Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP [konkurs nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16]

Data: od 2016-10-03 do 2016-10-14
Dodane 11.07.2016 przez Monika Rybicka
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [13.09.2016]
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania [13.09.2016]
Link otwiera się w nowej karcie FAQ – wersja z dnia 13 09 2016 r(.pdf)

 

Prezentacje ze szkolenia dla wnioskodawców z dnia 15.02.2017r. –Link otwiera się w nowej karcie  tutaj

Zakończony [14.10.2016]
Zakończony [14.10.2016]

Wyniki naboru wniosków preselekcyjnych [02.11.2016]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 11 lipca 2016 r. konkurs (nabór wniosków preselekcyjnych rozpoczął się w dniu 3 października 2016 r. i trwał do dnia 14 października 2016 r.) wpłynęło 405 wniosków preselekcyjnych. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 657 587 940,00 zł.

 Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków preselekcyjnych w ramach konkursu (.pdf)

Poniżej przedstawiamy aktualną listę projektów złożonych w odpowiedzi na przedmiotowy konkurs. Poniższa lista została uzupełniona o projekty, które wpłynęły po terminie wyznaczonym na składanie wniosków wskazanym w regulaminie konkursu.

Jednocześnie informujemy, iż na przedmiotowy konkurs wpłynęło 408 wniosków o dofinansowanie projektu. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 659 434 426,88 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków preselekcyjnych w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny preselekcyjnej [20.01.2017]

Informujemy, iż etap oceny preselekcyjnej pozytywnie przeszło 338 wniosków o dofinansowanie projektu. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów wyniosła 579 356 037,07 zł.

O terminie złożenia pełnej dokumentacji projektowej Wnioskodawcy zostaną powiadomieni w pismach o pozytywnym wyniku oceny preselekcyjnej.

Link otwiera się w nowej karcie Lista wniosków preselekcyjnych przewidzianych do dalszego etapu (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Skład Komisji Oceny Projektów (.pdf)

Poniżej zamieszczamy zaktualizowaną informację na temat wyników naboru w ramach konkursu. Na liście uwzględniono 9 wniosków o dofinansowanie, które zostały ocenione pozytywnie w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej.

Informujemy, iż etap oceny preselekcyjnej pozytywnie przeszło 347 wniosków o dofinansowanie projektu. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania pozytywnie zweryfikowanych projektów wynosi obecnie 595 464 467,07 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista wniosków preselekcyjnych przewidzianych do dalszego etapu (.pdf)

Wyniki naboru właściwych wniosków o dofinansowanie [22.03.2017]

W odpowiedzi na ogłoszony 11 lipca 2016 roku nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16 dla Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Schemat 1: rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych poniżej 1 mln zł oraz Schemat 2: rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych co najmniej 1 mln zł (nabór wniosków o dofinansowanie przeprowadzany był w terminie nieprzekraczającym 30 dni kalendarzowych od dnia odebrania przez Wnioskodawcę pisma informującego o wyniku oceny preselekcyjnej) zostało złożonych 257 wniosków o dofinansowanie projektu ze środków EFRR. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 389 585 527,72 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu (.pdf) 

Poniżej zamieszczamy zaktualizowaną informację na temat liczby złożonych wniosków o dofinansowanie projektu w ramach konkursu. Na liście uwzględniono 7 wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone po pozytywnej ocenie w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej na etapie oceny preselekcyjnej. Powyższe dotyczy Wnioskodawców ujętych na pozycjach nr: 21, 136, 138, 171, 204, 219, 237.

Informujemy, iż w ramach konkursu złożone zostały 264 wnioski o dofinansowanie projektu. Łączna wnioskowana kwota dofinansowania złożonych projektów wyniosła 403 088 655,81 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny projektów w ramach kryteriów dopuszczających [03.11.2017]

W związku z zakończeniem oceny kryteriów dopuszczających wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16 dla Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla  innowacyjnych MŚP Schemat 1: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych poniżej 1 mln zł Schemat 2: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych co najmniej 1 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO w ramach kryteriów dopuszczających i zostały zakwalifikowane do dalszego etapu oceny.

 

Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów ocenionych w ramach kryteriów dopuszczających (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej [03.11.2017]

W związku z zakończeniem oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16 dla Osi Priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla  innowacyjnych MŚP Schemat 1: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych poniżej 1 mln zł i Schemat 2: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych co najmniej 1 mln zł Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym w ramach schematu 1 (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno-merytorycznym w ramach schematu 2 (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Skład Komisji Oceny Projektów (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Skład Komisji Oceny Projektów – aktualizacja (.pdf)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą z dnia 31 października 2017 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16 dla Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla  innowacyjnych MŚP Schemat 1: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych poniżej 1 mln zł i Schemat 2: Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych co najmniej 1 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W przedmiotowym konkursie została zwiększona alokacja, w związku z powyższym dofinansowanie otrzymały wszystkie projekty, które pozytywnie przeszły etap oceny formalno-merytorycznej.

 Jednocześnie Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzje o ogłoszeniu nowego konkursu w ramach Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla  innowacyjnych MŚP. Planowany termin ogłoszenia naboru to styczeń 2018 r.

 

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów w ramach schematu 1 (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów w ramach schematu 2 (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Projekty wycofane (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Schemat 1: rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych poniżej 1 mln zł oraz Schemat 2: rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych co najmniej 1 mln zł (konkurs Nr RPKP.01.06.02-IZ.00-04-028/16).

 

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski preselekcyjne – 03.10.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski preselekcyjne – 14.10.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – sierpień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski preselekcyjne należy złożyć z zastosowaniem wzoru wniosku preselekcyjnego stanowiącego załącznik do Regulaminu. Wniosek preselekcyjny wraz z pismem przewodnim i załącznikami (jeśli dotyczą) należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w terminie naboru, w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4Link otwiera się w nowej karcie  Regulaminu konkursu.

Właściwy formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020[1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera się w nowej karcie https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie wskazanym w piśmie Departamentu Wdrażania EFRR.

Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu. Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w GWD lub bez wykorzystania GWD nie będą traktowane jako złożone, tym samym nie będą podlegały ocenie.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 579.

Kto może składać wnioski?

O wsparcie w ramach konkursu może ubiegać się:

Mikro[1], małe[2] lub średnie[3] przedsiębiorstwo[4].
Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego lub oświadczyć we wniosku o dofinansowanie projektu, iż w przypadku otrzymania dofinansowania będzie ją prowadził na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego na moment podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

[1] w rozumieniu załącznika I do GBER

[2] Jw.

[3] Jw.

[4] Podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Definicja zgodna z załącznikiem I do GBER.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

  1. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych (nowych/ znacząco ulepszonych) produktów.
  2. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych (nowych/ znacząco ulepszonych) rozwiązań produktowych.
  3. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą istniejącego procesu produkcyjnego.

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w Link otwiera się w nowej karcie załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 3.6 Regulaminu konkursu.

Dopuszczalna całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi mniej niż 1 mln zł – w ramach schematu 1.

Dopuszczalna całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi co najmniej 1 mln zł – w ramach schematu 2.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 30 000 000,00 Euro (słownie: trzydzieści milionów Euro), tj. 132 783 000,00 zł, (kurs Euro = 4,4261 z dnia 29 czerwca 2016 r.).

Podział alokacji na schematy wsparcia przedstawia się następująco:

Schemat 1: 44 261 000,00 zł

Schemat 2: 88 522 000,00 zł

W sytuacji niewykorzystania alokacji przypadającej na dany schemat istnieje możliwość jej przesunięcia pomiędzy schematami.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Komunikaty

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera się w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: Link otwiera się w nowej karcie https://mojregion.eu/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Załączniki