Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Projekt RPO 2021-2027

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027 przyjęte uchwałą Nr 26/1163/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 lipca 2019 r. 

dokument dostępny pod adresem: https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/uchwala-nr-26116319-zarzadu-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-z-dnia-3-lipca-2019-r-w-sprawie-przyjecia-projektu-zalozen-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-na-lata-2/

Działania planowane w nowej perspektywie finansowej w ramach poszczególnych celów polityki:

Obszary działań przewidziane do realizacji w ramach CP1 Bardziej inteligentna Europa

 • POTENCJAŁ BADAŃ I INNOWACJI (infrastruktura B+R, bony na innowacje, projekty badawczo-rozwojowe, nowoczesne usługi biznesowe IOB)
 • CYFRYZACJA(e-administracja, e-zdrowie, e-kultura, e-edukacja)
 • WZROST KONKURENCYJNOŚCI MŚP (inkubatory, tereny inwestycyjne, promocja gospodarki regionalnej, nowe modele biznesowe, promocja eksportu)
 • ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI NA RZECZ INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI (regionalne agendy badawcze, sieciowanie w ramach RIS)

Obszary działań przewidziane do realizacji w ramach CP2 Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa

 • EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA (budynki publiczne, mieszkalne)
 • WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA (sieci ciepłownicze, indywidualne źródła)
 • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (małe instalacje, mikroinstalacje, OZE w przedsiębiorstwach)
 • ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU (mała retencja, zagospodarowanie wód opadowych, zakup sprzętu dla służb ratowniczych -OSP)
 • OCHRONA PRZYRODY I EDUKACJA EKOLOGICZNA (wspieranie obszarów chronionych)
 • GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA (oczyszczalnie oraz sieci wodociągowe i kanalizacyjne w ramach KPOŚK)
 • GOSPODARKA ODPADAMI (sortownie, recykling, selektywna zbiórka)
 • MOBLINOŚC MIEJSKA (transport miejski, infrastruktura rowerowa, oświetlenie uliczne)

Obszary działań przewidziane do realizacji w ramach CP3 Lepiej połączona Europa

 • KOLEJOWY TRANSPORT PASAŻERSKI (infrastruktura punktowa, zakup taboru)
 • INFRASTRUKTURA DROGOWA(drogi wojewódzkie, obwodnice miast, drogi lokalne poprawiające spójność komunikacyjną regionu oraz ograniczające wykluczeni komunikacyjne)

Obszary działań przewidziane do realizacji w ramach CP4 Europa o silniejszym wymiarze społecznym (EFRR)

 • WŁĄCZENIE SPOŁECZNE (DDOM-y, Dzienne Domy Pobytu, opieka długoterminowa, wsparcie CIS, KIS, ZAZ, WTZ; infrastruktura na potrzeby realizacji usług społecznych)
 • RYNEK PRACY(aktywizacja osób młodych, bezrobotnych, biernych zawodowo i grup defaworyzowanych, wsparcie na rzecz przedsiębiorczości, wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków; *infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3)
 • EDUKACJA(wsparcie na rzecz wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego i zawodowego; infrastruktura przedszkolna, kształcenia ogólnego i zawodowego)
 • ZDROWIE (realizacja regionalnych programów zdrowotnych; *infrastruktura szpitali wojewódzkich i powiatowych, DDOM, hospicja, opieka długoterminowa i paliatywna, wyposażenie w sprzęt medyczny)
 • INFRASTRUKTURA KULTURY (szeroki katalog instytucji kultury, budowa, rozbudowa oraz rozwój i funkcjonowanie instytucji kultury, projekty dotyczące rozwoju czytelnictwa, organizacja wydarzeń kulturalnych, artystycznych oraz interdyscyplinarnych)

* Trwa dyskusja na temat demarkacji kraj/region w tym w obszarze zdrowia na temat typów interwencji

Obszary działań przewidziane do realizacji w ramach CP4 Europa o silniejszym wymiarze społecznym (EFRR) poprzez wsparcie:

 • Dostępu do zatrudnienia
 • Modernizacji instytucji i służb rynków pracy
 • Kobiet na rynku pracy
 • Systemów kształcenia, szkół
 • Kształcenia się i szkoleń
 • Uczenia się przez całe życie
 • Włączenie społeczne
 • Integracji obywateli państw trzecich
 • Dostęp do usług społecznych

Obszary działań przewidziane do realizacji w ramach CP5 Europa bliżej obywateli

 • REWITALIZACJA (adaptacja i wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, zagospodarowanie terenów i przestrzeni, budowa, rozbudowa i przebudowa podstawowej infrastruktury komunalnej, inwestycje dotyczące systemów poprawy bezpieczeństwa
 • DZIEDZICTWO KULTUROWE I NATURALNE (konserwacja zabytków ruchomych, prace restauratorskie i konserwatorskie budynków zabytkowych, odbudowa, budowa, rozbudowa obiektów dziedzictwa naturalnego)
 • WSPARCIE ROZWOJU TURYSTYKI (infrastruktura turystyczna i rekreacyjna, tworzenie parków kulturowych, trasy i szlaki turystyczne (piesze, rowerowe, wodne), tworzenie i marketing lokalnych marek i produktów turystycznych)
 • WSPIERANIE ROZWOJU UZDROWSIK

Koncentracja tematyczna:

Ring fencing Konkluzje Rady Europejskiej
z lipca 2020 r.
Inteligentna Europa (CP 1) 25 % EFRR
Niskoemisyjna Europa (CP 2) 30 % EFRR
Włączenie społeczne, w tym integracja imigrantów 25 % EFS
Wydatki klimatyczne 30 % EFRR