Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego [konkurs nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-018/16]

Data: od 2016-06-28 do 2016-08-31
Dodane 20.05.2016 przez Monika Rybicka
Wyniki oceny
Wyniki oceny
Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 48/1902/16 z dnia 9 grudnia 2016 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-018/16 dla Osi Priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: Inwestycje z zakresu modernizacji i wyposażenia placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe – w ramach szkolnictwa specjalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekty pozytywnie zaopiniowane do dofinansowania (.pdf)

 

Wyniki etapu oceny merytorycznej

W związku z zakończeniem etapu badania wymogów formalnych oraz oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-018/16 dla Osi Priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry dla Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: Inwestycje z zakresu modernizacji i wyposażenia placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe – w ramach szkolnictwa specjalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Dane projektów ocenionych pozytywnie na etapie badania wymogów formalnych (.pdf)

Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym (.pdf)

Skład Komisji Oceny Projektów (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalnej oraz etapu badania wymogów formalnych

Etap oceny formalnej oraz etap badania wymogów formalnych pozytywnie przeszły 3 wnioski o dofinansowanie projektu. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów wyniosła 5 160 876,07 zł.

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie oceny formalnej (.pdf)

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie badania wymogów formalnych (.pdf)

Skład Komisji Oceny Projektów (.pdf)

Wyniki naboru
Wyniki naboru
W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 20 maja 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 28 czerwca 2016 r. i trwał do dnia 31 sierpnia 2016 r.) wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie projektów. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 5 160 876,07 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)


Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Schemat: Inwestycje z zakresu modernizacji i wyposażenia placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe – w ramach szkolnictwa specjalnego (konkurs Nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-018/16).

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 28.06.2016r.

Termin, do którego można składać wnioski – 31.08.2016r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – styczeń 2017r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020[1] dostępnym na stronie internetowej: www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl.

Następnie należy złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w formie papierowej. Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu w perspektywie finansowej 2014-2020 zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 579.

 

Kto może składać wnioski?

  1. jednostka samorządu terytorialnego,
  2. związek jednostek samorządu terytorialnego,
  3. stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
  4. samorządowa jednostka organizacyjna.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, polegające na: budowie[1], rozbudowie, nadbudowie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną nowych obiektów, a także przebudowie, adaptacji, modernizacji, remoncie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną już istniejących obiektów, ukierunkowane na tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy, w tym inteligentnymi specjalizacjami określonymi w RIS.
  2. Działania z zakresu e-edukacji (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1), w tym m.in.: wyposażenie szkół, wyższych szkół zawodowych oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w narzędzia informatyczne poprawiające efektywność procesu kształcenia (zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego, oprogramowania).

[1] Budowa nowych obiektów dopuszczalna jest jedynie w przypadku, gdy zapewnienie infrastruktury w inny sposób nie jest możliwe oraz pod warunkiem wykorzystania ich na potrzeby praktycznej nauki zawodu. W takim wypadku koniecznym jest udokumentowanie braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzenie zasadności budowy nowego obiektu analizą potrzeb, deficytów i trendów demograficznych zachodzących na obszarze planowanej interwencji.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Regulaminu konkursu.

Maksymalne dofinansowanie w ramach projektu nie może być wyższe niż wielokrotność kwoty 50 tys. zł, odpowiadającej ilości planowanych uczniów korzystających z przedmiotu projektu zgodnie z kryterium wyboru projektów C.2.1 Efektywność kosztowa.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 000 000,00 Euro (słownie: sześć milionów Euro), tj. 26 328 000,00 zł, (kurs Euro = 4,3880 z dnia 28 kwietnia 2016 r.).

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

 

Dowiedz się więcej

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki