Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Horyzont 2020

„Horyzont 2020” jest największym dotychczas programem unijnym ukierunkowanym na badania naukowe i innowacje.

Inwestycje w badania naukowe i innowacje mają zasadnicze znaczenie dla przyszłości Europy, dlatego też umieszczone zostały one w centrum strategii „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.


Cel

Program Horyzont 2020 realizuje priorytety strategii poprzez połączenie badań naukowych i innowacji z naciskiem na trzy kluczowe obszary:

 • doskonała baza naukowa,
 • wiodąca pozycja w przemyśle
 • wyzwania społeczne


Struktura programu

Program Horyzont 2020 oparty został na 3 filarach.

Doskonałość w nauce (Excellence in science) zakłada:

 • wsparcie naukowców i ich zespołów w pionierskich badaniach nadzorowanych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council),
 • wsparcie przyszłych i wyłaniających się technologii (Future and Emerging Technologies),
 • wsparcie rozwoju kariery zawodowej naukowców poprzez akcje Marie Skłodowska-Curie,
 • zapewnienie Europie infrastruktury badawczej (w tym e-infrastruktury) dostępnej dla wszystkich naukowców w Europie i spoza niej.


Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial leadership) zakłada:

 • inwestowanie w KET (Key Enabling Technologies) definiowane jako: ICT, micro- i nanoelektronika, fotonika, nanotechnologie, biotechnologia, zaawansowane materiały i zaawansowane technologie produkcji i przetwarzania, technologie kosmiczne
 • dostęp do kapitału wysokiego ryzyka (access to risk finance)
 • zapewnienie wsparcia w całej UE dla rozwoju innowacji w MŚP (innovation in SMEs)


Wyzwania społeczne (Societal challenges) zakładają inwestycje w:

 • zdrowie, zmiany demograficzne, dobrostan (health, demographic change and well-being)
 • bezpieczeństwo żywności, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, gospodarka morska, wody śródlądowe i biogospodarka (Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research, and the bioeconomy)
 • bezpieczną, czystą i wydajną energię (secure, clean and efficient energy)
 • inteligentny, zielony i zintegrowany transport (smart, green and integrated transport)
 • działania na rzecz klimatu, środowisko, efektywne wykorzystanie zasobów i surowców (climate action, environment, resource efficiency and raw materials)
 • włączające, innowacyjne i rozważne społeczeństwa (Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies),
 • bezpieczne społeczeństwa – Ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli (Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens)


Beneficjenci

Beneficjentem programu Horyzont2020 może być każda osoba prawna (tj. osoba fizyczna, spółka prywatna, podmiot prawa publicznego), która funkcjonuje na terenie kraju członkowskiego Unii Europejskiej.


Zaproszenia do konkursów

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html


Więcej informacji

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ http://www.kpk.gov.pl/?cat=15