Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Program prac Komisji Europejskiej na 2023 r.

2022-11-02 3:45 przez Beata Skowrońska

Będziemy kontynuować ambitny program dla obywateli – zajmiemy się problemem wysokich cen energii w celu zmniejszenia obciążeń dla rodzin i przedsiębiorstw w całej Europie” – powiedziała przewodnicząca Ursula von der Leyen.

Komisja przyjęła swój program prac na 2023 r. Określono w nim odważny plan reagowania na kryzysy, z jakimi borykają się obecnie Europejczycy w swoim codziennym życiu, a jednocześnie zobowiązano się do zwiększenia wysiłków na rzecz transformacji ekologicznej i cyfrowej, dzięki którym poprawi się odporność Unii Europejskiej.

Celem działań Komisji jest zapewnienie wsparcia obywatelom i przedsiębiorstwom, czy to przez obniżenie cen energii, zabezpieczenie dostaw kluczowych dla naszej konkurencyjności przemysłowej i bezpieczeństwa żywnościowego, czy też poprzez wzmocnienie europejskiej społecznej gospodarki rynkowej.

Program prac Komisji zawiera 43 nowe inicjatywy polityczne w ramach sześciu naczelnych celów określonych przez przewodniczącą Ursulęvon der Leyen w jej wytycznych politycznych, a ich podstawą jest wygłoszone przez przewodniczącą orędzie o stanie Unii Europejskiej z 2022 r. oraz list intencyjny.

Wiele kluczowych inicjatyw wymienionych w programie prac zostało sformułowanych na bazie wyników Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Ponadto, w niektórych kluczowych obszarach, w prowadzonym przez Komisję procesie kształtowania polityki wezmą udział panele obywatelskie nowej generacji. Pierwsze panele obywatelskie zajmą się kwestiami marnotrawienia żywności, mobilności edukacyjnej i światów wirtualnych. (…)

Realizacja sześciu naczelnych celów

1. Europejski Zielony Ład

W kontekście wojny Rosji przeciwko Ukrainie Komisja zaproponuje na początku 2023 r. m.in. kompleksową reformę unijnego rynku energii elektrycznej, w tym oddzielenie cen energii elektrycznej od ceny gazu. Aby wesprzeć szybki rozwój ekologicznej gospodarki wodorowej, Komisja zaproponuje utworzenie nowego Europejskiego Banku Wodoru, który na początek zainwestuje 3 mld euro w utworzenie unijnego rynku wodoru.

W 2023 r. Komisja podejmie również działania mające na celu ograniczenie ilości odpadów i wpływu odpadów na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów żywnościowych i tekstylnych. Było to jedno z zagadnień przewodnich Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Podobnie, odpowiadając na obawy obywateli, Komisja zaproponuje przegląd unijnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt.

2. Europa na miarę ery cyfrowej

Mając na uwadze bieżące i przyszłe zagrożenia związane ze strategicznymi zależnościami, Komisja zaproponuje środki UE mające na celu zapewnienie odpowiedniego i zróżnicowanego dostępu do surowców krytycznych potrzebnych do zapewnienia odporności cyfrowej i gospodarczej Europy.

W 30. rocznicę utworzenia jednolitego rynku przedstawimy istotne korzyści, jakie możemy z niego czerpać, a jednocześnie zajmiemy się identyfikowaniem i usuwaniem luk we wdrażaniu przepisów będących jego podstawą. Przegląd przepisów dotyczących zwalczania opóźnień w płatnościach pomoże zmniejszyć obciążenia dla MŚP w okresie niepewności gospodarczej. Inicjatywa mająca na celu dalsze rozszerzenie i upowszechnienie wykorzystania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółekpomoże przedsiębiorstwom na jednolitym rynku poprzez uproszczenie procedur administracyjnych i sądowych.

Komisja zaproponuje również wspólną europejską przestrzeń danych dotyczących mobilności w celu pobudzenia cyfryzacji sektora mobilności, natomiast unijne ramy regulacyjne dotyczące hiperpętli (ang. hyperloop) pomogą nam przygotować się na nowe rozwiązania w zakresie mobilności.

3. Gospodarka służąca ludziom

W oparciu o wnioski Konferencji w sprawie przyszłości Europy Komisja przeprowadzi przegląd unijnych ram zarządzania gospodarczego, aby upewnić się, że nadal są one adekwatne do zakładanych celów. Aby jeszcze bardziej wzmocnić budżet Unii w obliczu obecnych pilnych wyzwań, przeprowadzimy również śródokresowy przegląd budżetu UE na lata 2021–2027 i przedłożymy drugi zestaw aktów dotyczących nowych zasobów własnych w oparciu o wniosek dotyczący jednego zbioru przepisów podatkowych na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej w Europie.

Z kolei aby uzyskać pewność, że wspólna waluta Unii spełnia wymogi ery cyfrowej, przedstawimy wniosek w sprawie zasad cyfrowego euro przed jego potencjalną emisją przez Europejski Bank Centralny.

Ze względu na wyzwania społeczne związane z pandemią COVID-19 i wojną Rosji przeciwko Ukrainie, zaktualizujemy nasze ramy jakości staży, aby rozwiązać takie kwestie, jak sprawiedliwe wynagrodzenie i dostęp do ochrony socjalnej, i zwiększyć w ten sposób odporność społeczną Europy.

Program prac powstał w czasach dużej niepewności gospodarczej. W związku z tym jesteśmy gotowi wiosną ponownie ocenić zawarte w nim działania, a zwłaszcza te środki, które mogą mieć wpływ na konkurencyjność.

4. Silniejsza pozycja Europy na świecie

Okrutna rzeczywistość wojny potwierdza potrzebę zintensyfikowania wysiłków UE w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Aby bronić naszych interesów, naszych zasad demokratycznych oraz pokoju i stabilności, przedstawimy unijną strategię kosmiczną na rzecz bezpieczeństwa i obrony, a także nową strategię UE w zakresie bezpieczeństwa morskiego. Zaktualizujemy również nasz zestaw narzędzi sankcji, tak aby obejmował on korupcję.

Zaproponujemy nowy program na rzecz ożywienia naszych stosunków z Ameryką Łacińską i Karaibami. Jednocześnie będziemy kontynuować naszą współpracę z krajami kandydującymi na Bałkanach Zachodnich, a także z Ukrainą, Mołdawią i Gruzją, z myślą o ich przyszłym przystąpieniu do Unii.

5. Promowanie naszego europejskiego stylu życia

W związku z tym, że tylko 15 proc. młodych osób zdecydowało się podjąć studia, szkolenie lub praktyki zawodowe w innym kraju UE, Komisja zaproponuje aktualizację obecnych unijnych ram mobilności edukacyjnej, aby ułatwić studentom przemieszczanie się między systemami kształcenia. Jako że rok 2023 będzie Europejskim Rokiem Umiejętności, chcemy przyciągnąć wysoko wykwalifikowanych specjalistów do sektorów, w których Europa doświadcza niedoborów siły roboczej. W tym celu przedstawimy wnioski dotyczące uznawania kwalifikacji obywateli państw trzecich. Specjalna inicjatywa będzie promować jedną z najistotniejszych ze strategicznego punktu widzenia umiejętności za pośrednictwem akademii umiejętności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Aby zapewnić odporność i bezpieczeństwo strefy Schengen, w której podróżuje się bez granic, zaproponujemy przepisy dotyczące digitalizacji unijnych dokumentów podróży i ułatwień w podróżowaniu.

Aby dalej budować Europejską Unię Zdrowotną, Komisja zaproponuje kompleksowe podejście do zdrowia psychicznego, które jest jedną z kluczowych inicjatyw Konferencji w sprawie przyszłości Europy, zmienione zalecenie w sprawie środowisk wolnych od dymu tytoniowego oraz nowe zalecenie w sprawie nowotworów, którym można zapobiegać za pomocą szczepień.

 6. Nowy impuls dla demokracji europejskiej

Demokracja to podstawa Unii. W 2023 r. Komisja przedstawi pakiet dotyczący obrony demokracji, w tym inicjatywę na rzecz ochrony przestrzeni demokratycznej UE przed obcymi interesami.

Będziemy nadal budować Unię równości i zaproponujemy europejską kartę osoby z niepełnosprawnością, która zapewni uznawanie statusu osoby z niepełnosprawnością we wszystkich państwach członkowskich. Będziemy również kontynuować prace nad wyeliminowaniem luk w ochronie prawnej przed dyskryminacją ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne.

Zgodnie z naszymi zasadami lepszego stanowienia prawa Komisja będzie nadal określać potencjał w zakresie uproszczenia i zmniejszenia obciążeń, a także wspierać zrównoważony rozwój. Jako uzupełnienie systematycznych wysiłków na rzecz identyfikacji i usuwania biurokracji grupa wysokiego szczebla zainteresowanych stron nadal będzie pracować nad ukierunkowanym usprawnieniem przepisów mających wpływ na obywateli i przedsiębiorstwa.

Dalsze działania

Komisja rozpocznie rozmowy z Parlamentem i Radą, aby sporządzić wykaz wspólnych priorytetów ustawodawczych, w przypadku których współprawodawcy zgadzają się podjąć szybkie działania. Komisja w dalszym ciągu wspierać będzie państwa członkowskie i z nimi współpracować, aby zapewnić wdrażanie nowych i już obowiązujących unijnych polityk i przepisów, a w razie potrzeby nie zawaha się bronić prawa Unii w drodze postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Kontekst

Co roku Komisja przyjmuje program prac, w którym określa listę działań, jakie zamierza podjąć w nadchodzącym roku. W programie prac Komisja informuje opinię publiczną i współprawodawców o swoich zobowiązaniach politycznych dotyczących nowych inicjatyw ustawodawczych, wycofania wniosków oczekujących na przyjęcie oraz przeglądu istniejącego prawodawstwa UE. Program nie obejmuje bieżących prac Komisji w jej roli strażniczki Traktatów, egzekwowania obowiązujących przepisów ani regularnych inicjatyw przyjmowanych przez Komisję każdego roku. Program prac Komisji na 2023 r. jest wynikiem ścisłej współpracy z Parlamentem Europejskim, państwami członkowskimi i organami doradczymi UE.

Więcej informacji

Strona internetowa programu prac Komisji na 2023 r.

Program prac Komisji na 2023 r.: Unia zdecydowana i zjednoczona

Źródło:

Komisja Europejska