Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną [konkurs nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-070/16]

Data: od 2016-12-30 do 2017-02-28
Dodane 28.11.2016 przez Monika Rybicka
Wyniki naboru [06.02.2017]
Zakończony [28.02.2017]

Wyniki naboru [06.02.2017]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 28 listopada 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 30 grudnia 2016 r. i trwał do dnia 28 lutego 2017 r.) wpłynęły 52 wnioski o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 6 639 269,00 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny merytorycznej

W związku z zakończeniem oceny kryteriów dopuszczających wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-070/16 w  ramach Osi Priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Poprawa dostępności usług diagnostycznych w ramach POZ i AOS ukierunkowanej na rozwój opieki koordynowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów ocenionych w ramach kryteriów dopuszczających (.pdf)

W związku z zakończeniem oceny formalno – merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-070/16 w ramach Osi Priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Poprawa dostępności usług diagnostycznych w ramach POZ i AOS ukierunkowanej na rozwój opieki koordynowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno – merytorycznym (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów wycofanych (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Skład KOP (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 26/1241/17 z dnia 4 lipca 2017 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-070/16 w ramach Osi Priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Poprawa dostępności usług diagnostycznych w ramach POZ i AOS ukierunkowanej na rozwój opieki koordynowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Poddziałania  6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Poprawa dostępności usług diagnostycznych w ramach POZ i AOS ukierunkowanej na rozwój opieki koordynowanej (konkurs Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-070/16).

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 30.12.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 28.02.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) [1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera się w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu. Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w GWD lub bez wykorzystania GWD nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym nie będą podlegały ocenie.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

  • samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
  • przedsiębiorstwo
  • jednostkę budżetową
  • lekarza, który wykonuje swój zawód w ramach działalności leczniczej i udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • pielęgniarkę, która wykonuje swój zawód w ramach działalności leczniczej i udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

w rodzaju POZ[1] i AOS[2] (świadczenia diagnostyczno-lecznicze w ramach AOS[3], ASDK[4]).

W związku z derogacją w stosowaniu map potrzeb zdrowotnych ze wsparcia w ramach konkursu wykluczone są podmioty wykonujące działalność leczniczą w rodzaju leczenia szpitalnego. Wyjątkiem są szpitale, które w swoich strukturach posiadają AOS/ASDK oraz ubiegają się o wsparcie wyłącznie na dany AOS/ASDK.

[1] Podstawowa opieka zdrowotna.

[2] Ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

[3] W zakresie neonatologii, ginekologii i położnictwa, chirurgii, onkologii, kardiologii oraz chorób zakaźnych i pasożytniczych.

[4] Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne w zakresie pracowni endoskopowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty polegające na wyposażeniu w sprzęt medyczny.

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane wLink otwiera się w nowej karcie  załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 50 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu, przewidziana na dany podmiot leczniczy: 

POZ – 100 000,00 zł albo

AOS – 200 000,00 zł albo

ASDK – 200 000,00 zł.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 000 000,00 Euro (słownie: dwa miliony Euro), tj.  8 661 400,00  zł (kurs Euro = 4,3307 z dnia 28 października 2016 r.).

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera się w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: Link otwiera się w nowej karcie https://mojregion.eu/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki