Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Podział zamówienia publicznego na części

10.11.2016 przez Monika Włoczewska

W celu ustalenia, czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami należy wziąć pod uwagę tożsamość przedmiotową zamówienia (dostawy, usługi, roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu), tożsamość czasową zamówienia (przewidzenie przez zamawiającego pełnego zakresu przedmiotowego zamówień sfinansowanych i udzielanych w znanej zamawiającemu perspektywie czasowej, obejmującej okres jednego roku budżetowego) i możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę. Ustalając wartość zamówienia należy zatem wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek:

  • usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie,
  • możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie,
  • możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę.

Należy również zaznaczyć, że o odrębności postępowania nie decyduje sposób finansowania danego zamówienia np. w ramach jednej operacji objętej pomocą z funduszy europejskich. Ponadto w przypadku robót budowlanych spośród wskazanych powyżej kryteriów szczególne znaczenie należy przypisać tożsamości przedmiotowej, pozostałe kryteria będą miały charakter posiłkowy. Zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości zasadnicze znaczenie dla odpowiedzi, czy mamy do czynienia z zamówieniem na jeden obiekt budowlany należy przypisać okoliczności, czy wynik całości robót budowlanych lub inżynieryjnych może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną.

Zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych, a także zasadami konkurencyjności określonymi w załączniku do umowy o przyznaniu pomocy, niedozwolony jest podział zamówienia na odrębne zamówienia, który prowadzi do uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp oraz uniknięcia stosowania zasad konkurencyjności. Niedozwolony jest również podział zamówienia na odrębne zamówienia w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości.

Jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. Oznacza to, że w przypadku jednego zamówienia można je realizować w ramach odrębnych postępowań przetargowych w danym roku budżetowym, pamiętając, że wartością każdego z nich jest łączna wartość całego (wszystkich części) zamówienia i od tej wartości uzależnione jest odpowiednie stosowanie ustawy Pzp lub zasad konkurencyjności.

Zamawiający podejmując decyzję dotyczącą podziału zamówienia na części powinien również wziąć pod uwagę zapisy art. 96 ust. 1 pkt 11 znowelizowanej ustawy Pzp.