Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 powołała, na okres realizacji Programu, Grupę Sterującą Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020. Grupa pełni rolę konsultacyjno-doradczą i pomaga zapewnić prawidłowy przebieg procesu ewaluacji. Członkowie Grupy reprezentują szerokie grono podmiotów i partnerów społeczno-gospodarczych zainteresowanych uczestnictwem w realizacji procesu ewaluacji Programu. Cel, zadania, organizację i zasady uczestnictwa określa Regulamin funkcjonowania Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020.

Działalność Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020:

Warsztaty dla Grup Sterujących Ewaluacją w związku z opracowaniem Planu Ewaluacji FEdKP 2021-2027

Dodane 19.07.2023 przez Mirela Kiełbasiewicz

Cel warsztatów:

Opracowanie i uzgodnienie kart badań, zaplanowanych do realizacji w ramach Planu ewaluacji FEdKP 2021-2027, uwzględniających najważniejsze potrzeby informacyjne podmiotów merytorycznie powiązanych z realizacją programu.

Uczestnicy warsztatów:

Członkowie Grup Sterujących Ewaluacją w ramach perspektyw 2014-2020 i 2021-2027 lub wyznaczeni zastępcy członków Grupy.

Moderator:

Monika Bartosiewicz-Niziołek – Prezeska Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego

Termin i miejsce warsztatów:

21-22 czerwca 2023 r. Hotel Hanza w Rulewie k. Grudziądza

Warsztaty składały się z trzech części:

 1. Oficjalnej – podczas której Pani Agnieszka Lisek-Charkiewicz Przewodnicząca Grupy Sterującej Ewaluacją FEdKP 2021-2027 przedstawiła zadania i regulamin pracy oraz wręczyła nominacje członkom nowej Grupy.
 2. Wykładowej – podczas której Pani Monika Bartosiewicz-Niziołek Moderatorka i Prezeska Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego wprowadziła uczestników warsztatów w „świat ewaluacji” i zarysowała plan pracy nad kartami badań ewaluacyjnych.
 3. Warsztatowej – podczas której uczestnicy warsztatów pracowali w grupach tematycznych, omawiając tematy badań i opracowując poszczególne karty do Planu ewaluacji. Pierwszą kartę poświęconą badaniu systemowemu pod tytułem „Ocena wpływu programu FEdKP na lata 2021-2027 na rozwój regionu i jego mieszkańców” uczestnicy opracowali wspólnie z Moderatorką.

Uczestnicy spotkania zostali podzieleni na następujące grupy tematyczne:

Pierwszy dzień warsztatów:

 • Badania systemowe
 • Przedsiębiorczość i innowacje
 • Edukacja i zdrowie

Drugi dzień warsztatów:

 • Rynek pracy i włączenie społeczne
 • Środowisko, transport i e-usługi
 • Rozwój lokalny.

W sumie przedmiotem opracowania było 21 kart badań zidentyfikowanych w Biurze Ewaluacji, które w wyniku szerokiej dyskusji ulegały zmianom, a których ostateczne wersje znajdą się w projekcie Planu ewaluacji dla FEdKP 2021-2027.

Wszystkim uczestniczkom i uczestnikom oraz moderatorce serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i udział w warsztatach.

 


Spotkanie GSE RPO WK-P 2014-2020 oraz prezentacja wyników badań ewaluacyjnych z obszaru polityki terytorialnej i kształcenia osób dorosłych

Dodane 22.12.2022 przez Mirela Kiełbasiewicz

12 grudnia 2022 r. w formule zdalnej, odbyło się XV posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (GSE RPO WK-P 2014-2020).

Uczestników spotkania powitała Pani Jolanta Rudnicka Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich, Z-ca Przewodniczącego GSE, która również prowadziła przedmiotowe spotkanie.

W pierwszym punkcie programu przedstawicielki firmy Ecorys Polska Sp. z o.o. Pani Monika Stec oraz Pani Paulina Kowalczyk zaprezentowały wyniki badania ewaluacyjnego pt. Ocena wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 w zakresie kształcenia osób dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim.

Następnie Pani Agnieszka Śnieżek przedstawicielka firmy Evalu Sp. z o.o. zaprezentowała wyniki badania ewaluacyjnego pt. Ocena realizacji założeń polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach ZIT w RPO WK-P 2014-2020.

W przypadku obu prezentacji omówiono sformułowane w toku procesu badawczego rekomendacje do wdrożenia w ramach kończącej się perspektywy finansowej 2014-2020 i kolejnej 2021-2027. Raporty końcowe z obu badań znajdują się na stronie internetowej dostępnej pod adresem: www.mojregion.eu/index.php/rpo/ewaluacja-baza-badan

W dalszej części spotkania Pani Jolanta Rudnicka, Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji zaprezentowała Sprawozdanie podsumowujące wyniki ewaluacji dla RPO WK-P 2014-2020. Konieczność opracowania sprawozdania wynikała z art. 114 Rozporządzenia Ogólnego Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Następnie Pan Sławomir Wesołowski, Kierownik Biura Analiz Funduszy Europejskich Wydziału Analiz i Ewaluacji, dokonał porównania perspektywy 2014-2020 z perspektywą 2021-2027 pod kątem struktury i budżetu regionalnych programów. Przedstawione informacje zostały zilustrowane licznymi wykresami i zestawieniami.

 

Link do prezentacji z wynikami badania: Ocena wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 w zakresie kształcenia osób dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim

Link do prezentacji z wynikami badania: Ocena realizacji założeń polityki terytorialnej, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w ramach ZIT w RPO WK-P 2014-2020

Link do prezentacji na temat porównania perspektyw: Środki europejskie w województwie kujawsko-pomorskim w perspektywach 2014-2020 i 2021-2027 – struktura programów regionalnych.


Spotkanie GSE RPO WK-P 2014-2020 i Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 oraz prezentacja wyników badania pt. „Ocena wpływu interwencji ze środków EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie”

Dodane 10.08.2022 przez Mirela Kiełbasiewicz

W dniu 7 czerwca 2022 r. w formule zdalnej odbyło się XV posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (GSE RPO WK-P 2014-2020) oraz Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020.

Program spotkania:

 1. Prezentacja wyników badania ewaluacyjnego pt. Ocena wpływu interwencji ze środków EFS
  w ramach RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie.
 2. Analiza obszaru zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim w 2020 roku z uwzględnieniem wsparcia w ramach funduszy europejskich perspektywy finansowanej na lata 2014-2020.
 3. Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2020 z uwzględnieniem wykorzystania środków UE.
 4. Dyskusja i pytania.

Uczestników spotkania, w imieniu przewodniczącego GSE RPO WK-P 2014-2020 Pana Rafała Pietrucienia, powitała Pani Agnieszka Lisek-Charkiewicz Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich. Dalszą część spotkania prowadziła Pani Jolanta Rudnicka Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich oraz Wiceprzewodnicząca GSE RPO WK-P 2014-2020. Rozpoczęła od przedstawienia Wykonawcy badania ewaluacyjnego, którym jest konsorcjum firm: Openfield Sp. z o. o. jako lider oraz partnerzy: EDBAD pracownia doradczo-badawcza Maciej Mroczek i Instytut Badawczy IPC Sp. z o. o. Następnie przekazała głos Pani Patrycji Klimek z firmy Openfield, która przedstawiła wyniki przedmiotowego badania.

Więcej informacji znajduje się w raporcie z badania dostępnym na stronie internetowej pod adresem: www.mojregion.eu/index.php/rpo/ewaluacja-baza-badan

Drugą prezentację przedstawiła Pani Jolanta Rudnika Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji
w Departamencie Funduszy Europejskich. W syntetyczny sposób omówiła wyniki analiz z obszaru zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim w 2020 roku przy wsparciu środków z perspektywy finansowej 2014-2020.

Później Pan Sławomir Wesołowski Kierownik Biura Analiz Funduszy Europejskich Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich zaprezentował wyniki analizy dotyczącej wychowania przedszkolnego w województwie kujawsko-pomorskim w 2020 roku przy wsparciu środków UE.

Przedstawione informacje zostały zilustrowane licznymi przykładami projektów oraz wykresami i mapami.

Link do prezentacji wyników badania ewaluacyjnego


Spotkanie GSE RPO WK-P 2014-2020 i Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 oraz prezentacja wyników badania pt. „Pomiar wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu”

Dodane 16.03.2022 przez Mirela Kiełbasiewicz

W dniu 4 marca 2022 r. w formule zdalnej odbyło się XIV posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (GSE RPO WK-P 2014-2020) oraz Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020.

Program spotkania:

 1. Informacja sprawozdawcza o stanie realizacji Planu Ewaluacji RPO WK-P 2014-2020 oraz sprawozdanie z monitorowania rekomendacji.
 2. Prezentacja wyników badania ewaluacyjnego pn.: Pomiar wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu.
 3. Realizacja krajowych programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020 wg stanu na 31 grudnia 2021 r.

Uczestników spotkania, w imieniu przewodniczącego GSE RPO WK-P 2014-2020 Pana Rafała Pietrucienia, powitała Pani Agnieszka Lisek-Charkiewicz Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich. Dalszą część spotkania prowadziła Pani Jolanta Rudnicka Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich oraz Wiceprzewodnicząca GSE RPO WK-P 2014-2020. Rozpoczęła od przedstawienia stanu realizacji Planu ewaluacji za 2021 rok oraz planów na przyszłość obejmujące rok 2022 i 2023. Ponadto omówiła sprawozdanie z procesu monitorowania wdrażania rekomendacji, w którym adresaci odnieśli się do aktualnego stanu wdrażania rekomendacji na koniec grudnia 2021 r. Sprawozdanie objęło wszystkie rekomendacje skierowane do tej pory do adresatów i podlegające monitorowaniu.

O wynikach badania ewaluacyjnego pn.: Pomiar wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu opowiedziała Pani Patrycja Klimek przedstawicielka konsorcjum firm: Openfield Sp. z o. o. jako lider oraz partnerzy: EDBAD pracownia doradczo-badawcza Maciej Mroczek i Instytut Badawczy IPC Sp. z o. o.

Więcej informacji znajduje się w raporcie z badania dostępnym na stronie internetowej pod adresem: www.mojregion.eu/index.php/rpo/ewaluacja-baza-badan

Następnie Pan Sławomir Wesołowski Kierownik Biura Analiz Funduszy Europejskich Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich zaprezentował wyniki analiz dotyczących stanu realizacji projektów w krajowych programach operacyjnych, w kontekście aktywności województwa kujawsko-pomorskiego. Zaprezentował regionalne dysproporcje wsparcia z programów krajowych
w ujęciu wszystkich województw i powiatów. Przedstawione informacje zostały zilustrowane licznymi przykładami projektów oraz wykresami i mapami.

Link do prezentacji z realizacji Planu Ewaluacji

Link do prezentacji z wynikami badania ewaluacyjnego

Link do prezentacji dotyczącej programów krajowych


Szkolenie „Nowe Prawo zamówień publicznych w procesie zlecania badań ewaluacyjnych”

Dodane 20.07.2021 przez Mirela Kiełbasiewicz

Dnia 29 czerwca 2021 r. odbyło się szkolenie dla członków Grupy Sterującej Ewaluacja RPO WK-P 2014-2020. Jego uczestnicy zdobyli wiedzę na temat zastosowania przepisów nowej ustawy Prawa zamówień publicznych, która weszła w życie od 1 stycznia 2021 r. W trakcie szkolenia szczególny nacisk położono na realizację postępowań z zakresu badań ewaluacyjnych. W związku z tym zaprezentowane zostały case study mające na celu pokazanie praktycznego zastosowania ustawy w procesie zlecania ewaluacji.

Szkolenie zorganizowane przez Biuro Ewaluacji, Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich, zostało zrealizowane w formule zdalnej. Podstawą prezentacji był wykład poprowadzony na żywo przez trenera – Pana Dariusza Kobę z firmy Dariusz Koba Consulting Group.

Trenerowi oraz wszystkim uczestnikom szkolenia serdecznie dziękujemy.


Spotkanie GSE RPO WK-P 2014-2020 oraz prezentacja wyników badania ewaluacyjnego pt. „Ocena potencjału rozwojowego województwa kujawsko-pomorskiego w sferze B+R+I na podstawie działań podjętych w ramach RPO WK-P 2014-2020”

Dodane 21.04.2021 przez Mirela Kiełbasiewicz

W dniu 15 kwietnia 2021 r. w formule zdalnej odbyło się XIII posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (GSE RPO WK-P 2014-2020).

W spotkaniu uczestniczyli członkowie GSE lub ich zastępcy oraz zaproszeni goście z Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020 z komórek merytorycznie związanych z obszarem B+R+I, przedstawiciele instytucji związanych z instrumentami finansowymi i pośredników finansowych, beneficjenci projektów grantowych oraz uczestnicy wywiadów w ramach przeprowadzonego badania ewaluacyjnego z zakresu wsparcia projektów badawczo-rozwojowych.

Program spotkania obejmował:

 1. Przedstawienie wyników badania ewaluacyjnego pt. „Ocena potencjału rozwojowego województwa kujawsko-pomorskiego w sferze B+R+I na podstawie działań podjętych w ramach RPO WK-P 2014-2020”.
 2. Prezentację wyników „Analizy inteligentnych specjalizacji dla projektów realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020”.
 3. Prezentacje analiz:
  1. „Wpływ kursu EUR/PLN na zmianę wartości kontraktacji (wartości wkładu UE w podpisanych umowach)w Regionalnych Programach Operacyjnych w perspektywie 2014-2020”.
  2. „Klasyfikacja jednostek administracyjnych w kontekście skuteczności beneficjentów oraz wielkości dofinansowania UE ujęcie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Spotkaniu przewodniczyła Pani Jolanta Rudnicka Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich oraz Wiceprzewodnicząca GSE RPO WK-P 2014-2020. Podczas pierwszej prezentacji wyniki badania ewaluacyjnego poświęconego sferze B+R+I w kontekście wsparcia w ramach RPO WK-P 2014-2020 zaprezentował Pan Adam Miller oraz Pan Tomasz Klimczak, przedstawiciele  firmy LB&E. Raport końcowy z badania znajduje się w Bazie badań.

Następnie przedstawiciele Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich zaprezentowali wyniki analiz dotyczących inteligentnych specjalizacji, skuteczności beneficjentów w pozyskiwaniu funduszy europejskich i wpływu kursu euro na finansową realizację RPO WK-P 2014-2020.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Jednostkę Ewaluacyjną za pośrednictwem platformy ZOOM.

W trakcie spotkania zalogowanych było 58 osób.

Link otwiera się w nowej karcie Link do prezentacji z wynikami badania ewaluacyjnego

Link otwiera się w nowej karcie Link do prezentacji wyników „Analizy inteligentnych specjalizacji dla projektów realizowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020”

Link otwiera się w nowej karcie Link do prezentacji analizy „Wpływu kursu EUR/PLN na zmianę wartości kontraktacji (wartości wkładu UE w podpisanych umowach)w Regionalnych Programach Operacyjnych w perspektywie 2014-2020” oraz Link otwiera się w nowej karcie „Klasyfikacji jednostek administracyjnych w kontekście skuteczności beneficjentów oraz wielkości dofinansowania UE ujęcie województwa kujawsko-pomorskiego”.


Spotkanie GSE RPO WK-P 2014-2020 oraz prezentacja wyników badania ewaluacyjnego pt. „Wpływ RPO WK-P 2014-2020 na realizację celów Strategii EUROPA 2020 w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu”

Dodane 18.01.2021 przez Jolanta Konkel

W dniu 12 stycznia 2021 r. odbyło się XII posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (GSE). Spotkanie odbyło się w sposób zdalny ze względu na trwające ograniczenia w organizacji spotkań stacjonarnych.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie GSE lub ich zastępcy oraz zaproszeni goście.

 Program spotkania obejmował:

 1. Krótkie podsumowanie działalności GSE RPO WK-P w latach 2014-2020.
 2. Przedstawienie informacji sprawozdawczej na temat stanu aktualnie podejmowanych działań przez Jednostkę Ewaluacyjną.
 3. Plany Jednostki Ewaluacyjnej na 2021 r.
 4. Prezentację wyników badania pn. „Wpływ RPO WK-P 2014-2020 na realizację celów Strategii EUROPA 2020 w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu”.

O stanie prac w Jednostce ewaluacyjnej opowiedziała pani Jolanta Rudnicka Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich, Wiceprzewodnicząca GSE RPO WK-P. Natomiast wyniki badania zaprezentowały panie: Małgorzata Kachniarz z firmy Fundeko Korbel, Krok-Baściuk Sp. J. z Warszawy oraz Alicja Weremiuk z firmy IDEA Instytut Sp. z o.o. z Wierzbicy. Raport końcowy z badania znajduje się w Bazie badań

 

Spotkanie zostało zorganizowane przez Jednostkę Ewaluacyjną oraz firmy FUNDEKO i Idea Instytut poprzez platformę ZOOM  udostępnioną  przez Wykonawcę przedmiotowego badania, a podczas spotkania zalogowane były 22 osoby.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania.

Link do filmu z prezentacją wyników badania

Link do prezentacji z XII posiedzenia GSE

Link do prezentacji z wynikami badania


Szkolenie „Stosowanie zasady dostępności w ewaluacji”

Dodane 27.11.2020 przez Mirela Kiełbasiewicz

W dniu 18 listopada 2020 r. odbyło się szkolenie pn. „Stosowanie zasady dostępności w ewaluacji”, które z uwagi na ograniczenia w związku z epidemią Sars-CoV-2, zrealizowane zostało za pośrednictwem mediów elektronicznych.
Szkolenie zostało przeprowadzone przez Panią Monikę Bartosiewicz-Niziołek wiceprezeskę Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego oraz Pana Piotra Kowalskiego, eksperta ds. dostępności i trenera Spółdzielni Socjalnej FADO.
Podczas szkolenia uczestnicy zapoznali się z zasadami stosowania dostępności dla polityki spójności 2014-2020, w tym w kontekście badań ewaluacyjnych.

Następnie przedstawione zostały dobre i złe praktyki stosowania zasady dostępności w ewaluacji.

W trakcie szkolenia przeprowadzono również ćwiczenia praktyczne. Pozwoliły one uświadomić uczestnikom przeszkody, z jakimi spotykają się osoby z niepełnosprawnościami w odbiorze udostępnianych materiałów, w tym także ewaluacyjnych. Ponadto słuchacze mogli nabyć  umiejętności w zakresie tworzenia tekstów alternatywnych.

Podczas szkolenia uczestnicy obserwowali przez kamery osoby prowadzące oraz treści przez nich omawiane. Zadawali im pytania bezpośrednio przez mikrofon lub za pośrednictwem czatu. Dzięki takiej formule każdy mógł wziąć aktywny udział w szkoleniu i wynieść z niego maksimum korzyści.
Uczestnicy ocenili szkolenie bardzo pozytywnie. Podkreślali jego rolę w zrozumieniu ograniczeń z jakimi spotykają się na co dzień osoby z niepełnosprawnościami.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Biuro Ewaluacji, Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich.

Trenerom oraz wszystkim uczestnikom szkolenia serdecznie dziękujemy.


Spotkanie GSE RPO WK-P 2014-2020 oraz prezentacja wyników badania pt. „Ocena wpływu wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”

Dodane 29.09.2020 przez Jolanta Konkel

24 września 2020 r. odbyło się XI Posiedzenie Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P na lata 2014-2020 w formule zdalnej. W spotkaniu obok członków Grupy uczestniczyli również zaproszeni goście. Informację o stanie  realizacji zadań podejmowanych w 2020 r. przez Jednostkę Ewaluacyjną oraz  plany przedsięwzięć planowanych do realizacji w 2021r. przedstawiła p. Jolanta Konkel kierownik Biura Ewaluacji.

W drugiej części spotkania odbyła się prezentacja wyników badania ewaluacyjnego pt.  „Ocena wpływu wsparcia EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 na wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”. Prezentację wygłosił Pan Tomasz Płachecki, przedstawiciel firmy DYSPERSJA, który w sposób syntetyczny przedstawił najważniejsze wyniki badania dotyczące m.in. wpływu wsparcia udzielonego w ramach RPO WK-P 2014-2020 na zakładanie podmiotów ekonomii społecznej, jakości oraz trwałości utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych miejsc pracy, a także oceny systemu wsparcia ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania.


Spotkanie GSE RPO WK-P 2014-2020 oraz prezentacje wyników badań ewaluacyjnych

Dodane 21.01.2020 przez Mirela Kiełbasiewicz

21 stycznia 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu odbyło się jubileuszowe X Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W spotkaniu obok członków GSE uczestniczyli zaproszeni goście z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu oraz IZ RPO WK-P. Spotkanie prowadziła pani Jolanta Rudnicka Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich, Z-ca Przewodniczącego GSE, która krótko omówiła zadania zaplanowane do realizacji przez Jednostkę Ewaluacyjną w 2020.

W ramach spotkania odbyły się dwie prezentacje następujących badań ewaluacyjnych:

 • Wpływ wsparcia RPO WK-P 2014-2020 na poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług społecznych oraz aktywnej integracji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”, którego wyniki przedstawił p. Michał Korczyński z Pracowni Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata sp. j. z Poznania,
 • Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 w ramach RPO WK-P 2014-2020”, którego wyniki zaprezentowała p. Partycja Klimek przedstawiciel konsorcjum, w skład którego wchodzą: Lider Projekt Sp. z o.o. jako lider konsorcjum oraz partnerzy konsorcjum: Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. oraz Openfield Sp. z o.o.

 

Organizatorem spotkania było Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich.

Prezentacje:

Link otwiera się w nowej karcie Prezentacja wyników badania Wpływ wsparcia RPO WK-P 2014-2020 na poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług społecznych oraz aktywnej integracji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”- Pracownia Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata sp. j. z Poznania,

PLink otwiera się w nowej karcie rezentacja wyników badania „Ewaluacja działań podejmowanych w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 i usług opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci do lat 6 w ramach RPO WK-P 2014-2020 –  konsorcjum w skład którego wchodzą: w skład którego wchodzą: Lider Projekt Sp. z o.o. jako lider konsorcjum oraz partnerzy konsorcjum: Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. oraz Openfield Sp. z o.o.

Link otwiera się w nowej karcie Link do filmu prezentującego wyniki badania Wpływ wsparcia RPO WK-P 2014-2020 na poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług społecznych oraz aktywnej integracji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Zdjęcia ze spotkania:


Spotkanie GSE RPO WK-P 2014-2020 oraz prezentacje wyników badań ewaluacyjnych

Dodane 12.11.2019 przez Jolanta Konkel

Grupa Sterująca Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 po raz dziewiąty spotkała się 7 listopada 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu.

W spotkaniu obok członków GSE uczestniczyli zaproszeni goście z Lokalnych Grup Działania, Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz IZ RPO WK-P. Spotkanie prowadziła pani Jolanta Rudnicka Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich, Z-ca Przewodniczącego GSE. Na początku spotkania pani Naczelnik wręczyła nominacje na nowego członka GSE RPO WK-P pani Hannie Zielińskiej p.o. Naczelnika Wydziału Wyboru Projektów EFS w Departamencie Wdrażania RPO.

Na spotkaniu przeprowadzono dwie prezentacje następujących badań ewaluacyjnych:

 • „Ewaluacja instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kontekście doświadczeń perspektywy 2014-2020 i wskazania założeń wsparcia na lata 2021 -2027”. Wyniki badania przedstawiła pani dr Monika Kwiecińska-Zdrenka z Pracowni Badań Soma z Torunia, kierownik zespołu badawczego.
 • „Wpływ interwencji RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim”. O wynikach badań opowiedział pan Marcin Ługawiak członek zespołu badawczego, przedstawiciel konsorcjum w skład którego wchodzą: Lider Projekt Sp. z o. o. – lider konsorcjum oraz DGA Spółka Akcyjna– partner konsorcjum.

Po omówieniu wyników badań pani dr Wiesława Gierańczyk Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy przedstawiła prezentację pt. Eksperymentalne statystyki rynku pracy. Opowiedziała o prowadzonych pracach rozwojowych dotyczących opracowania metodologii i oszacowania liczby pracujących w gospodarce narodowej według głównego miejsca pracy i miejsca zamieszkania na poziomie powiatów, stopy bezrobocia rejestrowanego na poziomie gmin, miar wynagrodzeń brutto na poziomie powiatów oraz pracujących w gospodarce narodowej na poziomie NTS 4.  Przedstawione nowatorskie podejście z wykorzystaniem danych administracyjnych może być  źródłem informacji statystycznych pomocnych przy podejmowaniu świadomych decyzji ekonomicznych, gospodarczych i społecznych.

W ostatniej części spotkania pani Jolanta Rudnicka przedstawiła informacje na temat działań zrealizowanych przez Jednostkę Ewaluacyjną w 2019 r. oraz plany na rok 2020. Obecnie Jednostka Ewaluacyjna odebrała raporty końcowe z trzech badań. Cztery badania są w toku, a w 2020 r. przewidziano do zrealizowania jeszcze trzy badania. Wśród działań ewaluacyjnych zrealizowano również szkolenie dla beneficjentów oraz zorganizowano IV Międzyregionalną Konferencję Ewaluacyjną. Przeprowadzono również szkolenie dla członków GSE RPO WK-P 2014-2020 pt. „Learning agenda, czyli narzędzie wspierające realizację programu wiedzą z badań, analiz, monitoringu i ewaluacji”.  Na przyszły rok zaplanowano także szkolenia dla beneficjentów i członków GSE.

Organizatorem spotkania było Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich.

Prezentacje:

Prezentacja wyników badania Ewaluacja instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 w kontekście doświadczeń perspektywy 2014-2020 i wskazania założeń wsparcia na lata 2021 -2027 – z Pracownia Badań Soma z Torunia

Prezentacja wyników badania Wpływ interwencji RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim –  konsorcjum w skład którego wchodzą: Lider Projekt Sp. z o. o. – lider konsorcjum oraz DGA Spółka Akcyjna– partner konsorcjum

Prezentacja pt. Eksperymentalne statystyki rynku pracy 

Informacja sprawozdawcza na temat działań zrealizowanych w roku 2019 oraz planowanych do realizacji w roku 2020

Zdjęcia ze spotkania:


Szkolenie dla członków GSE RPO WK-P pt. „Learning agenda, czyli narzędzie wspierające realizację programu wiedzą z badań, analiz, monitoringu i ewaluacji”

Dodane 15.10.2019 przez Mirela Kiełbasiewicz

Uprzejmie informujemy, że 11.10.2019 r. odbędzie się szkolenie dla członków Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020. Celem szkolenia jest zaprojektowanie
Learning Agendy, tj. planu wspierania wiedzą przyszłego programu operacyjnego województwa. Atutem przedsięwzięcia jest jego warsztatowy charakter oparty na innowacyjnym sposobie planowania, którego kluczowymi elementami będą:

 • kalendarz wdrażania programu i jego strategiczne momenty,
 • potrzeby wiedzy głównych użytkowników będących interesariuszami programu,
 • różne źródła wiedzy i metody ich przekazywania (np. ekspertyzy, analizy, badania ewaluacyjne, raporty z monitoringu) – ich identyfikacji i integracja.

Warsztat w formie gry symulacyjnej poprowadzą eksperci posiadający doświadczenie w opracowywaniu metodologii badań i realizacji ewaluacji w zakresie interwencji publicznych oraz tworzeniu nowoczesnych narzędzi  badawczych.

Szkolenie rozpocznie się o godz. 09:00 w Toruniu w Business Link Toruń Toruński Inkubator Technologiczny, ul. Władysława Łokietka 5
(Środkowe wejście do budynku Młyn Wiedzy).

Serdecznie zapraszamy członków Grupy Sterującej Ewaluacją.


Podsumowanie warsztatów z tworzenia Learning Agendy

Dodane 15.10.2019 przez Mirela Kiełbasiewicz

Dnia 11 października 2019 r. przedstawiciele Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P uczestniczyli w szkoleniu, na którym projektowali koncepcję Learning Agendy – planu wspierania wiedzą przyszłego programu operacyjnego. W tym celu uczestnicy – podzieleni na 4 grupy robocze (Przedsiębiorczość i innowacje, Środowisko i infrastruktura, Rozwój społeczny, Polityka terytorialna i potencjały endogeniczne) – pracowali nad kolejnymi etapami Learning Agendy, które polegały na:

 • określeniu celu interwencji i najważniejszych interesariuszy (wykonanie tzw. mapy interesariuszy),
 • wskazaniu kluczowych momentów programu (tzw. kamieni milowych),
 • rozpoznaniu potrzeb wiedzy, które wykazują decydenci na poszczególnych etapach realizacji interwencji (sformułowanie odpowiednich pytań),
 • zaplanowaniu, z jakich źródeł będzie czerpana wiedza (statystyka publiczna, systemy informatyczne do obsługi programu operacyjnego), w jakiej formie (notatki, infografiki, ekspertyzy, raporty, sprawozdania, ewaluacje) i jakimi kanałami (spotkania, panele dyskusyjne, konferencje, korespondencja mailowa) oraz jak będziemy ją dystrybuować do osób decyzyjnych.

Wyniki prac w poszczególnych grupach – usystematyzowane za pomocą fiszek na specjalnych planszach (patrz zdjęcia) – były wspólnie omawiane i dyskutowane. Spotkanie wieńczyło syntetyczne podsumowanie dokonane przez prowadzących.

Szkolenie miało na celu pomóc wypracować dodatkowe mechanizmy współpracy między poszczególnymi zespołami odpowiedzialnymi za programowanie RPO i system monitorowania i oceny programu, które w efekcie powinny udoskonalić proces jego realizacji.

Szkolenie w formie warsztatowej przeprowadzili dr Dominika Wojtowicz i dr Tomasz Kupiec z firmy EGO – Evaluation for Government Organizations S.C. Spotkanie odbyło się w Business Link Toruń Toruński Inkubator Technologiczny (budynek Młyn Wiedzy), zaś organizatorem było Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i udział w szkoleniu.


Spotkanie GSE RPO WK-P 2014-2020

Dodane 23.04.2019 przez Mirela Jamroży

16 kwietnia 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu odbyło się spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie prowadziła pani Jolanta Rudnicka Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich, Z-ca Przewodniczącego GSE.

Na spotkaniu zostały przedstawione informacje z bieżących działań podejmowanych przez Jednostkę Ewaluacyjną, sprawozdanie z procesu monitorowania wdrażania rekomendacji, a także informacje o pozostałych planach na 2019 r. Po spotkaniu członkowie GSE oraz inni zaproszeni goście mogli wysłuchać prezentacji wyników dwóch badań: „Ewaluacji mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania” oraz „Ewaluacji działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020”.

Organizatorem spotkania było Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich.

Prezentacje:

Link otwiera się w nowej karcie Informacja sprawozdawcza na temat działań zrealizowanych oraz planowanych do realizacji w roku 2019 

Link otwiera się w nowej karcie Prezentacja wyników badania Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania – IMAPP Sp. z o. o.

Link otwiera się w nowej karcie Prezentacja wyników badania Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020 – EVALU Sp. z o. o

Zdjęcia ze spotkania:


Spotkanie GSE RPO WK-P 2014-2020

Dodane 21.11.2018 przez Jolanta Konkel

19 listopada 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu odbyło się spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie prowadziła pani Jolanta Rudnicka Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego, Z-ca Przewodniczącego GSE.

Na spotkaniu zostało przedstawione sprawozdanie z realizacji działań podejmowanych przez Jednostkę Ewaluacyjną w 2018 r. oraz plany na 2019 r. W trakcie spotkania zaprezentowano także wyniki „Analizy sposobów i metod rozpowszechniania oraz wykorzystywania wyników badań ewaluacyjnych przeprowadzonych w latach 2009-2017”, które wskazują m.in. na konieczność większego zaangażowania ze strony pracowników wyższego szczebla w wykorzystywaniu wyników ewaluacji, a także dążenie do zmniejszania objętości sporządzanych raportów z badań, co może przyczynić się do zwiększenia ich przystępności i czytelności. Ważną kwestią jest również odpowiedni dobór technik przedstawiania wyników badań do grupy odbiorców. 

Spotkanie zakończyła Pani Jolanta Rudnicka zapraszając na szkolenie pt. „Prowadzenie badań ewaluacyjnych w kontekście nowych wymogów Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO)”. Więcej informacji o szkoleniu znajduje się tutaj.

Organizatorem spotkania było Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego.

Prezentacja

Zdjęcia ze spotkania:


Szkolenie dla członków GSE RPO WK-P 2014-2020 pt. Prowadzenie badań ewaluacyjnych w kontekście wymogów Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Dodane 21.11.2018 przez Jolanta Konkel

Szkolenie zorganizowane 19 listopada 2018 r. przez Jednostkę Ewaluacyjną zostało przeprowadzone przez dwie trenerki panią Katarzynę Sadło, prawniczkę, posiadającą bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z ochrony danych osobowych oraz panią Annę Matejczuk, pracownika firmy badawczej. Dzięki temu teoria i praktyka zostały połączone w jeden program szkoleniowy, który obejmował:

 • zasady i obowiązki związane z przetwarzaniem i zabezpieczeniem danych osobowych w ewaluacji;
 • regulacje współpracy z Wykonawcą badania w kwestii przetwarzania danych;
 • analizę ryzyka danych osobowych w ewaluacji oraz dobre praktyki ochrony tych danych.

Na tej podstawie uczestnicy mieli okazję poznać odpowiedzi na poniższe pytania.  

Ponadto uczestnicy aktywnie realizowali wyznaczone zadania w grupach. Jednym z takich zadań było przedstawienie procesu przetwarzania danych osobowych w ramach RPO.

Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i zapraszamy do udziału w przyszłych przedsięwzięciach organizowanych dla członków Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020.

Zdjęcia ze spotkania:


Nowe trendy wykorzystania metod i technik jakościowych w badaniach ewaluacyjnych – szkolenie dla członków GSE RPO WK-P 2014-2020

Dodane 16.05.2018 przez Mirela Jamroży

Dnia 15 maja 2018 roku w Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się  szkolenie dotyczące:

 • dostosowania tradycyjnych metod i technik jakościowych do zmieniającej się sytuacji społecznej, postępu technologicznego i przyzwyczajeń respondentów;
 • opracowania nowych metod i technik jakościowych w kontekście nowych możliwości, ale i ograniczeń badań społecznych;
 • analizy danych pozyskanych przy wykorzystaniu metod jakościowych.

Szkolenie zorganizowane przez Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji UM WK-P w ciekawy sposób wraz z przedstawieniem dobrych praktyk, poprowadził Pan Michał Korczyński z Pracowni Badań i Doradztwa „Re-Source” z Poznania.

Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i zapraszamy do udziału w przyszłych przedsięwzięciach organizowanych dla Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020.

Zdjęcia ze szkolenia:


Spotkanie GSE RPO WK-P 2014-2020

Dodane 23.04.2018 przez Mirela Jamroży

19 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu odbyło się spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie prowadziła pani Jolanta Rudnicka Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego, Z-ca Przewodniczącego GSE.

Na spotkaniu Pani Iwona Wełnicka Kierownik Działu Analiz i Programowania z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej przedstawiła prezentację pt. „Zjawisko starzenia się mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego w świetle badań i analiz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu”. Podczas prezentacji poruszone zostały kwestie dotyczące demografii w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2016, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku poprodukcyjnym z uwagi na proces starzenia się mieszkańców. Zaprezentowane zostały również wyniki badania z 2013 r., dotyczącego sytuacji życiowej i potrzeb osób starszych z województwa kujawsko-pomorskiego w kontekście starzenia się społeczeństwa, które przeprowadzono w 2013 roku. W świetle tych badań omówione zostały usługi opiekuńcze realizowane w województwie. Ostatnim punktem prezentacji była charakterystyka projektów senioralnych realizowanych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Następnie pani Jolanta Rudnicka przedstawiła prezentację „Czy województwo kujawsko-pomorskie może rozwinąć się dzięki wsparciu unijnemu?” Punktem wyjścia było omówienie atutów i dziedzin stanowiących potencjał regionu, a następnie najważniejszych wyników realizacji programów operacyjnych perspektywy finansowej 2007-2013 w naszym regionie. Na zakończenie przedstawione zostały dotychczasowe osiągnięcia w ramach perspektywy 2014-2020 oraz dalsze wyzwania dla rozwoju województwa.  

Pani Mirela Jamroży z Biura Ewaluacji przedstawiła informacje na temat realizacji badania „Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020” oraz organizowanego szkolenia „Nowe trendy wykorzystywania metod i technik jakościowych w badaniach ewaluacyjnych”.

Natomiast pani Aleksandra Żuchowska z Biura Ewaluacji przedstawiła informacje o stanie zaawansowania prac nad badaniem pt. „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania” oraz o stanie prac nad aktualizacją Planu Ewaluacji RPO WK-P  na lata 2014-2020.

Po każdej prezentacji odbyły się krótkie dyskusje prowadzone przez Wiceprzewodniczącą, w której udział wzięli: Pan Dominik Śliwicki Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, Pani Iwona Wełnicka Kierownik Działu Analiz i Programowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, Pani Marzena Wilmanowicz z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu oraz Pani Jolanta Metkowska Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Spotkanie zakończyła Pani Jolanta Rudnicka informując członków Grupy o planowanym szkoleniu pt. „Prowadzenie badań ewaluacyjnych w kontekście nowych wymogów Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO)”. Wspólnie ustalono, że najdogodniejszym terminem szkolenia będzie okres powakacyjny (wrzesień/październik). Następnie poproszono członków Grupy o zgłaszanie propozycji tematów kolejnych szkoleń zgodnych z potrzebami i oczekiwaniami członków GSE. Na zakończenie przekazano informację o planowanej w 2019 r. konferencji ewaluacyjnej z prośbą o zgłaszanie swoich bądź innych kandydatur na prelegentów.

Organizatorem spotkania było Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego.

Link otwiera się w nowej karcie Prezentacja Biura Ewaluacji

Link otwiera się w nowej karcie Prezentacja „Czy województwo kujawsko-pomorskie może rozwinąć się dzięki wsparciu unijnemu?”

Link otwiera się w nowej karcie Prezentacja „Zjawisko starzenia się mieszkańców WK-P w świetle badań i analiz ROPS w Toruniu”

Zdjęcia ze spotkania:


Podziekowanie dla GSE RPO WK-P 2014-2020 za udział w szkoleniu

Dodane 30.11.2017 przez Mirela Jamroży

W dniach 21-22 listopada 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się szkolenie dla członków GSE RPO WK-P 2014-2020. Celem szkolenia było pokazanie poszczególnych etapów prac nad koncepcją badania ewaluacyjnego. Pozwoliło również zwrócić uwagę uczestników na potrzebę konsultacji i zaangażowania wielu stron zainteresowanych danym tematem badawczym. 

Szkolenie składało się z części teoretycznej i warsztatowej. W pierwszej części omówiono poszczególne elementy składające się na idealną koncepcję badania. Natomiast podczas warsztatów uczestnicy wypracowali wybrane elementy planowanego do realizacji badania pn. „Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WK-P 2014-2020”.

Szkolenie zakończyło się wręczeniem certyfikatów udziału w szkoleniu.

Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i udział.

Zdjęcia ze szkolenia:


Spotkanie GSE RPO WK-P 2014-2020

Dodane 27.10.2017 przez Mirela Jamroży

26 października 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu odbyło się drugie w tym roku spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie prowadziła pani Jolanta Rudnicka Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego, Z-ca Przewodniczącego GSE.

Na początek uczestnicy spotkania wysłuchali informacji sprawozdawczej na temat działań zrealizowanych przez Jednostkę Ewaluacyjną w 2017 r., którą przedstawiła pani Jolanta Rudnicka.

Następnie pani Jolanta Konkel oraz pani Aleksandra Żuchowska zaprezentowały wyniki badania realizowanego w formie ewaluacji hybrydowej pt. „Ocena dostępności RPO WK-P na lata 2014-2020 dla organizacji pozarządowych”. Przedstawiono rezultaty analizy desk research polegającej na przeglądzie dokumentów programowych pod kątem zaplanowanej w nich dostępności działań/poddziałań dla beneficjentów pochodzących ze środowiska pozarządowego. Omówione zostały również najważniejsze bariery w aplikowaniu o środki z RPO WK-P 2014-2020 przez organizacje pozarządowe na podstawie analizy ogłoszonych konkursów. Podsumowaniem prezentacji było omówienie najważniejszych rekomendacji z badania, które powinny zostać wprowadzone w celu ułatwienia organizacjom pozarządowym aplikowania o środki z Programu.

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja wyników ewaluacji wewnętrznej „Zakres i formy realizacji zasady partnerstwa w ramach RPO WK-P 2014-2020”, którą przedstawiła pani Mirela Jamroży. Przybliżono rezultaty analizy członkostwa i reprezentatywności partnerów w Komitecie Monitorującym RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz Grupach roboczych utworzonych na rzecz realizacji Programu. Ocenie podlegała również dotychczasowa współpraca na poziomie programowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji. Ponadto omówiono zidentyfikowane problemy i trudności, które pojawiły się w trakcie współpracy poszczególnych gremiów oraz rekomendacje, które należy wprowadzić w celu usprawnienia działalności Komitetu i Grup roboczych.

Spotkanie zakończyła Pani Jolanta Rudnicka informując członków Grupy o zadaniach planowanych do realizacji w roku 2018.

Organizatorem spotkania było Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego.

Link otwiera się w nowej karcie Prezentacja z badania „Ocena dostępności RPO WK-P na lata 2014-2020 dla organizacji pozarządowych”

Link otwiera się w nowej karcie Prezentacja  z badania „Zakres i formy realizacji zasady partnerstwa w ramach RPO WK-P 2014-2020”

Zdjęcia ze spotkania:


Podziekowanie dla GSE RPO WK-P 2014-2020 za udział w szkoleniu

Dodane 10.05.2017 przez Mirela Jamroży

Dnia 8 maja 2017 roku członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją wzięli udział w szkoleniu pn. „Praktyczne relacje pomiędzy monitoringiem a ewaluacją”,  zorganizowanym przez Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Szkolenie przeprowadziła Pani Małgorzata Rulińska z firmy Adept S.C z siedzibą w Gdańsku. Celem szkolenia było wyposażenie uczestników w wiedzę na temat efektywnego wykorzystania danych zdobytych w ramach monitoringu dla celów ewaluacyjnych: zarówno w kontekście planowania ewaluacji jak i ich przeprowadzania.

Szkolenie zostało podzielone na trzy bloki tematyczne:

– znaczenie systemu monitorowania i ewaluacji w realizacji polityki spójności w latach 2014-2020,

– system wskaźników, jako kluczowy element monitoringu i ewaluacji,

– możliwości wykorzystania danych monitoringowych w systemie ewaluacji.

Szkolenie zakończyło się wręczeniem certyfikatów udziału w szkoleniu.

 

Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i udział.

 

Zdjęcia ze szkolenia:


Szkolenie dla Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020

Dodane 21.04.2017 przez Mirela Jamroży

Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego organizuje szkolenie pn. „Praktyczne relacje pomiędzy monitoringiem a ewaluacją”, którego celem będzie pozyskanie wiedzy z zakresu efektywnego wykorzystania danych zdobytych w ramach monitoringu dla celów ewaluacyjnych: zarówno w kontekście planowania ewaluacji jak i ich przeprowadzania.

 

Data i miejsce spotkania

Szkolenie odbędzie się 8 maja 2017 r. od godz. 9:00 w Toruniu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2, sala 308.

 

Uczestnicy spotkania

Szkolenie skierowane jest do członków Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020 lub do wyznaczonych przez nich zastępców.

Program

Program spotkania znajduje się Link otwiera się w nowej karcie tutaj.

 

Kontakt:

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Aleksandra Żuchowska: Tel: (56) 62 15 867; e-mail: a.zuchowska@kujawsko-pomorskie.pl

Jolanta Konkel: Tel: (56) 62 15 927; e-mail: j.konkel@kujawsko-pomorskie.pl


Spotkanie GSE RPO WK-P 2014-2020

Dodane 30.03.2017 przez Mirela Jamroży

28 marca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie prowadziła pani Jolanta Rudnicka Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego, Z-ca Przewodniczącego GSE.

Na początek członkowie Grupy wysłuchali prezentacji pt. „Statystyka nie kłamie” przedstawionej przez panią Barbarę Ptaszyńską Z-cę Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy. W prezentacji zostały poruszone kwestie metodologii prowadzenia badań statystycznych, które pozwoliły zrozumieć dlaczego niektóre informacje statystyczne mogą być postrzegane jako nieprawdziwe. Ponadto podkreślono jak ważne jest udzielanie rzetelnych i prawdziwych informacji podczas udziału w różnego rodzaju badaniach statystycznych. Interesująca również była informacja o możliwościach jakie daje korzystanie z portali: Bank Danych Lokalnych, STRATEG, Portal Geostatystyczny oraz Dziedzinowe Bazy Wiedzy.

Następnie pani Katarzyna Kasprzyk i pani Jolanta Konkel z Biura Ewaluacji przedstawiły koncepcje badań planowanych do realizacji w 2017 r., które wynikają z Planu ewaluacji oraz działań ad-hoc, tj:

 • „Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy na ich sytuację po zakończeniu udziału w projekcie w ramach RPO WK-P 2014-2020”,
 • „Ewaluacja wdrażania instrumentu RLKS na obszarach objętych lokalnymi strategiami rozwoju (LSR) w ramach RPO WK-P 2014-2020”,
 • koncepcja badania ad-hoc dotycząca dostępności RPO WK-P dla organizacji pozarządowych,
 • koncepcja badania ad-hoc dotycząca realizacji zasady partnerstwa we wdrażaniu RPO WK-P.

Natomiast pani Mirela Jamroży z Biura Ewaluacji przedstawiła informacje o aktualnym stanie prac nad aktualizacją Planu Ewaluacji RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz stanie zaawansowania realizacji badania pt. „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020”.

Spotkanie zakończyła Pani Jolanta Rudnicka informując członków grupy o szkoleniach planowanych w maju i na przełomie września i października br.

Organizatorem spotkania było Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego.

Link otwiera się w nowej karcie Prezentacja Biura Ewaluacji.pptx

Prezentacja Statystyka nie kłamie pdf.

Zdjęcia ze spotkania:


Prezentacja wyników badania pt. „Ewaluacja ex post RPO WK-P na lata 2007-2013”

Dodane 30.01.2017 przez Jolanta Konkel

W dniu 27 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Grupa Sterująca Ewaluacją wzięła udział w prezentacji wyników badania  pt. „Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”.  Wyniki badania przedstawił Pan Michał Korczyński z Pracowni Badań i Doradztwa  „Re-Source” Korczyński Sarapata sp. j. z Poznania.

Wykonawca omówił cele badania, którymi było podsumowanie i ocena efektów wsparcia udzielonego ze środków RPO WK-P 2007-2013 głównie pod kątem określenia stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych Programu. Ponadto przekazał wyniki analiz odnoszących się m.in. do oceny stopnia osiągnięcia założonych wskaźników, efektywności wydatkowania środków, trwałości wsparcia, a także efektów podnoszenia konkurencyjności województwa. Ponadto ewaluator przedstawił wyniki oceny systemu realizacji Programu, identyfikacji barier/trudności w realizacji projektów oraz przytoczył dobre praktyki w zakresie zarządzania i wdrażania RPO WK-P na lata 2007-2013.

W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele departamentów Wdrażania EFRR i Rozwoju Regionalnego oraz innych jednostek Urzędu Marszałkowskiego, a także beneficjenci biorący udział w badaniach jakościowych.

Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za zainteresowanie wynikami przeprowadzonych badań ewaluacyjnych.

Prezentacja wyników badania:

Link otwiera się w nowej karcie Prezentacja (.pptx)

Zdjęcia ze spotkania:


Spotkanie GSE RPO WK-P 2014-2020

Dodane 14.12.2016 przez Damian Wiśniewski

5 grudnia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu odbyło się spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie miało na celu przekazanie następujących informacji:

 • sprawozdania z działań zrealizowanych przez Jednostkę Ewaluacyjną w 2016 r.;
 • prac dotyczących aktualizacji Planu Ewaluacji RPO WK-P na lata 2014-2020,
 • planowanych działaniach ewaluacyjnych w 2017 r.

Tuż po spotkaniu odbyło się dwudniowe szkolenie dla członków Grupy w zakresie prawa zamówień publicznych w procesie organizacji ewaluacji.

Organizatorem spotkania było Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego.

Link otwiera się w nowej karcie Prezentacja (.pptx)


Podziękowanie dla GSE RPO WK-P 2014-2020 za udział w szkoleniu

Dodane 12.12.2016 przez Damian Wiśniewski

W dniach 5 i 6 grudnia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu odbyło się szkolenie „Prawo Zamówień Publicznych w procesie organizacji ewaluacji”.

Szkolenie przeprowadził Pan Dariusz Koba z firmy Dariusz Koba Consulting Group z siedzibą w Koczargach Starych. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 lub wyznaczeni przez nich zastępcy. Jego celem było wyposażenie uczestników w wiedzę na temat zastosowania prawa zamówień publicznych w procesie zlecania badań ewaluacyjnych, w szczególności w kontekście nowelizacji ustawy w 2016 r.

Organizatorem spotkania było Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego.

Wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i udział w szkoleniu.


Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020

Dodane 02.12.2016 przez Damian Wiśniewski

Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego organizuje spotkanie członków Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020.

Celem spotkania jest podsumowanie działań realizowanych przez Jednostkę Ewaluacyjną w 2016 r. przy wsparciu GSE RPO WK-P. Ponadto na spotkaniu zostaną przedstawione plany na rok 2017.

 

Data i miejsce spotkania

Spotkanie odbędzie się w dniu 5 grudnia 2016 r. w Toruniu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2, sala 308.

 

Uczestnicy spotkania

W spotkaniu udział wezmą członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020 lub wyznaczeni przez nich zastępcy.

 

Organizator

Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

e-mail: j.rudnicka@kujawsko-pomorskie.pl

Telefon:  (56) 62 18 653


Szkolenie dla Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020

Dodane 13.05.2016 przez Damian Wiśniewski

Dnia 10 maja 2016 roku członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją wzięli udział w szkoleniu z wykorzystaniem gry symulacyjnej  pn. „Brokerzy wiedzy – skuteczne wykorzystanie analiz i ewaluacji do wspierania rozwoju regionu”, zorganizowanym przez Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. 

Szkolenie przeprowadził zespół ekspertów z firmy EGO s.c. oraz Pracowni Gier Szkoleniowych. W trakcie gry uczestnicy zostali podzieleni na 6 grup, które wcielając się w rolę jednostek ewaluacyjnych miały za zadanie wspomagać wiedzą decydentów wdrażających cztery różne przedsięwzięcia społeczno-gospodarcze w poszczególnych regionach. Warsztat oprócz gry obejmował sesje wykładowe na temat skutecznych strategii brokeringu wiedzy oraz dyskusje, podczas których eksperci i uczestnicy rozmawiali na temat powstałych podczas gry refleksji, a także przykładów  doświadczenia praktyków sektora publicznego. Gra miała na celu zdobycie, usystematyzowanie i wykorzystanie wiedzy dotyczącej analiz, raportów ewaluacyjnych, ekspertyz i badań naukowych wspierających rozwój regionu.

W trakcie gry uczestnicy uczyli się w jaki sposób dobierać plany badawcze do określonych problemów, a także poznali preferencje różnych decydentów co do form przekazywania wiedzy. Umiejętności zdobyte w trakcie symulacji z pewnością pomogą uczestnikom w procesie planowania badań i analiz oraz przygotowywania raportów w prawdziwych sytuacjach zawodowych.

Ekspertom oraz wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i udział.


Szkolenie dla Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020

Dodane 05.05.2016 przez Damian Wiśniewski

Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego organizuje szkolenie pt. „Brokerzy wiedzy – skuteczne wykorzystanie analiz i ewaluacji do wspierania rozwoju regionu”.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności na temat tego jak skutecznie wykorzystywać analizy, raporty ewaluacyjne, ekspertyzy i badania naukowe do wspierania rozwoju regionu – planowania polityki rozwojowej, poprawy płynności wdrażania projektów oraz oceny i wyjaśniania efektów przedsięwzięć.

Data i miejsce spotkania

Szkolenie odbędzie się:

10 maja 2016  r. w Sali patio na I piętrze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Uczestnicy spotkania

Szkolenie skierowane jest do członków Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020. 

Program

Program spotkania znajduje się Link otwiera się w nowej karcie tutaj.

Organizator

Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

e-mail: m.jamrozy@kujawsko-pomorskie.plj.konkel@kujawsko-pomorskie.pl

Telefon: (56) 62 18 695, (56) 62 18 649


Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020

Dodane 10.02.2016 przez Damian Wiśniewski

22 stycznia 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o zatwierdzeniu przez Komitet Monitorujący Planu ewaluacji RPO WK-P 2014-2020 oraz zapoznali się z działaniami ewaluacyjnymi przewidzianymi do realizacji w 2016 r. Następnie zostały omówione i przedyskutowane szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia dla dwóch badań „Ewaluacja ex-post RPO WK-P na lata 2007-2013” oraz „Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata 2014-2020”.

Organizatorem spotkania było Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego.


Szkolenie Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020

Dodane 01.12.2015 przez Damian Wiśniewski

W dniach 23 i 24 listopada 2015 r. w ośrodku „Wilga” w Górznie odbyło się szkolenie zorganizowane przez Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu pt. „Ewaluacja Programu w perspektywie 2014-2020 – źródła danych i ich wykorzystanie w ewaluacji, w szczególności w badaniach z zastosowaniem metod kontrfaktycznych”.

Pierwszy dzień miał charakter wykładowy, w którym przedstawiono szereg ciekawych zagadnień dotyczących definicji, celów, typów i kryteriów ewaluacji oraz wybranych metod ilościowych i jakościowych, w tym metod kontrfaktycznych. W drugim dniu przeprowadzono warsztaty z zakresu planowania i przygotowania wybranych elementów zamówienia na badania ewaluacyjne w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

W szkoleniu uczestniczyli członkowie Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020. Szkolenie przeprowadzili eksperci z Fundacji IDEA Rozwoju Pan Stanisław Bienias i Pan Rafał Trzciński.

Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za udział.


Szkolenie dla Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020

Dodane 10.11.2015 przez Damian Wiśniewski

Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego organizuje dwudniowe szkolenie pt. „Ewaluacja Programu w perspektywie 2014-2020 – źródła danych i ich wykorzystanie w ewaluacji, w szczególności w badaniach z zastosowaniem metod kontrfaktycznych”.

Celem szkolenia będzie wyposażenie uczestników w wiedzę na temat zwiększenia roli i użyteczności ewaluacji w procesie decyzyjnym w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 oraz w umiejętności wykorzystywania podejścia kontrfaktycznego w badaniach ewaluacyjnych.

Data i miejsce spotkania

Szkolenie odbędzie się:

23-24 listopada 2015 r. w Ośrodku WILGA, ul. Leśna 12 w Górznie

Wyjazd autokarem sprzed Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2 w Toruniu o godz. 08:00 w dniu 23.11.2015 r.

Powrót autokarem sprzed Ośrodka WILGA, ul. Leśna 12 w Górznie o godz. 15:00 w dniu 24.11.2015 r.

Uczestnicy spotkania

Szkolenie skierowane jest do członków Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020 

Program

Program spotkania znajduje się Link otwiera się w nowej karcie tutaj.

Organizator

Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

e-mail: a.zajaczkowska@kujawsko-pomorskie.pl ; j.konkel@kujawsko-pomorskie.pl

Telefon:

(56) 62 18 695, (56) 62 18 649


Spotkanie inauguracyjne Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020

Dodane 27.10.2015 przez Damian Wiśniewski

10 września 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu odbyło się spotkanie inauguracyjne Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (GSE RPO WK-P 2014-2020).

Członkom Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020 wręczono nominacje a następnie przedstawiono rolę i zadania dla Grupy w procesie wdrażania Programu  oraz organizację jej prac. Uczestnicy spotkania wysłuchali również prezentacji projektu Planu Ewaluacji RPO WK-P 2014-2020, która pozwoliła przybliżyć członkom Grupy jego zawartość wraz z planem finansowym. Przedstawiony został zarys badań ewaluacyjnych wraz z harmonogramem ich realizacji. Na zakończenie członkowie Grupy zapoznali się z procedurą zatwierdzania Planu ewaluacji oraz jego monitorowania i aktualizacji.

Organizatorem spotkania było Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego.


Uchwały dotyczące Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P 2014-2020

Dodane 19.07.2015 przez Damian Wiśniewski
 • Uchwała Nr 43/1672/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia regulaminu funkcjonowania Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)
 • Uchwała Nr 27/1120/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lipca 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia regulaminu funkcjonowania Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)
 • Uchwała Nr 3/59/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia regulaminu funkcjonowania Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)
 • Uchwała Nr 38/1719/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia regulaminu funkcjonowania Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)
 • Uchwała Nr 10/376/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia regulaminu funkcjonowania Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)
 • Uchwała Nr 34/1648/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia regulaminu funkcjonowania Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  pobierz: skan (.pdf) / dokument dostępny (.zip)
 • Uchwała Nr 11/426/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia regulaminu funkcjonowania Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  pobierz: Link otwiera się w nowej karcie skan (.pdf) / Link otwiera się w nowej karcie dokument dostępny (.zip)
 • Uchwała Nr 30/1375/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia regulaminu funkcjonowania Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  pobierz: Link otwiera się w nowej karcie skan (.pdf) / Link otwiera się w nowej karcie dokument dostępny (.zip)
 • Uchwała Nr 3/66/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia regulaminu funkcjonowania Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  pobierz: Link otwiera się w nowej karcie skan (.pdf) / Link otwiera się w nowej karcie dokument dostępny (.zip)
 • Uchwała Nr 22/779/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia regulaminu funkcjonowania Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  pobierz: Link otwiera się w nowej karcie skan (.pdf) / Link otwiera się w nowej karcie dokument dostępny (.zip)
 • Uchwała Nr 11/345/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia regulaminu funkcjonowania Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  pobierz: Link otwiera się w nowej karcie skan (.pdf) / Link otwiera się w nowej karcie dokument dostępny (.zip)
 • Uchwała Nr 44/1555/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia regulaminu funkcjonowania Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  pobierz: Link otwiera się w nowej karcie skan (.pdf) / Link otwiera się w nowej karcie dokument dostępny (.zip)