Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury [konkurs nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-088/17]

Data: od 2017-03-31 do 2017-05-31
Dodane 28.02.2017 przez Monika Rybicka
Ogłoszenie o naborze partnerów [24.03.2017]
Ogłoszenie o naborze partnerów [24.03.2017]
Departament Promocji Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu ogłasza nabór Partnerów do realizacji projektu w ramach Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Schemat: Imprezy kulturalne.

https://mojregion.eu/rpo/wiadomosc/ogloszenie-o-naborze-partnerow-1124

Wyniki naboru [05.06.2017]
Zakończony [31.05.2017]

Wyniki naboru [05.06.2017]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 28 lutego 2017 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 31 marca 2017 r. i trwał do dnia 31 maja 2017 r.) wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektów. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła  4 873 556,65 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny merytorycznej

W związku z zakończeniem oceny kryteriów dopuszczających wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-088/17 w ramach Osi Priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Imprezy kulturalne – edycja 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskiem, który otrzymał pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Lista z projektem ocenionym w ramach kryteriów dopuszczających (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Skład KOP (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 34/1577/17 z dnia 30 sierpnia 2017 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-088/17 w ramach Osi Priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Imprezy kulturalne – edycja 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera się w nowej karcie Wynik oceny formalno – merytorycznej w postaci listy z ocenionym projektem (.pdf)

W związku z zakończeniem oceny formalno – merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach konkursu Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-088/17 w ramach Osi Priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Imprezy kulturalne – edycja 2017 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskiem, który otrzymał pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Dane projektu ocenionego pozytywnie pod względem formalno – merytorycznym (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Imprezy kulturalne – edycja 2017 (konkurs Nr RPKP. 04.04.00-IZ.00-04-088/17).

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 31.03.2017 r.

Termin, do którego można składać wnioski  –  31.05.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – październik 2017 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) [1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera się w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru.

Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu. Wnioski o dofinansowanie projektu nie złożone w wersji papierowej nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, a tym samym nie będą podlegały ocenie.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Do ubiegania się o wsparcie uprawnione są następujące typy podmiotów:

 • jednostka samorządu terytorialnego,
 • związek jednostek samorządu terytorialnego,
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
 • samorządowa jednostka organizacyjna;
 • organizacja pozarządowa;
 • kościół;
 • związek wyznaniowy;
 • osoba prawna kościoła;
 • osoba prawna związku wyznaniowego; 
 • inny podmiot posiadający osobowość prawną;
 • państwowa jednostka organizacyjna;
 • organ władzy, administracji rządowej;
 • przedsiębiorstwo,

w partnerstwie z Samorządem Województwa, jako wnioskodawcą (lider projektu).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano:

Projekty dotyczące organizacji imprez kulturalnych, które wykazują znaczny wpływ na gospodarkę regionalną i znaczny wkład w osiągnięcie celów Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Obszaru priorytetowego Kultura.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w Link otwiera się w nowej karcie załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 50 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Dla imprez kulturalnych, dla których organizatorem jest instytucja publiczna (z wyłączeniem samorządu województwa) maksymalna wartość dofinansowania wynosi 400 tys. zł.

Dla imprez kulturalnych, dla których organizatorem jest instytucja niepubliczna, maksymalna wartość dofinansowania, z zastrzeżeniem kryterium B.11 i B.12, wynosi 200 tys. zł. albo 600 tys. zł., w przypadku imprez kulturalnych o co najmniej 5 letnim stażu, podobnym budżecie [1]  i zakresie imprezy i gwarancji organizatora imprezy na jej kontynuację na kolejne 3 lata (oświadczenie organizatora imprezy).

Wartość dofinansowania imprezy kulturalnej może być wyższa od wskazanych limitów, jednak nie wyższa niż 1 mln zł. Warunkiem podwyższenia dofinansowania jest pokrycie różnicy wkładu prywatnego w formie finansowej.

[1] Budżet nie może zmniejszyć się o więcej niż 20 %.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 5 000 000,00 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera się w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: Link otwiera się w nowej karcie https://mojregion.eu/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki