Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Fundusze 2021-2027

Z końcem 2023 r. zakończy się perspektywa finansowa na lata 2014-2020 w związku z czym trwają prace nad przygotowaniem nowego okresu programowania na lata 2021-2027.

W maju i czerwcu 2018 r. Komisja Europejska zaprezentowała projekty regulacji, stanowiące propozycję dla budżetu Unii Europejskiej na nowy okres programowania oraz ramy dla realizacji polityk unijnych, w tym polityki spójności po 2020 r. (link: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/).

Działania planowane w nowej perspektywie finansowej w ramach poszczególnych celów polityki uwarunkowane zostały przez:

 • Priorytety wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu,
 • Priorytety wynikające z Agendy Cyfrowej,
 • Konsekwencje COVID-19,
 • Uwarunkowania wynikające z krajowych dokumentów strategicznych .

Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 to 72,2 miliarda euro z polityki spójności oraz 3,8 mld euro środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji z czego na Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Kujawsko-Pomorskiego 2021-2027 zostanie przeznaczony 1,475 mld euro.

W latach 2021-2027 Polska będzie realizować działania w ramach 6 celów polityki spójności:

CP1. Bardziej inteligentna Europa

 • Wzrost znaczenia badań i innowacji oraz wykorzystanie zaawansowanych technologii
 • Wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw i administracji publicznej na rzecz nowoczesnej gospodarki

CP2 Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa

 • Efektywność energetyczna
 • Wsparcie infrastruktury energetycznej i inteligentnych rozwiązań
 • Wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych
 • Przystosowanie do zmian klimatu
 • Gospodarka odpadowa i efektywne wykorzystanie zasobów
 • Zrównoważona gospodarka wodna i ściekowa
 • Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i różnorodności biologicznej
 • Transport niskoemisyjny i mobilność miejska

CP3 Lepiej połączona Europa

 • Transport
 • Cyfryzacja

CP4 Europa o silniejszym wymiarze społecznym

 • Rynek pracy, zasoby ludzkie
 • Edukacja, kształcenie, umiejętności
 • Włączenie i integracja społeczna
 • Ochrona zdrowia
 • Kultura i turystyka

CP5 Europa bliżej obywateli

CP6 Sprawiedliwa transformacja

 • Europa w drodze ku gospodarce neutralnej dla klimatu