Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Informacja o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

02.03.2017 przez Kacper Szary

W dniu 1 marca 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął listę operacji zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na liście znalazło się 98 projektów na łączną wnioskowaną kwotę przyznania pomocy 80 350 098 zł. Limit środków na operacje typu gospodarka wodno-ściekowa dla województwa kujawsko-pomorskiego, wynosi 14 958 431,00 euro, co w przeliczeniu wg kursu wymiany złotego do euro (4,3148 zł) wyznaczonego przez Europejski Bank Centralny, daje kwotę 64 542 638,08 zł. Kontroli administracyjnej podlega 150% limitu środków w wysokości 96 813 957,12 zł. W związku z powyższym, wszystkie wnioski z listy operacji stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały, podlegają kontroli administracyjnej.

UWAGA:

Po przeprowadzeniu kontroli administracyjnej wniosków, Samorząd Województwa zaktualizuje i poda do publicznej wiadomości listę, wskazując wnioski o przyznanie pomocy spełniające warunki przyznania pomocy oraz mieszczące się w limicie środków przewidzianych na operację typu ,,Gospodarka wodno-ściekowa”, zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operację typu ,,Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

UCHWAŁA NR 8/337/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 marca 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/337/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 marca 2017 r.