Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Nowe finansowe instrumenty dla środowiska

2020-06-19 7:52 przez Damian Wiśniewski

Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny uruchamiają dwa nowe instrumenty finansowe w celu stymulowania inwestycji w efektywność energetyczną, wysiłków na rzecz ochrony kapitału naturalnego i dostosowania do zmian klimatu. Instrumenty odblokują inwestycje publiczne i prywatne poprzez połączenie finansowania EBI z finansowaniem w ramach unijnego programu LIFE na rzecz środowiska i działań w dziedzinie klimatu.

Private Finance for Efficiency Energy (PF4EE)

Pierwszy instrument – Private Finance for Efficiency Energy (PF4EE) – ma na celu zwiększenie prywatnego finansowania projektów w zakresie efektywności energetycznej, które mają pomóc państwom członkowskim w osiągnięciu uzgodnionych celów UE w zakresie efektywności energetycznej. Komisja przeznaczyła 80 mln EUR na lata 2014–2017, przewidując 8-krotny efekt dźwigni. PF4EE połączy pożyczki udzielane przez EBI bankom pośredniczącym w państwach członkowskich z ochroną przed stratami związanymi z udzielaniem pożyczek na projekty dotyczące efektywności energetycznej. Uzupełnieniem będzie pomoc techniczna dla pośredników finansowych.

Instrument jest skierowany do MŚP, osób prywatnych, małych gmin i innych organów sektora publicznego podejmujących niewielkie inwestycje w zakresie efektywności energetycznej. Zostanie on wdrożony za pośrednictwem banków w państwach członkowskich. Wielkość pożyczek może wynosić od 40 000 EUR do 5 milionów EUR lub więcej w wyjątkowych przypadkach.

Drugi instrument – instrument finansowania kapitału naturalnego (NCFF)

Drugi instrument – instrument finansowania kapitału naturalnego (NCFF) – zapewni pożyczki i inwestycje w fundusze na wsparcie projektów, które pomogą zachować kapitał naturalny, w tym dostosowanie do zmian klimatu. Kwalifikujące się projekty będą obejmować płatności za usługi ekosystemowe, zieloną infrastrukturę, kompensację różnorodności biologicznej i inwestycje na innowacyjne firmy sprzyjające różnorodności biologicznej i adaptacji.

Komisja Europejska zapewnia do 50 mln EUR jako gwarancję inwestycji z dodatkowym wsparciem w postaci dotacji w wysokości 10 mln EUR na pomoc techniczną. Odbiorcami NCFF mogą być podmioty publiczne i prywatne, w tym władze publiczne, właściciele gruntów i przedsiębiorstwa. Wielkość projektu zwykle wynosi od 5 do 15 milionów EUR. W dowolnym momencie potencjalni deweloperzy projektów mogą skontaktować się z EBI, aby wyrazić zainteresowanie obiektem i omówić przydatność swoich pomysłów. Wnioski będą rozpatrywane do zatwierdzenia przez Bank, po zadowalającym badaniu due diligence i wyborze przez Bank, w ramach dostępnego budżetu. PF4EE i NCFF uzupełniają plan inwestycyjny UE, uwzględniając duży potencjał na szczeblu unijnym i krajowym w celu dalszej optymalizacji wykorzystania funduszy publicznych i prywatnych.

Instrumenty te zmobilizują środki publiczne w celu wygenerowania nowych inwestycji prywatnych, bez tworzenia nowego długu. Pomogą usunąć bariery rynkowe, inwestując w projekty, które w innym przypadku nie byłyby finansowane, ponieważ są postrzegane jako zbyt wysokie ryzyko. W ten sposób pokażą, że inwestycje w technologie niskoemisyjne i sektory efektywnego gospodarowania zasobami nie tylko opłacają się w dłuższej perspektywie, ale również przyczyniają się do osiągnięcia celów strategii UE 2020 w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami, różnorodności biologicznej i działań na rzecz klimatu, stawiając Europę na drodze do zrównoważony wzrost.

Więcej informacji

Finansowe instrumenty LIFE

Źródło

Komisja Europejska

Opracowanie

Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza