Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Nabór wniosków w akcji 3. Programu Erasmus+

2017-04-14 9:27 przez Beata Skowrońska

Unijna Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) zaprasza do składnia wniosków o dofinansowanie projektów w ramach akcji 3. Programu Erasmus+.

Tematyka projektów

Projekty wspierane w ramach naboru dotyczyć powinny współpracy ponadnarodowej w poniższych obszarach:

  • popularyzacja i/lub rozpowszechnianiu dobrych praktyk w zakresie uczenia się sprzyjającego włączeniu społecznemu, inicjowanych przede wszystkim na poziomie lokalnym, lub
  • opracowywania i wdrażania innowacyjnych metod i praktyk służących wspieraniu edukacji włączającej i/lub środowisk młodzieżowych w określonych kontekstach.

Każdy wniosek musi dotyczyć ponad to co najmniej jednego celu ogólnego i jednego spośród celów szczegółowych, które sformułowano osobno dla części 1 i części 2.

Kto może składać wnioski

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty publiczne i prywatne działające w sektorze edukacji, szkoleń i młodzieży, lub inne organizacje sektora społeczno-gospodarczego prowadzące działalność międzysektorową (w tym np. ośrodki uznawalności wykształcenia, izby przemysłowo-handlowe, organizacje zawodowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, kultury, sportowe itd.) w obszarach objętych zakresem deklaracji w sprawie promowania poprzez edukację postaw obywatelskich oraz wspólnych wartości, którymi są wolność, tolerancja i niedyskryminacja (deklaracja paryska).

Wymogi dotyczące partnerstwa

W partnerstwie projektowym powinny uczestniczyć co najmniej 4 podmioty z różnych krajów UE. W przypadku udziału sieci podmiotów, w projekcie musi uczestniczyć 2 partnerów spoza jej struktury.

Termin realizacji projektów

Działania w ramach projektu muszą się rozpocząć się w dniach 1 grudnia 2017 r., 31 grudnia 2017 r. lub 15 stycznia 2018 r. Czas trwania projektu powinien to od 24 do 36 miesięcy.

Budżet oraz maksymalna kwota dofinansowania

Całkowity budżet przedsięwzięcia wynosi 10 mln euro. 8 mln euro trafi na dofinansowanie wniosków w części 1 (Kształcenie i szkolenie), a 2 mln w części 2 (Młodzież). Maksymalna kwota dotacji dla jednego projektu wynosi 500 tys. euro.

Termin składania wniosków

Termin składania wniosków upływa 22 maja 2017 r. o godzinie 12.00.

Więcej

Informacje na temat naboru znajdują się na stronie Komisji Europejskiej.

Źródło: eurodesk.pl