Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Instytucja zarządzająca

Za zarządzanie Programem Regionalnym odpowiada Zarząd Województwa. W praktyce to w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego umiejscowiona jest jednostka, której powierzone zostały funkcje Instytucji Zarządzającej. Odpowiada ona za sprawną i poprawną realizację programu – zarówno w ujęciu całościowym, jak i na poziomie poszczególnych projektów. Wydaje też wytyczne, zalecenia i podręczniki dotyczące różnych aspektów związanych z realizacją programu oraz prowadzi działania promocyjno-informacyjne.

Kompetencje w zakresie zarządzania programem są bardzo szerokie – począwszy od jego opracowania, poprzez wybór projektów do dofinansowania, zlecanie płatności na rzecz beneficjentów i weryfikację poprawności ponoszonych przez nich wydatków, aż po całościowe monitorowanie postępów realizacji programu i weryfikację osiąganych celów.

 

Szczegółowy wykaz zadań wykonywanych przez Instytucję Zarządzającą obejmuje:

 1. Przygotowywanie propozycji kryteriów wyboru projektów do dofinansowania;
 2. Wybór projektów do dofinansowania;
 3. Zawieranie z wnioskodawcami umów o dofinansowanie projektu lub podejmowanie decyzji o dofinansowaniu projektu;
 4. Zlecanie płatności na rzecz beneficjentów;
 5. Zapewnienie aktualności i poprawności danych służących do monitorowania realizacji programu;
 6. Prowadzenie kontroli realizacji programu, w tym weryfikacja prawidłowości wydatków ponoszonych przez beneficjentów;
 7. Nakładanie korekt finansowych;
 8. Odzyskiwanie kwot podlegających zwrotowi (np. środków niewykorzystanych, odsetek, należności do zwrotu w związku z nieprawidłowościami);
 9. Ewaluacja programu;
 10. Monitorowanie postępów realizacji programu;
 11. Zapewnienie informacji o programie i jego promocja.

 

Instytucja Zarządzająca może przekazać wykonywanie części swoich zadań do realizacji Instytucjom Pośredniczącym, ciągle jednak zachowuje pełną odpowiedzialność za całość realizacji programu.

Zasady działania i obowiązki Instytucji Zarządzającej zostały określone w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (rozdział 4).

 

Kontakt do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

Plac Teatralny 2,

87-100 Toruń

tel. 056 62-18-600, 056 62-18-610

fax. 056 62-18-723

e-mail: punkt.informacyjny@kujawsko-pomorskie.pl,

www.mojregion.eu

***

 

Zobacz również:

Instytucja Pośrednicząca w realizacji Programu

Komitet Monitorujący