Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Komitet monitorujący

Komitet Monitorujący (KM) działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej programem i przez nią jest powoływany. W jego skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, świata nauki oraz partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe). Ponadto w pracach Komitetu Monitorującego mogą uczestniczyć przedstawiciele innych instytucji, w tym europejskich, a także osoby zaproszone przez przewodniczącego KM.

Przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych oraz świata nauki stanowią nie mniej niż jedną trzecią składu osobowego KM, co ma zapewnić kontrolę społeczną nad realizacją programu.
Komitet Monitorujący zbiera się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. Jego szczegółowy skład, tryb pracy oraz zasady działania określa Instytucja Zarządzająca programem, przy której funkcjonuje również sekretariat zapewniający obsługę komitetu.

Kompetencje

Sprawdź: Regulamin pracy Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 [1]
pobierz: Regulamin pracy Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 dokument dostępny (.zip)

Do zadań Komitetu Monitorującego należy m.in.:

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach programu oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,
 • okresowe badanie postępu w zakresie osiągania celów programu, na podstawie dokumentów przedkładanych przez Instytucję Zarządzającą,
 • analizowanie rezultatów realizacji programu oraz wyników oceny realizacji programu,
 • analizowanie i zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego z wdrażania programu,
 • zapoznawanie się z rocznymi raportami z kontroli programu oraz z komentarzami Komisji Europejskiej do tych raportów,
 • przedkładanie Instytucji Zarządzającej propozycji zmian lub analiz programu ułatwiających realizację celów Polityki Spójności.
 • W celu sprawnego funkcjonowania Komitetu i osiągnięcia rezultatów związanych z wdrażaniem RPO w województwie kujawsko-pomorskim powołane zostać mogą tematyczne Grupy robocze, pełniące funkcję doradczą dla Komitetu.[1] dokument przyjęty Uchwałą Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 nr 1/2015 z 16 kwietnia 2015 roku (ze zm.).

  SEKRETARIAT KOMITETU MONITORUJACEGO

  Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO

  Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

  Departament Funduszy Europejskich

  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Plac Teatralny 2
  87-100 Toruń

  Dorota Sawicka
  d.sawicka@kujawsko-pomorskie.pl
  tel. kom. 571-293-040

  Karolina Trager
  k.trager@kujawsko-pomorskie.pl
  tel.  (56) 62 18 678