Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Grupy robocze

W celu sprawnego funkcjonowania Komitetu i osiągnięcia rezultatów związanych z wdrażaniem RPO w województwie kujawsko-pomorskim powołane zostały tematyczne Grupy robocze, pełniące funkcję doradczą dla Komitetu.

Skład i zasady uczestnictwa w pracach Grup roboczych

 • Członkowie Komitetu Monitorującego, ich zastępcy, obserwatorzy lub przedstawiciele  z głosem doradczym;
 • Przewodniczący Grupy, może zapraszać do udziału  w pracach Grupy osoby spoza składu Komitetu – ekspertów w obszarze działania Grupy.

Sposób wyrażania opinii

Opinie  Grupy roboczej wyrażane są w formie stanowisk wraz z uzasadnieniami, przedkładanych Komitetowi Monitorującemu podczas jego posiedzeń.

Powołane Grupy robocze:

 1. ds. kryteriów wyboru projektów;
 2. ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZiT);
 3. ds. badań i innowacji;
 4. ds. Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS);
 5. ds. zrównoważonego rozwoju;
 6. ds. koordynacji interwencji w sektorze Zdrowia;
 7. ds. Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS).

IZ RPO proponuje skład każdej grupy roboczej od ok. 10 do 12 osób.

Przy przedstawianiu propozycji składu każdej grupy na posiedzeniu będzie kierować się zachowaniem zasady równego udziału w danej grupie każdej ze stron reprezentowanej w komitecie.

Grupa robocza ds. kryteriów wyboru projektów

Zadania Grupy roboczej ds. kryteriów wyboru projektów:

 • opiniowanie propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach poszczególnych  osi priorytetowych z wyłączeniem obszaru B+R, Zdrowia, ZIT, RLKS i EFS.
 • grupa opiniuje projekty uchwał KM dotyczących zatwierdzania kryteriów wyboru projektów w ramach poszczególnych osi priorytetowych.
 • wypracowana opinia Grupy zostaje przedstawiona na posiedzeniu KM przez Przewodniczącego Grupy lub wyznaczonego przez Przewodniczącego Grupy członka przed podjęciem uchwały przez KM.

Grupa robocza ds. ZIT

Zadania grupy ds. ZIT:

 • współtworzenie kryteriów do wyboru projektów dla konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu,
 • współtworzenie kryteriów do wyboru projektów w ramach trybu pozakonkursowego,
 • monitorowanie stanu prac przygotowawczych dla projektów w ramach trybu pozakonkursowego i terminu złożenie wniosków aplikacyjnych dla tych projektów do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P,
 • współpraca przy tworzeniu planu działań informacyjno-promocyjnych dla konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu,
 • monitorowanie realizacji projektów, w tym poziomu osiągnięcia wskaźników ram wykonania RPO WK-P tj. wskaźników postępu finansowego, produktu
  i rezultatu dla alokacji dedykowanej ZIT wojewódzkiego oraz trybu pozakonkursowego,
 • omawianie sprawozdań z realizacji Strategii ZIT,
 • przeciwdziałanie opóźnieniom w realizacji projektów, które mogą mieć wpływ na nieosiągnięcie wskaźników ram wykonania RPO WK-P tj. wskaźników postępu finansowego, produktu i rezultatu dla alokacji dedykowanej ZIT wojewódzkiego oraz trybu pozakonkursowego wraz z przygotowaniem planu naprawczego w przypadku ich wystąpienia.

Grupa robocza ds. badań i innowacji

Zadania Grupy ds. badań i innowacji:

 • monitorowanie i bieżąca ocena realizacji Działań z zakresu PI 1a i 1b w ramach Osi Priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu RPO,
 • opiniowanie propozycji kryteriów wyboru projektów dla Działań z zakresu PI 1a i 1b w ramach Osi Priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności
  i konkurencyjności gospodarki regionu RPO,
 • analizowanie i opiniowanie okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji programu w zakresie osiągania wskaźników właściwych dla monitorowania postępu wdrażania Działań z zakresu PI 1a i 1b w ramach Osi Priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu RPO;
 • zapoznawanie się z wynikami kontroli programu z zakresu prawidłowości wdrażania Działań z zakresu PI 1a i 1b w ramach Osi Priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu RPO,
 • pełnienie funkcji opiniodawczej w zakresie budowania mechanizmu wspierania przedsiębiorczości akademickiej w województwie kujawsko-pomorskim,
 • pełnienie funkcji opiniodawczej w zakresie wdrażania Regionalnej Strategii Innowacyjnej na lata 2014-2020.

Grupa robocza ds. EFS

Uzasadnienie powołania Grupy ds. EFS:

Powołanie Grupy roboczej ds. EFS ma na celu usprawnienie prac Komitetu Monitorującego w zakresie kwestii dotyczących Osi Priorytetowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego  z wyłączeniem Osi 12 Pomoc Techniczna.

Zwiększy się możliwość bezpośredniego i efektywnego wpływu na decyzje, a także możliwość systematycznej, merytorycznej i skutecznej pracy w zakresie wdrażania EFS, co wynika z mniejszej liczby członków grupy niż skład całego Komitetu Monitorującego.

Grupa robocza ma umożliwić przedstawicielom partnerów społeczno-gospodarczych  aktywny i merytoryczny udział w pracach Komitetu.

Zadania grupy roboczej ds. EFS:

 • opiniowanie projektów uchwał KM związanych tematycznie z zakresem działania grupy , tj. Osi Priorytetowych współfinansowanych z EFS w ramach RPO: 
  • Oś 8 Aktywni na rynku pracy,
  • Oś 9 Solidarne społeczeństwo,
  • Oś 10 Innowacyjna edukacja,
  • Oś 11 Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność,
  • z wyłączeniem Osi 12 Pomoc Techniczna.
 • opiniowanie propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach Osi Priorytetowych współfinansowanych z EFS w ramach RPO,
 • analizowanie i opiniowanie okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań
  z realizacji programu w zakresie osiągania wskaźników właściwych dla monitorowania postępu wdrażania Osi Priorytetowych współfinansowanych
  z EFS w ramach RPO,
 • proponowanie  rozwiązań służących osiągnięciu założonych w Programie celów w zakresie Osi Priorytetowych współfinansowanych z EFS w ramach RPO.

Grupa robocza ds. zrównoważonego rozwoju

Zadania Grupy roboczej ds. zrównoważonego rozwoju:

Do głównych zadań Grupy należy monitorowanie przestrzegania zasady zrównoważonego rozwoju na poziomie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 poprzez:

 • udział przedstawiciela w pracach Grupy Sterującej Ewaluacją,
 • opiniowanie zmian  kryteriów środowiskowych na wniosek Grupy roboczej do spraw  kryteriów wyboru projektów oraz  zgłaszanie z własnej inicjatywy zmian w zakresie kryteriów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 • analizowanie i opiniowanie okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań
  z realizacji programu pod kątem przestrzegania zasady zrównoważonego rozwoju oraz wsparcia celów dotyczących zmian klimatu,
 • monitorowanie osiągania wskaźników środowiskowych oraz realizacji wsparcia przyczyniającego się do osiągnięcia celów łagodzenia i dostosowania do zmian klimatu na poziomie programu,
 • zapoznawanie się z wynikami kontroli programu z zakresu przestrzegania zasady zrównoważonego rozwoju na poziomie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ,
 • opiniowanie sprawozdań Pełnomocnika Zarządu do spraw zrównoważonego rozwoju.

Grupa robocza ds. koordynacji interwencji w sektorze Zdrowia

Uzasadnienie powołania Grupy ds. koordynacji interwencji w sektorze zdrowia:

W celu bieżącej weryfikacji kwestii związanych ze wsparciem w sektorze zdrowia powołany został Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia pod przewodnictwem ministra właściwego ds. zdrowia, którego gremium zasilają również przedstawiciele Instytucji Zarządzających poszczególnymi programami operacyjnymi (krajowymi i regionalnymi).

W celu merytorycznego wsparcia przedstawiciela Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który uczestniczy w pracach Komitetu Sterującego oraz koordynacji inwestycji na poziomie regionalnym z wykorzystaniem opisanych powyżej narzędzi zasadnym jest powołanie Grupy roboczej ds. koordynacji interwencji w sektorze zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działającej przy Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zadania Grupy roboczej ds. koordynacji interwencji w sektorze zdrowia:

 • opracowywanie założeń interwencji podejmowanych w sektorze zdrowia finansowanych ze środków RPO WK-P na lata 2014-2020;
 • udział w pracach związanych z przygotowywaniem na dany rok kalendarzowy Planu działań w obszarze zdrowia dla RPO WK-P na lata 2014-2020;
 • opiniowanie propozycji kryteriów wyboru projektów w obszarze ochrony zdrowia w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz zgłaszanie zmian
  w przedmiotowym zakresie z własnej inicjatywy;
 • zapoznawanie się z rekomendacjami co do trybów oraz kryteriów wyboru projektów w sektorze ochrony zdrowia dla RPO WK-P na lata 2014-2020,
  a także opiniami, wytycznymi, podręcznikami i innymi dokumentami wydawanymi przez działający na szczeblu krajowym Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia;
 • analizowanie i opiniowanie okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji programu w zakresie osiągania wskaźników właściwych dla monitorowania postępu wdrażania w obszarze ochrony zdrowia w ramach RPO,
 • merytoryczne wsparcie przedstawiciela Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z jego uczestnictwem w pracach Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia.

Grupa robocza ds. RLKS

Uzasadnienie powołania Grupy ds. RLKS:

Zasadność powołania przy KM RPO WK-P 2014-2020 Grupy Roboczej ds. RLKS uwarunkowana jest specyfiką przedmiotowego instrumentu, w tym zasad i sposobu jego wdrażania i realizacji. Zastosowanie wyjątkowego w skali kraju, szerokiego podejścia do wspierania aktywności społeczności lokalnych powoduje zarazem konieczność monitorowania i weryfikacji poprawności przyjętych założeń w praktyce.

Zadania Grupy ds. RLKS:

 • opiniowanie kryteriów wyboru Lokalnych Strategii Rozwoju,
 • opiniowanie propozycji kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowych 7 i 11 RPO – RLKS.
 • analizowanie i opiniowanie okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji programu w zakresie osiągania wskaźników właściwych dla monitorowania postępu wdrażania w ramach Osi 7 i 11 RPO,
 • monitorowanie realizacji instrumentu RLKS w ramach RPO WK-P 2014-2020,
 • bieżąca ocena realizacji instrumentu RLKS w województwie kujawsko-pomorskim,
 • opiniowanie realizacji instrumentu RLKS przez poszczególne Lokalne Grupy Działania.