Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Talent w Europie: nowe możliwości rozwoju dla regionów Europy

2023-02-10 10:16 przez Beata Skowrońska

Unia Europejska przedstawiła nowy mechanizm wspierania talentów  w regionach Europy.
Jest to  pierwsza kluczowa inicjatywa w 2023 r., która przyczyni się do Europejskiego Roku Umiejętności, zgodnie z wnioskiem Komisji, i która ma nadać nowy impuls podnoszeniu kwalifikacji w europejskich regionach. Komunikat Komisji oferuje dostosowane do potrzeb, ukierunkowane terytorialnie i wielowymiarowe rozwiązania, w tym wykorzystanie istniejących funduszy i inicjatyw UE w celu wspierania regionów najbardziej dotkniętych trwającą przemianą demograficzną i jej skutkami ubocznymi. Mechanizm ma na celu zapobieganie pojawianiu się nowych i pogłębiających się dysproporcji terytorialnych w UE.

Nowy mechanizm UE: „Mechanizm wspierania talentów”

Komisja opracuje mechanizm wspierania talentów w oparciu o 8 filarów:

  1. Nowy projekt pilotażowy zostanie uruchomiony w 2023 r., aby pomóc regionom stojącym w obliczu „pułapki rozwoju talentów” w opracowaniu, konsolidacji, opracowaniu i wdrożeniu dostosowanych i kompleksowych strategii, a także w określeniu odpowiednich projektów w celu szkolenia, przyciągania i zatrzymywania wykwalifikowanych pracowników. Wsparcie zostanie udzielone regionom pilotażowym wyłonionym w drodze otwartego naboru.
  2. Nowa inicjatywa „Inteligentna adaptacja regionów do przemian demograficznych” rozpocznie się w 2023 r., aby pomóc regionom o wyższym wskaźniku wyjazdów młodych ludzi w dostosowaniu się do przemian demograficznych i inwestowaniu w rozwój talentów za pomocą dostosowanych do danego miejsca polityk. Regiony korzystające zostaną wybrane na podstawie otwartego zaproszenia.
  3. Instrument Wsparcia Technicznego (TSI) będzie wspierał państwa członkowskie, na żądanie w ramach zaproszenia TSI 2023, w reformach na szczeblu krajowym i regionalnym, niezbędnych do rozwiązania problemu kurczącej się liczby ludności w wieku produkcyjnym oraz braku potrzeby lokalnego rynku.
  4. Programy polityki spójności i międzyregionalne inwestycje innowacyjne będą stymulować innowacje i możliwości tworzenia miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji, a tym samym przyczynią się do poprawy możliwości zatrzymywania i przyciągania talentów w tych regionach.
  5. W ramach „Europejskiej inicjatywy miejskiej” zostanie ogłoszone nowe zaproszenie do innowacyjnych działań w celu przetestowania rozwiązań lokalnych, kierowanych przez kurczące się miasta, które odpowiadają na wyzwania związane z rozwojem, utrzymaniem i przyciąganiem wykwalifikowanych pracowników.
  6. Unijne inicjatywy wspierające rozwój talentów będą podpisywane na dedykowanej stronie internetowej. Zapewni to zainteresowanym regionom łatwiejszy dostęp do informacji na temat polityki UE w obszarach takich jak badania i innowacje, szkolenia, edukacja i mobilność młodzieży.
  7. Nastąpi wymiana doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk: regiony będą miały możliwość tworzenia tematycznych i regionalnych grup roboczych w celu zajęcia się konkretnymi wyzwaniami zawodowymi lub terytorialnymi.
  8. Wiedza analityczna wymagana do wspierania i ułatwiania polityki opartej na dowodach w zakresie rozwoju regionalnego i migracji będzie dalej rozwijana.

Więcej informacji

Komisja Europejska

Źródło

ERRIN