Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Instytucja Pośrednicząca w realizacji Programu

Instytucja Zarządzająca programem może przekazać wykonywanie części swoich zadań Instytucjom Pośredniczącym (IP) jako grant globalny. Instytucja pośrednicząca przedstawia gwarancje swojej płynności finansowej i kompetencji w danej dziedzinie, jak również swych zdolności administracyjnych i zdolności w zakresie zarządzania finansowego., a te dalej – Instytucjom Wdrażającym (IW).

Każda z nich ponosi odpowiedzialność za przypisany sobie zakres obowiązków, bez względu na to, kto je faktycznie wykonuje. Oznacza to, że Instytucja Zarządzająca, powołując Instytucję Pośredniczącą, przekazuje jej część zadań i odpowiedzialności za ich realizację. Nadal jednak pozostaje odpowiedzialna za całość programu. Podobna sytuacja dotyczy powołania Instytucji Wdrażającej przez Instytucję Pośredniczącą.

Warto także zaznaczyć, że zgodę na ustanowienie IW musi wyrazić także Instytucja Zarządzająca, jako odpowiedzialna za całość systemu w ramach właściwego programu.

Instytucja Pośrednicząca

Rolę Instytucji Pośredniczącej mogą pełnić wyłącznie jednostki sektora finansów publicznych. Zakres jej obowiązków określa umowa lub porozumienie. Mogą to być na przykład zadania związane z zarządzaniem i wdrażaniem części programu dotyczącej określonej tematyki, w której specjalizuje się dana instytucja, np. ochrony środowiska, rozwoju przedsiębiorstw czy budowy dróg.

Przykładowe zadania Instytucji Pośredniczącej to:

 • zarządzanie poszczególnymi priorytetami programu,
 • zasiadanie w składzie komitetu monitorującego ,
 • wyrażanie opinii na temat projektów wytycznych programowych,
 • przygotowanie na podstawie wytycznych Instytucji Zarządzającej szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach poszczególnych priorytetów,
 • przygotowanie dokumentacji związanej z naborem/ ogłoszeniem realizacji projektów, opisu własnego systemu zarządzania i kontroli, instrukcji wykonawczej, opisu funkcji i procedur,
 • wybór projektów do dofinansowania zgodnie z kryteriami oraz podpisywanie umów z beneficjentami,
 • zapewnienie zgodności projektów z zasadami wspólnotowymi i krajowymi,
 • weryfikacja poprawności i zgodności z prawem wydatków ponoszonych przez beneficjentów,
 • prowadzenie elektronicznego systemu monitorowania realizacji poszczególnych priorytetów,
 • rozliczanie umów z beneficjentami ,
 • monitorowanie realizacji umów o dofinansowanie projektów,
 • monitorowanie realizacji wskaźników,
 • prowadzenie kontroli oraz audytów realizowanych projektów,
 • poddanie się desygnacji ,
 • przygotowanie sprawozdań z realizacji poszczególnych priorytetów,
 • ewaluacja poszczególnych priorytetów,
 • prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych,
 • archiwizacja dokumentów związanych z realizacją projektu po jego zakończeniu.

Dla realizacji Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Pośrednicząca wyznaczony został Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu oraz Miasto Bydgoszcz w zakresie realizacji instrumentu ZIT.