Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Dokumentacja przetargowa – ważne informacje

22.07.2016 przez Joanna Łowicka

W związku ze składaniem dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówień publicznych przypominamy, iż beneficjent przedkłada Samorządowi Województwa ww. dokumentację w terminie:

  • 30 dni od dnia zawarcia umowy, jeżeli przed jej zawarciem została zawarta umowa z wykonawcą;
  • 30 dni od dnia zawarcia umowy z wykonawcą, jeżeli umowa z wykonawcą została zawarta po dniu zawarcia umowy;
  • nie później niż w dniu upływu terminu, o którym mowa w §8 ust. 1 pkt 1 albo 2 umowy o przyznanie pomocy, w przypadku gdy umowa z wykonawcą została zawarta w terminie krótszym niż 30 dni przed upływem terminu złożenia wniosku o płatność, którego dotyczy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Ponadto przypominamy, iż w sytuacji niedotrzymania terminu, kwotę pomocy dla danego postępowania pomniejsza się o 0,1 % za każdy dzień opóźnienia, jednakże nie więcej niż 2 % kwoty pomocy wynikającej z danego postępowania.

Zwracamy również uwagę na to, iż zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się do zamówień o wartości poniżej 30 000 €. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą, aby w przypadku postępowań poniżej tego progu zastosować zasadę konkurencyjnego wyboru wykonawców zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy o przyznaniu pomocy. Niezastosowanie się do powyższego skutkować będzie negatywną oceną postępowania przetargowego.