Jeśli szukasz informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013, przejdź do poprzedniej wersji serwisuZamknij x

Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 7 grudnia 2022 r. odebrał w Brukseli dokument oficjalnie potwierdzający przyjęcie programu regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Jest to zwieńczenie długiego procesu uzgodnień z Komisją Europejską ostatecznego kształtu Programu na nową perspektywę

Głównym celem programu jest wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego regionu, sprzyjanie zintegrowanemu, zrównoważonemu i inteligentnemu rozwojowi województwa kujawsko-pomorskiego, ukierunkowanemu na wysoką jakość życia i bezpieczeństwo jego mieszkańców. Zostanie to osiągnięte poprzez interwencje w ramach 10 priorytetów obejmujących 5 celów polityki.

Alokacja dla Programu wynosi 1 836 106 331 euro z czego 1 326 487 384 euro (72,24%) stanowi EFRR i 509 618 947 euro (27,76%) stanowi EFS+.

W obszarze przedsiębiorczości (CP1) planowane są działania na rzecz zwiększenia aktywności przedsiębiorstw w B+R, wdrażania innowacji poprzez m.in. wsparcie infrastruktury B+R oraz wsparcie wykonywania i zakupu wyników prac B+R, cyfryzację w sektorze publicznym i MŚP, wzmacnianie produktywności i innowacyjności MŚP, a także umiejętności rozwoju, zgodnie z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami. Przeznaczamy na ten cel blisko 200 mln euro.

W obszarze środowiska i klimatu (CP2) region planuje w szczególności kontynuację działań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz działań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej w regionie. Województwo planuje również realizację działań w zakresie małej retencji, projektów adaptacji miast do zmian klimatu oraz wsparcie systemów doradczych na rzecz neutralności klimatycznej. Podejmowane będą działania w zakresie wymiany starych źródeł ciepła (źródeł kolektorowych, kotłowni) oraz rozwoju instalacji OZE i udzielania porad w tym zakresie podmiotom publicznym, przedsiębiorstwom i obywatelom. Na te obszary w Programie przewidziano alokację ponad 370 mln euro.

W obszarze mobilności (CP2 VIII / PO3), nadal istnieją luki w dostępie do miejskiego i regionalnego transportu publicznego. Województwo planuje inwestycje poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego (m.in. budowę obwodnic miast i gmin) oraz inwestycje zwiększające bezpieczeństwo niezmotoryzowanych uczestników ruchu, a także zakup taboru bezemisyjnego , w tym również kolejowego oraz budowę infrastruktury ładowania/tankowania samochodów zero-emisyjnych. Dodatkowo przewidujemy rozwój systemu ścieżek rowerowych w regionie. Na działania związane z mobilnością miejską i transportem przewidziana została alokacja w wysokości ponad 330 mln euro.

W obszarze społecznym (CP4), środki EFRR będą przeznaczony na inwestycje w przedszkola i kształcenie zawodowe, edukację włączającą, zdeinstytucjonalizowane usługi społeczne i zdrowotne (ukierunkowane głównie na podstawową opiekę zdrowotną i opiekę ambulatoryjną), a także wspieranie instytucji kultury i rozwój dziedzictwa kulturowego. Przeznaczamy na ten cel blisko 240 mln euro.

Działania społeczne (CP4), finansowane z EFS+ będą koncentrować się na aktywizacji zawodowej osób nieaktywnych zawodowo, a także osób, których sytuacja na rynku pracy jest niestabilna lub niepewna oraz na dostosowaniu siły roboczej do szybko zmieniającej się sytuacji na rynku pracy, w tym m.in. poprzez inwestycje w umiejętności, wsparcie w zakresie adaptacji środowiska pracy, w tym wprowadzanie elastycznych form pracy, outplacement oraz działania na rzecz poprawy warunków pracy i zdrowia, zwłaszcza pracowników. Powstaną nowe miejsca w przedszkolach, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. Szczególny nacisk zostanie położony na poprawę jakości zajęć przedszkolnych. Zaprogramowane działania będą miały również na celu zwiększenie dostępu do edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych poprzez odpowiednie przeszkolenie kadry szkół oraz podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego. Działania z zakresu polityki społecznej będą koncentrować się na procesie deinstytucjonalizacji oraz na udzielaniu dostosowanego wsparcia osobom i społecznościom marginalizowanym, obywatelom państw trzecich, osobom w kryzysie bezdomności, rodzinom w trudnej sytuacji oraz młodzieży opuszczającej całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Planowane jest również wspieranie potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych. Na wszystkie te obszary dedykowana została alokacja w wysokości blisko 440 mln euro.

Realizując wsparcie w wymiarze terytorialnym (CP5) wspierane będą inwestycje na terenach MF wojewódzkich, regionalnych i powiatowych miast WK-P. Planowane jest wsparcie takich obszarów jak: tereny inwestycyjne, uzdrowiska, turystyka, kultura, rewitalizacja przestrzeni publicznych, rewitalizacja społeczno-gospodarcza oraz zwiększenie zdolności administracyjnych ZIT. Na te działania w Programie przewidziano alokację ok. 130 mln euro.

W Programie kontynuować będziemy politykę terytorialną, na którą przeznaczono 25% wartości środków FEdKP (533 mln euro). Podejście terytorialne będzie realizowane w oparciu o instrumenty ZIT, IIT oraz RLKS.

W latach 2021-2027 kontynuowany będzie instrument RLKS (rozwój lokalny kierowany przez społeczność). Wsparcie w wysokości 52,6 mln euro będzie pochodzić w całości z EFS+ i zostanie przekazane na potrzeby lokalnej społeczności ujęte w Strategii Rozwoju Lokalnego.

Region przyjął ambitne podejście do szerszego wykorzystania instrumentów finansowych. W szczególności w zakresie przedsiębiorczości, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. 10% alokacji programu (ok. 180 mln euro) jest przeznaczone na instrumenty finansowe.

 

Założone cele:

W ramach CP 1 wsparcie uzyska 1125 przedsiębiorstw, w tym 812 w dotacjach i 608 z IF’ów, a wkład prywatny współfinansujący wspierane projekty wyniesie 21 mln €. Wsparciem objętych będzie 256 nowych przedsiębiorstw. Zrealizowanych zostanie 51 projektów B+R oraz wspartych 145 podmiotów nastawionych na wdrożenie innowacji. Wsparcie na opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych otrzyma 145 podmiotów.  W celu promocji gospodarki regionu wspartych zostanie 45 przedsięwzięć o charakterze krajowym i międzynarodowym.

W ramach CP 2 wsparcie otrzyma ponad 30 MŚP w zakresie efektywności energetycznej oraz 26 w zakresie GOZ oraz ponad 20 ha  nowej lub udoskonalonej zielonej infrastruktury, natomiast ponad 5,5 tys. ha zostanie objęte środkami ochrony przed klęskami żywiołowymi związanymi z klimatem. Ponadto wsparcie uzyska ponad 3 tys. lokali mieszkalnych oraz ponad 200 tys. budynków publicznych w zakresie poprawy efektywności energetycznej a dodatkowa zdolność wytwarzania energii z OZE wyniesie 36,4 MW.

W ramach CP 3 wsparcie zostanie przeznaczone na ponad 64 km dróg, w tym wybudowanych zostanie 12 nowych obwodnic. Dla regionu zakupionych zostanie ponad 70 jednostek taboru pasażerskiego oraz 5 jednostek taboru kolejowego.

W ramach CP 4 wsparcie uzyska 180 podmiotów leczniczych, ponad 1 tys. szkół i placówek systemu oświaty, 831 podmiotów ekonomii społecznej oraz 527 obiektów kulturalnych o znaczeniu regionalnym. Dodatkowo wsparciem objętych zostanie ponad 31 tys. osób bezrobotnych oraz ponad 11 tys. osób w wieku 18-29 lat. Ponadto 2 tys. osób z krajów trzecich zostanie objętych wsparciem w ramach FEdKP 21-27.

Wsparcie otrzyma również 21 strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

W ramach CP 5 wsparte zostaną 24 strategie zintegrowanego rozwoju terytorialnego, dofinansowanych zostanie 78 obiektów kulturalnych i turystycznych oraz zrewitalizowanych ok. 8 ha powierzchni.

 

Aktualnie w Urzędzie Marszałkowskim trwają przygotowania do uruchomienia wdrażania Programu. Na początku 2023 roku powołany zostanie Komitet Monitorujący dla FEdKP, a na koniec I kwartału uruchomione zostaną pierwsze nabory.

 

Program regionalny: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027