Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Kreatywna Europa – Creative Europe Programme

 

Program

Program Kreatywna Europa 2021-2027 ma budżet w wysokości 2,44 mld Euro. Program inwestuje w działania, które wzmacniają różnorodność kulturową i odpowiadają na potrzeby i wyzwania sektora kultury i sektora kreatywnego.

Cel

Główne cele programu to:

  • ochrona, rozwój i promocja europejskiej różnorodności kulturowej i językowej oraz europejskiego dziedzictwa kulturowego,
  • zwiększenie konkurencyjności i potencjału gospodarczego sektora kultury i sektora kreatywnego, w szczególności sektora audiowizualnego.

Nowości programu przyczynią się do ożywienia tych sektorów, wzmacniając ich wysiłki, aby stać się bardziej sprzyjającymi włączeniu społecznemu, bardziej cyfrowymi i bardziej zrównoważonymi pod względem środowiskowym.

Struktura programu

Program jest wdrażany poprzez trzy komponenty: MEDIA, Kultura oraz międzysektorowy.

  • Komponent MEDIA wspiera europejski sektor audiowizualny. Jego głównymi celami są wzmacnianie zdolności sektora i promowanie transnarodowego obiegu europejskich dzieł audiowizualnych. Skierowany jest do producentów filmów i gier komputerowych, dystrybutorów, agentów sprzedaży, organizatorów szkoleń i warsztatów, festiwali filmowych, targów branżowych, wydarzeń budujących i rozwijających widownię filmów europejskich oraz inicjatyw edukacyjnych, twórców innowacyjnych narzędzi internetowych przeznaczonych dla profesjonalistów z branży audiowizualnej, inicjatyw sieciujących europejskie platformy VoD oraz kin promujących filmy europejskie.
  • Komponent kultura skierowany jest do publicznych oraz prywatnych instytucji, organizacji i innych podmiotów aktywnie działających w sektorach kultury oraz kreatywnym. Jego celem jest promocja europejskiej kultury i sztuki, zwiększanie mobilności artystów i dzieł europejskich, budowanie współpracy kulturalnej na poziomie ponadnarodowym, rozwijanie europejskiej publiczności oraz dostosowywanie sektorów kultury i kreatywnych do technologii cyfrowych i wdrażania innowacji.
  • Komponent międzysektorowy wspiera międzynarodowe działania oparte na partnerskiej współpracy organizacji i instytucji sektorów kultury, kre­atywnego i audiowizualnego. Promuje nowe formy twórczości na styku różnych sektorów m.in. poprzez wspar­cie eksperymentalnych podejść i wdrażania innowacyjnych technologii i rozwiązań w two­rzeniu, udostępnianiu, dystrybucji i promocji treści kultury, z uwzględnieniem ich potencjału rynkowego. Komponent międzysektorowy wspiera także działania dotyczące pluralizmu mediów informacyjnych, transnarodowej Współpracy Politycznej oraz sieci Creative Europe Desks – biur reprezentujących program w poszczególnych krajach.

Beneficjenci

Program Kreatywna Europa jest otwarty dla organizacji kulturalnych i kreatywnych z państw członkowskich UE, a także z krajów spoza UE. Pod pewnymi warunkami w programie mogą również uczestniczyć kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego, kraje kandydujące/potencjalne kraje kandydujące oraz kraje objęte europejską polityką sąsiedztwa.

Link do programu

https://kreatywna-europa.eu/

Zaproszenie do składania wniosków

Źródło

Creative Europe Desk Polska