Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Zamówienia Publiczne – rażąco niska cena

22.07.2016 przez Joanna Łowicka

W związku z rozstrzyganymi przez beneficjentów PROW 2014-2020 postępowaniami o udzielanie zamówień publicznych przypominamy, iż w przypadku wpływu ofert, których cena jest istotnie niższa od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, należy zwrócić się do oferentów o odpowiednie wyjaśnienia w tym zakresie.

Podstawa prawna

Powyższe wynika z art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164): Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Czynniki obiektywne przy ocenie wyjaśnień

Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę takie obiektywne czynniki jak np.: oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, koszty pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy niemniej jednak to zamawiający ma obowiązek zwrócenia się o udzielenie wyjaśnień w tym zakresie.

Kara za uchybienia

Przypominamy również, że w obecnym okresie programowania uchybienia w zakresie stosowania ustawy Pzp wiążą się z nałożeniem odpowiedniej kary administracyjnej. W przypadku operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” kary administracyjne dotyczące uchybień ustawy Pzp zostały określone w załączniku nr 5 do umowy o przyznaniu pomocy. Zwracamy również uwagę, że w przypadku wystąpienia naruszenia nie ujętego w taryfikatorze a mającego wpływ na wynik tego postępowania, zostanie nałożona korekta w wysokości 100%.