Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Szansa na budowę i przebudowę dróg

27.06.2018 przez Kacper Szary

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi”, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 30 lipca 2018 r. do dnia 14 sierpnia 2018 r. (do godz. 12:00).

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej funduszy unijnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.mojregion.eu.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 73, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, pokój nr 114, w godzinach od 7:30 do 15:30, we wtorki od 7:30 do 17:00, w piątki od 7:30 do 14:00 (w ostatnim dniu naboru do godziny 12:00) lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

Informacje na temat w/w działania udzielane są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich, pod numerami telefonów: 660 691 101; 784 936 064; 660 702 237; 604 781 081; 660 691 425; 690 550 928.

UWAGA:

W formularzu wniosku o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 wraz z instrukcją jego wypełniania (v 2z), w sekcji VI. Informacja o załącznikach w pkt: 10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, opcję N/D należy zaznaczyć manualnie, w przypadku gdy dla danego terenu nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania oraz nie jest wymagane uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

Nie dostarczenie ww. dokumentów we wskazanych przypadkach, nie będzie skutkować odrzuceniem wniosku o przyznanie pomocy.

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy może złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy.

Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 25/1246/18

Załącznik do uchwały Nr 25/1246/18

Uzasadnienie uchwały Nr 25/1246/18

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – drogi lokalne

Wniosek o przyznanie pomocy

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Wniosek o płatność

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Wzór umowy o przyznanie pomocy