Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego [konkurs nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-081/17]

Data: od 2017-03-31 do 2017-04-28
Dodane 28.02.2017 przez Monika Rybicka
Wyniki naboru wniosków preselekcyjnych [12.05.2017]
Zakończony [28.04.2017]

Wyniki naboru wniosków preselekcyjnych [12.05.2017]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 28 lutego 2017 r. konkurs (nabór wniosków preselekcyjnych rozpoczął się w dniu 31 marca 2017 r. i trwał do dnia 28 kwietnia 2017 r.) wpłynęły 3 wnioski preselekcyjne. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 20 254 655,28 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków preselekcyjnych w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki naboru wniosków o dofinansowanie [22.11.2017]

W odpowiedzi na ogłoszony 28 lutego 2017 roku nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-081/17 dla Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Wsparcie powstawania i poszerzania terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą (nabór wniosków o dofinansowanie przeprowadzany był do dnia 17.11.2017 r.,), zostały złożone 3 wnioski o dofinansowanie projektu ze środków EFRR. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 21 671 828,67 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu (.pdf) 

Wyniki etapu oceny merytorycznej

W związku z zakończeniem oceny kryteriów dopuszczających wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-081/17 dla Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Wsparcie powstawania i poszerzania terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów ocenionych w ramach kryteriów dopuszczających (.pdf)

Informujemy, że została zakończona ocena wniosków preselekcyjnych w ramach konkursu Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-081/17 w ramach Osi Priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Wsparcie powstawania i poszerzania terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wszystkie projekty przeszły etap badania wymogów formalnych. Na etapie oceny preselekcyjnej wszystkie projekty zostało zweryfikowanych pozytywnie.

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie wyników oceny na etapie badania wymogów formalnych (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie wyników oceny preselekcyjnej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Skład Komisji Oceny Projektów – Preselekcja (.pdf)

W związku z zakończeniem oceny formalno – merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-081/17 dla Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Wsparcie powstawania i poszerzania terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę z wnioskiem, który otrzymał pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Dane projektu ocenionego pozytywnie pod względem formalno – merytorycznym (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Skład Komisji Oceny Projektów (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 51/2373/17 z dnia 20 grudnia 2017 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektu złożonego w ramach konkursu Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-081/17 dla Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Wsparcie powstawania i poszerzania terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy z ocenionym projektem (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 8/305/18 z dnia 28 lutego 2018 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-081/17 dla Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Wsparcie powstawania i poszerzania terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy z ocenionym projektem (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 12/523/18 z dnia 28 marca 2018 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-081/17 dla Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Wsparcie powstawania i poszerzania terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy z ocenionym projektem (.pdf)

 

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Schemat: Wsparcie powstawania i poszerzania terenów przeznaczonych pod działalność gospodarczą (konkurs Nr RPKP.01.04.03-IZ.00-04-081/17).

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski preselekcyjne – 31.03.2017r.

Termin, do którego można składać wnioski preselekcyjne – 28.04.2017r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – grudzień 2017r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski preselekcyjne należy złożyć z zastosowaniem wzoru wniosku preselekcyjnego stanowiącego załącznik do Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu. Wniosek preselekcyjny wraz z pismem przewodnim i załącznikami (jeśli dotyczą) należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie naboru, w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Właściwy formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: GWD) [1] dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie wskazanym w piśmie Departamentu Wdrażania EFRR.

Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu. Wnioski o dofinansowanie projektu nie złożone w wersji papierowej nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, a tym samym nie będą podlegały ocenie.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Do ubiegania się o wsparcie uprawnione są następujące typy podmiotów:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • związki jednostek samorządu terytorialnego,
  • spółki prawa handlowego pełniące rolę IOB, w których jednostka samorządu terytorialnego jest większościowym udziałowcem/ akcjonariuszem i wywiera decydujący wpływ na jej funkcjonowanie [1].

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony również w partnerstwie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego.

[1] Wywieranie decydującego wpływu oznacza, że jednostka samorządu terytorialnego decyduje o strategicznych celach i istotnych decyzjach spółki.  

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Projekty inwestycyjne dotyczące zakupu/nabycia lub kompleksowego przygotowania i uzbrojenia terenu przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność gospodarczą. W wyniku realizacji projektu teren musi być uzbrojony co najmniej w wodę i kanalizację. Wnioskodawca musi również oświadczyć, że do końca okresu trwałości, w zależności od potrzeb grupy docelowej oraz na warunkach przyłączeniowych określonych przez operatora, teren będzie uzbrojony w energię elektryczną.

W przypadku poszerzania istniejących terenów inwestycyjnych o nowo przyłączone tereny muszą stanowić funkcjonalną całość z dotychczasowym obszarem inwestycyjnym.

  1. Przedsięwzięcia związane z uporządkowaniem i przygotowaniem terenów w celu nadania im charakteru terenów inwestycyjnych [1] (np.: obszary powojskowe, poprzemysłowe, pokolejowe oraz popegeerowskie).

Infrastruktura doprowadzająca do terenów inwestycyjnych[2] nie może stanowić elementu projektu.

[1] wg. definicji z SzOOP

[2] Infrastruktura doprowadzająca do granicy (pierwszego punktu styku) z terenem inwestycyjnym

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w Link otwiera się w nowej karcie załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu dla projektów:

  • nieobjętych pomocą publiczną,
  • objętych pomocą de minimis.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania powinien być zgodny z rozporządzeniem na wsparcie infrastruktury wskazanym w rozdziale 2 pkt 3 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 21 653 500,00 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera się w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: Link otwiera się w nowej karcie https://mojregion.eu/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Informacji dotyczących konkursu udzielają również pracownicy Departamentu Wdrażania EFRR zgodnie z informacją wskazaną w ogłoszeniu i Regulaminie konkursu.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Załączniki