Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

NaboryStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 1/G/2019

Termin naboru wniosków: od 28.01.2019r. do 11.02.2019r.

Zakres tematyczny: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy), inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 150 000,00 zł (EFS).

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu 28.03.2019 r.

www.lgd.grudziadz.plStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 2/G/2019

Termin naboru wniosków: od 28.01.2019r. do 11.02.2019r.

Zakres tematyczny: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: usług wzajemnościowych, samopomocowych, lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 1 367 146,55 zł (EFS)

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu 28.03.2019 r.

www.lgd.grudziadz.plLokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: XV/2018

Termin składania wniosków: od 07.01.2019r. do 22.01.2019r.

Zakres tematyczny: rozwój przedsiębiorczości przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.

Kwota środków w ramach naboru: 500 000,000 zł

Kwota wsparcia: minimalna – 100 000,00 zł; maksymalna – 500 000,00 zł

www.lgdswiecie.plStowarzyszenie NASZA KRAJNA

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA przedłuża nabór wniosków na powierzenie grantów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 do 7 grudnia 2018 r. w konkursach LGD numer: 3/2018, 4/2018 i 5/2018.Pozostałe warunki naborów nie ulegają zmianom.

www.naszakrajna.orgStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 6/2018/G

Termin naboru wniosków: od 31.12.2018r. do 14.01.2019r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu I kwartał 2019 r

Zakres tematyczny: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) z inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym .

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 400 000,00 PLN.

www.czarnoziemnasoli.plStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 7/2018/G

Termin naboru wniosków: od 31.12.2018r. do 14.01.2019r.

Zakres tematyczny: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: usług wzajemnościowych, samopomocowych, lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, inne formy w zakresie organizowania społeczności lokalnej.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 400 000,00 PLN.

www.czarnoziemnasoli.plStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 8/2018/G

Termin naboru wniosków: od 31.12.2018r. do 14.01.2019r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu I kwartał 2019 r

Zakres tematyczny: Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 50 000,00 PLN.

www.czarnoziemnasoli.plLokalna Grupa Działania Miasto Włocławek

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli informuje o wprowadzeniu zmiany w dokumentacji do ogłoszenia o naborze wniosków:

 1. Numer naboru 5/G/2018
  Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej – zmianie ulega termin, do którego można składać wnioski. Termin zostaje wydłużony do dnia 28.12.2018 r. „Termin składania wniosków: od 06.12.2018 r. do 28.12.2018 r.”
 2. Numer naboru 4/G/2018
  Działania służące włączeniu społecznemu poprzez różne formy aktywności obywatelskiej, m.in.: usługi wzajemnościowe i samopomocowe; działania służące kreowaniu liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej – zmianie ulega termin, do którego można składać wnioski. Termin zostaje wydłużony do dnia 28.12.2018 r. „Termin składania wniosków: od 06.12.2018 r. do 28.12.2018 r”.
 3. Numer naboru 3/G/2018
  Działania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej: kluby pracy oraz aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne) – zmianie ulega termin, do którego można składać wnioski, który zostaje wydłużony do dnia 28.12.2018r. „Termin składania wniosków: od 06.12.2018 r. do 28.12.2018r.”
 4. Numer naboru 2/G/2018
  Przedsięwzięcie: Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo , edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) oraz inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym – zmianie ulega termin, do którego można składać wnioski, który zostaje wydłużony do dnia 28.12.2018 r. „Termin składania wniosków:od 06.12.2018  do 28.12.2018 r.”
www.lgdwloclawek.plLokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach LSR

Numer naboru: 1/2019/G

Termin naboru wniosków: od 27.12.2018r. do 14.01.2019r.

Termin rozstrzygnięcia naboru 02.2019r.

Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 1 300 000 PLN.

www.lgd-paluki.plStowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Numer konkursu LGD: 6/2018.

Termin naboru wniosków: od 14.12.2018r. do 28.12.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i różnicowanie działalności gospodarczej na obszarze LSR. Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Limit środków w ramach naboru: 546 375,00 zł.

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł.

www.lgdpojezierzebrodnickie.plStowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach LSR na lata 2014-2020

Numer naboru: 3/2018.

Termin naboru wniosków: od 11.12.2018r. do 21.12.2018r.

Zakres tematyczny: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

CLimit środków w ramach naboru: 546 375,00 zł.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi: 1 050 000, 00 zł PLN.

www.lgdpojezierzebrodnickie.plStowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach LSR

Numer naboru LGD: 4/2018.

Termin składania wniosków: od 11.12.2018r. do 21.12.2018r.

Zakres tematyczny: Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy)

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 650 000, 00 zł PLN.

www.lgdpojezierzebrodnickie.plStowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach LSR na lata 2014-2020

Numer naboru LGD: 4/2018.

Termin składania wniosków: od 11.12.2018 r. do 21.12.2018 r.

Zakres tematyczny: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 200 000, 00 zł PLN.

www.lgdpojezierzebrodnickie.plStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023

Numer konkursu LGD: IV/RPO/EFS/2018

Termin składania wniosków: od 20.12.2018r. do 11.01.2019r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu I kwartał 2019r.

Zakres tematyczny: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.; a) usług wzajemnościowych, samopomocowych, b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej

Całkowita kwota środków przeznaczonych na projekty objęte grantem w naborze wynosi 400 000, 00 zł PLN.

www.elgd.plStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023

Numer konkursu LGD: IV/RPO/EFS/2018

Termin składania wniosków: od 20.12.2018r. do 11.01.2019r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu I kwartał 2019r.

Zakres tematyczny: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.; a) usług wzajemnościowych, samopomocowych, b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej

Całkowita kwota środków przeznaczonych na projekty objęte grantem w naborze wynosi 400 000, 00 zł PLN.

www.elgd.plStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023

Numer konkursu LGD: III/RPO/EFS/2018

Termin składania wniosków: od 20.12.2018r. do 11.01.2019r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu I kwartał 2019r.

Zakres tematyczny: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne)

Całkowita kwota środków przeznaczonych na projekty objęte grantem w naborze: 450 000,00 PLN.

www.elgd.plStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023

Numer konkursu LGD: II/RPO/EFS/2018

Termin składania wniosków: od 20.12.2018r. do 11.01.2019r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu I kwartał 2019r.

Zakres tematyczny: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

Całkowita kwota środków przeznaczonych na projekty objęte grantem w naborze wynosi 650 000,00 PLN.

www.elgd.plStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023

Numer konkursu LGD: I/RPO/EFS/2018

Termin składania wniosków: od 20.12.2018r. do 11.01.2019r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu I kwartał 2019r.

Zakres tematyczny: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na projekty objęte grantem w naborze wynosi 200 000,00 PLN.

www.elgd.plStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 4/2018

Termin składania wniosków: od 17.12.2018r. do 11.01.2019r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu III kwartał 2019r.

Zakres tematyczny: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym gospodarczym.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 2 140 710,00 PLN.

www.kujawjaki.plStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach LSR na lata 2014-2020, RPO WK-P na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11. Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejski Fundusz Społeczny

Numer konkursu LGD: 1/2018/G

Termin składania wniosków: od 14.12.2018r. do 28.12.2018r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu I kwartał 2019r.

Zakres tematyczny: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby samopomocy (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) i świetlice środowiskowe (w tym z programem socjoterapeutycznym, programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy)

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 100.000,00 PLN.

www.lgddolinadrwecy.org.plStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, RPO WK-P na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11.

Numer konkursu LGD: 2/2018/G

Termin składania wniosków: od 14.12.2018r. do 28.12.2018r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu I kwartał 2019r.

Zakres tematyczny: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 100.000,00 PLN.

www.lgddolinadrwecy.org.plStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, RPO WK-P na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju.

Numer konkursu LGD: 3/2018/G

Termin składania wniosków: od 14.12.2018r. do 28.12.2018r

Termin rozstrzygnięcia konkursu I kwartał 2019r.

Zakres tematyczny: aktywizacja społeczno-zawodowa

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 450.000,00 PLN.

www.lgddolinadrwecy.org.plStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 4/2018/G

Termin składania wniosków: od 14.12.2018r. do 28.12.2018r

Termin rozstrzygnięcia konkursu I kwartał 2019r.

Zakres tematyczny: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 150.000,00 PLN.

www.lgddolinadrwecy.org.plStowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Numer konkursu LGD: 6/2018.

Termin składania wniosków: od 14.12.2018r. do 28.12.2018r

Zakres tematyczny: Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i różnicowanie działalności gospodarczej na obszarze LSR. Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Limit środków w ramach naboru: 546 375,00 zł.

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł.

www.lgdpojezierzebrodnickie.plStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 5/2018/G

Termin składania wniosków: od 05.12.2018r. do 12.12.2018r

Termin rozstrzygnięcia konkursu IV kwartał 2018r.

Zakres tematyczny: Cel ogólny: Wzmocnienie kapitału społecznego i włączenie społeczne na obszarze LSR do 2023 r. SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych LSR.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 1.200.000,00 PLN.

www.czarnoziemnasoli.plLokalna Grupa Działania Miasto Włocławek

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach LSR.

Numer konkursu LGD: 5/G/2018

Termin składania wniosków: od 06.12.2018r. do 21.12.2018r.

Zakres tematyczny: Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym: działania animacyjne, budowanie i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej

Całkowita kwota środków przeznaczonych do dofinansowania: 50 000,00 PLN

www.lgdwloclawek.plLokalna Grupa Działania Miasto Włocławek

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach LSR.

Numer konkursu LGD: 4/G/2018

Termin składania wniosków: od 06.12.2018r. do 21.12.2018r.

Zakres tematyczny: Działania służące włączeniu społecznemu poprzez różne formy aktywności obywatelskiej, m.in.: usługi wzajemnościowe i samopomocowe; działania służące kreowaniu liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

Całkowita kwota środków przeznaczonych do dofinansowania: 350 000,00 PLN

www.lgdwloclawek.plLokalna Grupa Działania Miasto Włocławek

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach LSR.

Numer konkursu LGD: 3/G/2018

Termin składania wniosków: od 06.12.2018r. do 21.12.2018r.

Zakres tematyczny: Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby samopomocy ( w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) oraz inne o z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

Całkowita kwota środków przeznaczonych do dofinansowania: 450 000,00 PLN

www.lgdwloclawek.plLokalna Grupa Działania Miasto Włocławek

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach LSR.

Numer konkursu LGD: 2/G/2018

Termin składania wniosków: od 06.12.2018r. do 21.12.2018r.

Zakres tematyczny: Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby samopomocy ( w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) oraz inne o z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

Całkowita kwota środków przeznaczonych do dofinansowania: 150 000,00 PLN

www.lgdwloclawek.plLokalna Grupa Działania Miasto Włocławek

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach LSR.

Numer konkursu LGD: 1/G/2018

Termin składania wniosków: od 06.12.2018r. do 21.12.2018r.

Zakres tematyczny: Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby samopomocy ( w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy)

Całkowita kwota środków przeznaczonych do dofinansowania: 150 000,00 PLN

www.lgdwloclawek.plStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022

Numer konkursu LGD: III/RPO/EFS/2018

Termin składania wniosków: od 03.12.2018r. do 14.12.2018r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu I kwartał 2019r.

Zakres tematyczny: Cel ogólny: 2 Rozwój i wspieranie aktywności społecznej
Cel szczegółowy: 2.2 Ożywienie społeczno-zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 600 000,00 PLN.

www.lgdwabrzezno.plStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.

Numer konkursu LGD: IV/RPO/EFS/2018

Termin składania wniosków: od 03.12.2018r. do 14.12.2018r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu I kwartał 2019r.

Zakres tematyczny: Cel ogólny: 2 Rozwój i wspieranie aktywności społecznej
Cel szczegółowy: 2.2 Ożywienie społeczno-zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 550 000,00 PLN.

www.lgdwabrzezno.plLokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach RPO WK-P

Numer konkursu LGD: 5/2018

Termin składania wniosków: od 28.11.2018r. do 12.12.2018r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu I kwartał 2019r.

Zakres tematyczny: Cel ogólny: Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023r. Cel szczegółowy: Wzrost aktywności społeczno-gospodarczej oraz społeczno-zawodowej środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023r.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie 300 000,00 PLN.

www.lgdwabrzezno.plLokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach RPO WK-P

Numer konkursu LGD: 5/2018

Termin składania wniosków: od 28.11.2018r. do 12.12.2018r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu I kwartał 2019r.

Zakres tematyczny: Cel ogólny: Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023r. Cel szczegółowy: Wzrost aktywności społeczno-gospodarczej oraz społeczno-zawodowej środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023r.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie 300 000,00 PLN.

www.zakolewisly.plLokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach LSR na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 3/2018/G

Termin składania wniosków: od 03.12.2018r. do 19.12.2018r.

Termin rozstrzygnięcia naboru 01.2019r.

Zakres tematyczny: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: świetlice środowiskowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy)

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi: 300 000,00 PLN.

www.lgd-paluki.plLokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-245/18

Numer konkursu LGD: 8/2018

Termin składania wniosków: od 30.11.2018r. do 07.12.2018r.

Zakres tematyczny: Rewitalizacja społeczno-gospodarcza
Cel ogólny LSR: Rozwój obszaru poprzez działania rewitalizacyjne, poprawę standardu infrastruktury technicznej i działania promocyjne

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi: 1 064 619,43 PLN.

www.podgrodzietorunskie.plStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach LSR. Przedsięwzięcie LSR: 3.2.1 Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Numer konkursu LGD: 3/2018/EFS

Termin składania wniosków: od 29.11.2018r. do 07.12.2018r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu I kwartał 2019r

Zakres tematyczny: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: TYP b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej TYP c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 350 000,00 PLN

www.lgdsasiedzi.plStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach LSR; Przedsięwzięcie LSR: 3.2.1 Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. RPO WK-P na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Numer konkursu LGD: 2/2018/EFS

Termin składania wniosków: od 29.11.2018r. do 07.12.2018r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu I kwartał 2019r

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 300 000,00 PLN

www.lgdsasiedzi.plStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach LSR.

Przedsięwzięcie LSR:3.2.1 Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na operacje : Typ projektu:1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy), i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Numer konkursu LGD: 1/2018 EFS

Termin składania wniosków: od 29.11.2018r. do 07.12.2018r.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 250 000,00 PLN.

www.lgdsasiedzi.plStowarzyszenie NASZA KRAJNA

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 3/2018

Termin składania wniosków: od 12.11.2018r. do 26.11.2018r.

Zakres tematyczny: Cel ogólny: Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego Przedsięwzięcie/typ projektu: Obszar LGD NASZA KRAJNA aktywny kulturalnie i społecznie/ Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: TYP c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy), TYP f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 200.000,00 PLN.

www.naszakrajna.orgLokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach LSR na lata 2016-2023

Numer naboru: I/RPO/EFS/2018

Termin składania wniosków: od 14.11.2018r. do 22.11.2018r.

Termin rozstrzygnięcia naboru I kwartał 2019r.

Zakres tematyczny: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Cel ogólny LSR: Poprawa jakości i standardu życia mieszkańców obszaru LGD w oparciu o zasoby lokalne. Typ projektu SzOOP: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) i/lub inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 700 000,00 PLN.

www.lgd.com.plStowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe, inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Numer naboru: 16/G/2018

Termin naboru wniosków: od 13.11.2018r. do 26.11.2018r.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 300 000,00 PLN.

www.ziemiakujawska.plStowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby samopomocy, świetlice środowiskowe (w tym programem socjoterapeutycznym, programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy).

Numer konkursu LGD: 15/2018

Termin naboru wniosków: od 13.11.2018r. do 26.11.2018r.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 200 000,00 PLN.

www.ziemiakujawska.plLokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:RPKP.07.01.00-IZ.00-04-243/18

Numer konkursu LGD: II/RPO/EFRR/2018

Termin składania wniosków: od 09.11.2018r. do 26.11.2018r.

Zakres tematyczny: Rewitalizacja społeczno-gospodarcza.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze wynosi 2 065 625,00PLN.

www.lgdswiecie.plLokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – obiekty infrastruktury

Numer konkursu LGD: 8/2018

Termin składania wniosków: od 13.11.2018r. do 26.11.2018r.

Zakres tematyczny: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

Limit dostępnych środków w naborze wynosi: 567 000,00 PLN

www.lgd.ziemiagotyku.comStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 4/G/2018/Ino

Termin składania wniosków: od 31.10.2018r. do 12.11.2018r.

Zakres tematyczny: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: aktywizacja społeczno-zawodowa.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 300 000,00 zł (EFS)

www.lgd.inowroclaw.plStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 3/G/2018/Ino

Termin składania wniosków: od 31.10.2018r. do 12.11.2018r.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące: Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 50 000,00 zł (EFS)

www.lgd.inowroclaw.plStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 2/G/2018/Ino

Termin składania wniosków: od 31.10.2018r. do 12.11.2018r.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 250 000,00 zł (EFS)

www.lgd.inowroclaw.plStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 2/G/2018/Ino

Termin składania wniosków: od 31.10.2018r. do 12.11.2018r.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 250 000,00 zł (EFS)

www.lgd.inowroclaw.plStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 1/G/2018/Ino

Termin składania wniosków: od 31.10.2018r. do 12.11.2018r.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy), i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 500 000,00 zł (EFS)

www.lgd.inowroclaw.plLokalna Grupa Działania Chełmno

Lokalna Grupa Działania Chełmno informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach LSR na lata 2016-2023

Numer naboru: 2018/G/1

Zakres tematyczny: Przedsięwzięcie 2.1.1 Dobrze zorganizowana animacja społeczeństwa Chełmna
Cel szczegółowy LSR 2.1 Zwiększenie liczby działań z zakresu animacji życia lokalnego społeczeństwa z obszaru LGD

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 500 000 PLN.

www.lgd.inowroclaw.plLokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 14/2018

Termin składania wniosków: od 29.10.2018r. do 12.11.2018r. (od poniedziałku do piątku)

Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”
Odolion, ul. Piaskowa 4,
87-700 Aleksandrów Kujawski
od 29.10.2018 do 09.11.2018 (od godz. 8:00 do godz. 15:00)
12.11.2018 (od godz. 8:00 do godz. 12:00)

Forma wsparcia: premia

Zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Kwota wsparcia równa: 75 000,00 zł

Limit środków w ramach naboru: 450 000,00 zł

Intensywność pomocy: 100% kosztów kwalifikowalnych

Więcej informacji na: www.lgd.inowroclaw.pl
Szczegółowe informacje udzielane dodatkowo w Biurze LGD „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”.
Pytania należy kierować na adres Stowarzyszenia e-mail: ziemia.kujawska@wp.pl lub telefonicznie (54) 282 40 97.(54) 282 40 97Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu z zakres tematycznego: Kluby młodzieżowe i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym w ramach LSR

Numer konkursu LGD: 1/2018/PG

Termin składania wniosków: od 04.10.2018r. do 26.10.2018r.

Całkowita kwota środków w naborze na projekty grantowe: 600 000,00 zł

www.kujawjaki.plStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Numer konkursu LGD: 7/2018

Termin składania wniosków: od 28.09.2018r. do 12.10.2018r.

Zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Limit środków w ramach naboru: 541 954,00 zł

Kwota wsparcia równa: 67 744,00 zł

www.lgdwabrzezno.plStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Numer konkursu LGD: 8/2018

Termin składania wniosków: od 28.09.2018r. do 12.10.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.zej.

Limit środków w ramach naboru: 79 998,67 zł

www.lgdwabrzezno.plLokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 13/2018

Termin składania wniosków: od 24.09.2018r. do 08.10.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Zakres tematyczny naboru nr 13/2018: Poprawa infrastruktury kulturalnej – wyposażenie obiektów pełniących funkcję kulturalną.

Limit środków w ramach naboru: 100.000,00 zł

www.ziemiakujawska.plLokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 4/2018

Termin składania wniosków: od 18.09.2018r. do 01.10.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Przedsięwzięcie 2.1.1 Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR, zgodne z zakresem tematycznym: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Limit środków w ramach naboru: 1 126 082,20 zł

www.lgd-paluki.plStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 1/G/2018

Termin składania wniosków: od 17.09.2018r. do 28.09.2018r.

Zakres tematyczny operacji:
2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

 1. usług wzajemnościowych, samopomocowych,
 2. lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
 3. inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.
CEL OGÓLNY LSR: 1.0 – Wzmocnienie roli kapitału społecznego w rozwoju społeczno-gospodarczym Grudziądza

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi: 1 250 000,00 zł (EFS)

www.lgd.grudziadz.plStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki Spichlerz” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer konkursu LGD: 2/G/2018

Termin składania wniosków: od 17.09.2018r. do 28.09.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy), inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 250 000,00 zł (EFS)

www.lgd.grudziadz.plStowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 4/2018

Termin składania wniosków: od 17.09.2018r. do 28.09.2018r.

Zakres tematyczny projektu: Typ projektu SZOOP: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich.
Cel ogólny: Budowanie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki, pobudzania oddolnych inicjatyw i tworzenia miejsc pracy.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 5 647 960,00 PLN.

www.rlks.naklo.plLokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis -Rozwój przez Tradycję”

Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis -Rozwój przez Tradycję” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Nr konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-227/18

Numer konkursu LGD: 4/2018

Termin składania wniosków: od 25.09.2018r. do 25.10.2018r.

Zakres tematyczny projektu: Typ projektu SZOOP: Cel ogólny 1: Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022 r. Przedsięwzięcie LSR: 1.2.1 Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 1.208.500,00 PLN

www.lgdvistula.orgLokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis -Rozwój przez Tradycję”

Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis -Rozwój przez Tradycję” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Nr konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-225/18

Numer konkursu LGD: 5/2018

Termin składania wniosków: od 25.09.2018r. do 25.10.2018r.

Zakres tematyczny projektu: Typ projektu SZOOP:
Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich
Cel szczegółowy 2.1 Poprawa standardu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej i drogowej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki przestrzeni publicznej na obszarze LSR do 2022 roku
Przedsięwzięcie LSR: 2.1.2 Rewitalizacja obszarów wiejskich.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi: 9 235 236,12 PLN

www.lgdvistula.orgLokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy

Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach LSR

Numer konkursu LGD: 2018/1.3.1/1

Termin składania wniosków: od 14.09.2018r. do 28.09.2018r.

Zakres tematyczny projektu: Cel ogólny: Tworzenie warunków do włączenia społecznego oraz aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu objętego grantem: 50 000,00 zł.

www.lgd.brodnica.plLokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy

Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach LSR

Numer konkursu LGD: 2018/1.2.1/1

Termin składania wniosków: od 14.09.2018r. do 28.09.2018r.

Zakres tematyczny projektu: Cel ogólny: Tworzenie warunków do włączenia społecznego oraz aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu objętego grantem: 850 000,00 zł.

www.lgd.brodnica.plStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Numer konkursu LGD: 1/G/2018.

Termin składania wniosków: od 14.09.2018r. do 01.10.2018r.

Nabór dotyczy projektów zawierających:

 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
  i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.
 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
  1. usług wzajemnościowych, samopomocowych,
  2. lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
  3. inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 50 000,00 zł.

Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 20 000,00 zł.

www.dlatorunia.plPartnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 2/2018

Termin składania wniosków: od 14.09.2018r. do 28.09.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Limit środków w ramach naboru: 1 400 000,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 1 400 000,00 zł

www.lgd.borytucholskie.plPartnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 2/2018

Termin składania wniosków: od 14.09.2018r. do 28.09.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Limit środków w ramach naboru: 1 400 000,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 1 400 000,00 zł

www.lgd.borytucholskie.plLokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”

Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” planuje ogłoszenie naboru 1/G/2018 w dniu 30.08.2018r.

Termin składania wniosków: od 14.09.2018r. do 28.09.2018r.

Alokacja: 650 000,00 pln

www.dlatorunia.plLokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku”

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku na lata 2016-2023

Numer naboru: 3/2018/G

Typ projektu: 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

 1. usług wzajemnościowych, samopomocowych
 2. lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej
 3. inne formy w zakresie organizowania społeczności lokalnej

Zakres tematyczny: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 300 000,00 PLN.

www.lgd.ziemiagotyku.comLokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku”

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku na lata 2016-2023

Numer naboru: 2/2018/G

Termin składania wniosków: od 04.09.2018r. do 24.09.2018r.

Typ projektu: 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne)

Zakres tematyczny: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Cel szczegółowy LSR: 3.2.Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do 2023 roku

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 300 000,00 PLN.

www.lgd.ziemiagotyku.comLokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku”

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku na lata 2016-2023

Numer naboru: 1/2018/G

Termin składania wniosków: od 04.09.2018r. do 24.09.2018r.

Typ projektu: 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe;
– inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Zakres tematyczny: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Cel szczegółowy LSR: 3.2.Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do 2023 roku

Cel szczegółowy LSR: 3.2.Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do 2023 roku

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 100 000,00 PLN.

www.lgd.ziemiagotyku.comLokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku”

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku na lata 2016-2023

Numer naboru: 1/2018/G

Termin składania wniosków: od 04.09.2018r. do 24.09.2018r.

Typ projektu: 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe;
– inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Zakres tematyczny: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Cel szczegółowy LSR: 3.2.Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do 2023 roku

Cel szczegółowy LSR: 3.2.Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do 2023 roku

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 100 000,00 PLN.

www.lgd.ziemiagotyku.comStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 1/2018

Termin składania wniosków: od 10.09.2018r. do 24.09.2018r.

Zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Limit środków w ramach naboru: 1 275 000,00 zł

Kwota wsparcia: 75 000,00 zł

www.lgddobrzyn.plLokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Numer konkursu LGD: 7/2018

Termin składania wniosków: od 07.09.2018r. do 20.09.2018r.

Zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Limit środków w ramach naboru: 160 000,00 zł

Kwota wsparcia: 80 000,00 zł

www.podgrodzietorunskie.plStowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Numer konkursu LGD: 2/2018.

Termin składania wniosków: od 03.09.2018r. do 17.09.2018r.

Zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Limit środków w ramach naboru: 200 000,00 zł.

Kwota wsparcia: 100 000,00 zł.

www.lgdpojezierzebrodnickie.plStowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

Stowarzyszenie „ Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Numer konkursu LGD: 2/2018.

Termin składania wniosków: od 03.09.2018r. do 17.09.2018r.

Zakres tematyczny: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Limit środków w ramach naboru: 200 000,00 zł.

Kwota wsparcia: 100 000,00 zł.

www.lgdpojezierzebrodnickie.plLokalna Grupa Działania Pałuki-Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki-Wspólna Sprawa informuje o możliwości składania wniosków -o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Numer konkursu LGD: 3/2018

Termin składania wniosków: od 31.08.2018r. do 14.09.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Limit środków w ramach naboru: 289 252,00 zł

www.lgd-paluki.plLokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 12/2018

Termin składania wniosków: od 24.08.2018r. do 07.09.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł

Limit środków w ramach naboru: 100 000,00 zł

www.ziemiakujawska.plLokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: X/2018

Numer konkursu LGD: X/2018

Termin składania wniosków: od 23.08.2018r. do 06.09.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub kulturalnej

Limit środków w ramach naboru: 592 372,17

Kwota EFRROW: 376 926,41 zł

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 150 000,00 zł

www.lgdswiecie.plNumer konkursu LGD: IX/2018

Numer konkursu LGD: IX/2018

Termin składania wniosków: od 23.08.2018r. do 06.09.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Sieciowanie w zakresie usług turystycznych

Limit środków w ramach naboru: 50 000,00 zł

Kwota wsparcia: 50 000,00 zł

www.lgdswiecie.plNumer konkursu LGD: VIII/20188

Numer konkursu LGD: VIII/2018

Termin składania wniosków: od 23.08.2018r. do 06.09.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Działania promocyjne obszaru objętego LSR

Limit środków w ramach naboru: 50 000,00 zł

Wysokość pomocy: do 50 000,00 zł

Kwota EFRROW: 31 815,00 zł

www.lgdswiecie.plNumer konkursu LGD: VII/20188

Numer konkursu LGD: VII/2018

Termin składania wniosków: od 23.08.2018r. do 06.09.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej.

Limit środków w ramach naboru: 60 000,00 zł

Kwota EFRROW: 38 178,00 zł

www.lgdswiecie.plNumer konkursu LGD: VI/20188

Numer konkursu LGD: VI/2018

Termin składania wniosków: od 23.08.2018r. do 06.09.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności.

Limit środków w ramach naboru: 90 000,00 zł

Kwota EFRROW: 57 267,00 zł

Wysokość pomocy: do 50 000,00 zł

www.lgdswiecie.plNumer konkursu LGD: V/20188

Numer konkursu LGD: V/2018

Termin składania wniosków: od 23.08.2018r. do 06.09.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Limit środków w ramach naboru: 500 000,00 zł

Kwota EFRROW: 318 150,00 zł

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 100 000,00 zł

www.lgdswiecie.plNumer konkursu LGD: IV/20188

Numer konkursu LGD: IV/2018

Termin składania wniosków: od 23.08.2018r. do 06.09.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub kulturalnej.

Limit środków w ramach naboru: 961 450,00 zł

Kwota EFRROW: 611 770,63 zł

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 150 000,00 zł

www.lgdswiecie.plLokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Numer konkursu LGD: 5/2018

Termin składania wniosków: od 22.08.2018r. do 04.09.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Limit środków w ramach naboru: 450 000,00 zł

Minimalna całkowita wartość projektu: 50 000,00 zł

www.podgrodzietorunskie.plLokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Numer konkursu LGD: 6/2018

Termin składania wniosków: od 22.08.2018r. do 04.09.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwój działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Limit środków w ramach naboru: 600 000,00 zł

Minimalna całkowita wartość projektu: 50 000,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł

www.podgrodzietorunskie.plStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Numer konkursu LGD: 5/2018

Termin składania wniosków: od 22.08.2018r. do 05.09.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

Limit środków w ramach naboru: 60 000,00 zł

Minimalna wysokość dofinansowania: 50 000,00 zł

www.lgdwabrzezno.plStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Numer konkursu LGD: 6/2018

Termin składania wniosków: od 22.08.2018r. do 05.09.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Limit środków w ramach naboru: 100 000,00 zł

Wysokość pomocy: od 50 000,00 do 100 000,00 zł

www.lgdwabrzezno.plStowarzyszenie NASZA KRAJNA

Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-222/18

Numer konkursu LGD: 1/2018

Termin składania wniosków: od 21.08.2018r. do 06.09.2018r.

Zakres tematyczny projektu: Cel ogólny: Rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz budowania kapitału społecznego.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 1 172 077,44 zł

www.naszakrajna.orgStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Zakole Dolnej Wisły

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Zakole Dolnej Wisły informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Numer konkursu LGD: 4/2018

Termin składania wniosków: od 16.08.2018r. do 31.08.2018r.

Zakres tematyczny operacji: „Zachowanie dziedzictwa lokalnego” oraz „Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych”

Limit środków w ramach naboru: 140 000.00 zł

www.zakolewisly.plLokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 3/2018

Termin składania wniosków: od 16.08.2018r. do 31.08.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Limit środków w ramach naboru: 419 173,00 zł

Kwota wsparcia: od 26 000,00 do 100 000,00 zł

www.zakolewisly.plLokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 2/2018

Termin składania wniosków: od 16.08.2018r. do 31.08.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Limit środków w ramach naboru: 150 000,00 zł

Kwota wsparcia: 50 000,00 zł

www.zakolewisly.plStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 6R/2018

Termin składania wniosków: od 17.08.2018r. do 30.08.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Limit środków w ramach naboru: 400.000 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000 zł

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż: 50 000 zł

www.trzydoliny.euLokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Numer konkursu LGD: 5D/2018

Termin składania wniosków: od 13.08.2018r. do 26.08.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Limit środków w ramach naboru: 100 000 zł

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż: 50 000 zł

www.trzydoliny.euLokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 9/2018

Numer konkursu LGD: 9/2018

Termin składania wniosków: od 13.08.2018r. do 27.08.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł

Limit środków w ramach naboru: 58 000,94 zł

www.ziemiakujawska.pl

Numer konkursu LGD: 10/2018

Numer konkursu LGD: 10/2018

Termin składania wniosków: od 13.08.2018r. do 27.08.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Zakres tematyczny naboru nr 10/2018: Poprawa infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł

Limit środków w ramach naboru: 74 161,56 zł

www.ziemiakujawska.pl

Numer konkursu LGD: 11/2018

Numer konkursu LGD: 11/2018

Termin składania wniosków: od 13.08.2018r. do 27.08.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Zakres tematyczny naboru nr 11/2018: Poprawa infrastruktury kulturalnej

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł

Limit środków w ramach naboru: 106 842,69 zł

www.ziemiakujawska.plLokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Numer konkursu LGD: 2/2018

Termin składania wniosków: od 09.08.2018r. do 23.08.2018r.

Zakres tematyczny projektu: Cel ogólny: Wzrost konkurencyjności obszaru LSR do 2023r.

Cel szczegółowy:2.1 Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki na obszarze LSR do 2023r. Przedsięwzięcie LSR: 2.1.2 Rewitalizacja obszarów wiejskich w kontekście włączenia społecznego na obszarze LSR.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 7 228 000 PLN.

www.lgd-paluki.plStowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie”

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 1/2018

Termin składania wniosków: od 08.08.2018r. do 22.08.2018r.

Zakres tematyczny projektu: Cel ogólny: Wzrost konkurencyjności obszaru LSR oraz podniesienie jakości życia mieszkańców. Cel szczegółowy: Rozwój obszaru poprzez inwestycje drogowe oraz na obszarach rewitalizowanych i poprawę dostępności do infrastruktury rekreacyjno-sportowo-kulturowej. Przedsięwzięcie LSR: Nowoczesne obiekty użyteczności publicznej.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 2 864 000,00 PLN.

www.lgdpojezierzebrodnickie.plLokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 2/2018

Termin składania wniosków: od 16.07.2018r. do 31.07.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł.

Minimalna całkowita wartość operacji: 50 000,00 zł

Limit dostępnych środków w naborze: 509 885,66 zł

www.lgd.com.plLokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Numer konkursu LGD: 3/2018

Termin składania wniosków: od 16.07.2018r. do 06.08.2018r.

Zakres tematyczny projektu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Limit dostępnych środków w naborze wynosi: 700 000,00 zł

Forma wsparcia: premia

Kwota wsparcia równa: 100 000,00 zł

www.lgd.com.plLokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Numer konkursu LGD: 4/2018

Termin składania wniosków: od 23.07.2018r. do 17.08.2018r.

Zakres tematyczny projektu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł

Minimalna całkowita wartość operacji: 50 000,00 zł

Limit dostępnych środków w naborze: 1 600 000,00 zł

www.lgd.com.plLokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 8/2018

Termin składania wniosków: od 16.07.2018r. do 03.08.2018r.

Zakres tematyczny projektu: Cel szczegółowy 1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa poprzez intensyfikację działań służących poprawie infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P; Oś Priorytetowa 7 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych LSR.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów: 6.534.268,26 PLN.

www.ziemiakujawska.plStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 3/2018

Termin składania wniosków: od 16.07.2018r. do 03.08.2018r.

Zakres tematyczny projektu: Cel ogólny: 2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD; Cel szczegółowy: 2.1. Poprawa stanu i rozwój infrastruktury umożliwiający realizowanie aktywności społecznej mieszkańcom obszaru LSR

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów: 3 003 740,00 PLN.

www.kujawjaki.plStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Numer konkursu LGD: 4/2018

Zakres tematyczny projektu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Forma wsparcia: premia w wysokości 50 000,00zł

Limit środków w ramach naboru: 550.000,00 zł

www.lgddolinadrwecy.org.plStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Numer konkursu LGD: 5/2018

Termin składania wniosków: od 16.07.2018r. do 31.07.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Limit środków w ramach naboru: 547.934,00zł

www.lgddolinadrwecy.org.plLokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Numer konkursu LGD: I/RPO/EFRR/2018

Termin składania wniosków: od 16.07.2018r. do 03.08.2018r.

Zakres tematyczny projektu: Rewitalizacja społeczno-gospodarcza.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P, Oś Priorytetowa 7 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych LSR.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie: 1 664 000,00 PLN.

www.lgdswiecie.plStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 4T/2018

Termin składania wniosków: od 04.07.2018r. do 17.07.2018r.

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj.osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej.

Limit środków w ramach naboru: 600 000 zł

Minimalna kwota wsparcia: 50 000zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000zł przy zachowaniu wskaźników, zgodnie z zał. nr 4 do ogłoszenia

Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej www.trzydoliny.euStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 3T/2018

Termin składania wniosków: od 04.07.2018r. do 17.07.2018r.

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalno-społecznej.

Limit środków w ramach naboru: 380 000 zł

Minimalna kwota wsparcia: 50 000zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000zł przy zachowaniu wskaźników, zgodnie z zał. nr 4 do ogłoszenia

Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej www.trzydoliny.eu„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 4/2018

Termin składania wniosków: od 04.07.2018r. do 20.07.2018r.

Miejsce składania wniosków: Biuro „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” ul. Tadeusza Kościuszki 10, Rypin, 87-500 Rypin od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Limit środków w ramach naboru: 1.374.210,28 zł

Kwota EFRROW: 874.410,00 zł

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ.

Pytania należy kierować na adres email: dobrzyniacy@wp.pl , lub telefonicznie: 505 759 320, 572 352 797.

www.elgd.plStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 2P/2018

Termin składania wniosków: od 02.07.2018r. do 15.07.2018r.

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia:

Limit środków w ramach naboru: 60 000 zł

Minimalna kwota wsparcia: 50 000zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000 zł

Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej www.trzydoliny.euStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” nformuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 1E/2018

Termin składania wniosków: od 29.06.2018r. do 12.07.2018r.

Miejsce składania wniosków: Biuro LGD „Trzy Doliny” Gądecz 33, 86-022 Dobrcz od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – „Działania służące edukacji społeczności lokalnej i podnoszeniu kompetencji, wiedzy i umiejętności osób zaangażowanych we wdrażanie LSR”.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia:

Limit środków w ramach naboru: 50 000 zł

Minimalna kwota wsparcia: 50 000zł

Maksymalna kwota wsparcia: 00 000zł przy zachowaniu wskaźników, zgodnie z zał. nr 4 do ogłoszenia

Dodatkowe wyjaśnienia do naboru można uzyskać w siedzibie LGD „Trzy Doliny”. Na stronie internetowej www.trzydoliny.euStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 4/2018

Termin składania wniosków: od 18.06.2018r. do 02.07.2018r.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli:
Poznańska 133a/106
88 – 100 Inowrocław
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:30 do 15:30

Zakres tematyczny projektu:

 • Cel ogólny 2: Zwiększenie atrakcyjności obszaru LSR do 2023 r.
 • Cel szczegółowy 2.1 Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki przestrzeni publicznej na obszarze LSR do 2023 rok
 • Oś Priorytetowa 7 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 6.010.000,00 PLN.

Forma wsparcia: Dotacja bezzwrotna: refundacja lub rozliczenie w przypadku systemu zaliczkowego.

Więcej informacji na stronie:www.lgdswiecie.plStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwój działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Numer konkursu LGD: 2/2018

Termin składania wniosków: od 25.06.2018r. do 09.07.2018r. do godz.15:30

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, ul. Włocławska 16, 87-850 Choceń
Poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. od 7.30. do15.30
środa od 7.30 do 17.00
piątek od 7.30 do 14.00

Forma wsparcia: Refundacja

Zakres tematyczny projektu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

CLimit dostępnych środków w ramach naboru: 1.000.000,00 PLN

Forma wsparcia: Dotacja bezzwrotna: refundacja lub rozliczenie w przypadku systemu zaliczkowego.

Pytania należy kierować na adres email:zglowiaczka@wp.pl lub telefonicznie: 54 284 66 69.
Pracownicy biura świadczą bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosku. Doradztwo będzie udzielone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.

www.kujawiaki.plLokalna Grupa Działania „Vistula -Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”

Lokalna Grupa Działania „Vistula -Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 2/2018

Termin składania wniosków: od 18.06.2018r. do 02.07.2018r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
Sztynwag 46,
86-302 Sztynwag
od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00
Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz należy przedłożyć wersje elektroniczne wniosków oraz biznesplanów.

Zakres tematyczny projektu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.

Limit środków w ramach naboru: 299.216,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300.000,00 zł

Całkowita wartość operacji nie mniej niż: 50.000,00 zł

Intensywność pomocy: do 70% kosztów kwalifikowalnych

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” oraz oraz na stronie internetowej w zakładce KONKURSY: www.lgdvistula.orgLokalna Grupa Działania „Vistula -Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”

Lokalna Grupa Działania „Vistula -Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 1/2018

Termin składania wniosków: od 18.06.2018r. do 02.07.2018r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”
Sztynwag 46,
86-302 Sztynwag
od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00
Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej. Zalecane jest załączanie wersji elektronicznej wniosku.

Forma wsparcia: premia

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Limit środków w ramach naboru: 900.000,00 zł

Kwota wsparcia równa: 60.000,00 zł

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”. Pytania należy kierować na adres email: sekretariat@lgdvistula.org lub telefonicznie: 501-795-541

www.lgdvistula.orgLtowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach konkursu Nr 7/2018:

Numer konkursu LGD: 7/2018

Zakres tematyczny operacji: Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł*

Maksymalna kwota wsparcia: 500 000,00 zł

Limit środków w ramach naboru: 950 000,00 zł

Więcej informacji na stronie LGD: www.ziemiakujawska.plStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Zakole Dolnej Wisły

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Zakole Dolnej Wisły informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Numer konkursu LGD: 4/2018

Termin składania wniosków: od 16.08.2018r. do 31.08.2018r.

Zakres tematyczny operacji: „Zachowanie dziedzictwa lokalnego” oraz „Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych”

Limit środków w ramach naboru: 140 000,00 zł

www.zakolewisly.plStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Zakole Dolnej Wisły

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Zakole Dolnej Wisły informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 2020.

Numer konkursu LGD: 1/2018

Termin składania wniosków: od 04.06.2018r. do 12.06.2018r.

Zakres tematyczny operacji:
Cel ogólny 3: Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023 r.
Cel szczegółowy 3.2: Wzrost aktywności społeczno-gospodarczej oraz społeczno-zawodowej środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023 r.
Przedsięwzięcie LSR 3.2.2: Wzmocnienie rozwoju infrastruktury służącej ożywieniu społeczno-gospodarczemu

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 968 334,00 PLN.

www.zakolewisly.plStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Numer konkursu LGD: 1/2018

Termin składania wniosków: od 04.06.2018r. do 12.06.2018r.

Zakres tematyczny operacji:
Cel ogólny 3: Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023 r.
Cel szczegółowy 3.2: Wzrost aktywności społeczno-gospodarczej oraz społeczno-zawodowej środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023 r.
Przedsięwzięcie LSR 3.2.2: Wzmocnienie rozwoju infrastruktury służącej ożywieniu społeczno-gospodarczemu

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 968 334,00 PLN.

www.zakolewisly.plLokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 4/2018

Termin składania wniosków: od 01.06.2018r. do 08.06.2018r.

Zakres tematyczny:
Cel ogólny: 1. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości;
Cel szczegółowy: 1.2 Tworzenie i rozwój instytucji otoczenia biznesu;
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P: Oś Priorytetowa 7: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju
Przedsięwzięcie LSR: 1.2.1 Tworzenie i rozwój małych inkubatorów przedsiębiorczości

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 150 000,00PLN

www.podgrodzietorunskie.plLokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 3/2018

Termin naboru wniosków: od 21.05.2018r. do 28.05.2018r.

Zakres tematyczny: Cel ogólny: 2. Rozwój obszaru poprzez działania rewitalizacyjne, poprawę standardu infrastruktury technicznej i działania promocyjne; Cel szczegółowy: 2.1 Rewitalizacja

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 1 064 528,45 PLN.

www.podgrodzietorunskie.plLokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 1/2018/G

Termin naboru wniosków: od 04.06.2018r. do 18.06.2018r.

Zakres tematyczny w ramach naboru: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,

Limit środków w ramach naboru: 500 000 zł, w tym
Kwota grantu: od 5 000 zł do 20 000,00 zł

www.lgd-paluk.pl„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 3/2018

Termin naboru wniosków: od 30.05.2018r. do 13.06.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

Limit środków w ramach naboru: 300.000,00 zł

Kwota EFRROW: 190.890,00 zł

www.elgd.plStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 3/2018

Termin naboru wniosków: od 01.06.2018r. do 25.06.2018r.

Zakres tematyczny projektu: Cel ogólny 3: Poprawa atrakcyjności turystycznej i osiedleńczej obszaru LGD „Dolina Drwęcy”; Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P Oś Priorytetowa 7: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju
Przedsięwzięcie LSR 3.2.2.: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 4 500 000,00 PLN. (EFRR)

www.lgddolinadrwecy.org.plStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Numer konkursu LGD: 3/2018

Termin naboru wniosków: od 28.05.2018r. do 11.06.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.

Limit środków w ramach naboru: 441 092,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 00,00 zł

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł

www.lgdwabrzezno.plStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Numer konkursu LGD: 4/2018

Termin naboru wniosków: od 28.05.2018r. do 11.06.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Przedsięwzięcie: Dostosowanie infrastruktury kulturalnej do potrzeb lokalnych.

Limit środków w ramach naboru: 1 118 485,59 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 00,00 zł

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł

www.lgdwabrzezno.plStowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 2/2018

Termin naboru wniosków: od 24.05.2018r. do 07.06.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

Limit środków w ramach naboru: 140 388,18 zł

www.rlks.naklo.plStowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 3/2018

Termin naboru wniosków: od 24.05.2018r. do 07.06.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.

Limit środków w ramach naboru: 96 611,66 zł

www.rlks.naklo.plStowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 1/2018

Termin naboru wniosków: od 24.05.2018r. do 07.06.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Limit środków w ramach naboru: 2 641 294,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł

www.rlks.naklo.plStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Numer konkursu LGD: 2/2018

Termin naboru wniosków: od 18.05.2018r. do 05.06.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Forma wsparcia: refundacja

Limit środków w ramach naboru: 112.918,15 zł

www.lgddolinadrwecy.org.plLokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: III/2018

Termin naboru wniosków: od 22.05.2018r. do 08.06.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Infrastruktura drogowa w zakresie włączenia społecznego
Cel główny: „Wzmocnienie rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru LGD do końca 2023 roku”
Cel szczegółowy: „Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców obszaru LGD, w tym grup defaworyzowanych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do końca 2023 roku”

Limit środków w ramach naboru: 510 000,00 zł

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 130 000,00 zł

www.lgdswiecie.plLokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: II/2018

Termin naboru wniosków: od 22.05.2018r. do 08.06.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwijanie działalności gospodarczej

Limit środków w ramach naboru: 1 100 000,00 zł

Kwota wsparcia: minimalna 101 000,00 zł

maksymalna: 300 000,00 zł

www.lgdswiecie.plLokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 6/2018

Termin naboru wniosków: od 08.05.2018r. do 22.05.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Wspieranie inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które: umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów.

Limit środków w ramach naboru: 50 000,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł

Forma wsparcia: refundacja

www.ziemiakujawska.plStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 1/2018

Termin naboru wniosków: od 09.05.2018r. do 01.06.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych.

Forma wsparcia: refundacja

Limit środków w ramach naboru: 370.584,92 zł

www.lgddolinadrwecy.org.plLokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: I/2018

Termin naboru wniosków: od 09.05.2018r. do 25.05.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej

Forma wsparcia: premia

Limit środków w ramach naboru: 500 000,00 zł

Kwota wsparcia: 50 000,00 zł

www.lgdswiecie.plLokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 7/2018

Termin naboru wniosków: od 04.05.2018r. do 05.06.2018r.

Zakres tematyczny operacji:

 • Cel ogólny 1: Wzrost gospodarczy obszaru LSR Ziemia Gotyku;
 • Cel szczegółowy 1.2. Wzrost konkurencyjności mikro i małych firm do 2023 roku.
 • Przedsięwzięcie 1.2.1. „Chełmża ośrodkiem przedsiębiorczości lokalnej”

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 1 436 339 PLN.

www.ziemiagotyku.comLokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 6/2018

Termin naboru wniosków: od 04.05.2018r. do 17.05.2018r.

Zakres tematyczny operacji:

 • Cel ogólny 2. Poprawa standardu życia na obszarze LSR
 • Cel szczegółowy 2.1. Rewitalizacja miejscowości wiejskich o dużej koncentracji problemów społeczno-gospodarczych do 2023 roku.
 • Przedsięwzięcie LSR 2.1.1: Odnowione wsie szansą dla ich mieszkańców.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 2 214 135,00 PLN.

www.ziemiagotyku.com„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 2/2018

Termin naboru wniosków: od 04.05.2018r. do 18.05.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Forma wsparcia: refundacja

Limit środków w ramach naboru: 160.536,94 zł

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.elgd.pl„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 1/2018

Termin naboru wniosków: od 04.05.2018r. do 18.05.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Forma wsparcia: refundacja

Kwota wsparcia równa: 50 000,00 zł

Limit środków w ramach naboru: 700.000,00 zł

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedura oceny i wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej: www.elgd.plLokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego

Numer konkursu LGD: 5/2018

Termin naboru wniosków: od 27.04.2018r. do 11.05.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Zachowanie dziedzictwa lokalnego. Zakres obejmuje zabytki poddane pracom restauratorskim lub konserwatorskim.

Limit dostępnych środków w naborze wynosi: 100.000,00 PLN

www.lgd.ziemiagotyku.comLokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – podmioty działające w obszarze kultury

Numer konkursu LGD: 4/2018

Termin składania wniosków: od 27.04.2018r. do 11.05.2018r. do godz. 14.00

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz wsparcie podmiotów działających w obszarze kultury, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego.

www.lgd.ziemiagotyku.comLokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – obiekty infrastruktury

Numer konkursu LGD: 3/2018

Termin naboru wniosków: od 27.04.2018r. do 11.05.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz rozwój obiektów infrastruktury.

Limit dostępnych środków w naborze wynosi: 1.385.245,10 PLN

www.lgd.ziemiagotyku.comLokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Numer konkursu LGD: 2/2018

Termin składania wniosków: od 20.04.2018r. do 04.05.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Zachowanie dziedzictwa lokalnego, także wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego.

Limit środków w ramach naboru: 180 000,00 zł

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł

www.podgrodzietorunskie.plLokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Numer konkursu LGD: 1/2018

Termin składania wniosków: od 20.04.2018r. do 04.05.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, także wyposażenie infrastruktury.

Limit środków w ramach naboru: 1 620 000,00 zł

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł

www.podgrodzietorunskie.plLokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego

Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego informują o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Numer konkursu LGD: 2/2018

Termin składania wniosków: od 11.04.2018r. do 25.04.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Przedsięwzięcie: Rozwój kapitału społecznego oraz podnoszenie wiedzy mieszkańców. Cel ogólny: Rozwój kapitału społecznego na obszarze LGD do 2023 roku
Cel szczegółowy: Pobudzenie zaangażowania mieszkańców dla oddolnych inicjatyw lokalnych na obszarze LGD do 2023 roku

Limit środków w ramach naboru: 200 000,00 zł

Forma wsparcia: refundacja

www.lgdsasiedzi.plLokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-156/18

Numer konkursu LGD: 1/2018

Termin składania wniosków: od 15.03.2018r. do 29.03.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Cel ogólny: Poprawa jakości i standardu życia mieszkańców obszaru LGD w oparciu o zasoby lokalne. Cel szczegółowy: Zwiększenie aktywności wśród 16247 mieszkańców objętych LSR w zakresie korzystania z rozwiniętej sieci infrastruktury do 2023 r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P Oś Priorytetowa 7: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 2 000 000,00 PLN.

Szczegółowe informacje na stronie: www.lgd.com.plPartnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”< informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 -2020.

Numer konkursu LGD: 1/2018

Termin składania wniosków: od 03.04.2018r. do 20.04.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Limit środków w ramach naboru: 660 000,00 zł.

Kwota wsparcia: 60.000,00 zł.

www.lgd.borytucholskie.plLokalna Grupa Działania „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego”

Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014 – 2020, na operacje: Rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje.

Cel ogólny: Rozwój przedsiębiorczości do 2023 roku. Cel szczegółowy: Wzrost zatrudnienia i konkurencyjności przedsiębiorstw na obszarze LGD do 2023r.

Numer konkursu LGD: 1/2018

Termin składania wniosków: od 20.03.2018r. do 06.04.2018r.

Limit środków w ramach naboru: 1 631 483,38 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł

www.lgdsasiedzi.plStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Numer konkursu LGD: 3/2018

Termin składania wniosków: od 19.02.2018r. do 05.03.2018r.

Zakres tematyczny operacji: 1.1.3. Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych na obszarze LSR do 2023 r.: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.

Limit środków w ramach naboru: 500 000,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 500 000,00 zł

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł

Intensywność pomocy:
www.czarnoziemnasoli.plLokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operację.

Numer konkursu LGD: 1/2018

Termin składania wniosków: od 26.02.2018r. do 12.03.2018r.

Wsparcie ma formę premii w wysokości 50 000,00 PLN.

Limit dostępnych środków w naborze wynosi 350 000,00 PLN

www.lgd.ziemiagotyku.comLokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej

Numer konkursu LGD: 2/2018

Termin składania wniosków: od 26.02.2018r. do 12.03.2018r.

Limit dostępnych środków w naborze wynosi 1 306 142,00 PLN

Forma wsparcia: Refundacja kosztów kwalifikowalnych – 60 % , nie więcej niż 120 000,00 zł

www.lgd.ziemiagotyku.comLokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020Numer konkursu LGD: 2/2018

Numer konkursu LGD: 2/2018

Termin składania wniosków: od 06.02.2018r. do 20.02.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł

Limit środków w ramach naboru: 300 000,00 zł

www.ziemiakujawska.plNumer konkursu LGD: 3/2018

Numer konkursu LGD: 3/2018

Termin składania wniosków: od 09.02.2018 r. do 23.02.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej: Poprawa infrastruktury kulturalnej

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł

Limit środków w ramach naboru: 700 000,00 zł

www.ziemiakujawska.plNumer konkursu LGD: 5/2018

Numer konkursu LGD: 5/2018

Termin składania wniosków: od 09.02.2018 r. do 23.02.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej: Poprawa infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł

Limit środków w ramach naboru: 1 000 000,00 zł

www.ziemiakujawska.plNumer konkursu LGD: 4/2018

Numer konkursu LGD: 4/2018

Termin składania wniosków: od 09.02.2018 r. do 23.02.2018r.

Zakres tematyczny operacji: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł

Limit środków w ramach naboru: 200 000,00 zł

www.ziemiakujawska.pl