Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP [konkurs nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-239/18] – Schemat 2

Data: od 2018-11-26 do 2019-01-14
Dodane 26.10.2018 przez Monika Rybicka
Zakończony nabór wniosków preselekcyjnych [14.01.2019]
Zakończony nabór wniosków preselekcyjnych [14.01.2019]

Wyniki naboru wniosków preselekcyjnych [25.01.2019]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 26 października 2018 r. konkurs (nabór wniosków preselekcyjnych rozpoczął się w dniu 26 listopada 2018 r. i trwał do dnia 14 stycznia 2019 r.), wpłynęło 290 wniosków preselekcyjnych. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 118 585 630,55 zł.

Link otwiera sie w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

W związku z zakończeniem badania wymogów formalnych i oczywistych omyłek wniosków preselekcyjnych złożonych w konkursie nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-239/18, ogłoszonym w ramach Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat 2: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach usługowych – pomoc zwrotna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę na etapie badania wymogów formalnych i oczywistych omyłek.

Link otwiera sie w nowej karcie Lista projektów ocenionych pozytywnie w ramach badania wymogów formalnych i oczywistych omyłek (.pdf)

Informujemy, ze została zakończona ocena wniosków preselekcyjnych w ramach konkursu nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-239/18 ogłoszonego w ramach dla Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat 2: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach usługowych – pomoc zwrotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 15/636/19 z dnia 17 kwietnia 2019 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów preselekcyjnych złożonych w konkursie nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-239/18. W związku z powyższym przedstawiamy listę wszystkich ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-239/18, z wyróżnieniem projektów, które spełniły kryteria wyboru projektu lub uzyskały wymagana liczbę punktów i kwalifikują się do dalszego etapu oceny; projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i zyskały wymagana liczbę punktów, ale z uwagi na wyczerpanie alokacji przeznaczonej na konkurs nie kwalifikują się do dalszego etapu oceny i znalazły się na liście rezerwowej oraz projektów, które nie spełniły kryterium wyboru projektów lub nie uzyskały wymaganej liczby punktów zgodnie z załącznikiem niniejszej uchwały.

Zarząd Województwa zwiększył alokację w konkursie z kwoty 17 643 111,00 zł do kwoty 29 606 851,58 zł Jednocześnie w związku z niewystarczającą alokacją zostało przeprowadzone rankingowanie. Do złożenia pełnej dokumentacji projektowej zaproszeni zostają Wnioskodawcy, którzy spełnili kryteria wyboru projektu, uzyskali najwyższą liczbę punktów z grupy kryteriów preselekcyjnych-punktowych oraz których łączna, wnioskowana wartość dofinansowania z EFRR nie przekracza 130% kwoty alokacji środków finansowych przeznaczonych na konkurs zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu.

Uwzględniając zwiększenie wartości procentowej alokacji do 130% kwoty alokacji środków finansowych przeznaczonych na konkurs (zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu) ostatnim projektem kwalifikującym się do następnego etapu oceny był projekt, którzy otrzymał 12 punktów. Jednocześnie 29 projektów otrzymało 12 punktów biorąc pod uwagę sumę punktów ze wszystkich kryteriów preselekcyjnych-punktowych, spośród których tylko 8 projektów o takiej liczbie punktów mogło być zakwalifikowanych do dalszego etapu oceny ze względu na wyczerpanie alokacji.

W związku z powyższym Zarząd Województwa, zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu oraz z zasadą równego traktowania Wnioskodawców podjął decyzję o zwiększeniu wartości procentowej kwoty alokacji środków finansowych przeznaczonych na konkurs z 130% do 164,35% kwoty alokacji środków finansowych przeznaczonych na konkurs RPKP.01.06.02-IZ.00-04-239/18, dzięki czemu wszystkie projekty, które otrzymały łącznie 12 punktów będą mogły złożyć wnioski na etapie oceny formalno-merytorycznej z pełną wnioskowaną kwotą dofinansowania.

Powyższe oznacza, że w konkursie nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-239/18 do złożenia wniosków właściwych na etapie oceny formalno-merytorycznej, na łączną kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości 48 657 511,64 zł, zostanie zaproszonych 108 Wnioskodawców, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z grupy kryteriów preselekcyjnych-punktowych. Pozostałe 168 wniosków spełniło kryteria wyboru projektów i uzyskało wymaganą liczbę punktów, ale ze względu na wyczerpanie alokacji nie zakwalifikowało się do dalszego etapu oceny, zatem znalazło się na liście rezerwowej.

W związku z powyższym dla projektów ocenionych pozytywnie na etapie preselekcji, wyznacza się termin 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Wnioskodawcę pisma z pozytywnym wynikiem etapu preselekcji jako dzień, do którego Wnioskodawcy powinni przedłożyć pełną dokumentację projektową.

Link otwiera sie w nowej karcie Zestawienie wyników oceny preselekcyjnej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

Wyniki etapu oceny preselekcyjnej – aktualizacja [16.05.2019]

W związku z identyfikacją błędów technicznych w Liście rezerwowej projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, ale z uwagi na wyczerpanie alokacji przeznaczonej na konkurs nie kwalifikują się do dalszego etapu oceny w ramach konkursu nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-239/18, ogłoszonego w ramach dla Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat 2: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach usługowych – pomoc zwrotna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Zarząd Województwa Kujawsko Pomorskiego w dniu 10 maja 2019 r. podjął uchwałę zmieniającą Nr 18/737/19.

Biorąc pod uwagę powyższe zmianie uległ załącznik dotyczący zestawienia wyników oceny preselekcyjnej w postaci listy ocenionych projektów, tj. tabela pn. Lista rezerwowa projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, ale z uwagi na wyczerpanie alokacji przeznaczonej na konkurs nie kwalifikują się do dalszego etapu oceny w ramach konkursu nr RPKP.01.06.02 IZ.00-04-239/18 ogłoszonego w ramach dla Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat 2: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach usługowych – pomoc zwrotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”.

Korekta polega na zmianie punktacji w przypadku dwóch projektów, w wyniku czego projekt nr RPKP.01.06.02-04-0342/19 Wnioskodawcy Polar Technologies Sp. z o. o. zostaje umieszczony na pozycji 92 Listy rezerwowej (pierwotnie znalazł się na pozycji 126), a projekt nr RPKP.01.06.02-04-0082/18 Wnioskodawcy Mirosław Karnowski Recykling zostaje umieszczony na pozycji 151 (pierwotnie znalazł się na pozycji 133).

Ponadto na etapie rankingowania w przypadku 2 Wnioskodawców, tj. ANIUKIEWICZ-KUBAS ANNA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „VISCO” oraz Comtek Systems Paweł Szachnowski przyznano jednakową liczbę punktów. Zgodnie z Regulaminem pracy Komisji Oceny Projektów w przypadku dwóch lub więcej projektów o równej ogólnej liczbie punktów, miejsce na liście przyznawane jest według numeru wniosku (tj. wyższe miejsce na liście zajmie wniosek z niższym numerem). W związku z powyższym niniejszą uchwałą dokonuje się korekty na Liście rezerwowej polegającej na umieszczeniu projektu nr RPKP.01.06.02-04-080/18 Wnioskodawcy ANIUKIEWICZ-KUBAS ANNA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „VISCO” na liście rezerwowej w ramach liczby porządkowej 21 (pierwotnie znalazł się na pozycji 22) a projektu nr RPKP.01.06.02-04-0012/19 Wnioskodawcy Comtek Systems Paweł Szachnowski w ramach liczby porządkowej 22 (pierwotnie znalazł się na pozycji 21).

Link otwiera sie w nowej karcie Zestawienie wyników oceny preselekcyjnej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

Skład KOP (.pdf)

Wyniki naboru właściwych wniosków o dofinansowanie [30.08.2019]
Wyniki naboru właściwych wniosków o dofinansowanie [30.08.2019]

Wyniki naboru wniosków o dofinansowanie [04.09.2019]

W odpowiedzi na ogłoszony 26 października 2018 roku nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-239/18 dla Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Schemat 2: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach usługowych – pomoc zwrotna (nabór wniosków o dofinansowanie przeprowadzany był w terminie nieprzekraczającym 60 dni kalendarzowych od dnia odebrania przez Wnioskodawcę pisma informującego o wyniku oceny preselekcyjnej) zostały złożone 83 wnioski o dofinansowanie projektu ze środków EFRR. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 36 754 617,99 zł.

Link otwiera sie w nowej karcie Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek

W związku z zakończeniem weryfikacji wymogów formalnych i oczywistych omyłek wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w konkursie nr RRPKP.01.06.02-IZ.00-04-239/18, ogłoszonym w ramach Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat 2: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach usługowych – pomoc zwrotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały ocenę pozytywną na etapie weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek.

Lista projektów ocenionych pozytywnie w ramach weryfikacji warunków formalnych i oczywistych omyłek (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 47/2137/19 z dnia 03.12.2019 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania 50 pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie projektu, złożonych w ramach konkursu nr RRPKP.01.06.02-IZ.00-04-239/18, ogłoszonym w ramach Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat 2: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach usługowych – pomoc zwrotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Pozostałe 25 wniosków pozostaje w trakcie oceny formalno-merytorycznej.

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów (.pdf)

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej 50 wniosków o dofinansowanie projektu, złożonych w konkursie nr RRPKP.01.06.02-IZ.00-04-239/18, ogłoszonym w ramach Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat 2: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach usługowych – pomoc zwrotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO. Pozostałe 25 wniosków pozostaje w trakcie oceny formalno-merytorycznej

Lista projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej konkursu Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-239/18 – Aktualizacja z dnia 18.12.2019 r.

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 49/2312/19 z dnia 18.12.2019 r., podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania kolejnych 20 pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie projektu, złożonych w ramach konkursu nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-239/18, ogłoszonym w ramach Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat 2: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach usługowych – pomoc zwrotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Reasumując, w wyniku weryfikacji Komisji Oceny Projektów 70 wniosków na kwotę dofinansowania z EFRR wynoszącą 31 118 276,56 zł uzyskało pozytywną ocenę formalno – merytoryczną, 4 wnioski nie spełniły kryteriów wyboru projektu i otrzymały ocenę negatywną a 2 wnioski zostały wycofane przez Wnioskodawców.

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów (.pdf)

Lista projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Skład KOP (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej konkursu Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-239/18 – Aktualizacja z dnia 22.06.2020 r.

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 24/1052/20 z dnia 22.06.2020 r., podjął decyzję o zmianie uchwały Nr 47/2137/19 z dnia 3.12.2019 r., zmienionej uchwałą Nr 49/2312/19 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w konkursie nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-239/18, ogłoszonym w ramach Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat 2: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach usługowych – pomoc zwrotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W wyniku weryfikacji Komisji Oceny Projektów w zakresie oceny OOŚ (kryterium B.2 „Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju i wymaganiami prawa ochrony środowiska”), 7 wniosków o dofinansowanie projektu, tj. projekt pn. „Wdrożenie do oferty firmy Softblue S.A. innowacyjnego produktu – uniwersalnego systemu BMS” Wnioskodawcy SOFTBLUE SPÓŁKA AKCYJNA (Nr RPKP.01.06.02-04-0072/19), projekt pn. „Wdrożenie do oferty firmy Graffico wolnostojących i wielkogabarytowych konstrukcji stalowych oraz pylonów reklamowych wykorzystywanych w brandingu sieci handlowych” Wnioskodawcy Jarosław Włodarczyk GRAFFICO Centrum Reklamy (Nr RPKP.01.06.02-04-0076/19), projekt pn „Wdrożenie innowacyjnego procesu przetwarzania i zagospodarowania przemiału pokablowego” Wnioskodawcy BBK GROUP Karol Borecki (Nr RPKP.01.06.02-04-0229/19), projekt pn. „Dywersyfikacja działalności firmy Karat Elektro Recykling S.A. poprzez wdrożenie innowacyjnej usługi w obszarze segregacji odpadów” Wnioskodawcy KARAT ELEKTRO RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA (Nr RPKP.01.06.02-04-0244/19), projekt pn. „Wdrożenie innowacyjnej usługi chemicznej obróbki metali” Wnioskodawcy Cebrio Grzegorz Pelczar (Nr RPKP.01.06.02-04-0360/19), projekt pn. „Dywersyfikacja działalności firmy „TRANS – STAL” Arkadiusz Skotarczak i wzrost jej konkurencyjności na rynku krajowym poprzez zakup urządzenia do utylizacji wyrobów gumowych” Wnioskodawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TRANS-STAL” Arkadiusz Skotarczak (Nr RPKP.01.06.02-04-0411/19) oraz projekt pn. „Inwestycje w spółce Dom Uważności w celu wdrożenia innowacyjnej usługi” Wnioskodawcy DOM UWAŻNOŚCI Sp. z o.o. (Nr RPKP.01.06.02-04-0447/19), nie spełniło ww. zapisów Regulaminu konkursu oraz przedmiotowego kryterium i ostatecznie otrzymało ocenę negatywną.

Reasumując, w wyniku weryfikacji Komisji Oceny Projektów 63 wnioski o dofinansowanie projektu, na kwotę dofinansowania z EFRR wynoszącą 27 618 634,16 zł uzyskało pozytywną ocenę formalno-merytoryczną, 11 wniosków nie spełniło kryteriów wyboru projektu i otrzymało ocenę negatywną, 2 wnioski zostały wycofane przez Wnioskodawców z konkursu. 

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów (.pdf)

Lista projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Skład KOP (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej konkursu Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-239/18 – Aktualizacja z dnia 16.09.2020 r.

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 37/1536/20 z dnia 16.09.2020 r. podjął decyzję o zmianie uchwały Nr 47/2137/19 z dnia 3.12.2019 r., zmienionej uchwałą Nr 49/2312/19 z dnia 18.12.2019 r., zmienionej uchwałą Nr 24/1052/20 z dnia 22.06.2020 r., w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w konkursie nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-239/18, ogłoszonym w ramach Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat 2: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach usługowych – pomoc zwrotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej, protest Wnioskodawcy Cebrio Grzegorz Pelczark, dotyczący wniosku Nr RPKP.01.06.02-04-0360/19 pn. „Wdrożenie innowacyjnej usługi chemicznej obróbki metali”, został uwzględniony. Przedmiotowy projekt został zakwalifikowany do dofinansowania z EFRR.

Reasumując, w wyniku weryfikacji Komisji Oceny Projektów 64 wnioski o dofinansowanie projektu, na kwotę dofinansowania z EFRR wynoszącą 28 118 584,16 zł uzyskało pozytywną ocenę formalno-merytoryczną, 10 wniosków nie spełniło kryteriów wyboru projektu i otrzymało ocenę negatywną, 2 wnioski o dofinansowanie zostały wycofane przez Wnioskodawców z konkursu.

Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy ocenionych projektów (.pdf)

Lista projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym (.pdf)

Skład KOP (.pdf)

 

Komunikat
Komunikat

 

Uwaga. W ramach przedmiotowego konkursu Instytucja Zarządzająca RPO wprowadziła elektroniczną formę komunikacji z wnioskodawcami tj. pisma od Instytucji Zarządzającej będą wysyłane do wnioskodawców za pośrednictwem skrzynki elektronicznej[1]. Powyższe ma na celu usprawnienie i przyspieszenie procesu weryfikacji wniosków o dofinansowanie.

W związku z powyższym każdy wnioskodawca jest zobowiązany do stałego (do momentu rozstrzygnięcia konkursu) śledzenia skrzynki pocztowej [2] wskazanej w sekcji A.1 lub A.2 (jeśli wypełniono sekcję A.2.) formularza wniosku preselekcyjnego/wniosku o dofinansowanie. Na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej może zostać wysłana korespondencja dotycząca konieczności uzupełnienia/poprawienia wniosku. Należy pamiętać o wpisaniu we wniosku aktualnych i prawidłowych adresów e-mail.

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku elektronicznej formy komunikacji decydująca jest data wysłania wezwania przez IZ RPO, a nie data doręczenia wezwania.

Szczegółowe zasady dotyczące stosowanej w ramach konkursu formy komunikacji zostały wskazane w podrozdziale 6.1. Regulaminu konkursu.

[1] Powyższe nie dotyczy pism i wniosków składanych przez Wnioskodawców do Instytucji Zarządzającej RPO, w stosunku do których obowiązuje forma papierowa.

[2] IZ RPO prosi o stałe monitorowanie wszystkich folderów skrzynki elektronicznej wskazanej w sekcji A.1. lub A.2 wniosku (w tym również folderu SPAM/elementów usuniętych itp.) w celu uniknięcia ewentualnego nieodebrania pisma z IZ RPO.

 

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat 2: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach usługowych – pomoc zwrotna (konkurs Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-239/18)

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski preselekcyjne – 26.11.2018 r.

Termin, do którego można składać wnioski preselekcyjne – 14.01.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2019 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Punkt Informacyjno-Podawczy, Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski preselekcyjne należy złożyć z zastosowaniem wzoru wniosku preselekcyjnego stanowiącego załącznik do Regulaminu konkursu. Wniosek preselekcyjny wraz z pismem przewodnim należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie naboru, w 1 egzemplarzu, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Właściwy formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera sie w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w terminie wskazanym w piśmie Departamentu Wdrażania EFRR. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu zostały szczegółowo opisane w rozdziale 4 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

 

Kto może składać wnioski?

Wniosek preselekcyjny/wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj. mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo[1].

Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego lub oświadczyć we wniosku preselekcyjnym/wniosku o dofinansowanie projektu, iż w przypadku otrzymania dofinansowania będzie ją prowadził na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego na moment podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

[1] Zgodnie z definicją określoną w Załączniku 1 do rozporządzenia KE nr 651/2014.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

1. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych (nowych/ znacząco ulepszonych) rozwiązań usługowych.

2. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą istniejącego procesu świadczenia usług.

W ramach poddziałania dofinansowanie inwestycji jest udzielane w formie pomocy zwrotnej, o której mowa w art. 67 i nast. Rozporządzenia nr 1303/2013, tj. udzielone w formie dotacji podlegającej zwrotowi w przypadku zaistnienia warunków określonych w umowie  o dofinansowanie projektu [1].

[1] Patrz opis kryterium wyboru projektów C.1.2.

 

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane wLink otwiera sie w nowej karcie  załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien być zgodny z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 500 000,00 zł.

Wnioskodawca jest uprawniony do złożenia jednego projektu objętego jednym wnioskiem preselekcyjnym/wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach przedmiotowego konkursu.

Przedsiębiorstwa powiązane w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia KE nr 651/2014 [1] mogą złożyć maksymalnie jeden wniosek preselekcyjny/wniosek o dofinansowanie projektu.

Powyższe oznacza, że wnioskodawca/przedsiębiorstwa powiązane nie może/nie mogą złożyć dwóch wniosków, a złożony wniosek powinien dotyczyć wyłącznie jednego projektu [2].

[1] Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014  z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 ze zm.).

[2] Projekt, zgodnie z zapisami art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.) to: przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia albo objęte współfinansowaniem UE jednego z funduszy strukturalnych albo Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 17 643 111,00  zł [1]

[1] Wskazana w dokumentacji konkursowej wartość alokacji została przeliczona z użyciem kursu EBC EUR/PLN z przedostatniego dnia roboczego miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym ogłoszono nabór, tj. 4,2779 zł. Natomiast kwoty alokacji prezentowane w Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie projektu dla RPO WK-P 2014-2020 na 2018 rok, były kwotami orientacyjnymi, przeliczonymi z użyciem kursu EUR/PLN 1€ = 4,2432 zł.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera sie w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

 

Pytania i odpowiedzi

 

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera sie w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: Link otwiera sie w nowej karcie http://mojregion.eu//rpo/punkty-informacyjne/formularz-zglaszania-pytan/.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera sie w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki

Dokumenty inne/pomocnicze:

  1. Link otwiera sie w nowej karcie Wzory kart oceny (.zip)
  2. Link otwiera sie w nowej karcie Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (.zip)
  3. Link otwiera sie w nowej karcie System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
  4. Link otwiera sie w nowej karcie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
  5. Link otwiera sie w nowej karcie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 z 19.07.17 r. (.pdf)