Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym [konkurs nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-013/16]

Data: od 2016-12-12 do 2016-12-30
Dodane 26.02.2016 przez Monika Rybicka
Wyniki naboru [09.01.2017]
Zakończony [30.12.2016]

Wyniki naboru [09.01.2017]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 26 lutego 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 12 grudnia 2016 r. i trwał do dnia 30 grudnia 2016 r.) wpłynęło 61 wniosków o dofinansowanie projektów. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 81 804 919,12 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny projektów w ramach kryteriów dopuszczających [26.06.2017]

W związku z zakończeniem oceny kryteriów dopuszczających wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-013/16 dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów ocenionych w ramach kryteriów dopuszczających (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej [26.06.2017]

W związku z zakończeniem oceny formalno – merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-013/16 w ramach Osi Priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno – merytorycznym (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Skład Komisji Oceny Projektów (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 24/1134/17 z dnia 21 czerwca 2017 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-013/16 w ramach Osi Priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie dla Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Projekty wycofane (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej (konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-013/16).

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 12.12.2016r.

Termin, do którego można składać wnioski – 30.12.2016r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – maj 2017r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020[1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera się w nowej karcie www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl.

Następnie należy złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej. Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu w perspektywie finansowej 2014-2020 zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 579.

Kto może składać wnioski?

 • jednostka samorządu terytorialnego, samorządowa jednostka organizacyjna, związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
 • inna jednostka sektora finansów publicznych;
 • przedsiębiorstwo komunalne;
 • organizacja pozarządowa;
 • kościół lub związek wyznaniowy lub osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego;
 • podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych[1];
 • partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

[1] z wyłączeniem obiektów szpitali, których funkcjonowanie w publicznym systemie zdrowia nie wynika z map potrzeb zdrowotnych (zwanej dalej mapą). Odstępstwo od obowiązku stosowania map jest dopuszczalne wyłącznie do momentu publikacji map oraz o ile projekt:

 • obejmuje poziom podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) i dotyczy opieki koordynowanej (rozumianej zgodnie z definicją opieki koordynowanej zawartej w Podrozdziale 6.3.2.3 Krajowych ram strategicznych. Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020),
 • obejmuje podmioty opieki długoterminowej, geriatrycznej, hospicyjnej oraz paliatywnej, o ile nie dotyczy wsparcia na rzecz szpitali oraz o ile przyczynia się do rozwoju form opieki zdeinstytucjonalizowanej.

Po publikacji map potrzeb zdrowotnych warunkiem wsparcia projektów dot. budynków w których zlokalizowany jest POZ lub AOS, jest zasadność funkcjonowania poziomu POZ lub AOS w publicznym systemie ochrony zdrowia wynikająca z tych map.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt dotyczący przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej[1] modernizacji energetycznej budynków publicznych[2], w tym m.in.:[3]

 1. ocieplenie obiektu, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją,
 2. przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie systemów zarządzania budynkiem,
 3. realizacja mikrokogeneracji[4] lub mikrotrigeneracji[5] na potrzeby własne,
 4. budowa i przebudowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
 5. instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.

[1] Kompleksowa modernizacja energetyczna (głęboka modernizacja energetyczna) – modernizacja energetyczna budynku, rozumiana jako kompleksowe przedsięwzięcie termomodernizacyjne, zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U z 2014 r. poz. 712), w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną. W przypadku ulepszenia polegającego na poprawie izolacyjności cieplnej przegród, powinny być spełnione minimalne wymagania dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej określone w przepisach techniczno-budowlanych. Przez przepisy techniczno-budowlane rozumie się rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Przeprowadzona termomodernizacja musi zapewnić zwiększenie efektywności energetycznej o minimum 25%.

[2] Budynek publiczny – budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej (z wyłączeniem obiektów szpitali, których funkcjonowanie w publicznym systemie zdrowia nie wynika z map potrzeb zdrowotnych), społecznej lub socjalnej, sportu, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych na cele mieszkalne np.: akademiki, internaty, bursy, domy zakonne, domy nauczycielskie. 

[3] Wymieniony katalog działań nie jest katalogiem zamkniętym. W ramach kompleksowej modernizacji energetycznej mogą być realizowane również inne, niewymienione w katalogu działania, o ile wynikają one z audytu energetycznego i przyczyniają się do osiągnięcia odpowiedniego poziomu efektywności energetycznej.

[4] Mikrokogeneracja – proces technologiczny polegający na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o wykorzystanie urządzeń małych i średnich mocy.

[5] Mikrotrigeneracja – efektywne wykorzystanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu w jednej instalacji.

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi do 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. Szczegóły odnośnie wysokości zabezpieczenia wkładu własnego znajdują się w kryterium B.12 Prawidłowość określenia wkładu własnego.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 700 721,00 Euro (słownie: sześć milionów siedemset tysięcy siedemset dwadzieścia jeden Euro), tj. 29 840 990,90 zł, (kurs Euro = 4,4534 z dnia 28 stycznia 2016 r.).

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera się w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Komunikaty

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Załączniki