Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Europejski Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI)

Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) to instrument finansowy UE, który ma promować wysokiej jakości i trwałe miejsca pracy. Program powinien również zapewnić odpowiednią i godziwą ochronę socjalną, a także przyczynić się do zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz poprawy warunków pracy.


Cel

 • Zwiększenie poczucia odpowiedzialności za cele UE i koordynacji działania na szczeblu unijnym i krajowym w obszarach zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego
 • Wspieranie budowania odpowiednich systemów zabezpieczenia społecznego i rynku pracy
 • Unowocześnienie przepisów UE i zapewnienie ich skutecznego stosowania
 • Promowanie mobilności pracowników i zwiększenie możliwości zatrudnienia poprzez budowanie otwartego rynku pracy
 • Zwiększenie poziomu mikrofinansów i dostępu do nich dla osób w trudnej sytuacji oraz dla mikroprzedsiębiorstw, a także zwiększenie dostępu do środków finansowych dla przedsiębiorstw społecznych
Przy osiąganiu powyższych celów w ramach programu EaSI dąży się do:
 • zwracania szczególnej uwagi na grupy w trudnej sytuacji, takie jak osoby młode
 • promowania równości kobiet i mężczyzn
 • zwalczania dyskryminacji
 • promowania trwałych, wysokiej jakości miejsc pracy
 • gwarantowania odpowiedniej i godnej ochrony społecznej
 • zwalczania długotrwałego bezrobocia
 • walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym


Struktura

Programem EaSI bezpośrednio zarządza Komisja Europejska. Obejmuje on trzy unijne programy, które w okresie 2007–2013 były zarządzane oddzielnie, a mianowicie: PROGRESS, EURES i instrument mikrofinansowy Progress.

Od stycznia 2014 r. programy te tworzą trzy osie programu EaSI, które wspierają:

 • modernizację polityki zatrudnienia i polityki społecznej – oś PROGRESS (61 proc. całkowitego budżetu)
 • mobilność zawodową – oś EURES (18 proc. całkowitego budżetu)
 • dostęp do mikrofinansowania oraz przedsiębiorczość społeczną – oś mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej (21 proc. całkowitego budżetu).

Całkowity budżet programu na lata 2014–2020 wynosi 919 469 000 euro.


Beneficjenci

Beneficjentami trzech powyższych osi programu mogą być władze lokalne, regionalne i krajowe, urzędy statystyczne, organizacje pozarządowe, urzędy pracy, organizacje zrzeszające partnerów społecznych, szkoły wyższe i ośrodki badawcze oraz media.


Zaproszenia do konkursów

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en


Więcej informacji

Komisja Europejska