Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Uwaga Beneficjenci PROW 2014-2020! Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 roku dot. obowiązków w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i reklamowych

22.07.2016 przez Joanna Łowicka

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z nowym brzmieniem części 1 pkt 2.2 lit. b załącznika nr III do rozporządzenia 808/2014 w okresie realizacji operacji beneficjent informuje opinię publiczną o pomocy otrzymanej z EFRROW, w przypadku operacji niewchodzących w zakres lit. c), dla których całkowite wsparcie publiczne przekracza 50 000 EUR, za pomocą umieszczenia w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa przynajmniej jednego plakatu lub tablicy z informacjami na temat projektu, podkreślającymi wsparcie finansowe ze strony Unii.

Zmiana ta została wprowadzona rozporządzeniem wykonawczym komisji (UE) nr 2016/669 z dnia 28 kwietnia 2016 roku. Na mocy tej zmiany podwyższono z kwoty 10 000 EUR do kwoty 50 000 EUR próg, od którego w okresie realizacji operacji beneficjent ma obowiązek zamieścić plakat lub tablicę informacyjną.

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia nr 2016/669 weszło ono w życie z dniem 6 maja 2016 roku. Przepisy rozporządzenia nr 2016/669 nie wprowadzają żadnych przepisów przejściowych, z których wynikałby obowiązek stosowania dotychczasowych zasad w przypadku operacji będących w trakcie realizacji. Zatem nowe zasady obowiązują wszystkich beneficjentów bez względu na to, kiedy została zawarta umowa czy wydana decyzja dotycząca przyznania pomocy w ramach PROW 2014-2020.