Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Europejski Ranking Innowacyjności: coraz lepsze wyniki w zakresie innowacji w państwach członkowskich i regionach

2021-06-29 12:14 przez Damian Wiśniewski

Komisja opublikowała dziś Europejski Ranking Innowacyjności 2021, który pokazuje, że wyniki Europy w zakresie innowacji nadal poprawiają się w całej UE. Od 2014 r. wyniki w zakresie innowacji wzrosły średnio o 12,5 proc. W całej UE trwa ciągły proces konwergencji, w ramach którego państwa osiągające gorsze wyniki szybciej rozwijają się niż państwa osiągające wyniki lepsze, dzięki czemu zmniejsza się luka innowacyjna między nimi. Jak wynika z opublikowanego też dziś Regionalnego Rankingu Innowacyjności 2021, tendencja ta widoczna jest w wynikach w zakresie innowacji we wszystkich regionach UE. Na arenie światowej UE ma lepsze wyniki niż jej konkurenci, tacy jak Chiny, Brazylia, Republika Południowej Afryki, Rosja i Indie, natomiast państwa takie jak Korea Południowa, Kanada, Australia, Stany Zjednoczone i Japonia mają przewagę nad UE. Tegoroczny Europejski Ranking Innowacyjności opiera się na zmienionych ramach, które obejmują nowe wskaźniki cyfryzacji i zrównoważenia środowiskowego, dostosowując ranking do unijnych priorytetów politycznych.

Najważniejsze ustalenia 

 W oparciu o uzyskane wyniki państwa UE dzielą się na cztery grupy: liderzy innowacji, silni innowatorzy, umiarkowani innowatorzy i początkujący innowatorzy. 

  • Szwecja nadal dzierży pierwszeństwo w dziedzinie innowacji w UE, a następne w kolejności są Finlandia, Dania i Belgia, przy czym ich wyniki w zakresie innowacji są znacznie powyżej średniej UE. 
  • Grupy uzyskujące podobne wyniki są zazwyczaj skoncentrowane geograficznie: liderzy innowacji i najsilniejsi innowatorzy występują głównie w Europie Północnej i Zachodniej, a większość umiarkowanych i początkujących innowatorów znajduje się w Europie Południowej i Wschodniej. 
  • Od 2014 r. średnie wyniki UE pod względem innowacyjności wzrosły o 12,5 punktów procentowych. Największy wzrost odnotowano na Cyprze, w Estonii, Grecji, we Włoszech i na Litwie. 
  • W pięciu państwach członkowskich wyniki poprawiły się o co najmniej 25 punktów procentowych (Cypr, Estonia, Grecja, Litwa i Włochy). W czterech państwach członkowskich odnotowano poprawę wyników o 15–25 punktów procentowych (Belgia, Chorwacja, Finlandia i Szwecja). W ośmiu państwach członkowskich wyniki poprawiły się o 10–15 punktów procentowych (Austria, Czechy, Hiszpania, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy i Polska). W pozostałych 10 państwach członkowskich odnotowano poprawę wyników nawet o dziesięć punktów procentowych
  • Porównanie średniej UE z wybranymi światowymi konkurentami wskazuje, że najbardziej innowacyjnym krajem jest Korea Południowa, z wynikem o 36 proc. lepszym niż UE w 2014 r. i o 21 proc. lepszym niż UE w 2021 r. UE wyprzedza swoich konkurentów, takich jak Chiny, Brazylia, Republika Południowej Afryki, Rosja i Indie, natomiast państwa takie jak Kanada, Australia, Stany Zjednoczone i Japonia mają nad nią przewagę. 
  • W okresie od 2014 r. wyniki w zakresie innowacji wzrosły w 225 regionach spośród 240 ogółem. Z biegiem czasu w wynikach regionalnych pojawiła się konwergencja a różnice w wynikach pomiędzy regionami zaczęły maleć. 
  • Najbardziej innowacyjne regiony w Europie to Sztokholm w Szwecji, a następnie Etelä-Suomi w Finlandii i Oberbayern w Niemczech. Hovedstaden w Danii zajmuje czwarte miejsce, a Zurych w Szwajcarii – piąte.

Wypowiedzi członków kolegium komisarzy:

Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, powiedział: Europejskie innowacje, takie jak technologie leżące u podstaw nowych szczepionek przeciwko COVID-19, mają ogromne znaczenie dla walki z obecną pandemią i jej przezwyciężenia. Poprawa wyników UE w zakresie innowacji bardzo dobrze wróży. Inwestowanie w innowacje to inwestuje w naszą zdolność do zajmowania czołowej pozycji technologicznej w budowaniu zrównoważonej, cyfrowej i odpornej gospodarki i takiegoż społeczeństwa.

Marija Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, powiedziała: O zaangażowaniu Unii na rzecz innowacji świadczy stała poprawa wyników w jej zakresie. Wszystkie państwa członkowskie i regiony mnożą inwestycje w innowacje i luka innowacyjna w UE malejeAby wspierać europejskie zdolności innowacyjne, Program „Horyzont Europa” będzie promować doskonałość i zapewniać wsparcie najlepszym naukowcom i innowatorom, stymulując tym samym przemiany systemowe konieczne do zapewnienia, by Europa była ekologiczna, zdrowa i odporna.

Elisa Ferreira, komisarz do spraw spójności i reform, powiedziała: Innowacja jest w coraz większym stopniu jednym z czynników decydujących o wspieraniu rozwoju i konwergencji w Europie. Chociaż w tych ważnych sprawozdaniach podkreślono postępy poczynione w znacznej części Europy, nadal utrzymuje się znaczna przepaść innowacyjna, w szczególności w regionach słabiej rozwiniętych i peryferyjnych. Eliminacja przepaści innowacyjnej ma ogromne znaczenie dla spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Fundusze spójności będą nadal promować inteligentne i ukierunkowane na konkretny obszar strategie innowacji.

Kontekst 

W Europejskim Rankingu Innowacyjności porównano wyniki w zakresie innowacji w państwach UE, innych państwach europejskich i regionach sąsiadujących. Oceniono w nim wady i zalety krajowych systemów innowacji, co umożliwia państwom określenie obszarów, którymi muszą się zająć. Pierwszy Europejski Ranking Innowacyjności opublikowano w 2001 r. Europejski Ranking Innowacyjności świadczy o zaangażowaniu UE i jej państw członkowskich w badania naukowe i innowacje oparte na talentach i na doskonałości, otwarte i konkurencyjne. Służy również opracowywaniu polityk mających na celu zwiększenie innowacyjności w Europie i informowanie decydentów politycznych w szybko zmieniającym się globalnym kontekście. Badania naukowe i innowacje są zasadniczym elementem skoordynowanej reakcji UE na kryzys związany z COVID-19, przyczyniając się także do zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu odbudowy Europy. Pomiar wyników w zakresie innowacji ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia tego celu.

Według Sprawozdania dotyczącego wyników UE w dziedzinie nauki, badań i innowacji, 2020 (SRIP) około dwóch trzecich wzrostu wydajności w Europie w ostatnich dziesięcioleciach zawdzięczamy innowacji. Badania naukowe i innowacje zwiększają odporność naszych sektorów produkcyjnych i konkurencyjność naszych gospodarek oraz przyspieszają cyfrową i ekologiczną transformację naszych społeczeństw. Zwiększają również gotowość na przyszłe wyzwania i mają kluczowe znaczenie dla realizacji Europejskiego Zielonego Ładu „cyfrowego kompasu”. Horyzont Europa, unijny program w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2021–2027 z budżetem w wysokości 95,5 mld euro, pomoże przyspieszyć transformację ekologiczną i cyfrową w Europie. W tym samym okresie w ramach polityki spójności w zdolności w zakresie badań naukowych i innowacji, cyfryzację i umiejętności służące wspieraniu innowacyjnej i ekologicznej transformacji gospodarczej regionów Europy zainwestowane zostanie 56,8 mld euro. Cele te leżą również u podstaw zaktualizowanej strategii przemysłowej UE, w której proponuje się nowe środki służące wzmocnieniu odporności jednolitego rynku. W strategii tej zaproponowano również środki służące lepszemu reagowaniu na nasze zależności w najważniejszych obszarach strategicznych, a także przyspieszeniu transformacji ekologicznej i cyfrowej – wszystkie te środki będą miały zasadnicze znaczenie dla poprawy wyników UE w dziedzinie innowacji. Ponadto europejska przestrzeń badawcza (EPB) stworzy jednolity i pozbawiony granic rynek badań, innowacji i technologii w oparciu o doskonałość, a jednocześnie zwiększy wykorzystanie wyników badań naukowych i innowacji na rynku w całej UE.

Więcej informacji

Pytania i odpowiedzi na temat Europejskiego Rankingu Innowacyjności 2021

Europejski Ranking Innowacyjności 2021 

Sprawozdanie z metodologii wykorzystanej w EIS 2021

Regionalny Ranking Innowacyjności (RIS) 2021

Sprawozdanie z metodologii wykorzystanej w RIS 2021

Baza danych RIS 2021

Źródło

Komisja Europejska