacje i zalecenia usprawniające system rozwoju ekonomii społecznej w obecnej oraz przyszłej perspektywie finansowej. W związku z tym prosimy Państwa o aktywny udział w badaniu i współpracę z Wykonawcą.

Członkowie zespołu badawczego podpisali deklarację poufności, przez co zobowiązali się do nieujawniania informacji pozyskanych w toku badania osobom trzecim. Uzyskane dane zostaną zanonimizowane i przedstawione wyłącznie w formie ogólnych zestawień statystycznych.

Wyniki ewaluacji poznamy w kwietniu 2020 r., a udostępnione zostaną na stronie internetowej pod adresem https://mojregion.eu/rpo/dowiedz-sie/ewaluacja/baza-badan/

Kontakt:

Ze strony Urzędu Marszałkowskiego prace nad badaniem koordynuje Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich:

Aleksandra Żuchowska, tel. 56 62 12 5 867, e-mail a.zuchowska@kujawsko-pomorskie.pl

Natomiast ze strony Wykonawcy:

Anna Chrościcka – tel. 694 776 081, e-mail a.chroscicka@dyspersja.com

oraz Mikołaj Bendyk – tel. 517 331 012, e-mail m.bendyk@dyspersja.com.

List uwierzytelniający: Link otwiera się w nowej karcie plik.pdf

Informacja administratora danych osobowych: Link otwiera się w nowej karcie plik.pdf


Szkolenie dla Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020

Dodane 15.10.2019 przez Mirela Kiełbasiewicz

11 października 2019 r. w Business Link Toruń – Toruński Inkubator Technologiczny przy ul. Władysława Łokietka 5, odbyło się szkolenie dla członków GSE RPO WK-P 2014-2020, pn. „Learning agenda, czyli narzędzie wspierające realizację programu wiedzą z badań, analiz, monitoringu i ewaluacji”.

Celem szkolenia było nabycie przez uczestników umiejętności zaplanowania procesu wspierania wiedzą (pochodzącą z ewaluacji, analiz, monitoringu, ekspertyz, badań itp.) osób decyzyjnych i pracowników, odpowiedzialnych za realizację programu.

Link otwiera się w nowej karcie Więcej informacji w zakładce Grupa Sterująca Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020


Prezentacja wyników badania pt. „Ewaluacja instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kontekście doświadczeń perspektywy 2014-2020 i wskazania założeń wsparcia na lata 2021 -2027”

Dodane 23.09.2019 przez Mirela Kiełbasiewicz

Dnia 16 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu podczas XXXVI Posiedzenia KM RPO WK-P 2014-2020, odbyła się prezentacja wyników badania pn. „Ewaluacja instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kontekście doświadczeń perspektywy 2014-2020 i wskazania założeń wsparcia na lata 2021 -2027”.

Wykonawcą badania była Pracownia badań SOMA z Torunia, której przedstawicielka Pani dr Monika Kwiecińska-Zdrenka – przedstawiła najważniejsze wyniki analiz skupiając się na zdiagnozowanych w toku badania trudnościach we wdrażaniu instrumentu RLKS oraz przygotowanych propozycjach jego założeń na przyszłą perspektywę finansową (2021-2027).

Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za zainteresowanie wynikami przeprowadzonego badania ewaluacyjnego

Link otwiera się w nowej karcie Prezentacja wyników badania

Zdjęcia ze spotkania


Zakończenie realizacji badania „Ewaluacja instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kontekście doświadczeń perspektywy 2014-2020 i wskazania założeń wsparcia na lata 2021 -2027”

Dodane 22.09.2019 przez Mirela Kiełbasiewicz

Uprzejmie informujemy, że zakończyła się realizacja badania pt. „Ewaluacja instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kontekście doświadczeń perspektywy 2014-2020 i wskazania założeń wsparcia na lata 2021 -2027”, które trwało od  12 marca 2019 r. do 16 września 2019 r.

Celem ewaluacji była ocena funkcjonowanie instrumentu RLKS w okresie 2014-2020 oraz wypracowanie jego założeń na perspektywę 2021-2027.

Badanie realizowała firma Pracownia badań SOMA z Torunia.

Badania prowadzono w dwóch głównych obszarach tj.:

 1. Ocena wdrażania instrumentu RLKS, w którym weryfikacji poddano: cele i założenia programu (w tym m.in. kwestie wskaźników), problemy we wdrażaniu (z punktu IZ, LGD, beneficjentów i wnioskodawców) oraz możliwe do wprowadzenia usprawnienia w obecnym okresie programowania;
 2. Założenia instrumentu RLKS na lata 2021-2027, począwszy od założeń programowych samego instrumentu (m.in. obszary tematyczne, pożądane rodzaje projektów) po sposób wdrażania oraz możliwości finansowania.  

W wyniku realizacji badania określone zostały najistotniejsze dobre praktyki oraz bariery i trudności w realizacji projektów.

Szczegółowe analizy znajdują się Link otwiera się w nowej karcie w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj.

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy. 


Początek badania „Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 w ramach RPO WK-P 2014-2020”

Dodane 09.07.2019 przez Jolanta Konkel

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zlecił realizację badania pn. „Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 w ramach RPO WK-P 2014-2020”. Wykonawcą ewaluacji jest konsorcjum w skład którego wchodzą: Lider Projekt Sp. z o.o. jako lider konsorcjum oraz partnerzy konsorcjum: Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. oraz Openfield Sp. z o.o.

Ewaluator w ramach badania dokona oceny skuteczności oraz efektywności dotychczas realizowanych /zrealizowanych działań w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 oraz rozwiązań podnoszących skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia. Ponadto w ramach badania oszacowana zostanie wartość dwóch długoterminowych wskaźników rezultatu EFS: „Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS” oraz „Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS”.

Realizacja badania wymaga pozyskania informacji od beneficjentów RPO WK-P realizujących projekty w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 oraz usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 (tj. projektów z Osi 6, 8 i 10), a także jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorów/przedstawicieli form opieki nad dziećmi do lat 3 i 3-6 latkami, rodziców i prawnych opiekunów dzieci do lat 3 oraz 3-6 latków. Ponadto badaniami objęci zostaną przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020, zajmującymi się programowaniem, zarządzaniem i wdrażaniem RPO WK-P.

Aktywne uczestnictwo w badaniu jest istotnym warunkiem jego powodzenia oraz przydatności uzyskanych wyników. Pozwolą one sformułować rekomendacje oraz ukierunkować wsparcie w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 oraz usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 w przyszłej perspektywie finansowej.

W związku z tym prosimy o udział w badaniu i współpracę z Wykonawcą.

Członkowie zespołu badawczego podpisali deklarację poufności, przez co zobowiązali się do nieujawniania informacji pozyskanych w toku badania osobom trzecim. Uzyskane dane zostaną zanonimizowane i przedstawione wyłącznie w formie ogólnych zestawień statystycznych.

Wyniki ewaluacji poznamy w grudniu br., a udostępnione zostaną na stronie internetowej pod adresem https://mojregion.eu/rpo/dowiedz-sie/ewaluacja/baza-badan/

Kontakt:

Ze strony Urzędu Marszałkowskiego prace nad badaniem koordynuje Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich:

Aleksandra Żuchowska, tel. 56 62 15 867, e-mail a.zuchowska@kujawsko-pomorskie.pl

Natomiast ze strony Wykonawcy:

Patrycja Klimek, członek zespołu badawczego, e-mail: patrycja.klimek@openfield.pl

List uwierzytelniający: plik.pdf

Informacja administratora danych osobowych: plik.pdf


Prezentacja wyników badania pt. Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania

Dodane 24.06.2019 przez Jolanta Konkel

Podczas dwudniowego XXXV posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 (17-18 czerwca 2019 r.) odbyła się druga prezentacja wyników badania pt. „Ewaluacji mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”. Członkowie Komitetu Monitorującego mogli wysłuchać informacji dotyczących celu, obszarów badawczych oraz warsztatu metodologicznego badania. Następnie zapoznali się ze stanem wdrażania i ramami wykonania dla każdej osi priorytetowej Programu oraz szacowaną realizacją celów końcowych ram wykonania na 2023 r. W następnej kolejności przedstawiciele firmy imapp sp. z o.o – Wykonawcy badania – przedstawili ocenę wypełniania celów polityk horyzontalnych, tj. zrównoważonego rozwoju, równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn, przez beneficjentów, których projekty uzyskały dofinansowanie. Zaprezentowano również zidentyfikowane obciążenia administracyjne dla beneficjentów na poszczególnych etapach realizacji Programu, z uwzględnieniem cyklu życia projektu. Na zakończenie omówiono wnioski i rekomendacje sformułowane na podstawie przeprowadzonych analiz, metod i technik badawczych.

Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za zainteresowanie wynikami przeprowadzonego badania ewaluacyjnego.

Prezentacja:

Prezentacja wyników badania Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania

Zdjęcia:


Rozpoczęcie badania „Wpływ wsparcia RPO WK-P 2014-2020 na poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług społecznych oraz aktywnej integracji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”

Dodane 24.05.2019 przez Mirela Jamroży

23 maja 2019 roku rozpoczęła się realizacja badania pn. „Wpływ wsparcia RPO WK-P 2014-2020 na poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług społecznych oraz aktywnej integracji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, które na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu prowadzi Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata Sp. j. z Poznania.

Głównym celem badania jest ocena w jaki sposób inwestycje społeczne wspierane w ramach programu przyczyniają się do poprawy jakości i dostępności usług społecznych i aktywnej integracji w regionie.

Realizacja niniejszej ewaluacji wymaga pozyskania informacji od szerokiego grona respondentów m. in. beneficjentów działań z Osi priorytetowych 6 i 9, a także uczestników projektów z zakresu usług społecznych i aktywnej integracji. Ponadto badaniami terenowymi objęci zostaną pracownicy Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, a także przedstawiciele OPS, PCPR, podmiotów reintegracji oraz instytucji wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wywiady i ankiety z poszczególnymi grupami respondentów będą odbywały się w okresie od lipca do września 2019 r.

Pragniemy podkreślić, że aktywne uczestnictwo w badaniu jest istotnym warunkiem jego powodzenia oraz przydatności uzyskanych wyników. Pozwolą one sformułować rekomendacje, które usprawnią wdrażanie działań z obszaru usług społecznych i aktywnej integracji w przyszłej perspektywie finansowej. W związku z tym prosimy o udział w badaniu i współpracę z Wykonawcą.

Członkowie zespołu badawczego podpisali deklarację poufności, przez co zobowiązali się do nieujawniania informacji pozyskanych w toku badania osobom trzecim. Uzyskane dane zostaną zanonimizowane i przedstawione wyłącznie w formie ogólnych zestawień statystycznych.

Wyniki ewaluacji poznamy w listopadzie br., a udostępnione zostaną na stronie internetowej pod adresem https://mojregion.eu/rpo/dowiedz-sie/ewaluacja/baza-badan/

Kontakt:

Ze strony Urzędu Marszałkowskiego prace nad badaniem koordynuje Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich:

Mirela Jamroży, tel. 56 62 18 649, e-mail m.jamrozy@kujawsko-pomorskie.pl

Natomiast ze strony Wykonawcy – Pracownia Badań i Doradztwa Re-Source:

Michał Korczyński, Kierownik Zespołu, tel. 61 622 92 06, e-mail: michal.korczynski@re-source.pl.

 

List uwierzytelniający: Link otwiera się w nowej karcie plik.pdf

Informacja administratora danych osobowych: Link otwiera się w nowej karcie plik.doc


Rozpoczęcie badania „Wpływ interwencji RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim”

Dodane 10.05.2019 przez Mirela Jamroży

Informujemy, że na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu rozpoczęła się realizacja badania pn. „Wpływ interwencji RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim”. Wykonawcą ewaluacji jest konsorcjum, w skład którego wchodzą: Lider Projekt Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu – lider konsorcjum oraz DGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu – partner konsorcjum.

W ramach badania oszacowana zostanie wartość wskaźnika Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu. Ewaluator dokona również oceny skuteczności i użyteczności wsparcia kierowanego do osób pracujących w ramach RPO WK-P 2014-2020.

Realizacja badania wymaga pozyskania informacji od beneficjentów Osi Priorytetowych 8-11, jak również uczestników projektów RPO WK-P 2014-2020 w ramach wszystkich Priorytetów Inwestycyjnych (PI) skierowanych do osób pracujących, bez względu na cel interwencji którzy:

 • zakończyli udział we wsparciu od początku realizacji programu do 30 czerwca 2018 r.;
 • byli zatrudnieni w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie;
 • w przypadku których upłynęło co najmniej 181 dni (6 miesięcy) od zakończenia uczestnictwa w projekcie.

Ponadto badaniami objęci zostaną przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020, Instytucji Pośredniczącej ZIT, eksperci z obszaru rynku pracy, a także przedsiębiorcy/pracodawcy, których pracownicy skorzystali ze wsparcia.

Aktywne uczestnictwo w badaniu jest istotnym warunkiem jego powodzenia oraz przydatności uzyskanych wyników. Pozwolą one sformułować rekomendacje oraz ukierunkować wsparcie kierowane na rynek pracy w przyszłej perspektywie finansowej. W związku z tym prosimy o udział w badaniu i współpracę z Wykonawcą.

Członkowie zespołu badawczego podpisali deklarację poufności, przez co zobowiązali się do nieujawniania informacji pozyskanych w toku badania osobom trzecim. Uzyskane dane zostaną zanonimizowane i przedstawione wyłącznie w formie ogólnych zestawień statystycznych.

Wyniki ewaluacji poznamy w październiku br., a udostępnione zostaną na stronie internetowej pod adresem https://mojregion.eu/rpo/dowiedz-sie/ewaluacja/baza-badan/

Kontakt:

Ze strony Urzędu Marszałkowskiego prace nad badaniem koordynuje Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich:

Agnieszka Zajączkowska, tel. 56 62 12 574, e-mail a.zajaczkowska@kujawsko-pomorskie.pl

Natomiast ze strony Wykonawcy:

Marcin Ługawiak, członek zespołu badawczego, tel. 61 828 08 11, e-mail: marcin.lugawiak@liderprojekt.pl

 

List uwierzytelniający: Link otwiera się w nowej karcie List uwierzytelniający.pdf

Informacja administratora danych osobowych: Link otwiera się w nowej karcie Informacja na temat ochrony danych osobowych.pdf


Spotkanie GSE RPO WK-P 2014-2020 oraz prezentacja wyników badań ewaluacyjnych

Dodane 23.04.2019 przez Mirela Jamroży

16 kwietnia 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu odbyło się spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie miało na celu przedstawienie informacji o bieżących działaniach podejmowanych przez Jednostkę Ewaluacyjną, sprawozdanie z procesu monitorowania wdrażania rekomendacji, a także przekazanie informacji o planowanych zadaniach jeszcze do realizacji na 2019 r.

Po spotkaniu członkowie GSE oraz inni zaproszeni goście mogli wysłuchać prezentacji wyników dwóch badań: „Ewaluacji mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania” oraz „Ewaluacji działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020”.

Przedstawiciele firmy Imapp Sp. z o.o z Warszawy (Pani Anna Matejczuk oraz Pan Henryk Kalinowski) zaprezentowali najważniejsze wyniki badania pn.: „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”. Podczas prezentacji oprócz stanu wdrażania poszczególnych osi priorytetowych uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z rekomendacjami z badania, a także najważniejszymi plusami i minusami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Prezentację wyników badania pn. „Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020” przedstawiła Pani Agnieszka Śnieżek z firmy EVALU Sp. z  o. o. z Warszawy. Najważniejsze wyniki analiz zaprezentowano w podziale na pięć głównych obszarów wyodrębnionych w badaniu: edukacja przedszkolna, kształcenie ogólne, pomoc stypendialna, kształcenie zawodowe oraz edukacja osób dorosłych.

Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za zainteresowanie wynikami przeprowadzonego badania ewaluacyjnego.

Link otwiera się w nowej karcie Prezentacja wyników badania „Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020

Link otwiera się w nowej karcie Prezentacja wyników badania „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania

Zdjęcia ze spotkania


IV Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna

Dodane 17.04.2019 przez Jolanta Konkel

Już po raz czwarty zapraszamy na międzyregionalną konferencję ewaluacyjną, tym razem pod hasłem „Ewaluacja – obowiązek czy klucz do uproszczeń w realizacji programów operacyjnych”. Konferencja odbędzie się 4 i 5 czerwca 2019 r. w Hotelu Filmar przy ul. Grudziądzkiej 39-43 w Toruniu, a adresowana jest głównie do przedstawicieli Jednostek Ewaluacyjnych RPO poszczególnych województw, członków Grupy Sterującej Ewaluacją, środowiska akademickiego, a także beneficjentów Programu i innych zainteresowanych tematyką ewaluacji.

 

Konferencja to okazja do wymiany doświadczeń, a także możliwość zdobycia najnowszej wiedzy przekazywanej przez ekspertów. W programie znajdują się m.in. kwestie szeroko pojętych wyzwań dla ewaluacji polityki spójności, a także zagadnienia nawiązujące do roli ewaluacji (planowania badań, zarządzania wiedzą) w procesie decyzyjnym realizacji programów operacyjnych. Na konferencji przedstawione zostaną wyniki badań prowadzonych na różnych poziomach wdrażania interwencji i dotykające wielu obszarów. Ponadto podjęte zostaną tematy praktyczne takie jak wymiana doświadczeń zdobytych podczas obligatoryjnych badań w obszarze EFS dla wskaźników długoterminowych oraz możliwości zastosowania wybranych metod analizy przestrzennej w badaniach ewaluacyjnych.

 

Prelegentami będą przedstawiciele środowisk akademickich, Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, eksperci, jednostki ewaluacyjne z regionów, a także przedstawiciele ministerstwa i wykonawców-ewaluatorów.

 

Mamy nadzieję, że zaproponowana tematyka i głosy wielu środowisk zachęcą Państwa do udziału w konferencji i będą impulsem do podjęcia dyskusji.

Organizatorem konferencji jest Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Więcej informacji na temat konferencji znajduje się tutaj.


Ewaluacja projektu. Jak to zrobić ? Szkolenie dla Beneficjentów i Potencjalnych Beneficjentów RPO WK-P 2014-2020

Dodane 12.04.2019 przez Mirela Jamroży

Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich zaprasza na szkolenie pt. „Ewaluacja projektu. Jak to zrobić?”

Celem szkolenia jest podniesienie świadomości i wiedzy uczestników na temat ewaluacji, w tym korzyści płynących z rzetelnie przeprowadzonej ewaluacji dla konkretnego projektu oraz zwiększenie zainteresowania udziałem w ewaluacjach polityk prorozwojowych realizowanych w regionie.

Data i miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się 27 marca 2019 r. w Toruniu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2, sala patio I piętro, godz. 9:00

Rekrutacja uczestników szkolenia została zakończona

Więcej informacji w zakładce Szkolenia/Konferencje


Zakończenie realizacji badania „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”

Dodane 22.03.2019 przez Mirela Jamroży

Uprzejmie informujemy, że zakończyła się realizacja badania pt. „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”, które trwało od  lipca 2018 r. do kwietnia 2019 r.

Celem ewaluacji była ocena postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla priorytetów RPO WK-P 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego.

Badanie realizowała firma Imapp Sp. z o.o. z Warszawy.

Badanie podzielono na 5 obszarów badawczych:

 1. Ocena postępu rzeczowego i finansowego RPO WK-P na lata 2014-2020;
 2. Analiza diagnozy społeczno-gospodarczej województwa zawartej w Programie pod kątem zmian i aktualności potrzeb rozwojowych;
 3. Weryfikacja przyjętej logiki interwencji RPO WK-P 2014-2020;
 4. Analiza obciążeń administracyjnych dla beneficjentów oraz systemu instytucjonalnego realizacji Programu;
 5. Analiza polityk horyzontalnych.

Szczegółowe analizy znajdują się w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj.

Graficzna prezentacja wyników badania znajduje się tutaj.

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy.


Rozpoczęcie badania „Ewaluacja instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kontekście doświadczeń perspektywy 2014-2020 i wskazania założeń wsparcia na lata 2021 -2027”

Dodane 22.03.2019 przez Mirela Jamroży

Informujemy, że na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu rozpoczęła się realizacja badania pn. „Ewaluacja instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kontekście doświadczeń perspektywy 2014-2020 i wskazania założeń wsparcia na lata 2021 -2027”, którego Wykonawcą jest Pracownia badań SOMA z Torunia.

Ewaluacja ma za zadanie ocenić funkcjonowanie instrumentu RLKS w okresie 2014-2020 oraz określić jego założenia w perspektywie 2021-2027. Ponadto jej celem jest wypracowanie uproszczeń instrumentu RLKS i dostosowanie do lokalnych potrzeb społecznych, środowiskowych i ekonomicznych.

Realizacja badania wymaga pozyskania informacji od beneficjentów i wnioskodawców działań z Osi priorytetowych 7 i 11, w tym Lokalnych Grup Działania. Ponadto badaniami terenowymi objęci zostaną przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i liderów lokalnych z terenów funkcjonowania LGD oraz pracownicy Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020. Wywiady i ankiety z poszczególnymi grupami respondentów będą odbywały się w okresie od kwietnia do czerwca 2019 r.

Aktywne uczestnictwo w badaniu jest istotnym warunkiem jego powodzenia oraz przydatności uzyskanych wyników. Pozwolą one sformułować rekomendacje, które usprawnią wdrażanie instrumentu RLKS w przyszłej perspektywie finansowej. W związku z tym prosimy o udział w badaniu i współpracę z Wykonawcą.

Członkowie zespołu badawczego podpisali deklarację poufności, przez co zobowiązali się do nieujawniania informacji pozyskanych w toku badania osobom trzecim. Uzyskane dane zostaną zanonimizowane i przedstawione wyłącznie w formie ogólnych zestawień statystycznych.

Wyniki ewaluacji poznamy w sierpniu br., a udostępnione zostaną na stronie internetowej pod adresem https://mojregion.eu/rpo/dowiedz-sie/ewaluacja/baza-badan/

Kontakt:

Ze strony Urzędu Marszałkowskiego prace nad badaniem koordynuje Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich:
s
Mirela Jamroży, tel. 56 62 18 649, e-mail m.jamrozy@kujawsko-pomorskie.pl

lub Łukasz Wiśniewski, tel. 56 62 18 695, e-mail l.wisniewski@kujawsko-pomorskie.pl

Natomiast ze strony Wykonawcy – Pracownia Badań SOMA:

Monika Kwiecińska-Zdrenka, Kierownik Zespołu, tel. 511 979 227, e-mail: soma@soma.torun.pl

 

List uwierzytelniający: Link otwiera się w nowej karcie plik.pdf

Informacja administratora danych osobowych: Link otwiera się w nowej karcie plik.pdf


Prezentacja wyników badania pt. „Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020”

Dodane 31.01.2019 przez Mirela Jamroży

W dniu 28 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu podczas XXXII Posiedzenia KM RPO WK-P 2014-2020, odbyła się prezentacja wyników badania pn. „Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020.  

Wykonawcą badania była firma EVALU Sp. z  o. o. z Warszawy, której przedstawicielka Pani Agnieszka Śnieżek – przedstawiła najważniejsze wyniki analiz w podziale na pięć głównych obszarów wyodrębnionych w badaniu: edukacja przedszkolna, kształcenie ogólne, pomoc stypendialna, kształcenie zawodowe oraz edukacja osób dorosłych.

Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za zainteresowanie wynikami przeprowadzonego badania ewaluacyjnego.

Prezentacja wyników badania

Zdjęcia ze spotkania


Zakończenie realizacji badania pt. „Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020”

Dodane 04.12.2018 przez Mirela Jamroży

Uprzejmie informujemy, że zakończyła się realizacja badania pt. „Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020”, które trwało od  26 kwietnia 2018 r. do 22 listopada 2018 r.

Celem ewaluacji była ocena realizacji działań podejmowanych w ramach  RPO WK-P 2014-2020 na rzecz edukacji w regionie pod kątem trafności wsparcia, skuteczności i efektywności.

Badanie realizowała firma EVALU Sp. z o.o. z Warszawy.

Analizy skupiły się na pięciu głównych obszarach tj. edukacji przedszkolnej, kształceniu ogólnym, pomocy stypendialnej, kształceniu zawodowym oraz edukacji osób dorosłych. W wyniku realizacji badania określone zostały najistotniejsze dobre praktyki oraz bariery i trudności w realizacji projektów.

Szczegółowe analizy znajdują się Link otwiera się w nowej karcie w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy tutaj.

W ramach badania przygotowano również infografiki, zawierające najważniejsze informacje otrzymane w trakcie realizacji badania, przedstawione w formie wizualnej:

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy. 


Spotkanie GSE RPO WK-P 2014-2020

Dodane 21.11.2018 przez Jolanta Konkel

19 listopada 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu odbyło się spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie prowadziła pani Jolanta Rudnicka Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego, Z-ca Przewodniczącego GSE.

Spotkanie miało na celu przedstawienie sprawozdania z realizacji działań podejmowanych przez Jednostkę Ewaluacyjną w 2018 r. oraz plany na 2019 r. W trakcie spotkania zaprezentowano także wyniki „Analizy sposobów i metod rozpowszechniania oraz wykorzystywania wyników badań ewaluacyjnych przeprowadzonych w latach 2009-2017”.

Spotkanie zakończyła Pani Jolanta Rudnicka zapraszając na szkolenie dotyczące wymogów nowego Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Więcej informacji w zakładce Grupa Sterująca Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020.


Szkolenie dla Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020

Dodane 21.11.2018 przez Jolanta Konkel

19 listopada 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się szkolenie dla członków GSE RPO WK-P 2014-2020, pn. Prowadzenie badań ewaluacyjnych w kontekście wymogów Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Celem szkolenia było zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie stosowania nowych zasad przetwarzania danych osobowych w ewaluacji w związku ze zmianą aktów prawnych regulujących przepisy ochrony danych osobowych. Starano się również przedstawić odpowiednie  interpretacje zapisów Rozporządzenia w zakresie obowiązków i wyzwań jakie zostały postawione przed instytucjami.

Więcej informacji w zakładce Grupa Sterująca Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020


Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania

Dodane 24.07.2018 przez Jolanta Konkel

Uprzejmie informujemy, że na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu rozpoczęła się realizacja badania pt. „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”.

Celem ewaluacji jest ocena postępów realizacji celów szczegółowych RPO WK-P 2014-2020 w połowie okresu jego wdrażania. Badanie zakłada pozyskanie informacji od wnioskodawców i beneficjentów oraz przedstawicieli Instytucji Zarządzającej i Pośredniczących, członków Komitetu Monitorującego, ekspertów oceniającym wnioski o dofinansowanie oraz pracowników instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu.

Członkowie zespołu badawczego są zobowiązani do zachowania poufności informacji, które zostaną pozyskane w toku badania. Zgodnie z podpisaną przez Wykonawcę umową na powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz deklaracją poufności podpisaną przez wszystkich członków zespołu dane zgromadzone w toku realizacji procesu badawczego nie zostaną ujawnione osobom trzecim. Dodatkowo zostaną one uwzględnione w raporcie z badania wyłącznie w formie ogólnych zestawień statystycznych.

Badanie realizuje firma IMAPP Sp. z o.o. z Warszawy.

Kontakt: Magdalena Ośka, Członek Zespołu badawczego, e-mail: magdalena.oska@imapp.pl.

Ze strony Urzędu Marszałkowskiego prace nad badaniem koordynuje Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego.

Kontakt: Jolanta Konkel, koordynator badania, nr tel. 56 62 15 927, e-mail: j.konkel@kujawsko-pomorskie.pl
lub Aleksandra Żuchowska, tel. 56 62 15 867, e-mail: a.zuchowska@kujawsko-pomorskie.pl.

List uwierzytelniający: plik.pdf  

Informacja administratora danych osobowych: plik.pdf  


Nowe trendy wykorzystania metod i technik jakościowych w badaniach ewaluacyjnych – szkolenie dla członków GSE RPO WK-P 2014-2020

Dodane 18.05.2018 przez Mirela Jamroży

Dnia 15 maja 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się szkolenie dla członków GSE RPO WK-P 2014-2020, które przeprowadził Pan Michał Korczyński z Pracowni Badań i Doradztwa „Re-Source” z Poznania.

Celem szkolenia było zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie wykorzystywania metod jakościowych w badaniach ewaluacyjnych. Oprócz zapoznania z nowymi metodami i technikami jakościowymi, które mogą być stosowane w badaniach ewaluacyjnych, uczestnicy nabyli również umiejętności dotyczące opracowania narzędzi badawczych, a także analizy danych pozyskanych przy wykorzystaniu metod i technik jakościowych.

Więcej informacji w zakładce Grupa Sterująca Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020


„Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020”

Dodane 02.05.2018 przez Mirela Jamroży

Uprzejmie informujemy, że na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu rozpoczęła się realizacja badania pn. „Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020”.

Ewaluacja dotyczy kompleksowej oceny projektów realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, które miały na celu poprawę efektywności i jakości kapitału ludzkiego oraz dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych w regionie.

Badanie zakłada pozyskanie informacji od szerokiego grona beneficjentów, wnioskodawców oraz ekspertów za pomocą zróżnicowanych metod i technik badawczych (wywiady indywidualne, ankiety internetowe, zogniskowane wywiady grupowe). Aktywne uczestnictwo w badaniu jest istotnym warunkiem jego powodzenia oraz przydatności uzyskanych wyników. W związku z tym prosimy o udział w badaniu i współpracę z Wykonawcą.

Pragniemy zapewnić, że członkowie zespołu badawczego są zobligowani do zachowania poufności informacji, które zostaną pozyskane w toku badania. Zgodnie z podpisaną przez nich deklaracją poufności dane zgromadzone w toku realizacji procesu badawczego nie zostaną ujawnione osobom trzecim. Dodatkowo zostaną one uwzględnione w raporcie z badania wyłącznie w formie ogólnych zestawień statystycznych.

Badanie realizuje firma EVALU Sp. z o.o. z Warszawy.

Kontakt:

Agnieszka Śnieżek, Kierownik Zespołu, nr tel. 22 403 80 26; 604 29 46 46.

Ze strony Urzędu Marszałkowskiego prace nad badaniem koordynuje Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego.

Kontakt:

Mirela Jamroży, koordynator badania, nr tel. 56 62 18 649.


Spotkanie GSE RPO WK-P 2014-2020

Dodane 23.04.2018 przez Mirela Jamroży

19 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu odbyło się spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie prowadziła pani Jolanta Rudnicka Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego, Z-ca Przewodniczącego GSE.

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją dotyczącą zjawiska starzenia się mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego w świetle badań i analiz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu”. Prezentację przedstawiła Pani Iwona Wełnicka Kierownika Działu Analiz i Programowania z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Następnie pani Jolanta Rudnicka przedstawiła drugą prezentację pt. „Czy województwo kujawsko-pomorskie może rozwinąć się dzięki wsparciu unijnemu?”

Pracownicy Jednostki Ewaluacyjnej omówili najważniejsze zadania realizowane przez Biuro Ewaluacji, tj. badanie dotyczące oceny działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020 oraz badanie dotyczące oceny postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania; szkolenie z zakresu wykorzystywania nowoczesnych metod i technik jakościowych w badaniach ewaluacyjnych, a także stan prac nad aktualizacją Planu Ewaluacji RPO WK-P  na lata 2014-2020.

Spotkanie zakończyła Pani Jolanta Rudnicka informując członków Grupy o planowanym szkoleniu dotyczącym wymogów nowego Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz o planowanej na rok 2019 konferencji ewaluacyjnej.

Więcej informacji w zakładce Grupa Sterująca Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020


Szkolenie dla Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020

Dodane 30.11.2017 przez Mirela Jamroży

W dniach 21-22 listopada 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się szkolenie dla członków GSE RPO WK-P 2014-2020. Celem szkolenia było pokazanie poszczególnych etapów prac nad koncepcją badania ewaluacyjnego. Pozwoliło również zwrócić uwagę uczestników na potrzebę konsultacji i zaangażowania wielu stron zainteresowanych danym tematem badawczym. 

Szkolenie składało się z części teoretycznej i warsztatowej. W pierwszej części omówiono poszczególne elementy składające się na idealną koncepcję badania. Natomiast podczas warsztatów uczestnicy wypracowali wybrane elementy planowanego do realizacji badania pn. „Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020”.

Więcej informacji w zakładce Grupa Sterująca Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020


Wywiady z organizacjami pozarządowymi będącymi beneficjentami, wnioskodawcami oraz potencjalnymi wnioskodawcami RPO WK-P 2014-2020

Dodane 30.06.2017 przez Jolanta Konkel

Pracownia Badań SOMA z Torunia na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i przy współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego będzie prowadziła badania ankietowe techniką CAWI lub CATI przy wykorzystaniu Internetu lub poprzez rozmowę telefoniczną. Badania prowadzone będą w ramach ewaluacji pt. „Bariery i trudności w aplikowaniu o środki RPO WK-P 2014-2020 oraz możliwości korzystania z usług Punktów Informacyjnych przez organizacje pozarządowe” w okresie od czerwca do lipca 2017 r. Respondentami badań będą organizacje pozarządowe, które złożyły wnioski bądź podpisały umowy o dofinansowanie z RPO WK-P 2014-2020 lub potencjalnie mogą zostać wnioskodawcami Programu.

Uprzejmie przypominamy o zapisach we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie, które zobowiązują wnioskodawców i beneficjentów RPO WK-P 2014-2020 do udostępnienia informacji na potrzeby ewaluacji.

W związku z powyższym prosimy o wyrozumiałość i przychylność w stosunku do osób przeprowadzających wywiady. Dzięki Państwa współpracy przekazane informacje podniosą jakość wyników ewaluacji i będą stanowiły cenne źródło wiedzy o barierach i trudnościach w aplikowaniu o środki z RPO WK-P 2014-2020 przez organizacje pozarządowe.

Wszystkim serdecznie dziękujemy i zachęcamy do udziału.

Kontakt ze strony firmy badawczej:

– pani Monika Kwiecińska-Zdrenka, Pracownia Badań SOMA, tel. 511 979 227.

Kontakt ze strony Urzędu Marszałkowskiego:

– pani Aleksandra Żuchowska, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Analiz i Ewaluacji, Biuro Ewaluacji, tel. 56 62 15 867;

– pani Jolanta Konkel, Departament Rozwoju Regionalnego, Wydział Analiz i Ewaluacji, Biuro Ewaluacji, tel. 56 62 15 927.

 

Link otwiera się w nowej karcie List uwierzytelniający


Prezentacja wyników badania pt. „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020”

Dodane 06.06.2017 przez Mirela Jamroży

W dniu 5 czerwca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, odbyła się druga prezentacja wyników badania pn. „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020”, którą przedstawił Pan Michał Korczyński – przedstawiciel Pracowni Badań i Doradztwa  „Re-Source” Korczyński Sarapata sp. j. z Poznania.

Ewaluator przedstawił najważniejsze wyniki analiz w podziale na trzy główne obszary problemowe wyodrębnione w badaniu: system wyboru projektów, kryteria wyboru projektów oraz funkcjonalność systemów informatycznych.W ramach prezentacji streszczono również najważniejsze rekomendacje wynikające z przeprowadzonego badania.

Po prezentacji odbyło się spotkanie konsultacyjne z adresatami rekomendacji, które miało na celu omówienie problematycznych kwestii oraz ustalenie ostatecznych statusów wdrożenia rekomendacji.

Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za zainteresowanie wynikami przeprowadzonego badania ewaluacyjnego

 

Link otwiera się w nowej karcie Prezentacja wyników badania

Zdjęcia ze spotkania:


Prezentacja wyników badania pt. „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020”

Dodane 23.05.2017 przez Mirela Jamroży

W dniu 19 maja 2017 r. w Centrum Konferencyjnym DAGLEZJA w Przysieku podczas XVII Posiedzenia KM RPO WK-P 2014-2020, odbyła się prezentacja wyników badania pn. „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020”.  

Pan Michał Korczyński – przedstawiciel Pracowni Badań i Doradztwa  „Re-Source” Korczyński Sarapata sp. j. z Poznania, która przeprowadziła ww. ewaluację – przedstawił najważniejsze wyniki analiz w podziale na trzy główne obszary problemowe wyodrębnione w badaniu: system wyboru projektów, kryteria wyboru projektów oraz funkcjonalność systemów informatycznych.

Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za zainteresowanie wynikami przeprowadzonego badania ewaluacyjnego.

 

Link otwiera się w nowej karcie Prezentacja wyników badania

Zdjęcia ze spotkania:


Zakończenie realizacji badania pt. „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020”

Dodane 17.05.2017 przez Mirela Jamroży

Uprzejmie informujemy, że zakończyła się realizacja badania pt. „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020”, które trwało od 17 listopada 2016 r. do 4 maja 2017 r. Była to ewaluacja obligatoryjna, wynikająca z zapisów Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r.

Badanie zrealizowała Pracownia Badań i Doradztwa Re-Source Korczyński Sarapata sp. j. z Poznania.

Celem ewaluacji była ocena przyjętych kryteriów wyboru projektów oraz systemu wyboru projektów pod kątem zapewnienia skutecznej i najbardziej efektywnej realizacji RPO WK-P 2014-2020. Ewaluatorzy dokonali również oceny funkcjonalności systemów informatycznych wykorzystywanych we wdrażaniu Programu.

Skrót wyników badania przedstawiają poniższe grafiki, a szczegółowe analizy znajdują się w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemyLink otwiera się w nowej karcie tutaj.

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy.


Szkolenie dla Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020

Dodane 10.05.2017 przez Mirela Jamroży

Dnia 8 maja 2017 roku członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją wzięli udział w szkoleniu pn. „Praktyczne relacje pomiędzy monitoringiem a ewaluacją”, zorganizowanym przez Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Szkolenie przeprowadziła Pani Małgorzata Rulińska z firmy Adept S.C z siedzibą w Gdańsku. Celem szkolenia było wyposażenie uczestników w wiedzę na temat efektywnego wykorzystania danych zdobytych w ramach monitoringu dla celów ewaluacyjnych: zarówno w kontekście planowania ewaluacji jak i ich przeprowadzania.

Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i udział.

Więcej informacji w zakładce Grupa Sterująca Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020


Spotkanie GSE RPO WK-P 2014-2020

Dodane 30.03.2017 przez Mirela Jamroży

28 marca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie prowadziła pani Jolanta Rudnicka Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego, Z-ca Przewodniczącego GSE.

Na początek członkowie Grupy wysłuchali prezentacji pt. „Statystyka nie kłamie” przedstawionej przez panią Barbarę Ptaszyńską Z-cę Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy. W prezentacji zostały poruszone kwestie metodologii prowadzenia badań statystycznych, które pozwoliły zrozumieć dlaczego niektóre informacje statystyczne mogą być postrzegane jako nieprawdziwe. Ponadto podkreślono jak ważne jest udzielanie rzetelnych i prawdziwych informacji podczas udziału w różnego rodzaju badaniach statystycznych. Interesująca również była informacja o możliwościach jakie daje korzystanie z portali: Bank Danych Lokalnych, STRATEG, Portal Geostatystyczny oraz Dziedzinowe Bazy Wiedzy.

Następnie pani Katarzyna Kasprzyk i pani Jolanta Konkel z Biura Ewaluacji przedstawiły koncepcje badań planowanych do realizacji w 2017 r., które wynikają z Planu ewaluacji oraz działań ad-hoc.

Natomiast pani Mirela Jamroży z Biura Ewaluacji przedstawiła informacje o aktualnym stanie prac nad aktualizacją Planu Ewaluacji RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz stanie zaawansowania realizacji badania pt. „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020”.

Spotkanie zakończyła Pani Jolanta Rudnicka informując członków grupy o szkoleniach planowanych w maju i na przełomie września i października br.

Organizatorem spotkania było Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego.

Więcej informacji w zakładce Grupa Sterująca Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020


Prezentacja wyników badania pt. „Ewaluacja ex post RPO WK-P na lata 2007-2013”

Dodane 13.03.2017 przez Jolanta Konkel

Prezentacja wyników badania pt. „Ewaluacja ex post RPO WK-P na lata 2007-2013”

W dniu 9 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu na posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2007-2013 odbyła się prezentacja wyników badania pt. „Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”, którą przedstawił  Pan Michał Korczyński przedstawiciel Pracowni Badań i Doradztwa  „Re-Source” Korczyński Sarapata sp. j. z Poznania.

Wykonawca przedstawił cele badania, którymi było podsumowanie i ocena efektów wsparcia udzielonego ze środków RPO WK-P 2007-2013 głównie pod kątem określenia stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych Programu. Ponadto przekazał wyniki analiz odnoszących się m.in. do oceny stopnia osiągnięcia założonych wskaźników, efektywności wydatkowania środków, a także skuteczności, użyteczności i trwałości wsparcia. Ponadto ewaluator przedstawił wyniki oceny systemu realizacji Programu oraz przytoczył dobre praktyki w zakresie zarządzania i wdrażania RPO WK-P na lata 2007-2013. Po prezentacji członkowie Komitetu Monitorującego mieli okazję obejrzeć krótki film (infografikę) o efektach RPO WK-P na lata 2007-2013.

 

Link otwiera się w nowej karcie Prezentacja wyników badania

Link otwiera się w nowej karcie Infografika

Zdjęcia ze spotkania:


Prezentacja wyników badania pt. „Ewaluacja ex post RPO WK-P na lata 2007-2013”

Dodane 31.01.2017 przez Jolanta Konkel

W dniu 27 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pan Michał Korczyński przedstawiciel Pracowni Badań i Doradztwa  „Re-Source” Korczyński Sarapata sp. j. z Poznania zaprezentował wyniki badania pt. „Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”.  

W spotkaniu udział wzięli członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją, przedstawiciele departamentów Wdrażania EFRR i Rozwoju Regionalnego oraz innych jednostek Urzędu Marszałkowskiego, a także beneficjenci biorący udział w badaniach jakościowych.

Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za zainteresowanie wynikami przeprowadzonych badań ewaluacyjnych.

 

Więcej informacji w zakładce Grupa Sterująca Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020


Zakończenie realizacji badania pt. Ewaluacja ex-post RPO WK-P 2007-2013

Dodane 13.01.2017 przez Damian Wiśniewski

Uprzejmie informujemy, że zakończyła się realizacja badania pt. „Ewaluacja ex-post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”, które trwało od 27 czerwca 2016 r. do 12 grudnia 2016 r.

Badanie realizowała Pracownia Badań i Doradztwa Re-Source Korczyński Sarapata sp. j. z Poznania.

Celem badania było podsumowanie i ocena efektów wsparcia udzielonego ze środków RPO WK-P 2007-2013 głównie pod kątem określenia stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych Programu. Analizy obejmowały także bardziej szczegółowe zagadnienia odnoszące się m.in. do oceny stopnia osiągnięcia założonych wskaźników, efektywności wydatkowania środków, trwałości wsparcia, a także efektów podnoszenia konkurencyjności województwa. Ponadto ewaluatorzy dokonali oceny systemu realizacji Programu, identyfikacji barier/trudności w realizacji projektów oraz wskazali dobre praktyki w zakresie zarządzania i wdrażania RPO WK-P na lata 2007-2013.

Krótka prezentacja wyników badania znajduje się tutaj: Link otwiera się w nowej karcie https://www.youtube.com/watch?v=vczVbTh_a40

Szczegółowe wyniki przeprowadzonego badania znajdują się w raporcie ewaluacyjnym, który prezentujemy Link otwiera się w nowej karcie tutaj.

Wszystkim uczestnikom ewaluacji serdecznie dziękujemy.


Publikacja z III Międzyregionalnej Konferencji Ewaluacyjnej

Dodane 09.01.2017 przez Damian Wiśniewski

Z przyjemnością informujemy, że ukazała się publikacja pt. „Nowe wyzwania dla ewaluacji programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020” będąca podsumowaniem
III Międzyregionalnej Konferencji Ewaluacyjnej, która odbyła się w dniach 21-22 czerwca 2016 roku w Toruniu. Zaprezentowany materiał stanowi przegląd najważniejszych tematów omawianych podczas konferencji.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją dostępną w wersji elektronicznej, jednocześnie wyrażając nadzieję, że jej lektura zainspiruje do dalszego poszerzania wiedzy na temat ewaluacji.

Link otwiera się w nowej karcie Pobierz publikację (.pdf)


Spotkanie GSE RPO WK-P 2014-2020

Dodane 14.12.2016 przez Damian Wiśniewski

5 grudnia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu odbyło się spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie miało na celu przekazanie następujących informacji:

 • sprawozdania z działań zrealizowanych przez Jednostkę Ewaluacyjną w 2016 r.;
 • prac dotyczących aktualizacji Planu Ewaluacji RPO WK-P na lata 2014-2020,
 • planowanych działaniach ewaluacyjnych w 2017 r.

Tuż po spotkaniu odbyło się dwudniowe szkolenie dla członków Grupy w zakresie prawa zamówień publicznych w procesie organizacji ewaluacji.

Organizatorem spotkania było Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego.

Link otwiera się w nowej karcie Prezentacja (.pptx)


Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020

Dodane 02.12.2016 przez Damian Wiśniewski

Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego organizuje spotkanie członków Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020.

Celem spotkania jest podsumowanie działań realizowanych przez Jednostkę Ewaluacyjną w 2016 r. przy wsparciu GSE RPO WK-P. Ponadto na spotkaniu zostaną przedstawione plany na rok 2017.

 

Data i miejsce spotkania

Spotkanie odbędzie się w dniu 5 grudnia 2016 r. w Toruniu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2, sala 308.

 

Uczestnicy spotkania

W spotkaniu udział wezmą członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020 lub wyznaczeni przez nich zastępcy.

 

Organizator

Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

e-mail: j.rudnicka@kujawsko-pomorskie.pl

Telefon:  (56) 62 18 653


Szkolenie dla Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020

Dodane 02.12.2016 przez Jolanta Konkel

Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego organizuje dwudniowe szkolenie pt. „Prawo Zamówień Publicznych w procesie organizacji ewaluacji”.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę na temat zastosowania prawa zamówień publicznych w zlecaniu badań ewaluacyjnych, w szczególności w kontekście nowelizacji ustawy z 2016 r.

Data i miejsce spotkania

Szkolenie odbędzie się w dniach 5-6 grudnia 2016 r. w Toruniu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2, sala 308.

 

Uczestnicy spotkania

Szkolenie skierowane jest do członków Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020 lub do wyznaczonych przez nich zastępców.

 

Organizator

Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

e-mail: j.konkel@kujawsko-pomorskie.plk.kwiatkowski@kujawsko-pomorskie.pl

Telefon:  (56) 62 18 653, (56) 62 18 695


Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020

Dodane 30.11.2016 przez Mirela Jamroży

Uprzejmie informujemy, że na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu rozpoczęła się realizacja badania pn. „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020”, którego przeprowadzenie wynika z zapisów Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r.

Celem ewaluacji jest dokonanie oceny przyjętych kryteriów wyboru projektów oraz systemu wyboru projektów pod kątem zapewnienia skutecznej i najbardziej efektywnej realizacji RPO WK-P 2014-2020. Ponadto ewaluatorzy dokonają oceny funkcjonalności systemów informatycznych wykorzystywanych we wdrażaniu Programu.

Ewaluacja zakłada pozyskanie informacji od szerokiego grona beneficjentów, wnioskodawców oraz ekspertów za pomocą zróżnicowanych metod i technik badawczych (wywiady indywidualne, ankiety internetowe, panele eksperckie). Aktywne uczestnictwo w badaniu jest istotnym warunkiem jego powodzenia oraz przydatności uzyskanych wyników. W związku z tym prosimy o udział w badaniu i współpracę z Wykonawcą.

Pragniemy zapewnić, że członkowie zespołu badawczego są zobligowani do zachowania poufności informacji, które zostaną pozyskane w toku badania. Zgodnie z podpisaną przez nich deklaracją poufności dane zgromadzone w toku realizacji procesu badawczego nie zostaną ujawnione osobom trzecim. Dodatkowo zostaną one uwzględnione w raporcie z badania wyłącznie w formie ogólnych zestawień statystycznych.

Badanie realizuje Pracownia Badań i Doradztwa Re-Source Korczyński  Sarapata Sp. j. z Poznania.

 

Kontakt:

Michał Korczyński, Kierownik Zespołu, nr tel. 61 622 92 06 ; 61 622 92 07.

Ze strony Urzędu Marszałkowskiego prace nad badaniem koordynuje Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego.

Kontakt:

Mirela Jamroży, koordynator badania, nr tel. 56 62 18 649.


Wywiady terenowe z beneficjentami, mieszkańcami oraz ekspertami w ramach badania pt. Ewaluacji ex-post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Dodane 07.09.2016 przez Jolanta Konkel

Pracownia Badań i Doradztwa Re-Source Korczyński  Sarapata z Poznania na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w okresie od września do końca października 2016 r. będzie prowadziła badania ankietowe wśród beneficjentów, mieszkańców, ekspertów naukowych oraz przedsiębiorców poprzez internet bądź rozmowę telefoniczną (odpowiednio ankieta CAWI bądź CATI).

W przypadku informacji przekazywanych przez beneficjentów RPO WK-P 2007-2013, uprzejmie przypominamy o zapisach umowy o dofinansowaniu projektu, które zobowiązują beneficjentów do udostępnienia informacji dotyczących realizacji projektu na potrzeby ewaluacji (zapisy w rozdziale pn. „Monitoring, sprawozdawczość, kontrola i audyt”).

W związku z powyższym prosimy o wyrozumiałość i przychylność w stosunku do osób przeprowadzających wywiady. Dzięki Państwa współpracy przekazane informacje podniosą jakość wyników ewaluacji i będą stanowiły cenne źródło wiedzy o wykorzystaniu środków z RPO WK-P 2007-2013 w regionie.

Wszystkim serdecznie dziękujemy i zachęcamy do udziału.

 

Kontakt ze strony firmy badawczej:

Monika Sarapata, Kierownik Zespołu, nr tel. 61 622 92 06 ; 61 622 92 07.

 

Kontakt ze strony Urzędu Marszałkowskiego:

Konkel Jolanta, koordynator badania, nr tel. 56 62 18 653.


Ewaluacja ex-post RPO WK-P 2007-2013

Dodane 28.06.2016 przez Jolanta Konkel

Ewaluacja ex-post to badanie społeczno-ekonomiczne realizowane po zakończeniu projektu, programu lub polityki, pozwalające zweryfikować stopień osiągnięcia celów interwencji oraz jej wpływ na rozwiązanie określonych problemów i potrzeb.

Od 27 czerwca 2016 r. rozpoczęła się realizacja badania ex-post dla RPO WK-P 2007-2013 pn. „Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”.

Celem ewaluacji jest podsumowanie i ocena efektów wsparcia udzielonego ze środków RPO WK-P 2007-2013 głównie pod kątem określenia stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych Programu. Analizy będą także obejmowały bardziej szczegółowe zagadnienia odnoszące się m.in. do oceny stopnia osiągnięcia założonych wskaźników, efektywności wydatkowania środków, trwałości wsparcia, a także efektów podnoszenia konkurencyjności województwa. Ponadto ewaluatorzy dokonają oceny systemu realizacji Programu, identyfikacji barier/trudności w realizacji projektów oraz określą dobre praktyki w zakresie zarządzania i wdrażania RPO WK-P na lata 2007-2013.

Ewaluacja ta zakłada pozyskanie informacji od bardzo szerokiego grona beneficjentów, mieszkańców oraz ekspertów naukowych za pomocą zróżnicowanych metod i technik badawczych. Zgodnie z zapisami dokumentów Instytucji Zarządzającej Programem oraz umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z RPO WK-P 2007-2013 (paragraf pn. Monitoring, sprawozdawczość, kontrola i audyt), prosimy a jednocześnie zobowiązujemy beneficjentów zaproszonych do udziału w badaniu o udzielenie rzetelnych i prawdziwych odpowiedzi na pytania badawcze. Przekazane informacje podniosą jakość wyników ewaluacji i będą stanowiły cenne źródło informacji o wykorzystaniu środków z RPO w regionie, dlatego już dziś wszystkim Państwu dziękujemy.

 

Za realizację badania odpowiada Pracownia Badań i Doradztwa Re-Source Korczyński  Sarapata z Poznania.

Kontakt:

Monika Sarapata, Kierownik Zespołu, nr tel. 61 622 92 06 ; 61 622 92 07.

 

Ze strony Urzędu Marszałkowskiego prace nad badaniem koordynuje Biuro Ewaluacji.

Kontakt:

Konkel Jolanta, koordynator badania, nr tel. 56 62 18 653,


III Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna zakończona

Dodane 17.05.2016 przez Jolanta Konkel

Uprzejmie informujemy, że w dniach 21 i 22 czerwca 2016 roku w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu odbędzie się III Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna pt. „Nowe wyzwania dla ewaluacji programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020”. Celem zaplanowanej konferencji jest wymiana doświadczeń oraz poszerzenie zakresu wiedzy ewaluacyjnej przekazanej przez zaproszonych ekspertów. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się m. in. kwestie dotyczące rozwoju metodologii badań ewaluacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem metod kontrfaktycznych, ewaluacji opartej na teorii oraz prowadzonej w modelu partycypacyjnym, użyteczności ewaluacji w perspektywie 2014-2020 w kontekście doświadczeń z lat poprzednich, budowy potencjału ewaluacyjnego i upowszechniania wyników ewaluacji, roli podmiotów zaangażowanych w proces ewaluacji, a także wyzwań czekających te jednostki w najbliższym czasie. Ponadto podjęte zostaną tematy dotyczące tworzenia baz danych, ich dostępności oraz możliwości wykorzystania w badaniach ewaluacyjnych, najlepszych praktyk w precyzowaniu zamówień i wyborze wykonawców oraz sposobów prezentacji wyników badań. Więcej informacji w zakładce Szkolenia/konferencje.


Szkolenie – Gra symulacyjna „Brokerzy Wiedzy”

Dodane 11.05.2016 przez Jolanta Konkel

W dniu 10 maja 2016 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeprowadzono dla członków Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020 szkolenie pt. „Brokerzy wiedzy – skuteczne wykorzystanie analiz i ewaluacji do wspierania rozwoju regionu”. Celem szkolenia było zdobycie wiedzy i umiejętności na temat tego jak skutecznie wykorzystywać analizy, raporty ewaluacyjne, ekspertyzy i badania naukowe do wspierania rozwoju regionu – planowania polityki rozwojowej, poprawy płynności wdrażania projektów oraz oceny i wyjaśniania efektów przedsięwzięć. Więcej informacji w zakładce Grupa Sterująca Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020.


Spotkanie GSE RPO WK-P 2014-2020

Dodane 25.01.2016 przez Jolanta Konkel

22 stycznia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Spotkanie zostało poświęcone omówieniu szczegółowych opisów przedmiotu zamówienia badań przewidzianych do realizacji w 2016 r., w tym ewaluacji ex post RPO WK-P 2007-2013 oraz oceny kryteriów i systemu wyboru projektów w perspektywie 2014-2020.


Szkolenie z metod kontrfaktycznych

Dodane 26.11.2015 przez Jolanta Konkel

Informujemy, iż w dniach 23 i 24 listopada 2015 r. w ośrodku „Wilga” w Górznie odbyło się szkolenie pt. „Ewaluacja Programu w perspektywie 2014-2020 – źródła danych i ich wykorzystanie w ewaluacji, w szczególności w badaniach z zastosowaniem metod kontrfaktycznych”, które skierowane było do członków Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020. Więcej informacji można znaleźć w zakładce poświęconej GSE.


„Ocena i szacowanie wskaźników zawartych w SZOOP RPO WK-P na lata 2014-2020 wraz z metodologią szacowania”

Dodane 12.10.2015 przez Jolanta Konkel

Uprzejmie informujemy, że na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 9 października 2015 roku rozpoczęła się realizacja analizy pt.:

„Ocena i szacowanie wskaźników zawartych w SZOOP RPO WK-P na lata 2014-2020 wraz z metodologią szacowania”.

Zakończenie realizacji analizy zaplanowano na  luty 2016 roku, a jej Wykonawcą jest firma IMAPP Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Głównym celem analizy jest oszacowanie wartości wskaźników produktu i rezultatu zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i opracowanie metodologii oraz weryfikacja wartości wskaźników pochodzących z Programu pod względem realności ich osiągnięcia.


Spotkanie inauguracyjne GSE RPO WK-P 2014-2020

Dodane 11.09.2015 przez Jolanta Konkel

10 września 2015 r. spotkaniem inauguracyjnym rozpoczęto prace członków Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu i zostało zorganizowane przez Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego.