Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Program „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” – Citizens, Equality, Rights And Values Programme (CERV)

Program

Program ten ma na celu ochronę i promowanie praw i wartości zapisanych w traktatach UE i w Karcie praw podstawowych, w szczególności poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i ponadnarodowym.

Cel

Program ma na celu utrzymanie i rozwój otwartych, opartych na prawach, demokratycznych, równych i integracyjnych społeczeństwach opartych na rządach prawa. Obejmuje to dynamiczne i upodmiotowione społeczeństwo obywatelskie, zachęcające ludzi do demokratycznego, obywatelskiego i społecznego uczestnictwa oraz kultywowanie bogatej różnorodności społeczeństwa europejskiego w oparciu o nasze wspólne wartości, historię i pamięć.

Struktura programu

Program opiera się na czterech wątkach:

  1. Równość, prawa i równość płci — promowanie praw, niedyskryminacji, równości (w tym równości płci) oraz promowanie uwzględniania problematyki płci i niedyskryminacji w głównym nurcie
  2. Zaangażowanie i uczestnictwo obywateli – promowanie zaangażowania i uczestnictwa obywateli w życiu demokratycznym Unii, wymiany między obywatelami różnych państw członkowskich oraz podnoszenie świadomości na temat wspólnej historii Europy
  3. Daphne – zwalczaj przemoc, w tym przemoc ze względu na płeć
  4. Wartości unijne – chroń i promuj wartości unijne

Beneficjenci

Instytucje publiczne i organizacje w Państwach Członkowskich .

Link do programu

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv

Zaproszenie do składania wniosków

 

Źródło

Komisja Europejska