Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

V Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna przechodzi do historii

Dodane 30.06.2022 przez Mirela Kiełbasiewicz

Przedstawiciele jednostek ewaluacyjnych, a także środowisk naukowych i badawczych z całego kraju zakończyli udział w V Międzyregionalnej Konferencji Ewaluacyjnej pn. „Perspektywy i wyzwania nowoczesnej ewaluacji funduszy europejskich”, która odbyła się w dniach 28-29 czerwca w Hotelu Filmar w Toruniu. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a  objęte było patronatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

Podczas dwóch dni konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać 17 wystąpień, w których rozważano w których rozważano jakie najważniejsze wyzwania stoją przed ewaluacją u progu rozpoczęcia wdrażania nowego Programu. Ponadto uczestnikom udostępniono materiały informacyjne i publikacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wszystkim prelegentom oraz uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy za udział.

Prezentacje:

Prof. UMK dr hab. Arkadiusz Karwacki: Liczyć (na) zmianę – „badacze”, „wizjonerzy” i… ci trzeci w polityce społecznej

Agnieszka Kapciak: Szerokie spojrzenie na ewaluację przez pryzmat wiedzy i doświadczeń

Monika Bartosiewicz-Niziołek: Ewaluacja przyszłości – czy potrzebujemy nowych kryteriów ewaluacyjnych?

Beata Ciężka: Ewaluacja dla zapewniania jakości Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – systemowe rozwiązania projakościowe oparte o procesy ewaluacyjne

Katarzyna Krok: Jak badać B+R? Doświadczenia ewaluacji programów NCBR

Adam Miller: Wyzwania w ewaluacji projektów innowacyjnych – doświadczenia i zalecenia na przyszłość

Piotr Józefiak: Ocena instrumentów wsparcia innowacji w projektach realizowanych przez TARR S. A. 

Robert Reiter: Finansowanie innowacji ze środków zwrotnych w ramach działalności KPFR

Paulina Tarsa: Badanie losów uczestników niepracujących EFS po zakończeniu wsparcia

Iwona Wełnicka: Nowy Wymiar Polityki Społecznej 

dr Maria Kola-Bezka: Możliwości wykorzystania partnerstw terytorialnych (LGD) do zwiększenia zaangażowania społeczności lokalnych w proces transformacji energetycznej

Michał Korczyński: Ewaluacja i monitoring – „razem czy osobno?”. Doświadczenia badacza z „ewaluacji monitoringowej”

Marek Śliwiński: System Monitorowania Usług Publicznych (smup.gov.pl) – nowe możliwości monitorowania i ewaluacji usług publicznych na poziomie samorządowym

dr inż. Korneliusz Pylak: Ewaluacja dla monitoringu inteligentnych specjalizacji – Jak precyzyjnie ewaluować procesy specjalizacyjne w mikroprzestrzeni

Piotr Strzęboszewski, Stanisław Bienias, Jakub Wróblewski: Perspektywy i wyzwania ewaluacji


V Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna

Dodane 04.05.2022 przez Mirela Kiełbasiewicz

Pandemia Covid – 19 nie zaburzyła harmonogramu naszych cyklicznie organizowanych spotkań i w tym roku już po raz piąty zapraszamy na międzyregionalną konferencję ewaluacyjną, zatytułowaną „Perspektywy i wyzwania nowoczesnej ewaluacji funduszy europejskich”. Konferencja odbędzie się w terminie 28-29 czerwca w Hotelu Filmar przy ul. Grudziądzkiej 39-43 w Toruniu, a adresowana jest głównie do przedstawicieli Jednostek Ewaluacyjnych RPO poszczególnych województw, członków Grupy Sterującej Ewaluacją, środowisk naukowych i społecznych, a także beneficjentów Programu i innych zainteresowanych tematyką ewaluacji.

Konferencja stanowi okazję do wymiany doświadczeń, możliwości zdobycia najnowszej wiedzy przekazywanej przez ekspertów, a także dyskusji nad rolą i znaczeniem ewaluacji w perspektywie finansowej 2021-2027. Na konferencji poruszane będą m.in. takie tematy jak: nowoczesne koncepcje i innowacyjne rozwiązania w ewaluacji, wykorzystanie wyników ewaluacji w procesach decyzyjnych i monitoringu. Ponadto podjęte zostaną zagadnienia przekrojowe, ukazujące kontekst prowadzonych analiz, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk zdobytych podczas realizacji badań w obszarze EFS i EFRR.

Prelegentami będą przedstawiciele środowisk akademickich, Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego,
a także przedstawiciele ministerstwa i wykonawców-ewaluatorów.

Mamy nadzieję, że zaproponowana tematyka i głosy wielu środowisk zachęcą Państwa do udziału w konferencji i będą impulsem do podjęcia dyskusji.

Organizatorem konferencji jest Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Tradycyjnie – Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (www.gov.pl) oraz Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego (pte.org.pl) 

PROGRAM KONFERENCJI

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem:

Program 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów delegacji i noclegu.

ZGŁOSZENIA

W celu zgłoszenia swojego udziału prosimy o pobranie, wypełnienie oraz przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: konferencja-ewaluacja@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 10 czerwca 2022 r. Formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby osób z tej samej jednostki oraz zamknięcia listy uczestników przed terminem wskazanym w formularzu zgłoszeniowym.

UWAGA! Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz kolejne komunikaty wysyłane będą drogą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

 

ZAŁĄCZNIKI

Miejsce konferencji, dojazd, noclegi

Informacja o atrakcjach kulturalnych

 

KONTAKT

Jolanta Konkel tel. 56 62 15 927

Agnieszka Zajączkowska tel. 56 62 12 574

e-mail: konferencja-ewaluacja@kujawsko-pomorskie.pl

 

Informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby V Międzyregionalnej Konferencji Ewaluacyjnej


Publikacja z IV Międzyregionalnej Konferencji Ewaluacyjnej

Dodane 27.01.2020 przez Mirela Kiełbasiewicz

Z przyjemnością informujemy, że ukazała się publikacja pt. „EWALUACJA – PERSPEKTYWA REGIONALNA doświadczenia i inspiracje” będąca podsumowaniem
IV Międzyregionalnej Konferencji Ewaluacyjnej, która odbyła się w dniach 4-5 czerwca 2019 roku w Toruniu. Zaprezentowany materiał stanowi przegląd najważniejszych tematów omawianych podczas konferencji.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją dostępną w wersji elektronicznej, jednocześnie wyrażając nadzieję, że jej lektura zainspiruje do dalszego poszerzania wiedzy na temat ewaluacji.

 

Link otwiera się w nowej karcie Pobierz publikację (.pdf)


IV Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna

Dodane 06.06.2019 przez Mirela Jamroży

Przedstawiciele jednostek ewaluacyjnych, a także środowisk naukowych i badawczych z całego kraju uczestniczyli w IV Międzyregionalnej Konferencji Ewaluacyjnej pn. „Ewaluacja – obowiązek czy klucz do uproszczeń w realizacji programów operacyjnych”, która odbyła się w dniach 4-5 czerwca w Hotelu Filmar w Toruniu. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a  objęte było patronatem Ministra Inwestycji i Rozwoju oraz Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

Konferencję otworzył Sławomir Kopyść – Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który wprowadził uczestników w tematykę konferencji. Następnie głos zabrał Jakub Wróblewski Prezes Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, który wskazał na znaczenie nieustającego budowania potencjału ewaluacyjnego w Polsce. Powitanie uczestników zakończył Tomasz Kot – Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju zarysowując najważniejsze wyzwania stojące przed ewaluacją programów pomocowych w najbliższych latach.

Wykład inaugurujący IV Międzyregionalną Konferencję Ewaluacyjną wygłosił prof. dr hab. Paweł Churski – dyrektor instytutu i kierownik Zakładu Analizy Regionalnej Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który poruszył tematykę wyzwań ewaluacji polityki spójności w podejściu zorientowanym terytorialnie. Wystąpienie to wskazało m. in., że czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego ulegają redefinicji, w związku z tym ewaluacja musi odpowiadać na zmieniającą się rzeczywistość i wspomagać przygotowanie interwencji zgodnej z kontekstem terytorialnym.

Kolejne wystąpienie zaprezentował Tomasz Kot z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, który dokonał omówienia historii zapisów nt. ewaluacji z poziomu KE od 1998 roku do dziś. Zwrócił również uwagę, że w kolejnej perspektywie finansowej należy położyć jeszcze większy nacisk na dostępność wyników badań. Ostatnim prelegentem pierwszej sesji plenarnej był Jakub Wróblewski Prezes Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, który zaprezentował wyniki badania zrealizowanego przez PTE, dotyczącego ewaluacji DRG tj. demokracji, praw człowieka i systemu rządzenia. Jednocześnie omówił możliwości włączania tematyki DRG do badań ewaluacyjnych określając wyzwania z tym związane.

Druga sesja w ramach IV konferencji rozpoczęła się wystąpieniem prof. dr hab. inż. Janusza Zaleskiego reprezentującego Politechnikę Wrocławską oraz IMiGW PAN w Warszawie, które dotyczyło omówienia wpływu programów wsparcia UE na rozwój społeczno-gospodarczy polskich regionów ze szczególnym uwzględnieniem województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach referatu zaprezentowano także, szerokie spectrum modeli makroekonomicznych, które mogą być wykorzystane w badaniach ewaluacyjnych.  Następnie dr Dominika Wojtowicz z firmy EGO S.C. zaprezentowała nowatorskie podejście Learning Agenda, innowacyjne narzędzie, które może być wykorzystywane w tworzeniu planów ewaluacji. Sesja została zakończona wystąpieniem dr Łukasza Wiśniewskiego z Jednostki Ewaluacyjnej RPO WK-P, który przybliżył uczestnikom konferencji możliwości wykorzystania metod przestrzennych w badaniach ewaluacyjnych i naukowych.

Ostatnia sesja pierwszego dnia konferencji miała wymiar bardziej praktyczny. Stanisław Bienias z firmy IDEA Instytut Sp. z o. o. zaprezentował doświadczenia wykonawcy dotyczące realizacji badań, jak i ograniczeń wynikających z różnego rodzaju obwarowań, które stosują zlecający badania w zapisach SOPZ. Następnie Andrzej Regulski z IMAPP Consulting Sp. z o.o. omówił siedem grzechów głównych rekomendacji, a następnie „przeniósł” uczestników do roku 2037 i przedstawił zmiany, które zaszły w procesie ewaluacji na przestrzeni lat.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się wystąpieniem Przemysława Hermana – zastępcy dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, który omówił najważniejsze wnioski wynikające z realizacji badań w obszarze EFS oraz wyzwania dla kolejnych ewaluacji dotyczących tego funduszu w przyszłości. Następny referat zaprezentowany przez Monikę Koperkiewicz z Jednostki Ewaluacyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poruszał kwestie doświadczeń w realizacji badania dotyczącego pomiaru wskaźników długoterminowych EFS w formule ewaluacji hybrydowej. Kolejne wystąpienie dr Małgorzaty Wiśniewskiej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedstawiało związki ewaluacji z obszarem ochrony zdrowia i jej rolę w rozwiązywaniu konfliktów lokalnych w tej dziedzinie. Następnie dr Monika Kwiecińska-Zdrenka z UMK w Toruniu zaprezentowała refleksje związanie ze specyfiką ewaluacji instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P 2014-2020, którą obecnie prowadzi na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W ostatniej sesji plenarnej Monika Bartosiewicz-Niziołek Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego zaprezentowała wyniki badania postaw koordynatorów projektów wobec ewaluacji. Kolejne dwa referaty zostały zaprezentowane przez przedstawicieli jednostek ewaluacyjnych regionalnych programów operacyjnych. Lidia Skrzypek z Jednostki Ewaluacyjnej RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego podzieliła się swoimi doświadczeniami z wykorzystania wyników ewaluacji w planowaniu polityki regionalnej na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego. Jolanta Rudnicka – z Jednostki Ewaluacyjnej RPO WK-P zwróciła z kolei uwagę na wykorzystywanie rekomendacji z badań ewaluacyjnych przez Instytucję Zarządzającą w realizacji RPO WK-P 2014-2020.

Na zakończenie Agnieszka Lisek-Charkiewcz – Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich  podsumowała konferencję zwracając uwagę na jej poznawczy i jednocześnie praktyczny wymiar oraz na możliwości wykorzystania zdobytej podczas konferencji wiedzy w dalszej działalności ewaluacyjnej.

Podczas dwóch dni konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać 16 referatów, w których rozważano czy ewaluacja poza obowiązkiem rzeczywiście stanowi klucz do uproszczeń w realizacji programów operacyjnych. Ponadto uczestnikom udostępniono materiały informacyjne i publikacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Wszystkim prelegentom oraz uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy za udział.

Galeria

Prezentacje referowane podczas konferencji


IV Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna

Dodane 17.04.2019 przez Jolanta Konkel

Już po raz czwarty zapraszamy na międzyregionalną konferencję ewaluacyjną, tym razem pod hasłem „Ewaluacja – obowiązek czy klucz do uproszczeń w realizacji programów operacyjnych”. Konferencja odbędzie się 4 i 5 czerwca 2019 r. w Hotelu Filmar przy ul. Grudziądzkiej 39-43 w Toruniu, a adresowana jest głównie do przedstawicieli Jednostek Ewaluacyjnych RPO poszczególnych województw, członków Grupy Sterującej Ewaluacją, środowiska akademickiego, a także beneficjentów Programu i innych zainteresowanych tematyką ewaluacji.

 

TEMATYKA KONFERENCJI

 

Konferencja to okazja do wymiany doświadczeń, a także możliwość zdobycia najnowszej wiedzy przekazywanej przez ekspertów. W programie znajdują się m.in. kwestie szeroko pojętych wyzwań dla ewaluacji polityki spójności, a także zagadnienia nawiązujące do roli ewaluacji (planowania badań, zarządzania wiedzą) w procesie decyzyjnym realizacji programów operacyjnych. Na konferencji przedstawione zostaną wyniki badań prowadzonych na różnych poziomach wdrażania interwencji i dotykające wielu obszarów. Ponadto podjęte zostaną tematy praktyczne takie jak wymiana doświadczeń zdobytych podczas obligatoryjnych badań w obszarze EFS dla wskaźników długoterminowych oraz możliwości zastosowania wybranych metod analizy przestrzennej w badaniach ewaluacyjnych.

 

Prelegentami będą przedstawiciele środowisk akademickich, Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, eksperci, jednostki ewaluacyjne z regionów, a także przedstawiciele ministerstwa i wykonawców-ewaluatorów.

 

Mamy nadzieję, że zaproponowana tematyka i głosy wielu środowisk zachęcą Państwa do udziału w konferencji i będą impulsem do podjęcia dyskusji.

Organizatorem konferencji jest Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Konferencja odbywa się pod patronatem Ministra Inwestycji i Rozwoju oraz Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

Ministerstwo inwestycji i rozwojuLoga Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, oraz Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego

https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj      http://pte.org.pl/

PROGRAM KONFERENCJI

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem:

 

Program (pdf.)

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów delegacji i noclegu.

 

ZGŁOSZENIA – REKRUTACJA UCZESTNIKÓW ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

 

W celu zgłoszenia swojego udziału prosimy o pobranie, wypełnienie oraz przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: konferencja-ewaluacja@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 20 maja 2019 r.

Link otwiera się w nowej karcie Formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj.

Wypełnienie formularza oznacza akceptację informacji dotyczącej ochrony danych osobowych.

 

Liczba miejsc jest ograniczona.

Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby osób z tej samej jednostki oraz zamknięcia listy uczestników przed terminem wskazanym w formularzu zgłoszeniowym.

UWAGA! Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz kolejne komunikaty wysyłane będą drogą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

 

ZAŁĄCZNIKI

 

Miejsce konferencji, dojazd, noclegi

Informacja o atrakcji kulturalnej

 

KONTAKT

 

Jolanta Konkel tel. 56 62 15 927

Agnieszka Zajączkowska tel. 56 62 12 574

e-mail: konferencja-ewaluacja@kujawsko-pomorskie.pl


Dziękujemy za udział w szkoleniu pn. „Ewaluacja projektu. Jak to zrobić?” dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WK-P 2014-2020

Dodane 29.03.2019 przez Mirela Jamroży

W dniu 27 marca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu odbyło się szkolenie pt. „Ewaluacja projektu. Jak to zrobić”, skierowane do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Organizatorem spotkania było Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji
w Departamencie Funduszy Europejskich.

Celem szkolenia było podniesienie świadomości i wiedzy uczestników na temat ewaluacji,
w tym korzyści płynących z rzetelnie przeprowadzonej ewaluacji dla konkretnego projektu oraz zwiększenie zainteresowania udziałem w ewaluacjach polityk prorozwojowych realizowanych w regionie.

Szkolenie, w mieszanej formie wykładów i warsztatów, w ciekawy sposób przeprowadziła Pani Monika Bartosiewicz-Niziołek wice-prezes Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego. Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele lokalnej administracji samorządowej, organizacji pozarządowych, instytucji kultury i przedsiębiorców z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.

Wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i udział w szkoleniu.


Ewaluacja projektu. Jak to zrobić? Szkolenie dla Beneficjentów i Potencjalnych Beneficjentów RPO WK-P 2014-2020

Dodane 22.02.2019 przez Jolanta Konkel

Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich zaprasza na szkolenie pt. „Ewaluacja projektu. Jak to zrobić?”

Celem szkolenia jest podniesienie świadomości i wiedzy uczestników na temat ewaluacji, w tym korzyści płynących z rzetelnie przeprowadzonej ewaluacji dla konkretnego projektu oraz zwiększenie zainteresowania udziałem w ewaluacjach polityk prorozwojowych realizowanych w regionie.

 

Data i miejsce szkolenia

Szkolenie odbędzie się 27 marca 2019 r. w Toruniu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2, sala patio I piętro, godz. 9:00

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Maksymalna liczba uczestników wynosi 30 osób. W szkoleniu nie mogą brać udziału właściciele i pracownicy firm consultingowych.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, w  celu odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania. 

Zakres szkolenia

Pobierz tutaj.

Zgłoszenia

Zgłoszenia proszę przesyłać tylko poprzez formularz zgłoszeniowy w terminie do 11 marca 2019 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adresy: a.zajaczkowska@kujawsko-pomorskie.pl j.konkel@kujawsko-pomorskie.pl.

O przyjęciu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby osób z tej samej jednostki oraz zamknięcia listy uczestników przed terminem wskazanym w formularzu zgłoszeniowym. Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zrekrutowania grupy liczącej minimum 20 osób.

Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz kolejne komunikaty wysyłane będą drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

Formularz zgłoszeniowy.docx

Wypełnienie formularza oznacza akceptację informacji dotyczącej ochrony danych osobowych

Rekrutacja uczestników szkolenia została zakończona

Organizator

Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

e-mail: a.zajaczkowska@kujawsko-pomorskie.pl j.konkel@kujawsko-pomorskie.pl

Telefon: (56) 62 12 574, (56) 62 15 927


Publikacja z III Międzyregionalnej Konferencji Ewaluacyjnej

Dodane 09.01.2017 przez Damian Wiśniewski

Z przyjemnością informujemy, że ukazała się publikacja pt. „Nowe wyzwania dla ewaluacji programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020” będąca podsumowaniem
III Międzyregionalnej Konferencji Ewaluacyjnej, która odbyła się w dniach 21-22 czerwca 2016 roku w Toruniu. Zaprezentowany materiał stanowi przegląd najważniejszych tematów omawianych podczas konferencji.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją dostępną w wersji elektronicznej, jednocześnie wyrażając nadzieję, że jej lektura zainspiruje do dalszego poszerzania wiedzy na temat ewaluacji.

Link otwiera się w nowej karcie Pobierz publikację (.pdf)


Dziękujemy za udział w szkoleniu pn. „Czym jest ewaluacja dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”

Dodane 21.11.2016 przez Damian Wiśniewski

W dniu 15 listopada 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Placu Teatralnym 2 w Toruniu odbyło się szkolenie „Czym jest ewaluacja dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”.

Szkolenie przeprowadził Pan Maciej Kolczyński z Fundacji Idea Rozwoju. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele lokalnej administracji samorządowej, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego. Celem szkolenia było podniesienie świadomości i wiedzy uczestników na temat ewaluacji na poziomie programu oraz zwiększenie zainteresowania udziałem w badaniach ewaluacyjnych polityk prorozwojowych realizowanych w regionie.

Organizatorem spotkania było Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego.

Wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i udział w szkoleniu.


Szkolenie dla Beneficjentów i Potencjalnych Beneficjentów RPO WK-P 2014-2020

Dodane 04.10.2016 przez Damian Wiśniewski
Zakończenie naboru uczestników szkolenia pt. „Czym jest ewaluacja dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WK-P 2014-2020”
W związku z dużym zainteresowaniem szkoleniem pt. „Czym jest ewaluacja dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WK-P 2014-2020” Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego uprzejmie informuje, że rekrutacja uczestników została zamknięta z dniem 11 października 2016 r.

Wszystkich zainteresowanych, którzy ze względu na brak miejsc nie mogli wziąć udziału w szkoleniu zapraszamy na kolejną edycję. O organizowanych spotkaniach będziemy informować na bieżąco na naszych stronach internetowych.

 

 

Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego zaprasza na szkolenie pt. „Czym jest ewaluacja dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WK-P 2014-2020”.

Celem szkolenia jest podniesienie świadomości i wiedzy uczestników na temat ewaluacji na poziomie programu oraz zwiększenie zainteresowania udziałem w badaniach ewaluacyjnych polityk prorozwojowych realizowanych w regionie.

 

Data i miejsce spotkania

Szkolenie odbędzie się w dniu 15 listopada 2016 r. w Toruniu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2, sala patio I piętro, godz. 9:00.

 

Uczestnicy spotkania

Szkolenie skierowane jest do beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Maksymalna liczba uczestników wynosi 40 osób. W szkoleniu nie mogą brać udziału właściciele i pracownicy firm consultingowych.

 

Zgłoszenia

Rekrutacja zakończona.

 

Organizator

Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

e-mail: k.kwiatkowski@kujawsko-pomorskie.plj.konkel@kujawsko-pomorskie.pl

Telefon: (56) 62 18 695, (56) 62 18 653


III Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna

Dodane 28.06.2016 przez Damian Wiśniewski

Przedstawiciele jednostek ewaluacyjnych, a także środowisk naukowych i badawczych z całego kraju uczestniczyli w III Międzyregionalnej Konferencji Ewaluacyjnej pn. „Nowe wyzwania dla ewaluacji programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020”, która odbyła się w dniach 21-22 czerwca w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Biuro Ewaluacji Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz objęte patronatem Ministerstwa Rozwoju i Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego.

 

Uczestnicy oraz przebieg konferencji

Konferencję otworzył Zbigniew Ostrowski – Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który wprowadził uczestników w tematykę konferencji. Następnie głos zabrał Tomasz Kot – Naczelnik Krajowej Jednostki Ewaluacji w Ministerstwie Rozwoju zarysowując najważniejsze wyzwania stojące przed ewaluacją programów pomocowych obecnej perspektywy.

Wykład inaugurujący III Międzyregionalną Konferencję Ewaluacyjną wygłosił prof. dr hab. Paweł Churski – kierownik Zakładu Analizy Regionalnej Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który poruszył tematykę wyzwań dla polityki spójności w kontekście nowego spojrzenia na rozwój regionalny. W pierwszej sesji wystąpił również dr inż. Korneliusz Pylak z Politechniki Lubelskiej, który zwrócił uwagę na zbieżność procesów: ewaluacyjnego oraz naukowego, a także konieczność podnoszenia jakości badań ewaluacyjnych poprzez stosowanie nowych rozwiązań.

W kolejnej części referaty zaprezentowali: Stanisław Bienias z Fundacji IDEA Rozwoju, Tomasz Kot – Naczelnik Krajowej Jednostki Ewaluacji w Ministerstwie Rozwoju, Przemysław Herman – Naczelnik Wydziału Ewaluacji również z Ministerstwa Rozwoju oraz Piotr Stronkowski –  również z Fundacji IDEA Rozwoju. Kwestie poruszone w tej sesji dotyczyły głównie doświadczeń z realizacji badań w latach 2007-2013 oraz wyzwań dla polityki spójności z perspektywy Komisji Europejskiej i Polski. Zaprezentowano również spojrzenie na zagadnienia ewaluacji polityki spójności z perspektywy ewaluatora.

Trzecia sesja  w ramach Międzyregionalnej Konferencji Ewaluacyjnej rozpoczęła się wystąpieniem dr Moniki Kwiecińskiej-Zdrenki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, które dotyczyło szans i możliwości stosowania ewaluacji rozwojowej w instytucjach publicznych. Następnie dr Dariusz Majerek z Politechniki Lubelskiej przedstawił nieco inne spojrzenie na stosowanie techniki Propensity Score Matching w badaniach ewaluacyjnych. Sesja została zakończona wystąpieniem Rafała Trzcińskiego z Fundacji IDEA Rozwoju, który przybliżył uczestnikom konferencji główne założenia oraz korzyści ze stosowania ewaluacji opartej na teorii w praktyce badawczej.

Ostatnia sesja pierwszego dnia konferencji miała wymiar bardziej praktyczny. Weronika Felcis z Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego oraz Barbara Leszczyńska z firmy DANAE Sp. z o. o. w swoich wystąpieniach zainicjowały burzę mózgów wśród uczestników konferencji na temat aktualności  standardów ewaluacji i ich stosowaniu w pracy badawczej oraz możliwości wykorzystania metody Design Thinking w pracy ewaluatora.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się wystąpieniem prof. dr hab. Jarosława Górniaka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, które dało odpowiedź na pytanie Jak powiązać podejście oparte o teorię programu z badaniem wpływu przyczynowego interwencji. Następne dwa referaty zaprezentowane przez dr Bogdana Jankowskiego i Magdalenę Błaszczyk z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz przez Agnieszkę Haber z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości poruszały kwestie praktycznych narzędzi i technik wykorzystywanych w ewaluacji tj. socjologia wizualna, big data czy customer experience. Następnie Andrzej Regulski z firmy IMAPP przedstawił refleksje związanie z wykorzystaniem trybu partycypacyjnego w różnych typach badań ewaluacyjnych.

Kolejne dwa referaty zostały zaprezentowane przez pracowników jednostek ewaluacyjnych regionalnych programów operacyjnych: Monika Lemke z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, a także Barbara Porębska-Maciołek i Agnieszka Zawrzykraj z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego podzieliły się swoimi doświadczeniami z zakresu ewaluacji programów operacyjnych, które w głównej mierze dotyczyły problemów pojawiających się podczas wyboru wykonawcy oraz współpracy w trakcie realizacji badań ewaluacyjnych, a także nowego podejścia do kryterium ceny, stosowanego w procedurze wyboru wykonawcy.

W ostatniej sesji III Międzyregionalnej Konferencji Ewaluacyjnej wystąpiły przedstawicielki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dr Małgorzata Wiśniewska  –Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia przedstawiła związki ewaluacji z obszarem ochrony zdrowia, natomiast Jolanta Rudnicka – Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji Departamentu Rozwoju Regionalnego zwróciła uwagę na możliwości wykorzystania dotychczasowych doświadczeń w zakresie ewaluacji w nowej perspektywie. Na zakończenie krótko podsumowała konferencję.

Podczas dwóch dni konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać 18 referatów dotyczących wyzwań stojących przed ewaluacją programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020. Ponadto uczestnikom udostępniono materiały informacyjne i publikacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Ministerstwa Rozwoju.

Wszystkim prelegentom oraz uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy za udział.

Galeria

Prezentacje referowane podczas konferencji


III Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna

Dodane 17.05.2016 przez Damian Wiśniewski

Organizowana jest pod hasłem „Nowe wyzwania dla ewaluacji programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020”. Odbędzie się 21 i 22 czerwca 2016 r. w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu. Jej adresatami są: przedstawiciele jednostek ewaluacyjnych poszczególnych województw, administracji rządowej, środowiska akademickiego, a także firm badawczych i innych zainteresowanych tematyką ewaluacji.

 

Tematyka konferencji

Jak już wcześniej informowano w ramach konferencji poruszane będą zagadnienia dotyczące rozwoju metodologii badań ewaluacyjnych, użyteczności ewaluacji i upowszechniania jej wyników. Przedstawione zostaną także doświadczenia w zakresie prowadzenia procesu ewaluacji z różnych perspektyw. Dodatkowo planowane jest podjęcie tematów dotyczących tworzenia baz danych, ich dostępności oraz najlepszych praktyk w precyzowaniu zamówień i wyborze wykonawców badań. Prelegentami na konferencji będą doświadczeni eksperci i praktycy ewaluacji – przedstawiciele środowisk akademickich, rządowych, samorządowych, a także wykonawców badań ewaluacyjnych.

Mamy nadzieję, że zaproponowana tematyka i głosy wielu środowisk zachęcą Państwa do udziału w konferencji i będą impulsem do podjęcia dyskusji.

Organizatorem konferencji jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Program konferencji

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem:

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa kosztów delegacji i noclegu.

 

Zgłoszenia 

W celu zgłoszenia swojego udziału prosimy o pobranie, wypełnienie oraz przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: konferencja-ewaluacja@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 7 czerwca 2016 r. Formularz zgłoszeniowy można pobrać Link otwiera się w nowej karcie tutaj.

Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby osób z tej samej jednostki oraz zamknięcia listy uczestników przed terminem wskazanym w formularzu zgłoszeniowym.

UWAGA! Potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz kolejne komunikaty wysyłane będą drogą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

 

Załączniki

 

Kontakt

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Mirela Jamroży tel. (56) 621 86 49,

Jolanta Konkel tel. (56) 621 86 53

Biuro Ewaluacji

e-mail: konferencja-ewaluacja@kujawsko-pomorskie.pl