Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Inwestycje wodno-kanalizacyjne poza terenem aglomeracji!!!!

16.01.2017 przez Kacper Szary

W związku z pojawiającymi się pytaniami potencjalnych wnioskodawców dotyczących realizacji inwestycji na operacje typu ,,Gospodarka wodno-ściekowa” przypominamy o następującym warunku przyznania pomocy.

Zgodnie z § 4 pkt 9 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operację typu ,,Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1182), jednym z warunków przyznania pomocy jest realizacja operacji poza terenem aglomeracji w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

Warunek ten należy spełnić na dzień rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy (tj. na dzień 22 grudnia 2016 r.).

Składając wniosek o przyznanie pomocy wnioskodawca w pkt. 6.5. (realizacja operacji poza terenem aglomeracji) zaznacza X, jeżeli operacja jest realizowana poza terenem aglomeracji. Tym samym wnioskodawca bierze na siebie odpowiedzialność za podanie prawdziwych i rzetelnych informacji. W części VII wnioskodawca oświadcza, że informacje zawarte we wniosku oraz jego załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym, potwierdzając podpisem wskazanie we wniosku o przyznanie pomocy, że ,,znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikających z art. 279 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137)”.