Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Zakończyliśmy szkolenie dotyczące dróg lokalnych i infrastruktury wodno-ściekowej

28.10.2016 przez Kacper Szary

W dniu 27 października 2016 r. w sali konferencyjnej hotelu Filmar w Toruniu odbyło się szkolenie w zakresie obsługi wniosku o płatność dla operacji typu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych” oraz ogólnych zasad przyznania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pierwsza część szkolenia obejmowała omówienie formularza i załączników do wniosku o płatność dla operacji typu „Budowa i modernizacja dróg lokalnych”. Tematem drugiej części było omówienie warunków przyznania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w kontekście rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu ,,Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz zasad wypełnienia formularza wniosku o przyznanie pomocy i dostarczenia wymaganych załączników.

UWAGA !!!
W związku z częstymi pytaniami dotyczącymi budowy przydomowych oczyszczalni ścieków informujemy, że przedmiotowe inwestycje muszą być zgodne z przepisami Unii Europejskiej, a w przypadku operacji dotyczących przydomowych oczyszczalni ścieków – również zgodne z normami EN 12566 określającymi wymagania w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków, udostępnionymi na stronie internetowej administrowanej przez Europejski Komitet Normalizacyjny. Jednocześnie przydomowe oczyszczalnie ścieków zgodnie z § 5 umowy o przyznanie pomocy powinny zapewnić miejsce poboru próbek surowych i oczyszczonych. W przypadku niezapewnienia miejsca poboru próbek surowych i oczyszczonych ścieków w przypadku budowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków – kwotę pomocy do wypłaty pomniejsza się o 0,5 % tej kwoty.