Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich [konkurs nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-038/16]

Data: od 2016-09-19 do 2016-12-16
Dodane 19.08.2016 przez Monika Rybicka
Wyniki naboru [30.12.2016]
Zakończony [16.12.2016]

Wyniki naboru [30.12.2016]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 19 sierpnia 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 19 września 2016 r. i trwał do dnia 16 grudnia 2016 r.) wpłynęły 32 wnioski o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 42 945 788,35 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Poniżej zamieszczamy skorygowaną informację na temat wyników naboru w ramach konkursu. Na liście uwzględniono również 5 wniosków o dofinansowanie, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs, ale zostały wycofane przez wnioskodawców.

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 19 sierpnia 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 19 września 2016 r. i trwał do dnia 16 grudnia 2016 r.) wpłynęło 37 wniosków o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 46 742 011,05 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny projektów w ramach kryteriów dopuszczających [19.08.2017]

W związku z zakończeniem oceny kryteriów dopuszczających wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-038/16 dla Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, Schemat: Wsparcie B+R W przedsiębiorstwach akademickich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów ocenionych w ramach kryteriów dopuszczających (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej [19.08.2017]

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-038/16 dla Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, Schemat: Wsparcie B+R W przedsiębiorstwach akademickich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Skład KOP (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 32/1497/17 z dnia 16 sierpnia 2017 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-038/16 dla Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, Schemat: Wsparcie B+R W przedsiębiorstwach akademickich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Projekty wycofane (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich Schemat: Wsparcie B+R w przedsiębiorstwach akademickich (konkurs Nr RPKP.01.03.01-IZ.00-04-038/16).

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 19.09.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski  – 16.12.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – kwiecień 2017 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera się w nowej karcie www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru.

Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu. Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w GWD lub bez wykorzystania GWD nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym nie będą podlegały ocenie.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 579.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

  • przedsiębiorstwo odpryskowe [1],
  • konsorcja przedsiębiorstw odpryskowych [2] i przedsiębiorstw.

Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego lub oświadczyć we wniosku o dofinansowanie projektu, iż w przypadku otrzymania dofinansowania będzie ją prowadził na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego na moment podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Weryfikacji będzie podlegał wpis do odpowiedniego rejestru:

  • w przypadku przedsiębiorców zarejestrowanych [3] w Krajowym Rejestrze Sądowym adres siedziby lub co najmniej jednego oddziału znajduje się na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

[1] Spółki:

  • spin off – spółka prawa handlowego, w której spółka celowa utworzona przez uczelnię posiadającą siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w celu komercjalizacji wyników badań naukowych,  posiada swoje udziały. Za spin-off zostanie również uznane przedsiębiorstwo w którym uczelnia niepubliczna z województwa kujawsko-pomorskiego posiada bezpośrednio swoje udziały, o ile celem działania takiego przedsiębiorstwa jest wdrażanie bezpośrednio na rynku wyników prac B+R poprzez oferowanie usług lub towarów opartych na wynikach tychże prac.
  • spin out – spółka prawa handlowego, w której pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny będący w stosunku pracy z uczelnią z siedzibą w województwie kujawsko-pomorskim posiada swoje udziały. Spółka jest związana z wyżej  wymienioną uczelnią umową w zakresie wykorzystania wyników prac intelektualnych.

[2] Jw.

[3] W ramach niniejszego konkursu Instytucja Zarządzająca RPO dopuszcza możliwość ubiegania się o wsparcie spółek kapitałowych w organizacji. W takiej sytuacji na moment podpisania umowy o dofinansowanie projektu wnioskodawca musi być wpisany do właściwego rejestru.   

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty zakładające wsparcie przedsiębiorstw odpryskowych poprzez:

  1. Pokrycie kosztów prowadzenia prac badawczo-rozwojowych[1] przez przedsiębiorstwa odpryskowe.
  2. Wsparcie na pokrycie kosztów związanych ze zgłoszeniem do właściwego organu wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości patentowej – jedynie w powiązaniu z typem projektu wskazanym w pkt. 1.

[1] Prace badawczo-rozwojowe realizowane w ramach agendy badawczej powinny dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w podrozdziale 3.6. Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych w ramach typu 1 nie może przekroczyć kwoty 3.000.000,00 zł.

Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dla typu 2 powinna wynosić nie mniej niż 10.000,00 zł i nie może przekroczyć kwoty 80.000,00 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3 000 000,00  Euro (słownie: trzy miliony Euro), tj. 13 090 800,00 zł (kurs Euro = 4,3636 z dnia 28 lipca 2016 r.).

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera się w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Komunikaty

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki