Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Kryteria oceny projektów

Kryteria oceny projektów

Każdy wniosek o dotację przechodzi dwa stopnie oceny: formalną i merytoryczną. Pozytywna ocena w obu tych kategoriach otwiera drogę do uzyskania wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dowiedz się, co sprawdzane jest na poszczególnych etapach oceny i co zrobić, aby zwiększyć szanse na pozytywny wynik.

Ocena wniosków dokonywana jest według karty oceny projektu, która pozwala instytucji udzielającej wsparcia na ocenę wniosku o dofinansowanie. Pamiętaj, aby sprawdzić szczegółowo kryteria opisane każdorazowo w Regulaminie konkursu, zanim przystąpisz do pisania wniosku o dofinansowanie.

 

Ocena formalna

Na tym etapie sprawdzane jest między innymi, czy Twój wniosek został złożony we właściwym miejscu i terminie, oraz czy została złożona ostateczna wersja wniosku o dofinansowanie projektu Ocena formalna prowadzona jest w trybie zerojedynkowym. Aby przejść ją pozytywnie, Twój wniosek musi spełnić wszystkie kryteria. . Po zakończeniu oceny formalnej wniosku, otrzymasz powiadomienie o jej wyniku i zakwalifikowaniu go do oceny merytorycznej lub odrzuceniu. Pismo informujące o odrzuceniu wniosku będzie wskazywało przyczyny takiego rozstrzygnięcia oraz możliwość wniesienia środka zaskarżenia jakim jest protest [zob. rozdział 15. Procedura odwoławcza ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 ze zm.)].

Po przejściu oceny formalnej masz szansę uzupełnić lub poprawić braki formalne lub oczywiste omyłki. Pamiętaj jednak, że wprowadzone przez Ciebie zmiany/poprawki nie mogą prowadzić do istotnej modyfikacji projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie projektu. Instytucja oceniająca wniosek poinformuje Cię pisemnie, co i w jakim terminie należy poprawić/uzupełnić we wniosku o dofinansowanie projektu pod rygorem pozostawienia go bez rozpatrzenia.

 

Ocena merytoryczna

Wnioski o dofinansowanie projektu, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej i pozytywnie przeszły etap badania wymogów formalnych poddawane są ocenie merytorycznej.  Jest ona prowadzona w systemie zerojedynkowym oraz punktowym, gdzie zostaną określone minimalne wartości punktów, które projekt powinien uzyskać dla każdego z kryteriów, aby spełnić „minimalną jakość: Projekt uzyskuje pozytywną ocenę, jeśli spełni wszystkie kryteria zerojedynkowe oraz „minimalną jakość” w wyniku sprawdzenia kryteriów punktowych.

Kryteria ustalane są przez Instytucję Zarządzającą programem.

Niezależnie od rodzaju projektu ocenie podlega  wykonalność i realność założeń projektu. Brane tu są pod uwagę m.in.:

  • pomoc publiczna,
  • ocena oddziaływania na środowisko,
  • wykonalność techniczna/technologiczna,
  • wykonalność finansowa,
  • wykonalność instytucjonalna/organizacyjna,
  • realność wskaźników,
  • trwałość projektu.

Ocenie podlega też stopień oddziaływania projektu na kwestie istotne w poszczególnych obszarach wsparcia programu, np. czy w wyniku jego realizacji wprowadzone zostaną innowacje, albo jaka liczba osób z problemami na rynku pracy zostanie objęta wsparciem. Lista takich kryteriów merytorycznych zależy od  działania w programie, a tym samym jest dostosowana do typu przedsięwzięć, które mają być dofinansowane.

Po zakończeniu oceny merytorycznej wniosku, otrzymasz powiadomienie o jej wyniku. Pismo informujące o odrzuceniu wniosku będzie wskazywało przyczyny takiego rozstrzygnięcia oraz możliwość wniesienia środka zaskarżenia jakim jest protest [zob. rozdział 15. Procedura odwoławcza ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 ze zm.)].

Projekty ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym trafiają na tzw. listę rankingową, na której klasyfikowane są w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów.

 

Wybór projektów do dofinansowania

Decyzję o wyborze projektów do dofinansowania podejmuje Instytucja Zarządzająca programem, na podstawie listy rankingowej, kierując się ilością punktów uzyskanych przez projekt oraz wysokością limitu środków finansowych przeznaczonych na organizowany nabór wniosków. Każdorazowo informacja o wynikach naboru umieszczana jest na stronie pojedynczego konkursu.