Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Szczyt Społeczny w Porto: wszyscy partnerzy deklarują zaangażowanie w realizację celów społecznych na 2030 r.

2021-05-13 12:33 przez Damian Wiśniewski

We Link otwiera się w nowej karcie wspólnej deklaracji zaangażowania na rzecz praw społecznych z Porto partnerzy zobowiązali się wypełnić trzy główne cele na 2030 r. określone w planie działania Komisji dotyczącym Europejskiego filaru praw socjalnych:

  1. co najmniej 78 proc. osób w wieku 20–64 lat powinno mieć zatrudnienie,
  2. co najmniej 60 % wszystkich dorosłych powinno co roku uczestniczyć w szkoleniach,
  3. liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powinna zmaleć o co najmniej 15 mln, w tym o co najmniej 5 mln dzieci.

Zobowiązanie to podjęto w pierwszym dniu Szczytu Społecznego w Porto przewodnicząca Komisji Europejskiej, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, premier Portugalii sprawujący obecnie prezydencję w Radzie UE, przedstawiciele europejskich partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Ponadto zobowiązali się dołożyć wszelkich starań, aby wzmocnić wymiar społeczny Europy i uczynić ją bardziej sprzyjającą włączeniu społecznemu. Wyrazili zadowolenie z planu działania dotyczącego Europejskiego filaru praw socjalnych i większe zaangażowanie na rzecz przełożenia zasad filaru na działania uruchamiające silną, sprawiedliwą odnowę gospodarczą sprzyjającą zatrudnieniu.

Szczyt jest przełomowym momentem dla praw socjalnych w Europie. Partnerzy społeczni i społeczeństwo obywatelskie wzywają szefów państw i rządów UE, aby zatwierdzili plan działania i jego główne cele oraz by wyznaczyli ambitne cele krajowe, które przyczyniłyby się odpowiednio do osiągnięcia celów europejskich.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, powiedziała: Cele społeczne Europy muszą iść w parze z celami ekologicznymi i cyfrowymi. Chcemy zbliżyć się do pełnego zatrudnienia, chcemy, by więcej Europejczyków miało dostęp do potrzebnych im umiejętności oraz zapewnić wszystkim Europejczykom równe szanse w cyfrowej i zrównoważonej gospodarce. Szczyt Społeczny w Porto jest wyrazem wspólnego zaangażowania na rzecz budowania Europy socjalnej, dostosowanej do dzisiejszych czasów, która przyniesie korzyści nam wszystkim

Premier Portugalii António Costa dodał: Deklaracja zaangażowania z Porto jest zobowiązaniem na przyszłość oraz wyrazem nadziei. Dochodzimy dziś do wniosku, społeczeństwa będą bardziej zamożne i sprawiedliwsze tylko wtedy, gdy obok realizacji celów klimatycznych i cyfrowych, które sobie postawiliśmy, będziemy wdrażać filar socjalny.

Po konferencji na wysokim szczeblu, w sobotę 8 maja, odbędzie się nieformalne posiedzenie szefów państw i rządów UE.

Pora dotrzymać obietnic

We wspólnej deklaracji zaangażowania sygnatariusze przyjmują Link otwiera się w nowej karcie plan działania dotyczący Europejskiego filaru praw socjalnych przedstawiony przez Komisję na początku marca, w którym określono konkretne działania prowadzące do dalszej realizacji 20 zasad filaru. Zaproponowano w nim też główne cele w zakresie zatrudnienia, umiejętności i włączenia społecznego na poziomie UE, które mają zostać osiągnięte do 2030 r. Plan działania pomoże Europie pomyślnie przeprowadzić transformacje wynikające z przemian społecznych, technologicznych i gospodarczych, a także ze społeczno-gospodarczych skutków pandemii. Pomoże to zagwarantować, że w kontekście przejścia na dwojaką transformację cyfrową i klimatyczną nikt nie zostanie pominięty.

Skupienie się na zatrudnieniu, umiejętnościach, zwalczaniu ubóstwa i ograniczaniu wykluczenia społecznego

Skutki społeczno-gospodarcze pandemii COVID-19 są dalekosiężne i głębokie. Dzięki zbiorowej reakcji państw członkowskich i UE udało się utrzymać jak dotąd miejsca pracy i źródła utrzymania oraz ograniczyć wiele negatywnych skutków pandemii. Trzeba się jednak liczyć z tym, że bezrobocie i nierówności będą się utrzymywać i wzrosną. Uczestnicy konferencji wysokiego szczebla wzywają zatem przywódców UE, aby kierowali zasoby tam, gdzie są one najbardziej potrzebne.
Decydenci powinni skoncentrować swoje wysiłki na ożywieniu zatrudnienia i tworzeniu wysokiej jakości miejsc pracy, na inwestycjach w uczenie się przez całe życie, umożliwianiu ludziom zdobywania nowych lub dodatkowych umiejętności potrzebnych w kontekście przejścia na zieloną i cyfrową transformację, a także na ograniczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego przez promowanie równych szans dla wszystkich.

Kontekst

Na szczycie w Göteborgu w 2017 r. Parlament Europejski, Rada i Komisja ogłosiły uroczyście utworzenie Europejskiego filaru praw socjalnych. Filar ten określa 20 zasad i praw mających istotne znaczenie dla sprawiedliwych i dobrze funkcjonujących rynków pracy oraz systemów opieki społecznej w Europie XXI w. Filar składa się z trzech rozdziałów:(1) równe szanse i dostęp do zatrudnienia (2) uczciwe warunki pracy (3) ochrona socjalna i integracja społeczna.

Więcej informacji

Link otwiera się w nowej karcie Deklaracja zaangażowania wyrażona na Szczycie Społecznym w Porto
Link otwiera się w nowej karcie Szczyt Społeczny w Porto – strona internetowa
Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie informacji: Plan działania związany z Europejskim filarem praw socjalnych
Link otwiera się w nowej karcie Komunikat: Plan działania związany z Europejskim filarem praw socjalnych
Link otwiera się w nowej karcie Plan działania – strona internetowa

Źródło
Komisja Europejska