Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x


Działanie 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury [konkurs nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-043/16]

Data: od 2016-09-19 do 2016-12-30
Dodane 19.08.2016 przez Monika Rybicka
Wyniki naboru [09.01.2017]
Zakończony [30.12.2016]

Wyniki naboru [09.01.2017]

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 19 sierpnia 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 19 września 2016 r. i trwał do dnia 30 grudnia 2016 r.) wpłynęło 11 wniosków o dofinansowanie projektów. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 23 335 026,46 zł.

Link otwiera się w nowej karcie Lista złożonych wniosków w ramach konkursu (.pdf)

Wyniki etapu oceny projektów w ramach kryteriów dopuszczających [13.07.2017]

W związku z zakończeniem oceny kryteriów dopuszczających wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-043/16 dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Inwestycje w zakresie kultury w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę projektów ocenionych w ramach kryteriów dopuszczających.

Link otwiera się w nowej karcie Lista projektów ocenionych pozytywnie w ramach kryteriów dopuszczających (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Projekt oceniony negatywnie w ramach kryteriów dopuszczających (.pdf)

Wyniki etapu oceny formalno-merytorycznej [13.07.2017]

W związku z zakończeniem oceny formalno – merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu w ramach konkursu Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-043/16 dla Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Inwestycje w zakresie kultury w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, przedstawiamy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO.

Link otwiera się w nowej karcie Dane projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalno – merytorycznym (.pdf)

Link otwiera się w nowej karcie Skład Komisji Oceny Projektów (.pdf)

 

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą nr 17/779/17 z dnia 04 maja 2017 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.04.04.00-IZ.00-04-043/16 dla Osi Priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury, Schemat: Inwestycje w zakresie kultury w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Link otwiera się w nowej karcie Zestawienie wyników oceny formalno – merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów (.pdf)

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Schemat: Inwestycje w zakresie kultury w ramach polityki terytorialnej (konkurs Nr RPKP. 04.04.00-IZ.00-04-043/16).

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski – 19.09.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski  –  30.12.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – kwiecień 2017 r.

 

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 (dalej: GWD)[1] dostępnym na stronie internetowej: Link otwiera się w nowej karcie www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru.

Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu. Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w GWD lub bez wykorzystania GWD nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym nie będą podlegały ocenie.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 579.

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.:

 • jednostkę samorządu terytorialnego,
 • związek jednostek samorządu terytorialnego,
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
 • samorządową jednostkę organizacyjną,
 • organizację samorządową,
 • kościół,
 • związek wyznaniowy,
 • osobę prawną kościoła,
 • osobę prawną związku wyznaniowego,
 • partnera prywatnego we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • inny podmiot posiadający osobowość prawna,
 • państwową jednostkę organizacyjną,
 • organ władzy, administracji rządowej,
 • przedsiębiorstwo.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

 1. Rozbudowa, przebudowa instytucji kultury (w tym dostosowanie istniejącego obiektu
  do nowych funkcji kulturalnych, w tym edukacyjnych) wraz z zakupem wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności kulturalnej, w tym edukacyjnej.
 2. Projekty informacyjno-promocyjne walorów środowiskowych i kulturowych regionu pod kątem komercyjnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu (np. produkt regionalny) jako element szerszych projektów w zakresie kultury wskazanych w punkcie 1.

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w rozdziale 2 pkt 3 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

Maksymalna wartość projektu nie może stanowić więcej niż 5 mln euro.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 4 500 000,00 Euro (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy Euro), tj. 19 636 200,00 zł (kurs Euro = 4,3636 z dnia 28 lipca 2016 r.).

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Link otwiera się w nowej karcie Regulaminu konkursu.

 

Komunikaty

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Link otwiera się w nowej karcie punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

 

Dowiedz się więcej

Link otwiera się w nowej karcie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Załączniki